Bekendmakingen 13 oktober 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 4 oktober 2021

Rosanderwaard 22
Voor de activiteit: bouwen, carport
Rivium Westlaan 13-17
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, functiewijziging

Datum ontvangst: 5 oktober 2021

Koggerwaard 24
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw

Datum ontvangst: 6 oktober 2021

Fascinatio Boulevard 622 2K2
Voor de activiteit: afwijking bestemmingsplan

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 5 oktober 2021

Brahmsstraat 174
Voor de activiteit: bouwen, het vergroten van de woning aan de achterzijde middels een dakopbouw en dakterras

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Sanquin Blood Supply Foundation, voor de afname van bloed op parkeerterrein van David Lloyd P.C. Boutenssingel, op 19 januari 2022, 23 februari 2022, 23 maart 2022, 4 mei 2022, 15 juni 2022, 13 juli 2022, 17 augustus 2022, 14 september 2022, 12 oktober 2022, 9 november 2022 en 14 december 2022 van 10.00 tot 22.00 uur

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • KPS steigerbouw, ingebruikname van 3 parkeervakken aan het Machteld erf voor de opslag van steigermaterialen, van 11 oktober tot en met 24 november 2021
 • Schultz Vastgoed BV, ingebruikname van 1 parkeervak onder de parkeergarage, onder de helling gelegen aan de Duikerlaan, voor het plaatsen van een keet en toilet in verband met schilderswerkzaamheden, van 4 oktober tot en met 30 november 2021

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Ronde van West (prestatieloop) op zaterdag 16 oktober 2021 van 13.00 uur tot 17.00 uur door Capelle West met start en finish aan de Willem Barentszstraat
 • Halloween snoephuizenroute door de Vogelbuurt en Torenhof op zaterdag 30 oktober 2021 van 19.00 uur tot 22.00 uur

Gehandicaptenparkeerplaats 

Het college heeft op 11 oktober besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op de Schermerhoek en het Meidoornveld:

 • Te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • Eén parkeerplaats gelegen op de Schermerhoek ter hoogte van de portiekingang 337 - 504, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • Eén parkeerplaats gelegen op het Meidoornveld ter hoogte van huisnummer 77, nabij de woning van de aanvrager als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Iepziekte

Verzenddatum: 4 oktober 2021

Vrijheidsdans en Purmerhoek
Aanschrijving op grond van artikel 12 van de Bomenverordening 2013 voor het vellen van 4 zieke iepen, herplant met 4 bomen van een nader te bepalen soort

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.
Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.
In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Jaarlijkse barbecue voor vrijwilligers van stadswijngaard Sjatoo010 op zondag 10 oktober 2021 van 15.00 uur tot 20.00 uur langs de groenstrook gelegen aan de Abram van Rijckevorselweg ter hoogte van Thyssen Krupp
 • Plaatsen van een container op parkeervak nabij Merellaan 186 in verband met het afvoeren tuintegels, van 15 oktober tot en met 29 oktober 2021
 • Plaatsen van een container in verband met een tuinrenovatie, aan de zijde van de Bermweg tegenover huisnummer 142, van 15 oktober tot en met 22 oktober 2021

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Tomofair (Japanse markt), 11 en 12 december en 18 en 19 december in sporthal de Lijster
 • Spokentocht, 23 oktober 2021 in het Schollebos

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • O.J. Duarte Fortes - 03-01-1986 - Valeriusrondeel 654 - 23-10-2021
 • O. Zepa - 19-03-1990 - Wiekslag 634 - 23-10-2021
 • M. Çavdar - 10-01-1970 - Grafiek 95 - 23-10-2021
 • B.J.G. La Roche - 21-09-1987 - Arendshof 104 - 26-10-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • A.Ejsmont - 24-05-1996 - Valeriusrondeel 48 - 28-09-2021
 • C.R. Dhole - 20-06-1994 - Dakotaweg 61 - 28-09-2021
 • C. Schäfer - 29-01-1975 - Nabucco 5 - 30-09-2021
 • A.J. Monteiro - 17-05-1980 - Mauritshuis 12 -  30-09-2021
 • B.S. Ahmed - 10-03-1984 - Parsifal 79 - 30-09-2021
 • E. Akdeniz - 15-06-1984 - Paganinistraat 37 - 01-10-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lekstreek (huis-aan-huisblad).