Bekendmaking 24 juli 2019

Lees welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Vaststelling Bestemmingsplan ASVZ-Arcadia

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat de raad in zijn openbare vergadering van 15 juli 2019 het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia met planidentificatiecode NL.IMRO.0502.PBP19ASVZArcadia-4002 heeft vastgesteld. Ook heeft de raad besloten om voor het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia geen exploitatieplan vast te stellen, omdat de plankosten (koopsom van de grond, inrichtingskosten, planschade en kosten van ambtelijke inzet) verhaald zijn middels een anterieure overeenkomst (afgesloten op 23 januari 2019). 

Plangebied/ zakelijke inhoud

Het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia heeft betrekking op de realisatie van het nieuwe woonzorggebouw van ASVZ genaamd Arcadia. Het gebouw heeft een oppervlakte van ca. 810 m² en is maximaal drie bouwlagen hoog (elf meter). Er worden zesentwintig woonzorgunits gerealiseerd voor mensen met een verstandelijke beperking en één crisisopvangplek. In het woonzorggebouw komen twintig dagbestedingsplaatsen, waarvan circa zestien plaatsen voor de bewoners van ASVZ-Arcadia en het naastgelegen ASVZ-Kaap Florida.

Inzien van het vastgestelde bestemmingsplan

Het bestemmingsplan ligt van 25 juli tot en met 4 september 2019 ter inzage. U kunt het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia in zien:

  • op www.ruimtelijkeplannen.nl;
  • in het gemeentehuis op werkdagen van 08.00 uur tot 17.00 uur;
  • in de werkkamer op het Amnestyplein op werkdagen van 10.00 uur en 16.00 uur.

Beroep

Tegen het ontwerpbestemmingsplan zijn geen zienswijzen ingediend. Het bestemmingsplan is daarom ongewijzigd vastgesteld. Gedurende de hierboven genoemde termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingebracht. Beroep kan worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia treedt in werking op 5 september 2019. Als er binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan niet in werking voordat op dat verzoek is beslist. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Meer informatie

Voor meer informatie neemt u contact op met mevrouw M.E. Smits via telefoonnummer 010 - 284 87 92 afdeling Stadsontwikkeling. U kunt ook gebruik maken van het contactformulier.