Bekendmakingen 14 augustus 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 26 juli 2019

Kompasstraat 24
Voor de activiteit: bouwen, daklichten.
Klaroen 65
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Datum ontvangst: 30 juli 2019

Bermweg 458
Voor de activiteit: bouwen, vervangen dakkapel.
Lijstersingel 22
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke parkeervoorzieningen.

Datum ontvangst: 30 juli 2019

Uit de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie is gebleken dat de volgende bomen vervangen moeten worden. De bomen zijn ziek en kunnen daarom een gevaar vormen voor de omgeving. Dit is onderdeel van een groter boomvervangingsproject in de gemeente.

 • Schollevaar-Noord
  Voor de activiteit: kappen, 12 bomen. Herplant met 12 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Schollevaar-Zuid
  Voor de activiteit: kappen, 86 bomen. Herplant met 86 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Capelle-West en ’s-Gravenland
  Voor de activiteit: kappen, 5 bomen. Herplant met 5 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Middelwatering-Oost en -West
  Voor de activiteit: kappen, 7 bomen. Herplant met 7 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Oostgaarde-Zuid
  Voor de activiteit: kappen, 7 bomen. Herplant met 7 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Schenkel
  Voor de activiteit: kappen, 52 bomen. Herplant met 52 bomen van een nader te bepalen soort.
 • Rivium
  Voor de activiteit: kappen, 1 boom. Herplant met 1 boom van een nader te bepalen soort.

Datum ontvangst: 31 juli 2019

Grafiek 49
Voor de activiteit: bouwen bijgebouw, praktijkruimte.
Maria Daneelserf 71
Voor de activiteit: bouwen, transformatie winkel naar woning.

Datum ontvangst: 1 augustus 2019

Stationsbuurt 27
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen.

Datum ontvangst: 5 augustus 2019

Hoofdweg 38A
Voor de activiteit: bouwen, transformatie bedrijfspand naar winkelpand.
Dorpsstraat 84A
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 18 juli 2019

PC Boutensingel 34
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging.

Verzenddatum: 29 juli 2019

Stadsplein 61
Voor de activiteit: bouwen, aanpassing installaties op dak.
Duikerlaan 400
Voor de activiteit: bouwen, gewijzigd uitvoeren eerder verleende vergunning voor de nieuwbouw van 88 appartementen en 2 commerciële ruimten, locatie Post NL. De wijzigingen betreffen de indeling van de parkeergarage, het toepassen van steenstrips in de gevel en het toevoegen van een transformatorstation in het gebouw.

Verzenddatum: 31 juli 2019

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijke school.

Verzenddatum: 5 augustus 2019

Sauerdal 2
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen kozijn.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 5 augustus 2019

Meeuwensingel 1a
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw van zorgclusterwoningen.
Einde beslistermijn: 17 september 2019

Herinrichting parkeervoorziening Schermerhoek 509 – 521

Het college heeft op 12 augustus 2019 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen ter hoogte van Schermerhoek 509 – 521 welke bestaan uit:

 • 4 parkeerplaatsen vast te stellen als gehandicaptenparkeerplaats;
 • Eén gehandicaptenparkeerplaats op te heffen;
 • Het vaststellen van een hoogtebeperking voor de parkeerplaats naast

Schermerhoek 509 – 521;

 • Het vaststellen van een parkeerverbod om het pand van

Schemerhoek 509 – 521;

 • Het aanwijzen van een laad- en losplaats naast Schermerhoek 509 – 521.

De 4 gehandicaptenparkeerplaatsen worden gereserveerd door plaatsing van het bord E06 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. De hoogtebeperking wordt gerealiseerd door plaatsing van 2 borden C19-30 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Het eenrichtingsverkeer wordt ingericht met borden C02 en C03 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990. Voor het parkeerverbod worden borden E01 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 geplaatst. Het aanwijzen van de laad- en losplaats gebeurd door middel van het bord E07 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 in combinatie met gele diagonale belijning.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Evenementenvergunning verleend

 • Rommelmarkt Elimkerk, 28 september 2019 van 07.00 uur tot 17.30 uur ter hoogte van het gemeentehuis onder de metrobaan.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Heijmans Infra BV, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond, ter hoogte van Mient 10 voor het vervangen van drinkwaterleidingen in opdracht van Evides. Van 26 augustus tot en met 20 december 2019;
 • Aannemingsbedrijf C. de Kwaadsteniet, voor werkzaamheden gemeentetuin in opdracht van de gemeente. Locatie zijkant/achterkant gemeentehuis aan de Rivierweg 111. Van 28 augustus tot en met 15 november 2019 of zoveel langer of korter dan nodig is;
 • Prospere BV, voor het plaatsen van een asbestverzamelcontainer op gemeentegrond aan de Ambonstraat/Boeroestraat. Voor het asbest vrijmaken van carports. Van 26 augustus 2019 tot en met 13 september 2019;
 • Eneco, opslagterrein op de parkeerplaats aan de Othello ter hoogte van huisnummer 39. Eneco vervangt de warmteleidingen in Nabucco van 9 september 2019 tot en met 11 oktober 2019.

Standplaatsvergunning proef verleend

 • Meals on Wheels BV, voor de verkoop van Indiase wraps, locatie hoek Rivium Boulevard/4e straat. Voor de periode 26 september tot en met 31 oktober 2019 op de dinsdagen en donderdagen.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning

 • Restaurant Het Zalmhuis, gelegen aan Schaardijk 396.

Exploitatie- en terrasvergunning

 • Restaurant Het Zalmhuis, gelegen aan Schaardijk 396.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Drank- en horecavergunning

 • Promen, Rivierweg 111.

Beroepsprocedure

Als u het niet eens bent met dit besluit, kunt u hiertegen in beroep gaan. U moet dan binnen 6 weken een gemotiveerd beroepschrift indienen bij de rechtbank te Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Deze termijn begint te lopen met ingang van de dag na datum van deze brief. In uw beroepschrift moet u in ieder geval vermelden: de datum, uw naam en adres, dit besluit en de redenen van uw beroep. Voor het instellen van beroep bent u griffierechten verschuldigd aan de rechtbank.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • St. Kennismakelaars, Torenhof 1, vakantie-activiteiten op 15 augustus 2019 van 12.30 uur tot 17.30 uur. Op het terras, stoep en grasveld bij huisnummer 1 tot en met 5:
 • Barbecue, Raadhuishof 1, 17 augustus 2019 van 09.00 uur tot 21.00 uur;
 • WOP Capelle West, bewonersavond in buurtcentrum aan de Willem Barentszstraat 3 op 5 september 2019 van 18.00 uur tot 22.00 uur:
 • WOP Fascinatio, voor opening wijngaard aan de groenstrook onderaan het gebouw van Thijssen Krupp aan de Abram van Rijckevorselweg op 13 september 2019 van 15.30 uur tot 18.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Kok, S.K. - 09-01-1978 - Geuldal 8 - 04-09-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Hardachi, A. - 03-07-1983 - Purmerhoek 409 - 05-08-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.