Bekendmakingen 12 februari 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 28 januari 2020

Gruttosingel 12
Voor de activiteit: bouwen, tuinhuisje
(tegenover) Dorpsstraat 3
Voor de activiteit: bouwen, beeld van Dr. Ir. Johan van Veen

Datum ontvangst: 3 februari 2020

’s-Gravenpark 1
Voor de activiteit: bouwen, toegangspoort

Datum ontvangst: 4 februari 2020

Anna Maria Van Cappellenpark 16
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit

Datum ontvangst: 5 februari 2020

Bermweg 458
Voor de activiteit: bouwen, vernieuwen dakkapel

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  verleend

Verzenddatum: 30 januari 2020

Gemzenstraat 22
Voor de activiteit: bouwen, welkomstborden Capelle West

Verzenddatum: 3 februari 2020

Anna Karenina erf 1
Voor de activiteit: bouwen, dakkapellen

Verzenddatum: 5 februari 2020

Reigerlaan 197
Voor de activiteit: het wijzigen van een inrit

Verzenddatum: 6 februari 2020

’s-Gravenpark 2A
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouwwoning

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Schubertstraat 8, plaatsen container in verband met verhuizing (voor de deur). Van 7 mei 2020 tot en met 5 juni 2020.

Evenementenvergunning  verleend

 • Buitenspeeldag Villa Kabaal, Pier Panderplein met springkussen. Op 30 mei en 20 juni 2020 van 11.00 uur tot 15.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Parkeerplaats Merellaan 19, plaatsen container voor afvoeren tuintegels, van 14 februari tot en met 28 februari 2020.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 16 december besloten de volgende parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Ardalaan ter hoogte van huisnummer 28
 • Berliozstraat ter hoogte van Debussystraat
 • Donizettistraat ter hoogte van huisnummer 95
 • Ernst Barlachrade ter hoogte van huisnummer 14
 • Gemzenstraat ter hoogte van huisnummer 10
 • Nieuwe Laan ter hoogte van huisnummer 141
 • Onacklaan ter hoogte van huisnummer 120a
 • Paulus Potterlaan ter hoogte van huisnummer 35
 • Priamsingel ter hoogte van huisnummer 259
 • Scheldedal ter hoogte van Jekerdal huisnummer 24
 • Woldberg ter hoogte van huisnummer 101
 • Van Beethovenlaan ter hoogte van Chopinstraat. Dit betreft een nieuwe plaats en een uitbreiding naar twee plaatsen. Het oude oplaadpunt op de Van Beethovenlaan wordt opgeheven.

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord ‘Opladen elektrische voertuigen’ en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken. De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Van Weereld, R.W. - 08-06-2000 - Het Steen 27 - 02-03-2020
 • Cormos, S.Z. - 17-11-1983 - Valkenhof 35 - 03-02-2020
 • Aranowski, A.J. - 15-05-1960  - Valkenhof 159 - 03-02-2020

Datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Makubika, E.G. + kind - 01-01-1981 - Mauritshuis 58 - 04-02-2020
 • Goveia, C.X.J.M + kinderen - 21-05-1991 - Schermerhoek 76 - 04-02-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.