Bekendmakingen 1 mei 2019

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en/of verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning aangevraagd

Datum ontvangst: 15 april 2019

De Vallei 2
Voor de activiteit: aanleggen van een inrit.

Datum ontvangst: 17 april 2019

Capelseweg 399
Voor de activiteit: bouwen, veranderen inrichting (milieu) H2 tankstation.
Burgemeester Schalijlaan, Filosofentuin en Spoorlaan
Voor de activiteit: kappen van 3 paardenkastanjes, 2 lindes, 1 es, 1 Noorse esdoorn, 1 zomereik en 1 witte esdoorn wegens een probleem aan het stamriool. De herplant wordt nader bepaalt.  
Lofoten, Azoren en Carolinen
Voor de activiteit: kappen van 2 kastanjes en 1 iep wegens ophoging en herinrichting van de openbare ruimte. De herplant wordt nader bepaalt.   

Datum ontvangst: 18 april 2019

Fascinatio Boulevard 470
Voor de activiteit: bouwen, reclame, 3 vlaggenmasten.

Datum ontvangst: 19 april 2019

Bermweg 374
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, uitbreiding woning achterzijde.

Datum ontvangst: 23 april 2019

Duikerlaan 400
Voor de activiteit: bouwen, wijziging eerder verleende vergunning 88 appartementen PostNL locatie. De wijziging betreft het toevoegen van een transformatorstation in het gebouw en het wijzigen van de indeling van de parkeergarage.
Kerklaan 11
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel.

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning verleend

Verzenddatum: 16 april 2019

Roer 266
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, transformatie kantoorpand naar 51 wooneenheden.

Verzenddatum: 18 april 2019

Mient M3-02
Voor de activiteit: bouwen, funderen buitenterrein.
Tollenstraat 1
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.
Dakotaweg 65
Voor de activiteit: bouwen, school Pieter Bas, tijdelijke huisvesting.
's-Gravenweg 343
Voor de activiteiten: bouwen afwijken bestemmingsplan en monumenten, plaatsen overkapping achterzijde.
Mient M2-05
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen berging.

Verzenddatum: 23 april 2019

Mient M2-02
Voor de activiteit: bouwen en binnenplans afwijken bestemmingsplan, gewijzigde aanvraag bouwen woning.
Duikerlaan 402
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel.

Verzenddatum: 24 april 2019

Kerklaan 11
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel.

Verzenddatum: 25 april 2019

De Vallei 2
Voor de activiteit: het aanleggen van een inrit.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. De besluiten omgevingsvergunning zijn openbaar en kunnen worden ingezien op de gemeentewerf, Groenedijk 10. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure verleend

's-Gravenweg 219
Voor de activiteit: bouwen en monumenten, wijzigen achtergevel en het plaatsen overkapping.

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn.

U kunt alleen beroep instellen:

 • Tot en met 6 juni 2019;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen.

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen!

Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig in gebruik nemen van een tijdelijke school.

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 1 mei 2019 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met dhr. A. Guliner, telefoon: 010 - 284 80 22.

Besluit hogere grenswaarden wet geluidhinder

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat een besluit hogere grenswaarde ten gevolge van industrielawaai voor de Van Speijkstraat 5a op grond van Wet geluidhinder ter inzage wordt gelegd.

Plangebied/zakelijke inhoud

In verband met de realisatie van 1 woning in een bestaand pand aan de Van Speijkstraat 5a is een akoestisch onderzoek uitgevoerd. In dit onderzoek zijn de geluidbelastingen getoetst aan de regels en grenswaarden van de Wet geluidhinder. Hieruit is gebleken dat er bij het gebouw sprake is van een overschrijding van de voorkeurswaarde van de Wet geluidhinder. Het plan ligt namelijk binnen de bestaande geluidszone van het industrieterrein Stormpolder.

Besluit tot vaststelling van een hogere grenswaarde

De maximale geluidsgrenswaarde van 55 dB(A) worden niet overschreden. Er zijn daarom geen belemmeringen voor de realisatie van een woning in het voormalige schoolgebouw. Wel dient er hogere waarde te worden vastgesteld conform de Wet geluidhinder. Voor de woning wordt een hogere grenswaarden van maximaal 55 dB(A) verleend voor industrielawaai.

Ter inzage

In de hal van het gemeentehuis, liggen het besluit en het akoestisch rapport en bijlagen ter inzage vanaf donderdag 2 mei 2019 tot en met woensdag 12 juni 2019. Voor meer informatie neemt u contact op met de heer E.B. Weeder via telefoonnummer 010-284 8748.

Bent u het niet eens met het besluit

Dan kunt u een bezwaarschrift sturen naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! U kunt uw bezwaar ook indienen via internet. Ga hiervoor naar www.capelleaandenijssel.nl.

