Bekendmakingen 1 september 2021

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  - aangevraagd

Datum ontvangst: 16 augustus 2021

Maria Daneelserf 6
Voor de activiteit: bouwen, schutting en overkapping

Datum ontvangst: 17 augustus 2021

Rivium 1e straat 101
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van vier vlaggenmasten
Merijntje Gijzenburg 17
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing
Lofoten
Voor de activiteit: kappen van 1 els ter hoogte van Lofoten 16, omdat de boom is afgestorven.
Rubensingel
Voor de activiteit: kappen van 2 zuilhaagbeuken, in verband met vervanging van het riool
Slotgracht
Voor de activiteit: kappen van 1 es, omdat de boom is afgestorven
Paltrokmolen
Voor de activiteit: kappen van 1 hemelboom, omdat de boom afsterft
Ranonkelstraat
Voor de activiteit: kappen van 1 acacia, omdat de boom is afgestorven
Burgemeester Schalijlaan (middenberm)
Voor de activiteiten: kappen van één populier, in verband met herinrichtingswerkzaamheden

Datum ontvangst: 18 augustus 2021

Chopinstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen dakkapel in het voordakvlak en 2 in het achterdakvlak

Datum ontvangst: 20 augustus 2021

Fuutlaan 87
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, splitsen woning

Datum ontvangst: 24 augustus 2021

Goudenregenstraat 126
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit

Datum ontvangst: 25 augustus 2021

Geelvinkbaai 8
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde

Datum ontvangst: 25 augustus 2021

Brahmsstraat 174
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw met dakterras

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning      -  verleend

Verzenddatum: 17 augustus 2021

Mient 7
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, gewijzigd bouwen van een woning

Verzenddatum: 18 augustus 2021

Duikerlaan 18 - 52
Voor de activiteit: bouwen, wijziging vluchttrap

Verzenddatum: 24 augustus 2021

Stationsbuurt 25
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Stationsbuurt 27
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel
Mient 5
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, erfafscheiding

Verzenddatum: 25 augustus 2021

Merellaan 252
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in het voordakvlak van de woning
Narcisstraat 25
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel in het voordakvlak van de woning

Verzenddatum: 26 augustus 2021

Sibeliusweg 226
Voor de activiteit: bouwen, het maken van twee doorbraken in de woning

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 25 augustus 2021

Dakotaweg 65
Voor de activiteiten: bouwen en afwijken bestemmingsplan, tijdelijke bebouwen van het voorerf met 2 leslokalen
Einde beslistermijn: 8 oktober 2021

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Fascinatio Boulevard 622 2K2
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, begane grond en eerste etage ten behoeve van een gezondheidszorgfunctie

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 1 september 2021 gedurende zes weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met mevrouw Marieke van der Werf, telefoon: 010-284.86.61


Verkeersbesluit

Rotonde Burgemeester Van Dijklaan – Beatrijs erf

Het college heeft op 30 augustus besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor de nieuwe rotonde op de Burgemeester Van Dijklaan – Beatrijs erf:

 • De voorrangskruising Burgemeester Van Dijklaan – Beatrijs erf te vervangen door een rotonde;
 • Verkeer op de Burgemeester Van Dijklaan en het Beatrijs erf voorrang te laten verlenen aan het verkeer op de rotonde door het plaatsen van de verkeersborden B06 (Voorrang verlenen) in combinatie met haaientanden op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Verkeer verplicht rechts over de rotonde te laten rijden door het plaatsen van de verkeersborden D01 (Rotonde; verplichte rijrichting) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Een voetgangersoversteekplaats te realiseren over de rijbaan van het Beatrijs erf door het plaatsen van de verkeersborden L02 (Zebrapad) in combinatie met witte zebrapadstrepen op het wegdek van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Verkeer aan de rechterkant van de middengeleiders te laten passeren door het plaatsen van het verkeersborden D02 (Gebod om aan deze kant te passeren) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Brommers en fietsers te verbieden gebruik te maken van de rijbaan op de Burgemeester Van Dijklaan door het plaatsen van het verkeersbord C15 (Gesloten voor fietsen, bromfietsen en gehandicaptenvoertuigen) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990;
 • Voetgangers verplicht gebruik te laten maken van de voetpaden langs de Burgemeester Van Dijklaan door het plaatsen van het verkeersbord G07 (Voetpad) van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekening ligt vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Belanghebbenden kunnen krachtens de Algemene wet bestuursrecht tegen deze beschikking binnen een termijn van zes weken, gerekend vanaf de dag na uitreiking of verzending ervan een gemotiveerd bezwaarschrift bij de gemeente indienen. Desgewenst kunnen belanghebbenden, indien zij een bezwaarschrift bij de gemeente hebben ingediend, tegen betaling van griffierechten, een verzoek om voorlopige voorziening (onder andere schorsing) aanvragen bij rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam.

