Bekendmakingen 12 december 2018

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Aangevraagde omgevingsvergunning            

Datum ontvangst: 1 december 2018

De Genestetstraat 7
Voor de activiteit: bouwen, extra kozijn.

Datum ontvangst: 2 december 2018

’s-Gravenweg 367
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing hal.

Datum ontvangst: 4 december 2018

Merelhoven 343
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voor- en achterzijde.

Constantijn Huygensstr 22
Voor de activiteit: bouwen, interne verbouwing.

Datum ontvangst: 5 december 2018

Merellaan 278
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Ter Inzage 
Concept Beeldkwaliteitplan ’S-Gravenweg 2019

Het college van burgemeester en wethouders nodigt u allen uit kennis te nemen van het concept ‘beeldkwaliteitplan ’s-Gravenweg 2019’. Een ieder wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze naar voren te brengen. Een definitieve uitwerking van het beeldkwaliteitplan 's-Gravenweg wordt voorbereid voor de gemeenteraadsvergadering van 18 maart 2019.

Het beeldkwaliteitplan

Hoofddoel van dit beeldkwaliteitplan is het behouden en versterken van de karakteristieke ruimtelijke kwaliteit van het 's-Gravenweggebied.

Het huidige Beeldkwaliteitsplan 's-Gravenweggebied uit 2010 is een verzameling van ambities, kaders en criteria, waarbij veel ruimte voor interpretatie is omdat er weinig begeleidend beeldmateriaal is opgenomen. Ook de landschappelijke inpassing van de bouwwerken blijft onderbelicht. Bovendien refereert het beeldkwaliteitsplan aan verouderde beleidsstukken en wetgeving. Dit geeft aanleiding tot vervanging.

In het vernieuwde concept beeldkwaliteitplan wordt meer dan eerder gestuurd op de samenhang tussen landschappelijke, stedenbouwkundige en architectonische waarden binnen het 's-Gravenweggebied. Dit is beschreven in basisbegrippen voor de beeldkwaliteit, aangevuld door specifieke omschrijvingen en sfeerbeelden, passend bij verschillende kaveltypen die in het gebied voorkomen. Overall werkt het beeldkwaliteitplan als een stijlgids die als inspiratiekader dient voor kwaliteitsborging in breedste zin. In het beeldkwaliteitplan zijn ook de criteria opgenomen die als toetsingskader dienen voor de welstandstoets.

Ter inzage

Het besluit en het concept beeldkwaliteitsplan ’s-Gravenweg 2019 ligt tot en met woensdag 18 januari 2019 ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.capelleaandenijssel.nl en op www.capellebouwtaandestad.nl . Voor meer informatie neemt u contact op met de heer R.A. ten Kate via 010 - 284 86 21.

Verleende standplaatsvergunning                                                     

 • Verlenging standplaats foodtruck op de Bermweg voor de verkoop van broodjes, koffie, thee en limonade voor het jaar 2019 aan dhr. Karssen.

Verleende ingebruikname gemeentegrond                            

De vergunning voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan de Jan van Kanrede ter hoogte van nr. 50 door Schotgroep Aannemingsbedrijf is verlengd tot 1 maart 2019;

 • De vergunning voor het in gebruik nemen van gemeentegrond aan het Elisabeth Muscherf 23 tot en met 37 en 50 tot en met 82 door Schildersbedrijf Hoftijzer is verlengd voor de periode 7 januari 2019 tot en met 31 maart 2019.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Café de Keizershof, De Terp, Amsteldiep 77, muziek met dj voor 5 januari 2019, 26 januari 2019, 23 februari 2019, 30 maart 2019 en 27 april 2019 van 16.00 uur tot 23.00 uur.

Melding gebruik spandoeklocaties

Voor het ophangen van spandoeken voor:

 • Kerstspecial Cruyffcourt Purmerhoek, 16 tot en met 22 december 2018.           

