Bekendmakingen 15 juli 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 18-6-2020

Kleine Inez erf 3
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw, trap, balkon

Datum ontvangst: 2-7-2020

Wiekslag 2
Voor de activiteit: bouwen, vervangen kozijnen en entree van portieken
Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: bouwen, aanbrengen gevelreclame
Bermweg 378
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw achterzijde
Bilderdijkstraat 39
Voor de activiteit: bouwen, carport voorzijde

Datum ontvangst: 6-7-2020

P C Boutenssingel 69
Voor de activiteit: bouwen, opbouw op woning
P C Boutenssingel 39
Voor de activiteit: bouwen, opbouw op woning

Datum ontvangst: 7-7-2020

Burgemeester Schalijlaan 70
Voor de activiteit: bouwen, transformatie naar woningen
Merelhoven  112
Voor de activiteit: bouwen, vervangen dakkapel
Ferdinand Huyckburg 4
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen
Schenkelsedreef t.h.v. Bermweg huisnummer 92
Voor de activiteit(en): het kappen van 3 iepen vanwege de Iepziekte. Herplant met 3 elzen.
Ranonkelstraat t.h.v. huisnummers 16 en 25
Voor de activiteit(en): het kappen van 2 afgestorven bol-acacia´s. Herplant met 2 bol-acacia´s.
Floridaweg t.o. huisnummer 1
Voor de activiteit(en): het kappen van 1 es wegens kroonbreuk. Herplant met 1 es.

Datum ontvangst: 8-7-2020

1e Lunarelaan 7
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Datum ontvangst: 9-7-2020

Dalenbuurt West
Voor de activiteit(en): het kappen van 38 bomen i.v.m. vervanging van het riool, vervangen van groen, opnieuw inrichten van speelplekken en vervangen of hergebruiken van openbare verlichting. Herplant met 135 bomen binnen het gehele project.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  verleend

Verzenddatum: 1 juli 2020

Binnenhof 3
Voor de activiteit: : bouwen,  dakkapel

Verzenddatum: 6 juli 2020

Nijverheidstraat 204
Voor de activiteit(en): het kappen van 1 kastanje wegens slechte gesteldheid. De kastanje is aangetast door een witrotschimmel.

Verzenddatum: 7 juli 2020

Ernst Barlachrade 13
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 9 juli 2020

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, parkeervoorziening permanent maken

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen.

In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Kennisgeving verlenging beslistermijn

Klaroen 28

Verzenddatum: 8 juli 2020
Einddatum verlenging: 19 augustus 2020
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, aanbouw voorzijde

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende melding(en)en of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

De hieronder genoemde aanvraag/aanvragen voor een evenementenvergunning is/zijn ter informatie:

 • Kinderactiviteiten, in en om Buurthuis De Trefhoek aan de Schermerhoek 506 op zaterdag 18 juli 2020 van 11.00 uur tot 18.00 uur.
 • Kinderverjaardag, in het Schollebos (grote veld) op zaterdag 25 juli 2020 van 14.00 uur tot 22.00 uur.
 • Roots Pirate in the park, in het Schollebos (grote veld) op zaterdag 18 juli 2020 van 12.00 uur tot 18.00 uur en zaterdag 15 augustus 2020 van 12.00 uur tot 20.00 uur.
 • Buurtbarbecue, bewoners van de Merellaan t.h.v. Merellaan 394 t/m 398 op zaterdag 26 september 2020 van 16.00 uur tot 23.00 uur.
 • Bingo, wijkcentrum Schollevaar op de onderstaande data:
  • 28 augustus 2020 van 19.00 tot 23.00 uur;
  • 18 september 2020 van 19.00 tot 23.00 uur;
  • 30 oktober 2020 van 19.00 tot 23.00 uur;
  • 20 november 2020 van 19.00 tot 23.00 uur;
  • 4 december 2020 van 16.00 uur tot 19.00 uur;
  • 18 december 2020 van 19.00 tot 23.00 uur.
 • Plaatsen van een container, naast de achtertuin van de woning Reidans 9. Periode 20 juli tot en met 21 juli 2020.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Papiermolen  t.h.v. lichtmast 3
Het kappen van 1 bol-acacia, omdat deze is afgestorven.
Johan Jonkind rade t.h.v. huisnummers 2-132
Het kappen van 3 sierkersen, omdat deze afgestorven zijn.
Onacklaan park
Het kappen van drie kastanjes, omdat deze afgestorven zijn.
Rondedans t.h.v. huisnummer 142
Het kappen van 1 hazelaar, omdat deze is afgestorven.
Houtsnede t.h.v. huisnummer 15
Het kappen van 1 es, wegens de essentaksterfziekte.
Filosofentuin t.h.v. huisnummer 64
Het kappen van 1 bol-acacia, wegens aantasting van de stam.
Wisselspoor t.h.v. huisnummer 189
Het kappen van een meelbes, wegens aantasting van het wortelgestel.
Warenarburg t.h.v. huisnummer 60
Het kappen van 1 sierkers, omdat deze is afgestorven.
Sterrekinderen erf  t.h.v. huisnummer 52
Het kappen van 1 esdoorn, omdat deze is afgestorven.
Hoek Rivierweg/Pluvierstraat
Het kappen van 1 iep, omdat deze is afgestorven.
Frederik van Edenplaats t.h.v. huisnummer 3/113
Het kappen van 1 esdoorn, omdat deze is afgestorven.
Burgemeester Van Dijklaan
Het kappen van 1 esdoorn, omdat deze is afgestorven.
Heksendans
Het kappen van 2 meelbessen, omdat deze zijn afgestorven.

