Bekendmakingen 16 oktober 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 4 oktober 2019

Rivium Boulevard 188
Voor de activiteit: bouwen, terras en overkapping.

Datum ontvangst: 8 oktober 2019

Hermitage 42
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, school gedeeltelijk in gebruik nemen als kinderdagverblijf.
Poolvosweg
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke overstortvoorziening vanuit het riool.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 8 oktober 2019

Flatusstraat 37
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel.

Verzenddatum: 9 oktober 2019

’s-Gravenweg 213
Voor de activiteit: bouwen, onderheide tuin en kozijnwijziging.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Evenementenvergunning verleend

 • TomoFair, Japanse markt op zaterdag 22 februari 2020 van 10.00 uur tot 18.00 uur in Sporthal de Lijster aan de Lijstersingel 20.

Standplaatsvergunning verleend

 • Voor de verkoop van bloemen en planten, aan dhr. Russchenberg, voor het jaar 2020 voor de standplaats Hollandsch Diep op vrijdagen tijdens winkeluren. En een tijdelijke standplaats voor de zaterdagen op het  Stadsplein in plaats van Kerklaan/Duikerlaan.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Hoftijzer Vastgoedonderhoud, locatie hoek Bernsteinstraat tot en met 31 oktober 2019. Plaatsing van een schaftwagen, toilet en hoogwerker voor schilderwerkzaamheden;
 • SW BV, (verlenging), locatie parkeerplaatsen Reviusrondeel ter hoogte van 377-525, tot en met 29 november 2019
 • Verheij Infra BV, Roekstraat/Duikerlaan tot en met 20 december 2019. Voor onderhoudswerkzaamheden aan de Roekstraat en Duikerlaan project Deelopdracht II, fase 3.
 • Schults Vastgoed, locatie Keerkring tot en met 25 december 2019. Plaatsing van een keetwagen en container voor schilderwerkzaamheden en voegwerk aan de woningen Keerkring 1-40;
 • Burgtbouw (verlenging) locatie Onacklaan 122, tot en met 31 december 2019. Voor de bouw van 48 appartementen.

Ontheffing geluidhinder verleend

 • Asfaltwerkzaamheden door firma Versluys op de Abram van Rijckevorselweg (N210) vanaf de Rivium Boulevard tot en met Beethovenlaan van dinsdag 22 oktober 2019 tot en met zaterdag 26 oktober 2019 tussen 20.00 uur en 06.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet verleend

 • Halloween ’s Gravenland, zaterdag 26 oktober 2018 van 18.30 uur tot 22.00 uur op het plein van Wijkcentrum De Harp aan de Jan de Geusrede 39F.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen van een container van 21 oktober 2019 tot en met 28 oktober 2019 op de parkeerplaats tegenover Leliestraat 6 in verband met afvoeren afval vanuit de woning;
 • Vreedzame, Gewoon Schone Voetbaltoernooi, 23 oktober 2019 van 14.00 uur tot 19.00 uur op het Cruyff Court aan de Purmerhoek;
 • Word Conference Pro Vision, 7 november 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur aan de Spoorlaan 2.

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Wintercross, prestatieloop basisonderwijs in het Schollebos op 13 november 2019 van 13.15 uur tot 15.45 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam  en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Kissi-Sasu, D.G. - 24-10-1956 - Arendshof 4 - 06-11-2019
 • Martina, S.S. - 08-09-1989 - Duikerlaan 74 - 06-11-2019
 • Fabiala, J.J. - 09-04-1989 - Neckardal 2 - 07-11-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Ruiter, A.V. + kinderen - 01-04-1981 - Purmerhoek 251 - 08-10-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.