Bekendmakingen 17 juli 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 3 juli 2019

Bellinistraat 74
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.
Rivium 1e straat 61
Voor de activiteit: bouwen, transformatie kantoorgebouw naar woningen.

Datum ontvangst: 4 juli 2019

’s-Gravenweg 101
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen monument, uitbreiding scoutingcentrum.

Datum ontvangst: 5 juli 2019

Rivierweg 111
Voor de activiteit: bouwen, gemeentehuistuin.
Lepelaarsingel
Voor de activiteit: bouwen, reconstructie Lepelaarsingel.

Datum ontvangst: 7 juli 2019

Flatusstraat 37
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Van Maerlantpark 23
Voor de activiteit: bouwen, opbouw op verdieping.

Datum ontvangst: 8 juli 2019

Groenedijk 54
Voor de activiteit: bouwen, horecapaviljoen.

Datum ontvangst: 9 juli 2019

Het Ambacht 7
Voor de activiteit: bouwen, kelder onder woning.

Datum ontvangst: 10 juli 2019

Sauerdal 2
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen kozijn.
Raadhuisstraat ter hoogte van huisnummer 7-9
Voor de activiteit: kappen van 2 monumentale kastanjes in verband met aantasting van de stam.
Hoek Barckalaan-Abram van Rijckevorselweg
Voor de activiteiten: aanbrengen van gevelreclame en het aanleggen van een inrit met betrekking tot een garage.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 8 juli 2019

Koggerwaard
Voor de activiteit:  bouwen, tijdelijke uitbreiding PCB De Horizon.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Pijl Vastgoedonderhoud BV, 4 parkeerplaatsen aan de Frederik van Eedenplaats ter hoogte van nummer 313, voor schilderswerkzaamheden aan het appartementencomplex, 22 juli 2019 tot en met 8 november 2019;
 • Eneco, 4 parkeervakken en de bushalte aan de Hermitage, aan de Evoluon voor opslag materialen, buizen en schaftkeet voor werkzaamheden stadsverwarming voor het project Doelen/Hermitage, 12 augustus 2019 tot en met 8 oktober 2019;
 • Hodes Huisvesting BV, 50 parkeerplaatsen aan de Lijstersingel ter hoogte van nummer 22,  voor de bouw van een school, de opdrachtgever is de gemeente Capelle aan den IJssel en deze zal voor vervangende parkeerruimte zorgen, 12 augustus 2019 tot en met 20 december 2019.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • De Wilde NL B.V., onderhoudswerkzaamheden aan het metrospoor tussen het traject Kralingse Zoom en de Capelsebrug, 29 juli 2019 tot en met 8 september 2019.

Evenementenvergunning verleend

 • Brocante markt, op het Stadsplein, 27 juli 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur.
 • Ronde van West (prestatieloop), door Capelle West met start en finish aan de Willem Barentszstraat, 27 augustus 2019 van 18.45 uur tot 21.30 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing drank- en horecawet

 • Stichting Buurtgroep Capelle West, voor de Speelweek van 24 augustus tot en met 30 augustus 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Voetbaltoernooi St. Welzijn, op het Cruyff Court aan de Purmerhoek, 24 juli 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur;
 • Straatbarbecue Vivaldistraat, Vivaldistraat ter hoogte van huisnummer 176, 3 augustus 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van De Baronie 282, Rossinistraat en Akkerwinde 184 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaatsen worden gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak. De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Laâssairi, J. - 19-11-1997 - Rivierweg 82 - 06-08-2019
 • Duszkiewicz, M.K. - 02-06-1986 - Hoendiep 15 - 07-08-2019
 • Kazimierska, A. - 12-09-1988 - Hoendiep 15 - 07-08-2019
 • Obia, R.J.S. - 26-03-1983 - Schermerhoek 289 - 07-08-2019
 • Bommel, J.A. - 21-03-1973 - Vrijheidsdans 12 - 07-08-2019
 • Asare, M. - 01-09-1996 - Alkenlaan 81A - 07-08-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010.Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Mander Singh, H.S. + kind - 22-08-1983 - Valeriusrondeel 239 - 09-07-2019
 • Budhraja, R.K. - 01-07-1989 - Valeriusrondeel 239 - 09-07-2019
 • Cijntje, D.C. - 02-11-1993 - Vuurdans 58 - 09-07-2019
 • Dahir, F. - 24-04-1964 - Braamberg 121 - 09-07-2019
 • Reijnier, M. - 13-05-1995 - Rogaland 18 - 09-07-2019
 • Cardoso Corrêa A. - 23-04-1991 - Parsifal 84 - 09-07-2019
 • Eduarda G.A. - 05-05-1972 - Nabucco 62 - 09-07-2019
 • Detkiewicz, M. - 01-04-1988 - Reviusrondeel 518 - 10-07-2019
 • Piqué, J.F. - 08-05-1989 - Valeriusrondeel 578 - 10-07-2019
 • Van der Ploeg, J.H. - 07-01-1986 - Toendra 49 - 10-07-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.