Bekendmakingen 11 maart 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 26 februari 2020

Lijstersingel en Rivierweg
Voor de activiteit: kappen van 15 haagbeuken, 2 lindes, 2 essen en 8 sierkersen wegens het herinrichten van de parkeerplaats rondom het gemeentehuis en de openbare ruimte in het centrumgebied ; herbeplanten met 3 lindes, 7 iepen, 4 esdoorns, 7 haagbeuken, 4 netelbomen, 4 elzen en 23 amberbomen
Spoorberm Schollevaar
Percelen: D6660 - D250 - D6539 - D2701
Voor de activiteit: kappen van 15 bomen vanwege het aanleggen van riolering, duikers, en een fietspad; herbeplanten met 83 bomen

Datum ontvangst: 27 februari 2020

Admiraal Helfrichweg 6
Voor de activiteit: bouwen, welkomstbord

Datum ontvangst: 29 februari 2020

Mathilde erf 1
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde

Datum ontvangst: 2 maart 2020

Essebaan 55
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame Kamera Express
Kopspoor 57 tot en met 139
Voor de activiteit: bouwen, vervangen aluminium kozijnen
Dorpsstraat
Voor de activiteit: bouwen, vervangen drie trappen ter hoogte van huisnummers: 67/69, 145 en 119/121

Datum ontvangst: 3 maart 2020

Dotterlei
Brugverbinding tussen perceel A 6864 en de gemeente
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit

Datum ontvangst: 5 maart 2020

Fascinatio Boulevard ter hoogte van huisnummers 1088-1120 
Voor de activiteit: het verplanten van een moeraseik omdat deze in het midden van een inrit naar een bouwlocatie staat

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 3 maart 2020

Vivaldistraat 160
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, balkon/carport
Vivaldistraat 166
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, balkon/carport
Vivaldistraat 178
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, balkon/carport
Vivaldistraat 180
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, balkon/carport

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 25 februari 2020

Evertsenstraat 1 – 3
Voor de activiteiten: bouwen en aanleggen inrit, appartementencomplex met 27 appartementen
Einde beslistermijn: 8 april 2020

Verzenddatum: 5 maart 2020

Merelhoven 441
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Einde beslistermijn: 17 april 2020
Fascinatio Boulevard
Kadastraal perceel E, nummer 3674
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit
Einde beslistermijn: 20 april 2020

Evenementenvergunning  verleend

 • 75-jaar vrijheid, een evenement met food, muziek en theater op 5 mei 2020 van 09.30 uur tot 22.45 uur op het Stadsplein
 • Dag van het Park, 30 en 31 mei 2020 in het Schollebos

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Eneco, depot Wisselspoor. Van 9 maart tot en met 20 maart 2020
 • Mobiel Informatie Punt Welzijn Capelle (bus), elke donderdag vanaf 2 april 2020 tot en met 30 juli 2020 van 11.00 uur tot 15.00 uur, op Stadsplein waar de Rabobank stond.  
 • R.T. Infra, in opdracht van gemeente, aan het Martin Luther Kingpad voor de opslag van materialen nodig voor het vervangen van het riool aan de Spoorberm. Van 9 maart tot en met 21 december 2020

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten.Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Ontheffing artikel 35 drank- en horecawet  verleend

 • 75-jaar vrijheid op 5 mei 2020 van 12.00 uur tot 22.00 uur op het Stadsplein.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Cadeaumarkt, verkoop van onder andere zelfgemaakte en hobby/crea artikelen op zaterdag 13 juni 2020 van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Stadsplein
 • Melding bingo, wijkcentrum Schollevaar, Maria Danneels erf op:
  • 15 mei 2020 van 19.00 tot 23.00 uur
  • 14 augustus 2020 van 19.00 tot 23.00 uur
  • 18 september 2020 van 19.00 tot 23.00
  • 2 oktober 2020 van 19.00 tot 23.00 uur
  • 30 oktober 2020 van 19.00 tot 12.00 uur
  • 20 november 2020 van 19.00 tot 23.00 uur
  • 4 december 2020 van 15.30 tot 19.00 uur
  • 18 december 2020 van 19.00 tot 23.00 uur

De hieronder genoemde aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter Informatie:

 • Koningsdagviering Capelle West, Doormanstraat op 27 april 2020 8.30 tot 12.00 uur
 • Rommelmarkt Capelle West, Houtmanstaat op 16 mei 2020 van 09.00 tot 16.00 uur

Melding kappen vergunningvrije bomen

Spoorberm Schollevaar

Percelen: D6660 - D250 - D6539 - D2701

Het kappen van 15 sierkersen, 5 essen, 4 berken, 1 eik en 1 populier wegens het aanleggen van nieuwe riolering, duikers, en een fietspad. Het herbeplanten met 5 wilgen, 10 gele wilgen, 9 grootbladige essen, 19 elzen, 11 iepen, 4  gele kornoeljes, 7 krentebomen, 3 zwarte populieren, 14 zachte berken en 1 sierkers.

Tweede kentekenbord gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van 1e Octaviolaan een reeds bestaande individuele gehandicaptenparkeerplaats te voorzien van een tweede kentekenbord.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een tweede onderbord waarop het tweede kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld.

Het besluit ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Gehandicaptenparkeerplaats/invalidenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van Dotterlei, Rossinistraat en De Baronie één van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken  van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen, liggen vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 9 maart besloten de oplaadpunten voor elektrische voertuigen op de volgende locaties uit te breiden:

 • Rossinistraat ter hoogte van huisnummer 42
 • Vivaldistraat ter hoogte van huisnummer 9

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Steinbach, M. - 23-09-1966 - Griet Manshande erf 38 - 24-03-2020
 • Baidjnath Misier, S. - 23-02-1992 - Valkenhof 137 - 24-03-2020
 • Ferrol, G.D.S. - 09-03-1965 - Penseel 21 (briefadres) - 24-03-2020
 • Polat, T. - 15-11-1988 - Pallieterburg 30 - 24-03-2020
 • Bodha, R.R. - 03-12-1987 - Pallieterburg 155 - 30-03-2020
 • Louhenapessy, J.F. - 13-06-1989 - Boomberg 148 - 31-03-2020

Datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Silvania, R.A. - 11-02-1984 - Borndiep 21 - 19-02-2020
 • Immerzeel, M. - 30-03-1947 - Fidelio 167 - 25-02-2020
 • Rosini, F.G.M. - 10-07-1974 - Arendshof 94 - 02-03-2020         

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat één dag na deze publicatie in.