Inspraak concept gebiedspaspoort Rivium 2.0

Van maandag 6 mei tot maandag 3 juni 2019 ligt het concept gebiedspaspoort 2.0 voor het Nieuwe Rivium ter inzage.  In deze periode kunnen geïnteresseerden ook hun reactie geven op de plannen. Om Capellenaren goed te informeren over de plannen organiseert de gemeente in samenwerking met betrokken partijen verschillende bewonersbijeenkomsten. Dinsdag 7 mei van 19.30 tot 22.00 uur wordt daarmee afgetrapt in de bibliotheek aan het Stadsplein. Het gebiedspaspoort Rivium is vanaf 6 mei ook online te bekijken op www.capellebouwtaandestad.nl/rivium.

Bij de totstandkoming van het concept gebiedspaspoort zijn experts, ondernemers in het gebied en het Park Management Rivium intensief betrokken. In de nieuwe Stadswijk worden kantoorpanden in fasen geschikt gemaakt voor woningen voor nieuwe en bestaande Capellenaren. Een deel van de kantoren worden afgebroken waarvoor nieuwe appartementengebouwen in de plaats komen. Het Nieuwe Rivium krijgt naast haar belangrijke werkfunctie ook een woonfunctie. Daarom is het belangrijk dat ook de omgeving van de stadswijk wordt vormgegeven. Dit vraagt om heldere spelregels. Speciaal daarvoor is het concept gebiedspaspoort Rivium 2.0.

Naar verwachting wordt het definitieve gebiedspaspoort 2.0 in juli dit jaar door de gemeenteraad vastgesteld.

Evenementenvergunning verleend

 • Noes Fiolet, grasveld achter het gebouw van Noes Fiolet, voor het geven van dansvoorstellingen in een circustent op 22 juni 2019 van 11.00 uur tot 20.00 uur en 23 juni 2019 van 12.00 uur tot 20.00 uur;
 • Smaack 2019, op het Stadsplein, 7 september 2019 van 13.00 uur tot 20.00 uur.

Ingebruikname gemeentegrond verleend

 • Hoftijzer vastgoedonderhoud, (verlenging) voor project Waaierdans, schilderwerk, tot en met 31 mei 2019;
 • Hoftijzer vastgoedonderhoud, project Aida/Arabella, parkeerplaats aan de Aida ingang Operalaan, plaatsen van een schaftwagen en toilet, tot en met 31 juli 2019;
 • Heijmans Infra BV, project Lofoten, parkeerplaats Azoren, voor het plaatsen van een schaftkeet, eco toilet, container en opslag buizen, tot en met 1 november 2019;
 • A.C. de Groot BV, dansenbuurt project, depot aan de Feestdans voor werkzaamheden reconstructie riool/verharding en groen, tot en met 20 december 2019 of zoveel langer of korter als voor de werkzaamheden benodigd is;
 • Demonstraties voor kinderen door de brandweer, parkeerterrein honk- en softbalvereniging Eurostars aan de Capelseweg, 1 mei en 2 mei 2019 van 08.00 uur tot 16.00 uur.

Ventvergunning verleend

 • Nuon, voor huis aan huis venten in de maanden juni/juli 2019 in de gemeente Capelle aan den IJssel.

Ontheffing geluidshinder verleend

 • Bouwbedrijf De Vries en Verburg BV, storten monolithische vloer voor het nieuwe sportcomplex aan de Alkenlaan, 3 mei 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur;
 • BDS Bouw, Het Ambacht 11 (voorheen Mient), storten betonvloer en afwerken, 8 mei 2019 van 19.00 uur tot 22.00 uur.

Standplaatsvergunning verleend

 • Dai nam, Hollandsch Diep nabij restaurant La Stagione, voor de verkoop van Vietnamese snacks en loempia’s, tot en met 31 december 2019 alleen voor de dinsdagen.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

De volgende meldingen en/of kennisgevingen zijn door de gemeente geaccepteerd:

 • Sportavond op het sportveld aan het Louvre, 4 mei 2019 van 19.00 uur tot 21.00 uur;
 • Plaatsen container, parkeerplaats Lupinestraat 1, in verband met verbouwing woning, tot en met 7 mei 2019;
 • Plaatsen container, parkeerplaats nabij de woning Waaierdans 79, in verband met verhuizing, 9 mei 2019 tot en met 14 mei 2019;
 • Verkoping in en rondom de Moriakerk, Doormanstraat 12, 18 mei 2019 van 10.00 uur tot 14.00 uur;
 • Plaatsen container, parkeerplaats tegenover de woning Beltmolen 59 in verband met een verbouwing, 21 mei tot en met 25 mei 2019;
 • Plaatsen douche unit, Lupinestraat 32, in verband met verbouwing badkamer van de woning,  21 juni 2019 tot en met 5 juli 2019.

Evenementenvergunning

De hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is/zijn ter informatie:

 • Tientjesmarkt, Bermweg, 25 mei 2019 van 09.00 tot 17.00 uur.

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - geplande datum

 • Hassan Omar Abdirahman - 07-08-1990 - Braamberg 121 - 8 mei 2019

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen:

Naam en voorletters - geboortedatum - adres - uitgeschreven op

 • Martina, G.R.X. - 20-11-1981 - Reviusrondeel 496 - 17-04-2019

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.