Bekendmakingen 10 november 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 oktober 2021

Capelseweg 399 (Total Alexandrium)
Voor de activiteit: milieu-neutraal wijzigen van de huidige waterstoftankstation

Datum ontvangst: 28 oktober 2021

Centrumpassage 83
Voor de activiteit: bouwen, aanleggen warmtenetwerk fase 3 en 4

Datum ontvangst: 29 oktober 2021

Reviusrondeel nabij nummer 5
Voor de activiteit: bouwen, vervangen voetbrug

Datum ontvangst: 1 november 2021

Capelseweg 399
Voor de activiteit: bouwen, brandmuur
Doormanstraat 64
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voordakvlak
Koperwiek 24
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, reclame Basic Fit

Datum ontvangst: 2 november 2021

Groenedijk 48
Voor de activiteit: bouwen, padel Oosterpark
Hoofdweg 20
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding luchtbehandeling fase 2

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 1 november 2021

Molenbaan 3
Voor de activiteit: bouwen, nieuwe verdiepingsvloer en aanpassingen brandveilig gebruik

Verzenddatum: 4 november 2021

PC Boutensingel 30
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan en bouwen, uitbreiding woning
Jan de Geusrede 42
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan en bouwen, aanbouw voorzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

Maria Danneels erf 22-24
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, basisschool Eben-Haƫzerschool

Pelikaanweg 4
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, basisschool de Catamaran

Fascinatio Boulevard 622
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, centrum voor autisme

Deze vergunningen zijn verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn.

U kunt alleen beroep instellen:

 • tot en met 22 december 2021;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!
Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 2 november 2021

Standaardmolen 1
Voor de activiteit: bouwen, transformeren van een kantoorgebouw naar 10 woningen
Einde beslistermijn: 14 december 2021

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Graaikar voor de vrijwilligersmarkt op zaterdag 20 november 2021 van 10.00 uur tot 17.00 uur op het Stadplein voor de bibliotheek
 • Van der Dussen, voor de verkoop van kerstbomen op de Aida, van 1 december tot en met 24 december 2021
 • Dijkshoorn, voor de verkoop van bloemen en planten iedere zaterdag op de Slotlaan, het betreft een verlenging voor het jaar 2022 (in plaats van zaterdag 25 december 2021 op vrijdag 24 december 2021 in verband met kerst)

Ingebruikname  gemeentegrond  -  verleend

 • Plaatsen container voor een keet, op parkeervlak nabij de woning Merelhoven 319, van 25 oktober tot en met 30 november 2021

Evenementenvergunning  -  verleend

 • Tomofair (Japanse markt), op 11 en 12 december en 18 en 19 december 2021 in sporthal De Lijster, Lijstersingel 20

Alcoholvergunning

 • Brasserij Loeuf, gevestigd aan Groenedijk 48

Exploitatie- en terrasvergunning

 • Brasserij Loeuf, gevestigd aan Groenedijk 48

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen.
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container, op parkeervak aan de Lylantsebaan 2B in verband met verbouwing, van 8 tot en met 18 november 2021
 • Plaatsen pallets en bigbags op twee parkeervakken nabij de woning Flatusstraat 106 in verband met tuinrenovatie, van 15 november tot en met 21 november 2021