Bekendmakingen 15 mei 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 25 april 2019

Couwenhoekseweg 6
Voor de activiteit: werkzaamheden, verrichten en het wijzigen van de inritsituatie.
Markiezenhof tegenover huisnummer 2
Voor de activiteit: kappen van 1 iep in verband met een rotte stamvoet. Herplant met een boom van een nader te bepalen soort.
Pascaltuin ter hoogte van huisnummers 16 en 21
Voor de activiteiten: kappen van 2 Christusdoorns in verband met het opdrukken van de omliggende bestrating. Herplant met 2 bomen van een nader te bepalen soort.

Datum ontvangst: 2 mei 2019

’s-Gravenweg 160
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.

Datum ontvangst: 3 mei 2019

Capelseweg 399
Voor de activiteiten: bouwen en wijzigen inrichting, realisatie aardgas vulstation.

Datum ontvangst: 7 mei 2019

Pr. Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, OKC IJsselland.
Ravelstraat 12
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde.

Datum ontvangst: 8 mei 2019

Koperwiek
Voor de activiteit: bouwen, fase 4, wijzigen indeling winkelcentrum en entrees zijde Reigerlaan en Rivierweg.
Vondellaan 14
Voor de activiteit: bouwen, aanpassing gevel.
Amsteldiep 27
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, reclamebord toevoeging.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 6 mei 2019

Lahndal 23
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.
Burgemeester Schalijlaan, Filosofentuin en Spoorlaan
Voor de activiteit: kappen van 3 paardenkastanjes, 2 lindes, 1 es, 1 Noorse esdoorn, 1 zomereik en 1 witte esdoorn wegens een calamiteit aan het stamriool. Herplant met 9 bomen van een nader te bepalen soort.
Lofoten, Azoren en Carolinen
Voor de activiteit: kappen van 2 kastanjes en 1 iep wegens ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. Herplant met 3 bomen van een nader te bepalen soort.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 6 mei 2019

Fluiterlaan 52 (woonzorgcentrum d’Amandelhof)
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan en wijzigen in-/uitrit, nieuwbouw zorgcentrum.
Einde beslistermijn: 27 juni 2019

Verzenddatum: 9 mei 2019

Wormerhoek 14
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie van kantoorgebouw naar 72 appartementen.
Einde beslistermijn: 26 juni 2019

Opschorten beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 6 mei 2019

Kanaalweg 2A
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden bedrijfsgebouw.
Einde beslistermijn: 8 juli 2019

Publicatie anterieure overeenkomsten

Transformatie kantoorgebouw Barbizonlaan 50 tot 43 verblijfsunits voor kortdurende herstelzorg en Barbizonlaan 1 tot 79 woonappartementen.
Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 10 mei 2019 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Barbizonlaan 50, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, 4706 (geheel) en locatie Barbizonlaan 1, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, 3571 (geheel).

Om de transformatie van het kantoorgebouw naar verblijfsunits voor kortdurende herstelzorg en woonappartementen mogelijk te maken moet de gemeente de benodigde planologische procedures doorlopen. Door het sluiten van deze overeenkomsten heeft de gemeente haar intentie uitgesproken dit te gaan doen. Ook zijn in deze gesloten overeenkomsten afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente door het doorlopen van de benodigde planologische procedures moet maken.

Met ingang van 15 mei 2019 liggen de zakelijke beschrijvingen van de anterieure overeenkomsten gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel (Rivierweg 111).
Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Heide, 010 – 284 84 40 of j.vander.heide@capelleaandenijssel.nl

Art. 35 ontheffing (Drank en Horecawet) verleend

 • Dag van het Park, voor de heer D. van den Elshout op 25 mei van 16.00 uur tot 22.00 en 26 mei van 12.00 uur tot 17.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Evenementenvergunning verleend

 • Tientjesmarkt, Bermweg, 25 mei 2019 van 09.00 uur tot 17.00 uur;
 • Openluchtbioscoop, op het Stadsplein, 30 augustus 2019 van 20.00 uur tot 00.30 uur;
 • Kunstmarkt, Kerklaan, 14 september 2019 van 10.30 uur tot 16.30 uur. 

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Plaatsen van een container, parkeerplaats Meidoornveld ter hoogte van nummer 77, voor project Lupinestraat 1(interne verbouwing), tot en met 28 juni 2019.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • BDS Bouw, Het Ambacht 11 (voorheen Mient), storten betonvloer en afwerken, 15 mei 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Beth Adonai, dienst en aansluitend barbecue in het Schollebos (nabij pannenkoekenhuis), 19 mei 2019 van 13.00 tot 20.00 uur;
 • Plaatsen hijskraan ivm glas en kozijnen plaatsen, op 23 mei 2019 aan de Toendra 107. Van 08.00-13.00 uur.
 • Kinderverjaardag, op het grasveld ter hoogte van Slotlaan 81, 26 mei 2019 van 13.00 tot 20.00 uur;
 • Plaatsen van container en kraan, parkeerplaats Berliozstraat OBS West, in verband met verzamelen en afvoeren restafval en bouwmaterialen, 11 juni 2019 tot en met 14 juni 2019;
 • Toestemming voor het mogen passeren van onze gemeente in verband met een oldtimertocht op zaterdag 15 juni 2019;
 • Kinderbingo, Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20, 26 juli 2019 van 13.00 uur tot 16.30 uur;
 • Senioren voetbaltoernooi, op het terrein van SVS Capelseweg 3, 29 juni 2019 van 09.00 uur tot 20.00 uur;
 • Kipparty, bewoners appartementen complex Herman Gorterplaats nummer 3 tot 313, 29 juni 2019 van 16.00 tot 23.00 uur;
 • Bingo, Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels Erf 20, 30 augustus, 20 september, 25 oktober, 15 november, 13 december 2019 van 19.00 tot 23.00 uur en 30 november 2019 van 12.30 tot 17.00 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Internationaal Jeugdtoernooi SVS, 25 mei en 26 mei 2019 van 08.00 tot 21.00 uur;
 • Kunstmarkt Kerklaan 2, 14 september 2019 van 10.30 uur tot 16.30 uur.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Heyliger, J.E. - 21-05-1089 - Capelseweg 212 - 07-05-2019
 • dos Santos Lima, S. - 26-06-1991 - Waterberg 105 - 10-05-2019
 • Tadese, B. - 19-01-1981 - Anton wachterburg 53 - 10-05-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.