Bekendmakingen 10 juni 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 27 mei 2020

Rosanderwaard 23
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 28 mei 2020

Kerklaan 34
Voor de activiteit: bouwen, vervangen schuur

Datum ontvangst: 1 juni 2020

Nijverheidstraat 204
Voor de activiteit: kappen van één kastanjeboom wegens slechte gesteldheid

Datum ontvangst: 2 juni 2020

Bermweg 504
Voor de activiteit: bouwen, uitbouw 1ste verdieping
Binnenhof 12
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Hoofdweg 38 - 40
Voor de activiteit: bouwen en reclame, LED-schermen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 27 mei 2020

Capelseweg 196
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning achterzijde
Aristotelestuin 17
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, dakopbouw

Verzenddatum: 29 mei 2020

Essebaan 63B
Voor de activiteit: aanbrengen van 2 reclame uitingen in de vorm van bestickering.

Uit de jaarlijkse boomveiligheidsinspectie is gebleken dat de volgende bomen dienen te worden gekapt vanwege een matige/slechte vitaliteit:
Schollevaar Zuid
Voor de activiteit: kappen van 22 bomen, herplanten met 22 bomen van een nader te bepalen soort
Poortmolen
(ter hoogte van Korenmolen 1)
Voor de activiteit: kappen van 2 platanen vanwege het beschadigen van de riolering, herplanten met 2 bomen van een nader te bepalen soort

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Omgevingsvergunning  ingetrokken

Intrekkingsdatum:18 mei 2020

Dotterlei
Brugverbinding tussen perceel A 6864 in de gemeente
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit. De aanvraag is ingetrokken omdat er geen gebruik zal worden gemaakt van een fysieke inritconstructie.
Tegen een intrekking van een aanvraag kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht geen bezwaar worden ingediend.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container, voor de Mahlerstraat 21 (voor opslag afval). Van 22 juni tot 26 juni 2020.
 • Plaatsen container, op parkeerplaats voor de Trompet 3 (vanwege badkamer renovatie). Van 26 juni tot 6 juli 2020.

Kappen vergunningvrije bomen

Bouvigne
(ter hoogte van huisnummer 26)
Kappen van 2 bomen omdat deze op de stadsverwarming staan

Ontwerpbesluit omgevingsvergunning 

Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en Ontwerpbesluit hogere waarden geluid (wegverkeer) nieuwbouw 25 appartementen Roer

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat zij het voornemen heeft een omgevingsvergunning te verlenen, met toepassing van artikel 2.12 eerste lid, onder 1, sub 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo), voor de realisatie van 25 huurappartementen op de locatie aan het Roer, nabij Barbizonlaan 1. 

Op grond van artikel 2.27 lid 1 van de Wabo heeft de gemeenteraad op 2 juni 2020 een ontwerpverklaring van geen bedenkingen afgegeven ten behoeve van de aanvraag omgevingsvergunning tot het afwijken van het bestemmingsplan Hoofdweg.

De afwijkingen betreffen:

 • Op de locatie van de beoogde woningbouw ligt de bestemming ‘bedrijventerrein’, woningbouw is binnen deze bestemming niet toegestaan;
 • De geplande bouwhoogte van het woongebouw (circa 16 meter) wijkt af van de maximaal in het bestemmingsplan toegestane bouwhoogte, die varieert van 8 tot 14 meter.

Op grond van artikel 3.10 van de Wabo is op de aanvraag de uniforme openbare voorbereidingsprocedure Algemene wet bestuursrecht, afdeling 3.4 van toepassing.

Dit wil zeggen dat de Ontwerpbesluit omgevingsvergunning en de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen en de daarbij behorende stukken zes weken ter inzage liggen, van 11 juni 2020 tot en met 22 juli 2020.

Ontwerpbesluit tot vaststelling van een hogere waarde
Voor de te bouwen appartementen aan het Roer is een akoestisch onderzoek naar de geluidbelasting uitgevoerd. Hieruit blijkt dat de voorkeursgrenswaarde voor wegverkeerslawaai ten gevolge van het wegverkeer op de A20 en de Capelseweg wordt overschreden op een aantal gevels van de te bouwen appartementen.

Het college van burgemeester en wethouders heeft het voornemen om hogere grenswaarden dan de voorkeursgrenswaarden vast te stellen.

Stukken ter inzage
Het ontwerpbesluit omgevingsvergunning, de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen, het Ontwerpbesluit hogere grenswaarden liggen met de bijbehorende stukken vanaf donderdag 11 juni 2020 tot en met woensdag 22 juli 2020 ter inzage in de hal in het gemeentehuis aan de Rivierweg 111.

U kunt de stukken ook digitaal inzien op:

Binnen de bovengenoemde termijn van zes weken kan:

 • iedereen zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit omgevingsvergunning indienen bij het college van burgemeester en wethouders;
 • een belanghebbende zijn of haar zienswijze omtrent het Ontwerpbesluit hogere waarden geluid indienen bij het college van burgemeester en wethouders;
 • iedereen zijn of haar zienswijze omtrent de Ontwerpverklaring van geen bedenkingen indienen bij de gemeenteraad.

U kunt een zienswijze indienen door:

 1. Het contactformulier op www.capelleaandenijssel.nl in te vullen (vindplaats: via de bekendmaking van woensdag 10 juni 2020) onder vermelding van: project ‘Nieuwbouw 25 appartementen Roer”.
 2. Het sturen van een brief aan het college van burgemeester en wethouders en/of de gemeenteraad, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel, onder vermelding van: project “Nieuwbouw 25 appartementen Roer”.
 3. Het mondeling geven van een zienswijze. Hiervoor maakt u vanaf donderdag 11 juni 2020 een afspraak met mevrouw C. van Hemert, telefoonnummer 010 - 2848762, e-mail: c.van.hemert@capelleaandenijssel.nl

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Kaulesar, R.S. - 17-02-1989 - Grafiek 57 - 24-06-2020
 • Brown Sanchez, I. - 07-04-1998 - Arendshof 82 - 25-06-2020
 • Morrison, S.N.  - 02-01-1982 - Arendshof 28 - 25-06-2020
 • Van Hengel, R.S. - 11-08-1993 - Arendshof 108 - 25-06-2020
 • Van den Hof, B. - 06-05-1982 - Fresco 17 - 30-06-2020
 • Veronesi, S. - 12-11-1994 - Sperwerhof 49 - 02-07-2020
 • Stamper, J.O. - 13-04-1987 - Valkenhof 54 - 02-07-2020
 • Kross, M.D. - 21-11-1986 - Sperwerhof 62 - 02-07-2020
 • Macaya, N.U. - 26-10-1998 - Valkenhof 49 - 02-07-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Ferrol, G.D.S. - 09-03-1965 - Penseel 21 - 28-05-2020
 • Nieuwkerk, J.A. - 26-04-1993 - Bongerd 255 - 05-06-2020

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.