Voor alle te kappen bomen wordt een boom van een nader te bepalen soort terug geplant.

Kennisgeving beschikking maatwerk

Activiteitenbesluit – Ontwatering

Louvre 28 Capelle aan den IJssel
(9999179672)

Activiteitenbesluit milieubeheer

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken het volgende bekend.

Op 25 mei 2020 een melding ingevolge het Besluit lozen buiten inrichtingen ontvangen van MVOI B.V. De melding heeft betrekking op het lozen van bemalingswater op het vuilwaterriool ten behoeve van de aanleg van stadsverwarming, gelegen aan het Louvre 28 te Capelle aan den IJssel.

Deze melding is ingediend op grond van het Besluit lozen buiten inrichtingen en heeft betrekking op een lozing die langer duurt dan 26 weken. Dat betekent dat in plaats van het Besluit lozen buiten inrichtingen, het Activiteitenbesluit milieubeheer van toepassing is. Wij hebben het ingediende verzoek dan ook aangemerkt als een melding op grond van het Activiteitenbesluit.

Ter plaatse van het Louvre 28 te Capelle aan den IJssel zal het onttrekken en lozen van grondwater op het vuilwaterriool ten behoeve van de aanleg van stadsverwarming gaan plaatsvinden. De werkzaamheden zijn gepland van 1 juni 2020 tot en met 18 december 2020. Om de werkzaamheden in den droge te kunnen uitvoeren, zal bemaling van grondwater noodzakelijk zijn. Per lozingspunt zal het maximale debiet 4 m3 per uur bedragen. Het vrijkomende grondwater zal worden geloosd op het vuilwaterriool.

De lozing zal langer duren dan het in artikel 3.2, lid 7, sub a, van het Activiteitenbesluit aangegeven maximum van 8 weken.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben besloten om overeenkomstig artikel 3.2, lid 8, van het Activiteitenbesluit maatwerkvoorschriften te stellen met betrekking tot de tijdsduur en het debiet van de lozing.

Het besluit is op 7 juli 2020 aan de aanvrager bekend gemaakt.

Inzage
U kunt de beschikking en de bijbehorende stukken op verzoek inzien bij

 • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel, na telefonische afspraak;
 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam.

Vanwege de maatregelen rondom de Coronavirus-crisis kunt u de stukken bij de DCMR Milieudienst Rijnmond alleen op maandag en donderdag tussen 10.00 en 14.00 uur, op afspraak inzien. Een afspraak kunt u maken door een e-mail te sturen naar info@dcmr.nl of te bellen via telefoonnummer 010 – 246 80 00.

Bezwaar
Belanghebbenden kunnen op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken ingaande de dag na de dag van bekendmaking aan de aanvrager tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet uw naam en adres bevatten, duidelijk maken tegen welk besluit u bezwaar maakt en gemotiveerd, gedateerd en ondertekend zijn. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel o.v.v. “Awb-bezwaar”.

Wij verzoeken u een kopie van uw bezwaarschrift en/of het verzoek om een voorlopige voorziening te sturen aan de DCMR Milieudienst Rijnmond, Postbus 843, 3100 AV Schiedam.

Alleen zij die een bezwaarschrift hebben ingediend kunnen, bij spoedeisend belang, om een voorlopige voorziening vragen. U richt het verzoek aan de voorzieningenrechter van de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Voor de behandeling van het verzoek is griffierecht verschuldigd.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR zaaknummer 9999179672.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geb. datum - Adres - Geplan datum

 • Metevelis, E. - 02-03-1966 - Valeriusrondeel 262 - 28-07-2020
 • Waas, I. - 06-04-199 - Jan van Galenstraat 7 - 28-07-2020
 • Djabi, A. - 31-12-1981 - Schubertstraat 50 - 29-07-2020
 • Kreem, M. - 01-01-1999 - Aïda 99 - 29-07-2020

De datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat.  

Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - Geb. datum - Adres - Uitgeschreven op

 • Morrison, S.N. - 02-01-1982 - Arendshof 82 - 30-06-2020
 • Veronesi, S. - 12-11-1994 - Sperwerhof 49 - 08-07-2020
 • Kross, M.D. - 21-11-1986 - Sperwerhof 62 - 08-07-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.