Bekendmakingen 10 april 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 28 maart 2019

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig in gebruik nemen Pieter Bas school.

Datum ontvangst: 1 april 2019

Mient 3 kavel M2-05
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een berging.
’s-Gravenpark 1
Voor de activiteit: bouwen, toegangspoort.

Datum ontvangst: 2 april 2019

Aleoeten 37
Voor de activiteit: bouwen, speeltoestel.
Merelhoven 345
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel.

Datum ontvangst: 4 april 2019

Merellaan 374
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 1 april 2019

Monteverdistraat 90
Voor de activiteit: bouwen, nieuwe deuropening in draagmuur.

Verzenddatum: 2 april 2019

Lylantse baan 14
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding bedrijfsruimte.

Verzenddatum: 4 april 2019

Fresco, Ets, Aquarel, Houtsnede en Grafiek
Voor de activiteit: kappen van 3 sierappels, 1 plataan, 1 berk, 7 populieren, 1 Japanse notenboom en 1 es wegens herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van het riool. Herplant met tenminste 17 bomen van een nader te bepalen soort.
Rijndal, Lahndal, Reggedal, Sauerdal, Maindal, Neckardal en Ahrdal
Voor de activiteit: kappen 1 sneeuwbal, 5 zuilvormige haagbeuken, 3 berken en 1 Hongaarse eik wegens herinrichting van de openbare ruimte en het vervangen van het riool. Herplant met tenminste 10 bomen van een nader te bepalen soort.

Verzenddatum: 5 april 2019

Centrumpassage 27
Voor de activiteiten: bouwen en reclame, plaatsen LED-scherm AH.
Mient kavel M1-01
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw woning.
Merellaan 352
Voor de activiteit: bouwen, zonnepanelen.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure verleend

Lijstersingel 22
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig in gebruik nemen tijdelijke school.

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?
Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. U kunt alleen beroep instellen:

 • tot en met 21 mei 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Exploitatie- en terrasvergunning

 • Daily, Rivium 1e straat 121.

Drank- en horecavergunning

 • Daily, Rivium 1e straat 121.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd

Ingebruikname gemeentegrond (Verlenging) verleend

 • MVOI B.V., parkeerterrein Nabucco, voor werkzaamheden van Eneco, tot en met 17 mei 2019.

Ontheffing van het stookverbod verleend

 • Stichting Scoutcentrum Rotterdam, Gravenweg 101, tot en met 31 december 2022.

Ontheffing geluidhinder verleend

 • Koers Groep BV, entree Stationszijde tegenover het treinstation, voor storten van en het vlinderen van vloeren voor het project winkelcentrum De Scholver, 30 april 2019 van 18.00 uur tot 03.00 uur.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Optreden band in een muziektent, op het grasveld naast restaurant Fuiks ter hoogte van Dorpsstraat 84a, 27 april 2019 van 13.00 uur tot 17.00 uur.
 • Straatspeeldag HBV de Diepen, op het grasveld aan het Hollandsch Diep/Atolpad, 12 juni 2019 van 12.00 uur tot 16.30 uur.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Koningsdag activiteiten Schollevaar, grasveld nabij de Gong, 27 april 2019 van 10.00 uur tot 16.00 uur.

Verkeersbesluiten

Het college heeft op 10 april de volgende verkeersbesluiten genomen:

 • Instellen geslotenverklaring voor motorvoertuigen - Plantsoenstraat ter hoogte van huisnummer 9
  Besloten is om de Plantsoenstraat af te sluiten voor gemotoriseerd verkeer door middel van het plaatsen van een bloembak ter hoogte van huisnummer 9. De bloembak wordt voorzien van reflectoren en aan weerzijden wordt markering aangebracht
 • Instellen verbod tot stilstaan Plantsoenstraat
  Besloten is om het verbod tot stilstaan op de Plantsoenstraat uit te breiden. Er is reeds een gele doorgetrokken streep aanwezig op de zijde van de Plantsoenstraat aan de kant van Dorpsstraat 9. De gele doorgetrokken streep wordt ook aan de andere zijde van de weg aangebracht.
 • Instellen Parkeerverbod Dorpsstraat zijde Hollandsche IJssel
  Besloten is om een parkeerverbod in te stellen op de Dorpsstraat  aan de zijde van de Hollandsche IJssel. Verkeersborden worden geplaatst op de Dorpsstraat, tussen Dorpsstraat nummer 54C en De Mient, aan de zijde van de Hollandsche IJssel.

De verkeersbesluiten en de bijbehorende tekeningen liggen vanaf 10 april 2019 gedurende 6 weken ter inzage in de hal van het gemeentehuis aan de Rivierweg 111. U kunt deze ook inzien op www.officielebekendmakingen.nl.

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht heeft elke belanghebbende de bevoegdheid om tegen deze verkeersbesluiten bij het college van burgemeester en wethouders (Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel) een bezwaarschrift in te dienen. Het gemotiveerde bezwaarschrift moet worden ingediend binnen een termijn van 6 weken. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop het verkeersbesluit is bekendgemaakt. Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener;
 • de dagtekening;
 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;
 • de grond van het bezwaar.

Daarnaast kan degene die tijdig een bezwaarschift heeft ingediend, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Rotterdam sector Bestuursrecht, postbus 50951 Rotterdam. Voor het verzoek wordt griffierecht geheven.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Heyliger, J.E. - 21-05-1989 - Capelseweg 212 - 01-05-2019
 • Antheunisse, K. - 13-03-1996 - Capelseweg 212 - 01-05-2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Norwega, K.P.G. - 22-01-1981 - Uiverstraat 138  - 03-04-2019
 • Zwam van, O.J. - 27-08-1983 - Lepelaarssingel 49 - 03-04-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’ gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.