Bekendmakingen 1 juli 2020

Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  aangevraagd

Datum ontvangst: 18 juni 2020

Rubenssingel 119
Voor de activiteit: bouwen, interne verbouwing
Jacob Catslaan 3
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel

Datum ontvangst: 22 juni 2020

Meeuwensingel 1
Voor de activiteit: bouwen, vervangen glas/paneelwerk balkons en galerij
Holterberg 129
Voor de activiteit: bouwen, kapschuur

Datum ontvangst: 23 juni 2020

Ernst Barlachrade 13
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel voorzijde
Rivium Promenade 27
Voor de activiteit: bouwen, zonnepanelen (zonneweide)
Groenedijk 20
Voor de activiteit: bouwen, zonnepanelen (zonneweide)

Datum ontvangst: 25 juni 2020

Kalundborg 1
Voor de activiteit: bouwen, erfafscheiding zijkant

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning  verleend

Verzenddatum: 25 juni 2020

Bermweg 88
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, vergroten woning met aanbouw onder schuin dak
1e Articuslaan 25
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiden tweede verdieping

Bent u het niet eens met het besluit?

Dien uw bezwaarschrift digitaal in. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie
Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten  omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl

Ontheffing geluidshinder  verleend

 • Firma Versluys, plaatselijk frezen en aanbrengen van asfalt, van dinsdag 7 juli 2020 tot en met woensdag 8 juli 2020. Van 19.00 tot 06.00 uur.
 • Locaties:
  • Algeraweg (N210) vanaf de Algerabrug tot en met Capelseplein.
  • ’s-Gravenweg ter hoogte van huisnummer 318 en 320.
  • ’s-Gravenweg ter hoogte van huisnummer 162 - 168 (aansluiting ’s-Gravenpark).

Ingebruikname gemeentegrond  verleend

 • Eneco, voor een depot aan de Doelen/Bouvigne. Van 22 juni tot en met 17 juli 2020.

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd.

In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van activiteiten die worden aangemerkt als kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers), het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen of het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet) is geen vergunning nodig. U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. Het maken van bezwaar tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving is niet mogelijk.

 • Plaatsen container, op parkeervak nabij Klaroen 9 voor de badkamerverbouwing van Trompet 22. Van 6 juli tot en met 17 juli 2020

Voornemen tot uitschrijving basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de basisregistratie personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Pop, A.V. - 31-08-1967 - Ringspoor 10 - 20-07-2020
 • Bak, M.A.F. - 16-11-1963 - Wisselspoor 17 - 20-07-2020
 • Rodrigues, D.J. - 05-02-2003 - De Baronie 169 - 22-07-2020
 • Kiliç, S. - 01-09-1991 - Maria Danneels erf 71 - 22-07-2020

Wij verzoeken deze personen te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via: OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de basisregistratie personen worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is gebleken dat onderstaande personen niet  hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet basisregistratie personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking “Vertrokken Met Onbekende Bestemming” te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending.

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de basisregistratie personen;

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven op

 • Barnyčová, Z. - 22-09-1991 - Poortmolen 121 - 23-06-2020            

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken na de datum die in de kolom staat onder ‘uitgeschreven op’  gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn gaat 1 dag na deze publicatie in.