Ingebruikname gemeentegrond -  verleend

 • Plaatsen container op een parkeervak nabij de Brahmsstraat 70, van 3 september tot en met 1 oktober 2021, vanwege een keukenverbouwing
 • Plaatsen container in de Liszstraat, van 2 augustus tot en met 31 augustus 2021, bestemd voor de Bas de Blokrede 4
 • Noodzakelijke plaatsing van drie extra containers bovenop de eerder verleende vijf parkeervakken aan het Minoeserf, door Rutges Vernieuwt, van 19 juli tot en met 24 december 2021

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Plaatsen container op eigen oprit of op de rijbaan met geleidebakens nabij de Andreas Schelfhoutrade 8, vanwege verbouwing, van 3 september tot en met 10 september 2021
 • Plaatsen van onder andere zand en grind op twee parkeervakken nabij de Othello 54, vanwege tuinrenovatie, van 8 tot uiterlijk 14 september 2021
 • Plaatsen container, voor de deur van de Grateastraat 83, voor de opslag van zand, op 8 september
 • plaatsen container, vanwege verhuizing, op parkeerplaats nabij de Pietersberg 102, op 27 augustus
 • plaatsen container, op parkeervak nabij de Merellaan 86, voor het opslaan van verbouwingsafval, van 8 september tot en met 18 september 2021

Melding kappen vergunningvrije bomen

 • 14 bomen aan de Wisselspoor in verband met het vervangen van het riool, ophoging van de verharding en het vervangen van groen en openbare verlichting.
 • Kappen van 1 boom (Cedrus) ter hoogte van St. Luciabaai 21, de boom is te groot geworden.
 • Kappen van 1 populier in Oostgaarde-Noord.
 • Kappen van 1 berk (Betula pendula) ter hoogte van Geelvinkbaai 23 in verband met veiligheid, de kroon is afgestorven.
 • Kappen van 1 Prunus serrulata, ter hoogte van Standaardmolen 21/22, de boom is afgestorven. 
 • Kappen van 1 Crataegus media Paul’s Scarlet ter hoogte van Breedspoor achterzijde Wisselspoor 16, de boom is afgestorven.

Noodkap

4 iepen wegens aantasting iepziekte aan de Couwenhoekseweg ter hoogte van lichtmast 108

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • R. Špoljarić - 14-10-1999 -  Fazantstraat 68 -  03-08-2021
 • R.M. Dall -  29-07-1988 - Purmerhoek 233 - 03-08-2021
 • M.V. de Jong - 09-03-1988 - Vivaldistraat 16 - 03-08-2021
 • L. Peng - 10-10-1984 -  Capelseweg 41 -  03-08-2021
 • I. Bouziane  - 31-01-1984 - Doormanplein 18 - 12-08-2021
 • Z.S. Sabina - 27-04-1988 - Arendshof 48 - 12-08-2021
 • A.V. Yıldırım - 13-05-1997 - Ringspoor 21 - 12-08-2021
 • G.J.M. Clarenc -  27-09-1995 - Slotpoort 54 - 12-08-2021
 • R. Hollemans -  08-04-1963 - Tankenberg 130 - 12-08-2021
 • N.V. Antonova -  22-10-1986 - Keerkring 25 -   12-08-2021
 • F. Çiftci - 27-03-2002 -  Meeuwensingel 57 - 12-08-2021
 • T.L. Karijo - 11-12-1978 - Wiekslag 106 -  12-08-2021

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • J. Gokoel - 02-07-1992  - Wisselspoor 305 -  24-06-2021
 • E.V. Gokoel - 30-04-2020 - Wisselspoor 305 -  24-06-2021
 • V.L. Contis - 22-02-2018 - Wisselspoor 305 -  24-06-2021
 • A.H. Khot - 28-09-1994 -  Dakotaweg 61 -  02-07-2021
 • W. Aljohari - 05-03-1987 - Reigerlaan 150 - 02-07-2021
 • D.V.E.J. Gokoel -  02-05-2021 -  Wisselspoor 305 -  24-06-2021

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn start met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lekstreek (huis-aan-huisblad).