Bekendmakingen 14 maart 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 31 maart 2021

Valkenhof en Sperwerhof
Voor de activiteit: bouwen, verbouw en uitbreiding twee appartementengebouwen, onderdeel van vernieuwen woonwijk Hoven II
Picassopassage 18
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen winkelindeling

Datum ontvangst: 2 april 2021

Alexanderstraat 5
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Prinsenhof 46
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 3 april 2021

Waterberg 141
Voor de activiteit: bouwen, airco op dak

Datum ontvangst: 7 april 2021

Klaroen 34
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 29 maart 2021

P.C. Boutensingel 45
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw

Verzenddatum: 1 april 2021

Beemsterhoek
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voet-fietsbrug
Wiekslag
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voet-fietsbrug

Verzenddatum: 6 april 2021

Fluiterlaan 238
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden dakterras
Nijverheidstraat 339
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke bewoning bijgebouw

Verzenddatum: 7 april 2021

Elegastburg (hoek Herenburg)
Voor de activiteit: kappen van 1 els wegens herinrichtingswerkzaamheden en onvoldoende conditie. Herplant met 3 sierappels en 1 roodbladige zuilbeuk.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op dinsdag 6 april 2021 het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan voor de Meeuwensingel locatie vastgesteld. De plannen verbeelden de ambitie van het gebiedspaspoort Meeuwensingel en geven kaders voor de verschijningsvorm van de gebouwen (architectuur) en buitenruimte.

Inspraak
U kunt van dinsdag 13 april 2021 tot dinsdag 25 mei 2021 reageren op het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan. In deze periode liggen de documenten ter inzage op het gemeentehuis, Rivierweg 111 (op werkdagen van 8.00 tot 17.00 uur). Ook staat het concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel op www.capellebouwtaandestad.nl/meeuwensingel. 

Hoe kunt u uw reactie geven?
U kunt op de volgende wijzen reageren op het concept plan:

 1. Door een e-mail met uw reactie en uw contactgegevens te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl
 2. Het contactformulier invullen onder vermelding van concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel;
 3. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van concept stedenbouwkundig plan en beeldkwaliteitsplan Meeuwensingel.
   

Digitale bijeenkomst
Op woensdag 21 april vanaf 19:30 uur organiseert de gemeente een digitale informatieavond. Tijdens de bijeenkomst heeft u de mogelijkheid om informatie te krijgen over het concept stedenbouwkundigplan en beeldkwaliteitsplan en hierover vragen te stellen. Aanmelden voor deze bijeenkomst kan door een e-mail te sturen naar doemee@capelleaandenijssel.nl.

Hoe gaat het verder?
Uw reacties verzamelen we in een zogenaamde Nota van Beantwoording. Deze Nota wordt (geanonimiseerd) gedeeld met iedereen die een reactie heeft gegeven. De reacties worden verwerkt in het concept stedenbouwkundig- en beeldkwaliteitsplan en worden behandeld in de commissie Stadsontwikkeling en –Beheer van 13 of 14 september 2021. Naar verwachting wordt het op 27 september 2021 door de gemeenteraad vastgesteld.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Wijziging datum: Gezondheidsbus op het Stadsplein, nabij het bomeneiland op dinsdag 20 april 2021 van 08.00 uur tot 18.00 uur. Voor  werknemers van de gemeente Rotterdam die woonachtig zijn in Capelle aan den IJssel. Zij kunnen hier individueel op afspraak naartoe komen om hun gezondheid te meten.

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Heijmans Infra, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond (parkeerplaatsen) in verband met opslag. Locatie Johan Jongkindrade voor de periode 3 mei 2021 tot 21 mei 2021.
 • Gemeente, plaatsen van 5 billboards in de Florabuurt van 7 april tot en met 7 oktober 2021
 • Aanvrager, plaatsen van een container op de laad- en loszone van MCD Fascinatio aan de Articuslaan in verband met tijdelijke opslag voor de verbouwing van de winkel, van 16 april tot 3 mei 2021
 • Blijdorp BV, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond (plaatsen van schatketen) aan de Burgemeester Van Beresteijnlaan in verband met het project rotonde Beresteijnlaan. Van 3 mei tot 4 oktober 2021 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden nodig zijn. Opdrachtgever is de gemeente Capelle aan den IJssel

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Kennisgeving, voor het plaatsen van een steiger naast Mariënwaard huisnummer 20, in verband met schilderwerk van 13 april tot 23 april 2021
 • Plaatsen container, voor het afvoeren van puin van de tuin aan de Ericastraat 3. De container wordt op een parkeerplaats gezet van 15 april tot 29 april 2021

Collecterooster april 2021

 • 26 april 2021 tot en met 1 mei 2021 - Stichting Hulphond Nederland (donateur werving)

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • M. Abu Awad - 10-04-1968 - Capelseweg 152 - 01-05-2021       
 • S. Akoudad - 26-05-1998 - Meeuwensingel 87 - 01-05-2021
 • I.H. Tjon-A-Tsien  - 02-11-1953  - Desertosingel 113 - 05-05-2021
 • R.R. Cicilia - 18-03-1991 - Pallieterburg 115 - 06-05-2021
 • L. Ali - 23-12-1998 - Reviusrondeel 319 - 06-05-2021
 • X. R. Rodrigues - 22-10-1986 - Keerkring 25 - 06-05-2021
 • M. Abdellaoui - 27-12-1989 - Ets 49 - 06-05-2021
 • Y. El-Morabit - 26-06-1994 - Steenloperstraat 36 - 06-05-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven per

 • C.G.J.I. Imansoeradi - 10-01-2000 - De Linie 7E - 08-03-2021
 • A. P. Mathoera  - 07-10-1985 - Poortmolen 121 - 08-03-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis-aan-huisblad).