Bekendmakingen 14 juli 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 2 juli 2021

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke huisvesting KBS Pieter Bas, tevens brandveilig maken KBS Pieter Bas

Fazantstraat 26
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging

Solislaan 187
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw 1e verdieping

Datum ontvangst: 3 juli 2021

1e Terralaan 16
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 4 juli 2021

Brucknerstraat 37
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel zijdakvlak

Slotlaan 99
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw serre

Datum ontvangst: 5 juli 2021

Capelseweg 196
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op uitbreiding

Datum ontvangst: 6 juli 2021

Bachstraat 7
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel achterzijde

Mient 5
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, erfafscheiding

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure - verleend

Verzenddatum: 2 juli 2021

Pallieterburg
Voor de activiteit: bouwen, vervangen loopbruggen

Slotlaan 119
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke accommodatie Politie Capelle aan den IJssel

Verzenddatum: 5 juli 2021

Roerdal 7
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Verzenddatum: 8 juli 2021

Wisselspoor
Voor de activiteit: kappen, 12 esdoorns, 1 grauwe abeel en 1 iep wegens het vervangen van het riool, ophoging van de verharding, het vervangen van openbaar groen en het vervangen van de straatverlichting. Herplant met 119 bomen van een nader te bepalen soort binnen het gehele project.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 8 juli 2021

De Ruyterstraat 38
Voor de activiteiten: bouwen, schuur
Einde beslistermijn:18 augustus 2021

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Quadratum Fascinatio’

Het college van burgemeester en wethouders maakt volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 14 juni 2021 het bestemmingsplan “Quadratum Fascinatio” met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP20QUADRATUM-4001 gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud bestemmingsplan

Het project ‘Quadratum’ betreft de bouw van een appartementencomplex van 20 woningen in de wijk Fascinatio. Binnen de huidige bestemming ‘bedrijf’ van het nu geldende bestemmingsplan ‘Fascinatio- Capelsebrug’ (2013) is woningbouw niet mogelijk. Het nu vastgestelde bestemmingsplan “Quadratum Fascinatio” zet de bestemming voor het perceel om naar ‘Wonen’ met bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan ligt samen met de Nota van Beantwoording Zienswijzen en het Besluit Hogere Grenswaarden gedurende 6 weken ter inzage. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Grenswaarden staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State.

Het bestemmingsplan, inclusief bijlagen en het Besluit Hogere Grenswaarden ligt van donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan ‘Quadratum’ inzien:

Mogelijkheid tot beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen zowel belanghebbenden als ook niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan of het Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer R. Visscher van de afdeling Stadsontwikkeling via telefoonnummer 14010.

Gewijzigde vaststelling bestemmingsplan ‘Saxum Fascinatio’

Het college van burgemeester en wethouders maakt volgens het bepaalde in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 14 juni 2021 het bestemmingsplan “Saxum Fascinatio” met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP20SAXUM-4001 gewijzigd heeft vastgesteld. Tevens heeft de raad besloten om voor dit bestemmingsplan geen exploitatieplan vast te stellen.

Inhoud bestemmingsplan

Het project ‘Saxum’ betreft de bouw van een appartementencomplex van 42 woningen. Binnen de huidige bestemming ‘bedrijf’ van het nu geldende bestemmingsplan ‘Fascinatio- Capelsebrug’ (2013) is woningbouw niet mogelijk. Het nu vastgestelde bestemmingsplan “Saxum Fascinatio” zet de bestemming voor het perceel om naar ‘Wonen’ met bijbehorende bouw- en gebruiksregels.

Stukken ter inzage

Het bestemmingsplan ligt samen met de Nota van Beantwoording Zienswijzen en het Besluit Hogere Grenswaarden gedurende 6 weken ter inzage. Tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het Besluit Hogere Grenswaarden staat rechtstreeks beroep open bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van Raad van State.

Het bestemmingsplan, inclusief bijlagen en het Besluit Hogere Grenswaarden ligt van donderdag 15 juli 2021 tot en met woensdag 25 augustus 2021 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan ‘Saxum’ inzien:

Mogelijkheid tot beroep

Gedurende de termijn van de terinzagelegging kunnen zowel belanghebbenden als ook niet-belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp bestemmingsplan of het Ontwerpbesluit Hogere Grenswaarde beroep indienen bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA te Den Haag.

Een beroepschrift moet worden ondertekend en ten minste bevatten: naam en adres van de indiener, dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep zich richt en de gronden van het beroep. Voor het in behandeling nemen van een beroepschrift is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan treedt een dag na afloop van de beroepstermijn in werking. Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met de heer R. Visscher van de afdeling Stadsontwikkeling via telefoonnummer 14010.

Zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst voor de transformatie aan Bermweg 276a

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op 8 juni 2021 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening gesloten voor de locatie Bermweg 276a, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie A, nummer 4948. De anterieure overeenkomst is gesloten met de heer G.A.M. van Drie en mevrouw L.S. Zeer, en heeft betrekking op het splitsen van een appartement naar twee zelfstandige appartementen.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de transformatie planologisch mogelijk te maken. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vergoeding van de gemeentelijke kosten door de Initiatiefnemer. 