Rectificatie

In week 49 stond onder het kopje aangevraagde vergunningen onderstaande gegevens:

 • Oliebollen bakken Schenkelkerk, 29 december 2018 van 09.00 uur tot 19.00 uur;
 • Kerstviering, Cruyffcourt achter Purmerhoek, 21 december 2018 van 10.00 uur tot 22.00 uur;
 • Opening herkenningspunt IJssel, Vuykpark, 12 december 2018 van 15.30 uur tot 17.00 uur.

Dit moet onder het kopje staan van verleende meldingen.

In week 48 onder het kopje verleende evenementenvergunning:
Stichting Buurtgroep Schenkel. Dit moet zijn Stichting Buurgroep Capelle West voor de Santa Run op 21 december 2018.

Gehandicaptenparkeerplaats/Invalidenparkeerplaats

Het college heeft op 5 december 2018 besloten ter hoogte van Louis Couperusplaats, 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken is vermeld van het te parkeren motorvoertuig en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij de Arrondissementsrechtbank, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Kennisgeving beschikking

Machinefabriek & Constructiewerkplaats B. Zwijnenburg B.V.
Uitgebreide voorbereidingsprocedure Wet algemene bepalingen omgevingsrecht

Onderwerp

Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel hebben besloten de op 27 december 2013 aan Machinefabriek & Constructiewerkplaats B. Zwijnenburg B.V. verleende vergunning voor de inrichting aan de IJsseldijk 97, 2901 BR Capelle aan den IJssel, krachtens artikel 2.31 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht te wijzigen/aan te vullen.

Het betreft een inrichting voor het bouwen en behandelen van stalen scheepscasco’s die langer zijn dan 25 meter. De aanvraag betreft het veranderen van het aantal meetpunten om geluid te meten tijdens incidentele straalsessies in de hellingloods. Burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij hebben besloten de vergunning te verlenen.

Inzage

U kunt de beschikking tijdens kantooruren van 13 december 2018 tot en met 24 januari 2019 op de volgende plaatsen inzien:

 • de gemeente Capelle aan den IJssel, Rivierweg 111 te Capelle aan den IJssel;
 • de DCMR Milieudienst Rijnmond, Parallelweg 1 te Schiedam, maandag tot en met vrijdag van 09.00 uur tot 16.00 uur, buiten en na deze periode uitsluitend na telefonische afspraak: 010 - 246 80 00 of mailen naar info@dcmr.nl.

Beroep

Binnen 6 weken, ingaande de dag na de eerste dag van de terinzagelegging van de beschikking, kan bij de Rechtbank Rotterdam, Sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam, beroep worden ingesteld door:

 • belanghebbenden die zienswijzen hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking;
 • de adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp van de beschikking;
 • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet verweten kan worden geen zienswijzen te hebben ingebracht tegen de ontwerpbeschikking.

Inlichtingen

De heer M. Desjardijn van de DCMR, telefoon: 010 - 246 80 00. Zaaknummer: 999992928.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum – adres - geplande datum

 • Dixon, G.I. - 01-05-1965 - Arabella 41 - 01-01-2019
 • Jelińska, K.K. - 17-03-1992 - Purmerhoek 231 - 01-01-2019
 • Parsania, A.M. - 13-04-1995 - Reviusrondeel 388 - 02-01-2019
 • Sarkar, B. - 05-03-1976 - Keerkring 51 - 02-01-2019
 • Szymański, R.D. - 05-11-1971 - Slotlaan 79 - 03-01-2019
 • Szymczewski, I. - 22-06-1984 - Slotlaan 79 - 03-01-2019  
 • Mauricia, S.D. - 14-05-1976 - Nabucco 59 - 04-01-2019
 • Esteves Lopes, R.G. - 16-04-1999 - Schermerhoek 48 - 04-01-2019
 • Van den Dool, C.M. - 18-03-1985 - Prent 8 - 07-01-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;           

Naam en voorletters - geboortedatum – adres - uitgeschreven op

 • van der Pluijm, F. + kinderen - 27-04-1983 – Wisselspoor 315 - 03-12-2018

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.