Bekendmakingen 15 september 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd


Datum ontvangst: 2 september 2021

Dorpsstraat 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in achterdakvlak en verhogen achtergevel

Datum ontvangst: 7 september 2021

Standaardmolen 1
Voor de activiteit: bouwen, transformatie kantoorgebouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 2 september 2021

Wijk Schollevaar, Rotonde Herenburg
Voor de activiteit(en): bouwen en afwijken bestemmingsplan, maken van een fundering ten behoeve van een rotonde

Verzenddatum: 3 september 2021

Barckalaan
Voor de activiteit: bouwen, aanpassingen op verleende vergunning (wijzigen bedrijfsgebouw)

Verzenddatum: 9 september 2021

Paltrokmolen ter hoogte van huisnummer 1
Voor de activiteit(en): het kappen van 1 hemelboom, vanwege afstervingsverschijnselen, herplant met 1 hemelboom (het besluit treedt direct in werking in verband met omgevingsgevaar)
Lofoten ter hoogte van huisnummer 16
Voor de activiteit(en): het kappen van 1els, vanwege afstervingsverschijnselen, herplant met 1 els (het besluit treedt direct in werking in verband met omgevingsgevaar)
Ranonkelstraat ter hoogte van huisnummer 18
Voor de activiteit(en): het kappen van 1 bol-acacia, vanwege afstervingsverschijnselen, herplant met 1 bol-acacia (het besluit treedt direct in werking in verband met omgevingsgevaar)

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 7 september 2016

Vuurvlindertje erf 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen
Einde beslistermijn: 26 oktober 2021

Standplaatsvergunning  -  verleend

Verkoop van oliebollen aan de Aida

Periode 1 november tot en met 31 december 2021 (22.00 uur)

Verkoop van oliebollen aan de Puccinipassage

Periode 1 november tot en met 31 december 2021

Iepziekte

Verzenddatum: 3 september 2021

Rivierweg
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 1 zieke iep, herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort
Helena erf
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 1 zieke iep, herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

  • Plaatsen container, in verband met verbouwing, op een parkeerplaats nabij Wisselspoor huisnummer 291, van 27 september tot en met 11 oktober 2021
  • Plaatsen container, in verband met verbouwing woning Sibeliusweg 136 (deze wordt geplaatst op een parkeerplaats aan de Couperinstraat ter hoogte van 50), van 8 tot en met 18 oktober 2021

Melding kappen vergunningvrije bomen

Rijndal ter hoogte van huisnummer 107
Het kappen van 1 iep en 2 kronkelwilgen

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

  • C. Schäfer - 29-01-1975 - Nabucco 5 - 31-08-2021
  • A.J. Monteiro - 17-05-1980 - Mauritshuis 12 - 31-08-2021
  • B.S. Ahmed - 10-03-1984 - Parsifal 79 - 31-08-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

  • R. Špoljarić - 14-10-1999 - Fazantstraat 68 - 03-08-2021
  • M.V. de Jong - 09-03-1988 - Vivaldistraat 16 - 03-08-2021
  • R.G. Cicilia - 18-03-1991 - Pallieterburg 115 - 03-08-2021
  • L. Peng - 10-10-1984 - Capelseweg 41- 03-08-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lekstreek (huis-aan-huisblad).