Bekendmakingen 13 november 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 oktober 2019

Barckalaan
Voor de activiteit: verplanten, 2 Hollandse lindes in verband met aanleggen van inritten voor een Carwash.

Datum ontvangst: 1 november 2019

PC Hooftstraat 10
Voor de activiteit: bouwen, verhogen van het dak.
Rivium Boulevard 301
Voor de activiteit: bouwen, transformeren Braingate gebouw.

Datum ontvangst: 6 november 2019

Reigerlaan 197
Voor de activiteit: aanpassen inrit.

Datum ontvangst: 7 november 2019

Rivium 1e straat 62
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijke bewoning.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 31 oktober 2019

Mient M3-01
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.
Bermweg 141
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, schuilhut nabij sportterrein Sparta.
Gruttosingel 46
Voor de activiteit: bouwen, verwijderen draagmuur.

Verzenddatum: 1 november 2019

Kopspoor
Voor de activiteit: kappen, 4 haagbeuken in verband met vervanging van de riolering en de herinrichting van het Kopspoor. Herplant met 4 bomen van een nader te bepalen soort.

Verzenddatum: 4 november 2019

Max Havelaarburg 34
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.
Mient M1-01
Voor de activiteit: bouwen, wijziging kelders.

Verzenddatum: 6 november 2019

Nabij Dotterlei
Voor de activiteit: bouwen, informatiebord.
Wingerd
Voor de activiteit: bouwen, bronbemaling voor speeltoestel Wingerd.

Verzenddatum: 7 november 2019

Barckalaan
Voor de activiteit: verplanten, 2 Hollandse lindes in verband met aanleggen van inritten voor een Carwash.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Van rechtswege verleende vergunning

Verzenddatum: 7 november 2019

Aristotelestuin 13
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Capelseweg 399 (tankstation)

Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan en milieu, aanleg installatie voor levering waterstofgas aan wegvoertuigen.

Onderwerp
Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben op 17 april 2019 een aanvraag op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ontvangen van Pitpoint Pro B.V., namens Servauto voor de inrichting aan de Capelseweg 399, 2908 MD Capelle aan den IJssel.

Het betreft een inrichting voor de levering van brandstoffen voor het wegverkeer.
De aanvraag betreft de aanleg van een installatie voor de levering van waterstofgas aan wegvoertuigen en de intrekking van een installatie voor de levering van LPG aan wegvoertuigen. Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij het voornemen hebben de vergunning te verlenen.

Zienswijze
De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 14 november 2019 gedurende zes weken, op werkdagen ter inzage in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111, en bij de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam, maandag tot en met vrijdag van 09.00 - 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak via: 010 - 246 80 00 of e-mail info@dcmr.nl.

Tijdens de inzage periode kunnen schriftelijk zienswijzen worden ingebracht. Zij moeten worden gericht aan het college burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel, maar moeten worden verzonden aan de DCMR Milieudienst Rijnmond. Dit kan per e-mail via info@dcmr.nl of per post via Postbus 843, 3100 AV Schiedam. In deze periode kunnen ook mondeling zienswijzen worden ingebracht. Dit kan telefonisch of na afspraak.

Wij maken u erop attent dat slechts beroep tegen de uiteindelijke beschikking kan worden ingediend als ook een zienswijze is ingebracht tegen de ontwerpbeschikking en men belanghebbende is.

Inlichtingen
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de DCMR Milieudienst Rijnmond, via info@dcmr.nl onder vermelding van DCMR-zaaknummer 9999121375.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum 1 november 2019

Rivium 1e straat 61
Voor de activiteit, bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie van kantoor naar woningen.
Einde beslistermijn: 13 december 2019

Verzenddatum: 6 november 2019

’s-Gravenweg 101
Voor de activiteiten: bouwen, wijzigen van een monument.
Einde beslistermijn: 18 december 2019

Evenementenvergunning  verleend

 • Sinterklaasintocht Capelle West, zaterdag 23 november 2019 van 11.30 uur tot 14.00 uur, aankomst om 12.00 uur aan de Nijverheidstraat 50, optocht naar de Doormanstraat om 12.30 uur.

Ontheffing geluidhinder  verleend

 • Asfaltwerkzaamheden door firma Versluys van maandag 9 december 2019 tot en met vrijdag 13 december 2019 tussen 19.00 uur en 06.00 uur op de Abram van Rijckevorselweg (N210) vanaf de IJsselmondselaan tot en met Beethovenlaan en op de Fascinatio Boulevard ter hoogte van huisnummer 722 – 742.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Voor het jaar 2020, verkoop van Vietnamese loempia’s, op de dinsdagen aan het Hollandsch Diep;
 • Voor het jaar 2020, verkoop van Vietnamese loempia’s, op de dinsdagen, woensdagen en donderdagen op de Hoofdweg 46B (terrein Praxis).

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Rutges Vernieuwt, Bandaneira / hoek Aroehof van 25 november 2019 tot en met 20 december 2019 in verband met schilders werkzaamheden in opdracht van Havensteder;
 • Heembouw Wonen BV, depot aan de Reigerlaan (speel- trapveldje) van 1 januari 2020 tot en met 31 juli 2020. In opdracht van Havensteder wordt groot onderhoud aan 168 woningen aan de Reigerlaan, Lepelaarsingel en Rivierweg uitgevoerd.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Kennisgeving incidentele festiviteiten, 10 november 2019 van 12.00 uur tot 23.00 uur, Nunu Mahua, Noorderbreedte 101;
 • Open inloop Huis van de Wijk Schollevaar, 12 november 2019 van 10.00 uur tot 21.30 uur, Spoorlaan 10;
 • Kennisgeving incidentele festiviteiten, 29 november 2019 van 19.00 uur tot 23.00 uur, Wijkcentrum Schollevaar, Maria Daneels erf 20.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam  en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Cercelaru, L. - 31-07-1978 - Gounodstraat 6 - 02-12-2019
 • Yilmaz, İ. - 02-09-1999 - Wilgenhoek 87 - 03-12-2019
 • Yilmaz, K. - 01-01-1997 - Wilgenhoek 87 - 03-12-2019
 • Waterval, N.S. - 26-02-1989 - Wilgenhoek 125 - 04-12-2019
 • Mambi, J.S.F. - 02-06-1996 - Arendshof 32 - 04-12-2019
 • Mjahed, K. - 04-11-1973 - Ets 26 - 04-12-2019
 • Eisden, I.J. - 17-02-1954 - Valkenhof 14 - 05-12-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Morar, I.V. - 10-11-1974 - Ringspoor 10 - 05-11-2019
 • da Costa de Magalhães, J. -  22-02-1995 - Purmerhoek 439 - 05-11-2019
 • Grabowska, P.A. - 18-02-1992 - Het Steen 69 - 05-11-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.