Bekendmakingen 12 mei 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning   aangevraagd

Datum ontvangst: 29 april 2021

’s-Gravenweg 355
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel

(tussen) Rivium Boulevard 522 en Rivium Westlaan 140
Voor de activiteit: werkzaamheden uitvoeren, aanbrengen van een ondergrondse leiding

Datum ontvangst: 30 april 2021

Geelvinkbaai 36
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 3 mei 2021

Rondedans 160
Voor de activiteit: bouwen, skeletbouw op plat dak

Onacklaan 33
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Rijndal 34
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning   verleend

Verzenddatum: 30 april

Granida erf 2
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, schuur in zijtuin

Breedspoor 104
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Buizerdhof 335
Voor de activiteit: bouwen, balkonbeglazing

Verzenddatum: 4 mei

Bas de Blokrede 28
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Brederoplein 1
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, transformatie van garage naar starterswoningen

’s-Gravenweg 212
Voor de activiteit: bouwen, muurdoorbraak tussen keuken en woning

Verzenddatum: 5 mei

(nabij) Kanaalweg 35
Voor de activiteit: bouwen, 48 woningen en 11 appartementen

Verzenddatum: 6 mei

Filosofentuin 52
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van:

  • Valeriusrondeel;
  • Tsjaikovskistraat;
  • De Graafschap;
  • De Baronie.

Eén van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaatsen worden gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingebruikname gemeentegrond   verleend

  •  Plaatsen container op parkeerplaats nabij de Pallieterburg 129, vanwege verbouwing woning. Van 17 mei tot 4 juni 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.

Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

  • Plaatsen container, op parkeervak tegenover Mosselbaai 18, vanwege dakrenovatie van de woning. Van 26 mei tot 27 mei 2021
  • Plaatsen container, op parkeervak nabij Flatusstraat 115, vanwege verbouwing woning. Van 7 mei tot 21 mei 2021

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters – Geboortedatum – Adres - Uitgeschreven per

  • H.J. van Bruggen - 21-03-1969 - Geelvinkbaai 88 - 29-03-2021
  • I. H. Tjon-A-Tsien - 02-11-1953  - Desertosingel 113  - 07-04-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel- en Lekstreek (huis-aan-huisblad).