Bekendmakingen 15 januari 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 3 januari 2019

Heer Halewijnburg 52
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen keukenraam.

Datum ontvangst: 7 januari 2019

Cypresbaan 7
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, Led reclame.
Mient kavel M2-02
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op eerder aangevraagde vergunning.
Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, renovatie verpleegafdelingen.

Datum ontvangst: 8 januari 2019

Cypresbaan 39
Voor de activiteit: bouwen, letters op het gebouw.

Datum ontvangst: 9 januari 2019

Hoofdweg 48A
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, sample sale Micro Fashion.
’s-Gravenweg 339A
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen bedrijfsruimte.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 8 januari 2019

Paulus Potterlaan 41
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Tussen Priamsingel - Fascinatio Boulevard
Voor de activiteit: bouwen, voetganger- en fietsbrug.
Mient kavel M4-06
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.
Goudenregenstraat 122
Voor de activiteit: bouwen, vervangen steenstrips dakopbouw.
Vondellaan 45
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde.

Verzenddatum: 9 januari 2019

Schollebos ter hoogte van de parkeerplaats bij het pannenkoekenhuis gelegen aan de Bermweg
Voor de activiteit: kappen, 1 kastanje wegens de kastanjebloedingsziekte. In verband met omgevingsgevaar is de kastanje al gekapt. Herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort.
Dansenbuurt Noord (Vreugdedans en Feestdans)
Voor de activiteit: kappen, 2 sierkersen, 1 trompetboom, 3 berken, 2 acacia ‘s, 17 kornoeljes, 5 platanen, 2 elzen, 1 esdoorn en 2 eiken wegens het vervangen van het riool, ophoging van de verharding, het vervangen van groen en openbare verlichting. Herplant met 113 bomen op het totale project. 
Leharstraat ter hoogte van huisnummer 78-176
Voor de activiteit: kappen, 4 sierkersen vanwege onvoldoende vitaliteit en het geven van een kwaliteitsimpuls aan de openbare ruimte. Herplant met 4 bomen van een nader te bepalen soort.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Standplaatsvergunning

 • Dhr. H.B. Harpal, voor de verkoop van Surinaamse snacks, op de hoek Rivium Boulevard en Rivium 4e straat 2, voor de woensdagen en vrijdagen voor het jaar 2019.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Koersgroep BV, nabij Stationsplein, in verband met de herinrichting van winkelcentrum De Scholver, tot en met 31 oktober 2019;
 • Rutges vernieuwt, in verband met onderhoud woningen aan de Bonvivant (Bonnefanten), tot en met 15 februari 2019.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning verleend

 • Protestantse gemeente Capelle aan den IJssel, Kerklaan 2, voor de Dorpskerk.

Beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U moet dan binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na datum van deze brief. In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: de datum, uw naam en adres, dit besluit en de redenen van uw beroep. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. Deze zijn € 174,-- per beroepschrift voor personen en € 345,-- per beroepschrift voor rechtspersonen (stichting, vereniging en BV). U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Voorlopige voorziening

Als u beroep instelt, blijft ons besluit tijdens de beroepsprocedure van kracht. Heeft u een spoedeisende reden (onverwijlde spoed), dan kunt u bij de voorzieningenrechter van dezelfde rechtbank een voorlopige voorziening vragen. Hiervoor moet u apart griffierechten betalen. Deze zijn € 174,-- per verzoekschrift voor personen en € 345,-- per verzoekschrift voor rechtspersonen (stichting, vereniging en BV).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Ventvergunning mw. Ly, voor venten met consumptie ijs en kleine eet/drinkwaren;
 • Plaatsen container, nabij de woning Donizettistraat 1, in verband met tuinrenovatie, tot en met 19 januari 2019.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – geboortedatum - adres - geplande datum

 • Obiana, J.E.d S. - 09-06-1983 - Schermerhoek 244 - 04-02-2019
 • Farchich, M. - 01-10-1984 - Het Steen 69 - 03-12-2018
 • Holst, S.T. - 18-03-1995 - Operalaan 25 - 07-02-2019
 • Ceelen, H. - 10-11-1969 - Operalaan 25 - 07-02-2019
 • Vooijs, B. - 19-06-1972 - Valeriusrondeel 52 - 07-02-2019
 • Pielech, P.P. - 25-06-1987 - Valeriusrondeel 48 - 07-02-2019
 • Jagesar, P.C. - 30-05-1990 - Valeriusrondeel 661 - 07-02-2019
 • Van Vliet, R. - 08-11-1963 - Meidoornveld 63 L - 07-02-2019                

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:     

Naam en voorletters - geboortedatum – adres - uitgeschreven op

 • Hersisia, J.N. + kinderen - 20-12-1986 - Purmerhoek 388 - 07-01-2019
 • Martijn, G.H. - 25-05-1994 - Reviusrondeel 428 - 09-01-2019
 • Martijn, W.G. - 19-05-1991 - Reviusrondeel 428 - 09-01-2019
 • Esteves Lopes, R.G. - 16-04-1999 - Schermerhoek 48 - 09-01-2019
 • Peloz, R.R.R. - 11-03-1997 - Reviusrondeel 194 - 11-01-2019
 • Bouchiba, B. - 23-06-1998 - Valeriusrondeel 138 - 11-01-2019
 • Szymczewski, I. - 22-06-1984 - Slotlaan 79 - 11-01-2019
 • Szymanski, R.D. - 05-11-1971 - Slotlaan 79 - 11-01-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder uitgeschreven op, gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.