Bekendmakingen 10 maart 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 26 februari 2021

Max Havelaarburg 55
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw voorzijde en loggia in het achterdakvlak
Mariënwaard 31
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning

Datum ontvangst: 1 maart 2021

Vondellaan 6
Voor de activiteit: bouwen, schuur

Datum ontvangst: 2 maart 2021

Rietbaan 2
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, gevelreclame

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 23 februari 2021

Essebaan 7
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen brandcompartimentering

Verzenddatum: 4 maart 2021

Donizettistraat 139
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Librije 27
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Vuurvlindertje erf 4
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakkapel achterzijde

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Verlengen beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 4 maart 2021

Barckakaan 20
Voor de activiteit: reclame door het aanbrengen van twee inpandige led-schermen. De aanvraag is ingediend op 7 januari 2021. Op 20 januari 2021 is er om aanvulling gevraagd. Op 2 februari 2021 hebben wij de aanvullende gegevens ontvangen. Daarmee is de aanvraag ontvankelijk. De wettelijke beslistermijn eindigt op 16 maart 2021. Wij hebben besloten om de beslistermijn met 6 weken te verlengen tot uiterlijk 27 april 2021.

Verkeersbesluit

Oplaadpunten voor elektrische voertuigen

Het college heeft op 8 maart besloten parkeerplaatsen aan te wijzen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen op de volgende locaties:

 • Arica ter hoogte van huisnummer 146
 • 2e Articuslaan ter hoogte van huisnummer 16
 • Brahmsstraat ter hoogte van huisnummer 200
 • Chopinstraat ter hoogte van huisnummer 52
 • Desertosingel ter hoogte van Solislaan
 • Fauréstraat ter hoogte van Sibeliusweg
 • Gounodstraat ter hoogte van huisnummer 70
 • Heer Halewijnburg ter hoogte van Max Havelaarburg
 • Louis Couperusplaats ter hoogte van huisnummer 3
 • Nijverheidstraat ter hoogte van De Ruyterstraat
 • Pastel ter hoogte van huisnummer 51
 • Pallieterburg ter hoogte van huisnummer 1

Naast deze nieuwe plaatsen worden de oplaadpunten op de volgende locaties uitgebreid naar twee reserveerde plaatsen wanneer daar vraag voor is:

 • Akkerwinde ter hoogte van garagenummer 84
 • Alkenlaan ter hoogte van huisnummer 11
 • Alkenlaan ter hoogte van huisnummer 75
 • Alkenoord ter hoogte van huisnummer 196
 • Bachstraat ter hoogte van huisnummer 1
 • Bermweg ter hoogte van huisnummer 92
 • Bermweg ter hoogte van huisnummer 346
 • Breedspoor ter hoogte van huisnummer 49
 • Capelseweg ter hoogte van huisnummer 210
 • Chopinstraat ter hoogte van huisnummer 249
 • Coen Botrede ter hoogte van Dorus Rijkersrede 2
 • Corellistraat ter hoogte van huisnummer 1
 • De Graafschap ter hoogte van huisnummer 71
 • De Vallei ter hoogte van huisnummer 4
 • Desertosingel ter hoogte van huisnummer 101
 • Donizettistraat ter hoogte van huisnummer 3
 • Dorpsstraat ter hoogte van huisnummer 125
 • Duikerlaan ter hoogte van huisnummer 88
 • Fascinatio Boulevard ter hoogte van huisnummer 762
 • Frederik van Eedenplaats ter hoogte van huisnummer 3
 • Hermitage ter hoogte van Mauritshuis 2
 • Hollandsch Diep ter hoogte van huisnummer 20
 • Jan de Geusrede ter hoogte van huisnummer 60
 • Karekietstraat ter hoogte van huisnummer 4
 • Kievitlaan ter hoogte van huisnummer 193
 • Kringdans ter hoogte van huisnummer 90
 • Lentedans ter hoogte van huisnummer 32
 • Lippedal ter hoogte van huisnummer 13
 • Lentedans ter hoogte van huisnummer 32
 • Louvre ter hoogte van huisnummer 188
 • Meeuwensingel ter hoogte van huisnummer 94
 • Merellaan ter hoogte van huisnummer 364
 • Nabucco ter hoogte van huisnummer 2
 • Paganinistraat ter hoogte van huisnummer 60
 • Prinsenhof ter hoogte van huisnummer 52
 • Slotplein ter hoogte van huisnummer 29
 • Spoorlaan ter hoogte van Willem Marisrade 136
 • Van Maerlantpark ter hoogte van huisnummer 30
 • Van Naeldwijcklaan ter hoogte van huisnummer 151
 • Van Speykstraat ter hoogte van huisnummer 72
 • Valeriusrondeel ter hoogte van huisnummer 125
 • Waaierdans ter hoogte van huisnummer 14
 • Weteringstraat ter hoogte van huisnummer 16

De parkeerplaatsen worden gereserveerd voor het opladen voor elektrische auto’s door plaatsing van het bord E04 (parkeerplaats) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990 met onderbord “Opladen elektrische voertuigen” en het aanbrengen van witte markering in de bijbehorende parkeervakken.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Gehandicaptenparkeerplaats

Het college heeft op grond van art 18 Wegenverkeerswet en de artikel 5 van de Beleidsregels individuele gehandicaptenparkeerplaats Capelle aan den IJssel 2014 besloten ter hoogte van De Baronie 1 van de parkeervakken te reserveren als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken.

De parkeerplaats wordt gereserveerd door plaatsing van het bord E6 van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met een onderbord waarop het kenteken van de auto van de aanvrager is vermeld en het aanbrengen van een wit diagonaal kruis in het bijbehorende parkeervak.

Het besluit en de daarbij behorende tekening, ligt vanaf vandaag ter inzage.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van 6 weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Standplaatsvergunning  verleend

 • Dhr. Hermsen voor de verkoop van bloemen en planten op de Aida naast de visboer. Dit betreft een proefperiode van 13 maart tot 17 april 2021         

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container op een parkeervak nabij Dorpsstraat 163 voor storten bouwafval afkomstig van de woning. Van 2 april tot 16 april 2021
 • Plaatsen container op parkeervak ter hoogte van Sibeliusweg 226-228 voor storten bouwafval zoals kasten en bureaus. Van 19 maart tot 29 maart 2021

Rectificatie

In de bekendmakingen van vorige week is per abuis onderstaande bekendmaking gepubliceerd met daarin het verkeerde jaartal bij de verschillende data (2020). In deze herpublicatie staat het juiste jaartal (2021).

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • S.B. Salih - 25-03-2013 - Parsifal 79 - 11-03-2021
 • N. Krosenbrink - 15-02-1980 - Valeriusrondeel 467 - 22-03-2021
 • C.G.J.I. Imansoeradi - 10-01-2000 - De Linie 7E - 22-03-2021
 • A.P. Mathoera - 07-10-1985 - Poortmolen 121 - 22-03-2021
 • K.G.L. Lourencia - 07-01-1994 - Valkenhof 88 - 22-03-2021
 • M.J.P. Slot - 22-02-1990 - Valeriusrondeel 484 - 22-03-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • P. Tsimourtou - 27-01-1993 - Verdistraat 17 - 16-12-2020
 • T. Masih - 28-09-1975 - Reviusrondeel 199 - 01-02-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis-aan-huisblad).