Bekendmakingen 11 september 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 31 juli 2019

Rembrandtsingel 1
Voor de activiteit: bouwen, erfafscheiding.

Ontvangstdatum: 16 augustus 2019

Floridaweg ter hoogte van huisnummer 38
Voor de activiteiten: kappen boom voor aanleg parkeerplaats. Herplant 1 boom, soort nader bepaald.

Ontvangstdatum: 19 augustus 2019

Kerklaan ter hoogte van huisnummer 450
Voor de activiteit: het verplanten 5 amberbomen naar Schermerhoek vanwege herinrichting centrumring.

Ontvangstdatum: 20 augustus 2019

Donizettistraat
Voor de activiteiten: kappen 3 wilgen, aangetast door watermerkziekte. Herplant van 3 bomen, soort nader bepaald.
Dalpad
Voor de activiteiten: kappen 1 dode berk. Herplant 1 boom, soort nader bepaald.
Mariënwaard ter hoogte van huisnummer 37
Voor de activiteiten: kappen 1 dode linde. Herplant 1 boom, soort nader bepaald.

Datum ontvangst: 2 september 2019

Wilhelminastraat 2
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw.

Datum ontvangst: 3 september 2019

Gravure 22
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 4 september 2019

Rijndal 36
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure verleend

Verzenddatum: 5 september 2019

Reigerlaan 7 tot en met 89 (oneven nummers);
Reigerlaan 109 tot en met 191 (oneven nummers);
Lepelaarsingel 9 tot en met 50;
Rivierweg 17 tot en met 99 (oneven nummers).
Voor de activiteit: bouwen, renovatie appartementen.

Verzenddatum: 5 september 2019

Dorpsstraat 84A
Voor de activiteit: bouwen, funderingsherstel.

Verzenddatum: 5 september 2019

Van Speykstraat 74
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Verzenddatum: 5 september 2019

Lylantse baan 1
Voor de activiteit: bouwen, renovatie kantoorgebouw.

Verzenddatum: 5 september 2019

’s-Gravenweg 160
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, nieuwbouw woning.

Omgevingsvergunning van rechtswege verleend

Verzenddatum: 5 september 2019

Platotuin 13
Voor de activiteiten: bouwen, dakkapel.

Verzenddatum: 5 september 2019

Platotuin 14
Voor de activiteiten: bouwen, dakkapel.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Merellaan 264, plaatsen container voor verbouwing woning. Van 5 september tot en met 26 september 2019;
 • VvE Fluiterstaete, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond Fluiterlaan 296 tot 340.  Voor dakwerkzaamheden aan appartementencomplex Fluiterstaete 1 van 9 september 2019 tot en met 19 oktober 2019;
 • Constructif BV, voor het in gebruik nemen van gemeentegrond voor de renovatie van 168 appartementen aan de Kievitlaan. Van 23 september 2019 tot en met 31 mei 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Evenementenvergunning verleend

 • Wijkfeest Fascinatio, 14 september 2019 , Fascinatio Boulevard 466 van 13.00 uur tot 18.00 uur;
 • Buurtbarbecue, hofje Coen Botrede, 14 september 2019 van 15.00 uur tot 23.00 uur;
 • Duckrace, zaterdag 28 september 2019 van 13.00 uur tot 15.30 uur, singel aan de Fazantstraat/Rivierweg.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Festiviteit met muziek bij Fuiks eten en drinken, Vuykpark 1, 19 september 2019 van 15.00 uur tot 01.00 uur;
 • Plaatsen container voor afvoeren tuintegels, Donizettistraat 75. Van 19 september 2019 tot en met 20 september 2019;
 • Plaatsen container, Scheldedal 30 vanwege slopen vloertegels. Van 26 september 2019 tot en met 4 oktober 2019;
 • Koken voor de buurt, 13 september 2019 van 17.30 uur tot 22.00 uur, Wijkpunt Torenhof;
 • Buurt BBQ Stellingmolen en Beltmolen, 14 september 2019 van 17.00 uur tot 23.00 uur, parkeerplaatsen Beltmolen 60 t/m 62;
 • Start pilot Regenboogcafé, 11 oktober 2019 van 14.00 uur tot 22.00 uur, Wijkpunt Torenhof.

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Halloween en Snoephuizenronde Vogelbuurt, in en rondom Wijkpunt Torenhof 1 en Vogelbuurt op 26 oktober 2019.
 • TomoFair (Japanse markt), sporthal De Lijster op 22 februari 2020.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Gambier, G.S. - 08-04-1988 - Norma 34 - 01-10-2019
 • Hellemun, O.C. - 16-05-1978 - Agnietenhof 41 - 30-09-2019
 • Dias, K.P. + kind - 27-02-1981 - Valkenhof 134 - 01-10-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Valeriusrondeel 321 één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken. De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Publicatie anterieure overeenkomst

Transformatie kantoorgebouw Rivium 1e straat 61 tot woongebouw.

Het college maakt ter voldoening aan het bepaalde in art. 6.24, lid 3, Wro bekend dat zij op 28 augustus 2019 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wro heeft gesloten voor de locatie Rivium 1e straat 61, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie E, 1001 (geheel).

Om de transformatie van het kantoorgebouw naar kantoor- en behandelfunctie en tijdelijk, zorg gerelateerd verblijf mogelijk te maken moet de gemeente de benodigde planologische procedure doorlopen. Door het sluiten van deze overeenkomst heeft de gemeente haar intentie uitgesproken dit te gaan doen. Ook zijn in deze gesloten overeenkomst afspraken gemaakt over de vergoeding van de kosten die de gemeente door het doorlopen van de benodigde planologische procedure moet maken.

Met ingang van 10 september 2019 ligt een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst gedurende een periode van 6 weken voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis te Capelle aan den IJssel (Rivierweg 111).

Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met de heer J. van der Heide, 010 – 284 84 40 of j.vander.heide@capelleaandenijssel.nl.