Bekendmakingen 17 juni 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 4 juni 2020

’s-Gravenweg 160
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen woning
Karekietstraat 20
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 7 juni 2020

Bermweg 458
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwing dakkapel
Bermweg 458
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
1e Lunarelaan 8
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw
Holterberg 129
Voor de activiteit: kappen van 4 bomen vanwege het realiseren van een erfafscheiding

Datum ontvangst: 9 juni 2020

Lentedans 42
Voor de activiteit: bouwen, vervangen en vergroten dakkapel
Violierstraat 15
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw en dakkapel
’s-Gravenweg 101
Voor de activiteit: kappen van 1 es wegens essentaksterfte, herplanten met 1 boom van een nader te bepalen soort

Datum ontvangst: 11 juni 2020

Slotpoort
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug
Raadhuisstraat
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug
1e Articuslaan 25
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 5 juni 2020

Lijstersingel 86
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van wegschuifbare balkon beglazing

Verzenddatum: 9 juni 2020

Rivium Boulevard 188
Voor de activiteit: bouwen, veranderen van het terras

Verzenddatum: 10 juni 2020

Coen Botrede 4
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel achterzijde

Verzenddatum: 11 juni 2020

Van Speykstraat 31
Voor de activiteit: bouwen, vervanging dakkapellen
Reviusrondeel
Voor de activiteit: bouwen, Vervangen 17 entreedeuren Rondelen
Desertosingel 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 10 juni  2020

Bermweg 191A
Voor de activiteiten: bouwen, legaliseren schuur
Einde beslistermijn: 24 juli 2020

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Aannemingsmaatschappij Van Gelder BV (in opdracht van Rijkswaterstaat), voor het plaatsen van een keet op het grasveld aan de Molenbaan. Nodig voor werkzaamheden aan de A20 en onderliggende kunstwerken. Van 15 juni tot en met 13 juli 2020.
 • Rutges Vernieuwt, verlenging van reeds verleende vergunning voor ingebruikname gemeentegrond aan de Vivaldistraat. Van 23 mei tot en met 17 juni 2020.
 • Team Eraflats Smits, verlenging van de reeds verleende vergunning voor ingebruikname gemeentegrond aan de Purmerhoek 337-504. Van 4 april tot en met 3 juli 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatie-en terrasvergunning

Brasserie Maxims gevestigd aan ´s-Gravenweg 178

Drank-en horecavergunning

Brasserie Maxims gevestigd aan ´s-Gravenweg 178

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Verkoop van schepijs en frisdrank door de gemeente Capelle aan den IJssel. Van 1 maart 2020 tot 1 oktober 2020

Melding kappen vergunningvrije bomen

Pastel – Drieluik

Voor het kappen van 1 els, 8 esdoorns, 2 zomereiken en 8 essen in verband met de herinrichting van de groenstrook en het herplanten met negentien bomen van een nader te bepalen soort

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Xie, F. - 03-11-1964 - Filomeentje erf 122 - 08-07-2020
 • Xu, S. - 21-03-1967- Filomeentje erf 122 - 08-07-2020
 • Celestin, B. - 25-02-1989 - Grafiek 52 - 08-07-2020
 • Le, T.N.A. - 27-08-1995 - Brahmsstraat 66 - 09-07-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Bisharet, Z.A. - 04-12-1991 - Griet Manshande erf 56 - 09-06-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.

Verkeersbesluiten

Parkeerverbod Rivium 1e Straat

Het college heeft op 15 juni besloten een parkeerverbod in te stellen aan de zuidzijde van de Rivium 1e Straat tussen het Rivium Quadrant en de Rivium Westlaan. Het parkeerverbod wordt gerealiseerd door plaatsing van borden E01 (parkeerverbod) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het besluit en de daarbij behorende tekening liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 15 juni besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Bernsteinstraat ter hoogte van huisnummer 31
 • Educatusstraat ter hoogte van 1e Articusstraat nummer 20
 • Grateastraat ter hoogte van huisnummer 61
 • Kleine Inez Erf ter hoogte van Maria Danneels Erf nummer 54
 • Litho ter hoogte van Grafiek nummer 95
 • Pieter Mondriaanrade ter hoogte van Johan Jongkindrade
 • Stationsbuurt ter hoogte van huisnummer 23
 • Vivaldistraat ter hoogte van Brahmsstraat nummer 2

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Woonerf Het Ambacht

Het college heeft op 15 juni besloten de nieuwe woonbuurt Het Ambacht aan te wijzen als woonerf. Het woonerf wordt gerealiseerd door plaatsing van borden G05 (woonerf) en G06 (einde woonerf) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het besluit en de daarbij behorende tekening liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Standplaatsen voor deelauto’s

Het college heeft op 15 juni besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als standplaats voor deelauto’s op de volgende locaties:

 • Bisletweg ter hoogte van huisnummer 4
 • Bizetstraat ter hoogte van huisnummer 1
 • De Vallei ter hoogte van Dalpad
 • Het Steen ter hoogte van huisnummer 1
 • Lepelaarsingel ter hoogte van huisnummer 58
 • Stationsplein ter hoogte van Burgemeester Schalijlaan

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor deelauto’s door plaatsing van het bord E09 (parkeren vergunninghouders) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Deelauto” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen (een van) bovengenoemde beschikkingen binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.