Vergaderingen van de raadscommissies (14-05-2019)

Foto van een de microfoons in de raadzaal

In mei vergaderen de raadscommissies. Ook is er een Thema avond over de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp. Deze vergaderingen zijn openbaar. 

Omdat het vergadercentrum van het gemeentehuis verbouwd wordt, vinden de vergaderingen plaats in het voormalig IJsselcollege aan de Kanaalweg 52A.

U treft een overzicht aan van de agendapunten die tijdens de vergaderingen behandeld worden. De volledige agenda’s treft u aan in de raadskalender U bent van harte welkom om deze vergaderingen bij te wonen.

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen Toezeggingen VERVALT
Maandag 20 mei

Er zijn geen vragen of opmerkingen van raadsleden over de toezeggingen. Daarom vervalt deze vergadering. De Toezeggingen kunt u bekijken in de raadskalender 

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen
Maandag 20 mei, aanvang 20.00 uur

Agenda:

 • Voorstel inzake de concept 1ste begrotingswijziging 2019, de conceptbegroting 2020 en jaarrekening 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)
 • Ontwerpbegroting 2020 Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Concept Strategische Agenda Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH)
 • Zienswijze Ontwerp MRDH beleidsnota Risicomanagement en weerstandsvermogen
 • Jaarstukken GR IJSSELgemeenten 2018, begrotingswijziging 2019 en begroting 2020-2023
 • Organisatiebesluit privacy gemeente Capelle aan den IJssel 2019 (definitief besluit)/benoeming Functionaris voc de Gegevensbescherming (FG) vaststellen diverse privacy documenten door burgemeester
 • Verordening rechtspositie raadsleden en commissieleden 2019
 • Opleidingsgelden raad

Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer
Maandag 20 mei, aanvang 20.00 uur

Agenda:

 • Jaarstukken 2018 en Conceptbegroting 2020 DCMR Milieudienst Rijnmond
 • 3e Wijziging Verordening woonruimtebemiddeling 2015 gemeente Capelle aan den IJssel en Verordening toegang tot de woningmarkt 2019

Thema avond GR Jeugdhulp
Maandag 20 mei, aanvang 20.00 uur

Commissie Samenleving en Economie
Dinsdag 21 mei, aanvang 20.00 uur

Agenda:

 • Voorlopige jaarstukken 2018, begrotingswijziging 2019 en Ontwerpbegroting 2020 van de Gemeenschappelijke Regeling Jeugdhulp Rijnmond
 • Ontwerpbegroting 2020 en Jaarverslag 2018 Gemeenschappelijke Regeling GGD Rotterdam-Rijnmond
 • Jaarstukken 2018 en Primitieve Begroting 2020 Promen
 • Jaarstukken 2018, 1e begrotingswijziging 2019, Financiële begroting 2020 en Meerjarenraming 2021-2023 Recreatieschap Hitland

Gecombineerde commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen en Stadsontwikkeling en -Beheer
Maandag 27 mei, aanvang 20.00 uur

Agenda:

 • Jaarverslag Rekenkamer 2018
 • Jaarverslag gemeentelijke Kinderombudsman 2018
 • Jaarverslag gemeentelijke Ombudsman 2018
 • Jaarverslag commissie bezwaarschriften 2018
 • Jaarverslag interne klachtenregeling 2018/jaarverslag interne klachtenregeling Sociale Zaken GR IJSSELgemeenten 2018

Inspreken bij vergaderingen van de raadscommissies

Capellenaren kunnen na aanmelding gebruik maken van het spreekrecht tijdens de commissievergaderingen. U kunt over onderwerpen inspreken die op de agenda staan, maar ook over andere onderwerpen. Aanmelden kan tot 12 uur op de dag van de vergadering bij het secretariaat van de griffie: E-mail: griffie@capelleaandenijssel.nl Telefoon: 010-284 84 87. De vergaderingen zijn gelijktijdig te beluisteren via www.capelleaandenijssel.nl/raadlive. U kunt ook achteraf luisteren naar de vergaderingen per spreker en per onderwerp.

Bekijk de vergaderstukken in de raadskalender