Bekendmakingen 17 november 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Ontvangstdatum: 3 november 2021

Talingstraat huisnummers 15 , 19 en 21
Voor de activiteit: kappen van 3 lindes wegens verminderde vitaliteit en afstervingsverschijnselen

Datum ontvangst: 7 november 2021

Rietkraag 42
Voor de activiteit: bouwen, wijziging kozijnkleur

Datum ontvangst: 8 november 2021

Stadsplein 5
Voor de activiteit: bouwen, ijsbaan
Bachstraat 129
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 9 november 2021

Piet Heinstraat 14
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 8 november 2021

Maria Daneelserf 6
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een schutting en overkapping
Paradijsselpark 137
Voor de activiteit: bouwen, het balkon op de eerste verdieping aan de achterzijde van de woning dicht te bouwen en deze te betrekken bij de woning

Verzenddatum: 10 november 2021

Burgemeester Van Dijklaan/Herenburg
Voor de activiteiten: het kappen van 1 linde wegens het aanleggen van een rotonde en het kappen van 1 eik in verband met het realiseren van een nieuwe warmteleiding door Eneco, herplant met 64 bomen binnen het gehele herinrichtingsproject

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Valeriusrondeel en Alkenoord

Het college heeft op 15 november besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het Valeriusrondeel en het Alkenoord:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • Eén parkeerplaats gelegen op het Valeriusrondeel ter hoogte van de portiekingang 84 - 124, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990; 
 • Eén parkeerplaats gelegen op het Alkenoord ter hoogte van de portiekingang 89 - 158, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Russchenberg, voor de verkoop van bloemen en planten aan de Kerklaan/Duikerlaan, verlenging voor het jaar 2022 (nu tijdelijk op het Stadsplein), voor de zaterdagen (centrum) en vrijdagen (Hollandsch Diep)

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Ingebruikname gemeentegrond (depot voor opslag) ‘s-Gravenweg/nabij Kanaalpad van 1 november tot en met 24 december 2021
 • Bulsink Retail BV, voor het plaatsen van een container en toilet, op parkeerplaats in de Steenloperstraat in verband met verbouwing winkelcentrum Koperwiek fase 4, van 8 november 2021 tot en met 21 januari 2022
 • Bibliotheek, het plaatsen van 11 trotters op het Stadsplein in het kader van het ‘Nationaal jaar van de vrijwilliger’ van 8 november tot en met 7 december 2021

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Intocht van Sinterklaas op zaterdag 13 november 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur, aankomst op het Vuijkterrein en een eindfeest op het parkeerterrein aan de Lijstersingel

Exploitatie- en terrasvergunning 

 • Kwalitaria Barentsz, gevestigd aan Willem Barentszstraat 1

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container in verband met tuinrenovatie, buiten de rijbaan voor de woning Desiehof 8, van 22 november tot en met 24 november 2021
 • Plaatsen container in verband met verhuizing op een parkeervak voor Wingerd 188 op 25 en 26 november 2021

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Z.H. Hassan - 08-08-1987 - Vreugdedans 89 - 04-12-2021
 • S.K.M. Ako Bnziri - 30-04-1990 - Vreugdedans 89 - 04-12-2021
 • Z.Z.H. Hamad - 15-08-2015 - Vreugdedans 89 - 04-12-2021
 • S.Z.H. Hamad - 27-11-2013- Vreugdedans 89 - 04-12-2021
 • A.T. Bartosewicz - 10-05-1973 - Machteld erf 18 - 08-12-2021
 • A.P. Andreev - 13-10-1981 - Frederik van Eedenplaats 229 - 10-12-2021
 • N.A. Andreeva - 21-11-2015 - Frederik van Eedenplaats 229 - 10-12-2021
 • A.A. Andreev - 16-10-2010 - Frederik van Eedenplaats 229 - 10-12-2021
 • J.S.P.M.F. Demali - 02-10-2003 - Uiverstraat 8 - 10-12-2021

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • H. Silevani - 16-03-1982 - Valeriusrondeel 155 - 05-11-2021
 • H. Özdemir - 21-09-1993 - Henry Moorepassage 198 - 09-11-2021
 • W. de Mendonça Costa Cabral - 15-09-1991 - Reviusrondeel 406 - 09-11-2021
 • J. den Hoed - 11-05-2000 - Mauritsstraat 19 - 11-11-2021
 • J.M.N. Meiland - 15-09-1988 - Sperwerhof 64 - 11-11-2021
 • C.M. Manuela - 14-03-1991 - Sperwerhof 64 - 11-11-2021
 • J.R. Peek - 29-05-1981 - Houtsnede 18 - 11-11-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).