Bekendmakingen 17 maart 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 3 maart 2021

Mient 6
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, vestigen fysiotherapiepraktijk

Datum ontvangst: 5 maart 2021

Capelseweg 196
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning achterzijde

Datum ontvangst: 8 maart 2021

Frans Naereboutrede 9
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 10 maart 2021

Rivium Boulevard 41
Voor de activiteit: bouwen, vergroten kantoorgebouw en wijzigen gevels

Datum ontvangst: 11 maart 2021

Nevadaweg 17
Voor de activiteit: bouwen, overkapping

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 5 maart 2021

De Baronie 1
Voor de activiteit: bouwen, herstellen en vervangen galerijconsoles

Verzenddatum: 8 maart 2021

Mahlerstraat 14
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw boven garage

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Omgevingsvergunning  geweigerd

Verzenddatum: 11 maart 2021

Gerard Doustraat 32
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan; plaatsen dakopbouw

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 5 maart 2021

(nabij) Fluiterlaan
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, bouwen van de wijk Hoven II (Harmonie) 2e fase
Einde beslistermijn: 16 april 2021

Verzenddatum: 10 maart 2021

Anna Maria van Cappellenpark 52
Voor de activiteit: dakkapel zijdakvlak
Einde beslistermijn: 22 april 2021

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Lupinestraat en ter hoogte van Patrijshof één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Seizoenstandplaatsvergunning  verleend

 • Standplaatshouder, voor de verkoop van zomerfruit op de Schermerhoek, voor de woensdagen (10.00-18.00 uur) en de zondagen (12.00-17.00 uur) van april tot augustus 2021

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Cafetaria 1969, plaatsen van een container op een parkeervak voor het pand Slotplein 13, in verband met de verbouwing van het pand. De container zal als opslag worden gebruikt. Van 3 mei tot 31 mei 2021
 • Heembouw Wonen, ingebruikname gemeentegrond als depot voor opslag van glas en kozijnbokken (zes parkeervakken) voor het verduurzamen van de woningblokken. Van 15 februari tot 9 juli 2021 (woningblok Wiekslag 1-3)
 • Heembouw, Wonen, ingebruikname gemeentegrond als depot voor het opslaan van 6 afvalcontainers (6 parkeervakken) voor het verduurzamen van de woningblokken. Van 10 mei tot 26 november 2021 (woningblok Wiekslag 4-6)
 • Schipper Kozijnen, ingebruikname gemeentegrond als depot voor afvalcontainers, kozijnenbokken, glasbokken, chemisch toilet, schaftkeet en hoogwerker, nodig voor het vervangen van kozijnen op het perceel Kopspoor 57 tot en met 139. Van 29 maart tot 7 mei 2021

Ventvergunning  verleend

 • Potjes en Deksels, voor het venten vanuit een bestelbus voor droge levensmiddelen, schoonmaakmiddelen en verzorgingsproducten voor het jaar 2021 vanaf 15 maart 2021
 • Ambulante handel, rijden met een tuktuk voor de verkoop van koek, thee en koffie voor het jaar 2021 vanaf 1 april 2021

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • aanbrengen van asfalt door de firma Versluys, kruising Rivium Boulevard - Rivium 3e straat, van woensdag 17 maart 2021 19.00 uur tot en met donderdag 18 maart 2021 06.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende melding en/of kennisgeving is door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen zandzakken en tuintegels in hofje aan achterzijde Merellaan 439, vanwege tuinverbouwing, van 22 maart tot 28 maart 2021

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • A.N. Dimitrov - 16-01-1980 - Sibeliusweg 200 - 24-03-2021
 • N.E. Hristov - 15-08-1982 - Sibeliusweg 200 - 24-03-2021
 • X. Ma - 11-04-1992 - Brahmstraat 29 - 24-03-2021
 • R.G.J. Rosaria - 25-10-1997 - Dakotaweg 217 - 24-03-2021
 • J.S. Rosaria - 27-06-1982 - Dakotaweg 217 - 24-03-2021
 • M. Warsame - 27-11-1991 - Reviusrondeel 437 - 24-03-2021
 • J. Korana - 01-07-1957 - Valeriusrondeel 91 - 24-03-2021
 • T. H. Camran - 06-02-1964 - Kringdans 43 - 24-03-2021
 • D. Antičević - 19-07-1986 - Rivierweg 82 - 25-03-2021
 • Y. Ponsen - 05-06-1986 - Couperinstraat 51 - 25-03-2021
 • M.C. Martis - 26-10-1970 - Kringdans 46 - 25-03-2021   
 • M.R. Kadir - 15-11-1970 -  Alouette erf 24 - 06-04-2021
 • A.A. Durmush - 22-08-1968 - Alouette erf 24 - 06-04-2021
 • M.A. Mustafa  - 01-01-1965  - Alouette erf 24 - 06-04-2021
 • G.G. Talib  - 30-12-1973 - Alouette erf 24 - 06-04-2021
 • G. Naidu - 26-04-1992  - Slotlaan 55  - 07-04-2021
 • A. Knikman  - 18-07-1974  - Slotlaan 106  - 07-04-2021
 • J.P. Pierowski - 24-07-1987 - Atlanta 30 - 09-04-2021
 • J.J. Pierowska - 17-10-1991 - Atlanta 30 - 09-04-2021
 • N.R. Pierowski - 20-01-2018 - Atlanta 30 - 09-04-2021
 • W.P. Pierowski - 17-08-2015 - Atlanta 30 - 09-04-2021
 • A. Hajimazdarani - 21-08-1993 - Zadkinerade 1 - 11-04-2021
 • Y. Hassan - 01-07-1984 - Rivierweg 82 - 11-04-2021
 • S. Aykan - 17-10-2002 - Pastel 94 - 11-04-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.