Deze zakelijke beschrijving ligt vanaf 14 juli 2021 gedurende zes weken ter inzage in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt de beschrijving ook inzien op www.capellebouwtaandestad.nl.

U kunt geen bezwaar maken tegen deze gesloten overeenkomst.

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u via e-mail contact opnemen met mevrouw R. Hoogendam, of bel naar 06-11869943 

Beleidsregel Handhaving verkeerd aanbieden afval’

Het college maakt bekend dat de Beleidsregel Handhaving verkeerd aanbieden afval op 6 juli 2021 is vastgesteld. Deze beleidsregel maakt het mogelijk om een extra boete van 500 euro op te leggen aan veelplegers voor iedere keer dat zij in een periode van twee jaar hun afval verkeerd aanbieden of dumpen. Dit naast de kosten voor het afvoeren van het verkeerd aangeboden afval. De beleidsregel Handhaving verkeerd aanbieden afval geldt vanaf vandaag, woensdag 14 juli 2021 en is vanaf vandaag te vinden op www.overheid.nl en op onze pagina regelgeving

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Wallaart (de gemeente is opdrachtgever), ingebruikname gemeentegrond aan de Silkeborg (keet) in verband met ophoogwerkzaamheden, van 5 juli 2021 tot en met 20 april 2022 of zoveel langer of korter de werkzaamheden duren
 • Ingebruikname gemeentegrond (keet en aanhanger) op parkeerplaats Saliriestraat in verband met een tuinrenovatie, achter de woning Pergolesistraat 5, van 28 juni tot en met 16 juli 2021

Standplaatsvergunning  verleend

 • Plaatsen van een stand ten behoeve van het uitdelen van informatie van Inloophuis De IJssel op het Amnestyplein (voor Amnestyplein 3) op donderdag 23 september 2021 van 10.00 uur tot 15.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Kerkdienst van de Oosterkerk in het Schollebos, 11 juli 2021 van 10.00 uur tot 11.30 uur
 • Sportweek Capelle Schollevaar 2021 op het sportveld aan het Louvre, 19 juli tot en met 23 juli tussen 14.00 uur en 21.00 uur (vijf sportmiddagen/avonden voor kinderen/jongeren uit de buurt, met als afsluiting op vrijdag 23 juli een barbecue)
 • Bruiloftsreceptie op het pleintje achter Papaverstraat 10, 20 augustus van 18.00 uur tot 22.30 uur
 • Straatbarbecue IJsselwaard, 10 juli 2021 van 14.00 uur tot 22.00 uur

Rectificatie publicatie week 27 in verband met weersomstandigheden

Standplaatsvergunning  verleend

 • Plaatsen van een kraam ten behoeve van het verstrekken van snacks aan de deelnemers van de rolstoel 4-daagse van 14.00 uur tot 16.00 uur op 13 juli 2021 op het gazon nabij Rijckenhoven, 14 juli 2021 nabij Torenhof, 15 juli 2021 nabij Lijstersingel, 16 juli 2021 nabij Lupinestraat

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken van:

 • 17 tot en met 24 juli 2021 - Sportweek Capelle Schollevaar Ontmoetingskerk

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van de Fluiterlaan en ter hoogte van het Palet één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters – geboortedatum-adres-geplande datum

 • A.H. Khot - 28-09-1994 - Dakotaweg 61 - 30-07-2021
 • W Aljohari - 05-03-1987 - Reigerlaan 150 - 30-07-2021
 • Ricardo Z.U.C.I. - 23-01-1998 - Sperwerhof 137 - 02-08-2021
 • Bouhani S. - 29-03-1994 - Valkenhof 104 - 02-08-2021
 • Paraschiev M. - 01-12-1986 - Kringdans 166 - 02-08-2021
 • Soussi Z.J. - 29-03-1996 - Akkerwinde 110 - 02-08-2021
 • M.J. Lindic - 20-02-1959 - Merellaan 332 - 13-05-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: e-mail of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters – geboortedatum – adres - uitgeschreven per

 • R. Hensen - 21-06-1988 - Kievitlaan 45 - 15-04-2021
 • H.G.M. Garmes - 22-09-1987 - Kievitlaan 45 - 15-04-2021
 • S. Aitalibou - 24-11-1977 - Reviusrondeel 176 - 26-04-2021
 • H. Sezer - 01-01-1974 - Dubbelspoor 26 - 23-06-2021
 • S.A.M. Vermeulen - 21-01-1998 - Aïda 116 - 02-06-2021
 • A.J. Pongor Juhász - 20-07-2000 - Akkerwinde 186 - 15-03-2021
 • R. Hensen - 21-06-1988 - Kievitlaan 45 - 15-04-2021
 • H.G.M. Garmes - 22-09-1987 - Kievitlaan 45 - 15-04-2021
 • S. Aitalibou - 24-11-1977 - Reviusrondeel 176 - 26-04-2021
 • H. Sezer - 01-01-1974 - Dubbelspoor 26 - 23-06-2021
 • S.A.M. Vermeulen - 21-01-1998 - Aïda 116 - 02-06-2021
 • C.H. Fernandes Barbosa Vicente - 16-06-1973 - Uiverstraat 67 - 08-06-2021
 • H. Elkhannichy - 13-01-1994 - Borndiep 72 - 08-06-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis aan huisblad).