Bekendmakingen 13 mei 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 24 april 2020

Desertosingel 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 30 april 2020

Uit de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie is gebleken dat de volgende bomen dienen te worden gekapt vanwege een matige/slechte vitaliteit:
Schollevaar Zuid
Voor de activiteit: kappen van 22 bomen, herplanten met 22 bomen van een nader te bepalen soort

Datum ontvangst: 4 mei 2020

Grateastraat 37
Voor de activiteit: bouwen, airconditioning

Datum ontvangst: 5 mei 2020

Solisplein 55
Voor de activiteit: bouwen, balkonbeglazing

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 1 mei 2020

Merelhoven 289
Voor de activiteiten: bouwen, afwijken bestemmingsplan; aanbouw aan de zijgevel

Verzenddatum: 2 mei 2020

Stationsbuurt 27
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Aeroscan BV laat in opdracht van Havensteder inspecties uitvoeren via drones in verschillende wijken van Capelle. Hiervoor is een schaftwagen nodig, die verhuist met de drone mee. Van 4 mei 2020 tot en met 29 juni 2020.
 • Ingebruikname gemeentegrond aan de Haydnstraat (Heijmans Woningbouw West) in opdracht van appartementencomplex Gravenstate. Er wordt een personenverblijf, een opslagcontainer en een mobiel toilet geplaatst vanwege werkzaamheden aan het appartementencomplex. Van 14 mei tot en met 22 juli 2020.
 • Ingebruikname gemeentegrond aan de Burgemeester Bakkerlaan en Burgemeester Schalijlaan door Firma Kwaadsteniet, in opdracht van de gemeente. Vanwege werkzaamheden voor twee gesloten frontboringen. Aan de Burgemeester Bakkerlaan van 25 mei tot en met 10 juli. Aan de Burgemeester Schalijlaan van 4 mei tot en met 19 juni. Indien nodig is dit langer of korter.  

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatie-en terrasvergunning

Verzenddatum: 30 april 2020

Snackbar 1969, gevestigd aan Slotplein 13

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 11 mei besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Anna Maria van Cappellenpark ter hoogte van huisnummer 62
 • Desertosingel ter hoogte van huisnummer 31
 • Plantsoenstraat ter hoogte van Waterloostraat nummer 2
 • Priamsingel ter hoogte van huisnummer 137
 • Violierstraat ter hoogte van huisnummer 25

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Onderwerp

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat in het eerste kwartaal van 2020 de navolgende meldingen Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling zijn ontvangen.

Horeca

 • Fascinatio Boulevard 622, 2908 LH Capelle aan den IJssel, Bram's Gourmet Frites (954927)

Metaalelectrobedrijven

 • Fascinatio Boulevard 800, 2909 VA Capelle aan den IJssel, C.J. Vuik Onroerend Goed B.V. (955191)
 • IJsseldijk 103, 2901 BR Capelle aan den IJssel, Aannemingsmaatschappij Van Gelder B.V. (954947)

Motorvoertuigen/-herstel

 • Lylantse Baan 3, 2908 LG Capelle aan den IJssel, Carglass B.V. (412519)

Tankstations

 • Abram van Rijckevorselweg 8, 2909 LB Capelle aan den IJssel, Tango Capelle aan den IJssel (Zuid) (955623)
 • Abram van Rijckevorselweg 7, 2909 LB Capelle aan den IJssel, Tango Capelle aan den IJssel (Noord) (412258)

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Mijling, B.N. -  01-08-1993 - Sperwerhof 46 - 21-05-2020
 • Nieuwkerk, J.A. - 26-04-1993 - Bongerd 255 - 29-05-2020
 • Janssen, J. - 03-06-1997 - Schermerhoek 455 - 29-05-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Agus Susanto - 17-08-1971 - Rembrandtsingel 12 - 27-03-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.