Terugblik raadscommissies oktober (06-11-2018)

Foto van een de microfoons in de raadzaal

In oktober vergaderden de raadscommissies. Tijdens de vergaderingen stond de begroting 2019 centraal. U leest een verslag van deze vergaderingen op hoofdlijnen. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt terugluisteren via de raadskalender. In de raadskalender kunt u ook de (concept-)verslagen van deze vergaderingen nalezen.

Begroting 2019

In alle raadscommissies is het voorstel van het college voor de begroting 2019 per programmaonderdeel besproken. In de begroting staat wat de gemeente gaat doen in 2019, wat dit kost en waarvan dit wordt betaald. De gemeenteraad beslist hoe het geld van de gemeente wordt uitgegeven.

In 2019 is er een positief saldo. De baten en lasten zijn in balans. Tegelijkertijd blijven er financiële uitdagingen voor de periode na 2022. Om de financiën voor de komende jaren op orde te houden, stelt het college voor om voorzichtig te zijn bij uitgaven. Ook stelt het college voor om de belastingen voor Capellenaren de komende tijd laag te houden. De gemeenteraad neemt tijdens de raadsvergadering van 12 november een besluit over de begroting. U kunt de Begroting 2019 zelf bekijken via de raadskalender de vergaderstukken in de van de gemeenteraadsvergadering van 12 november. 

Bekijk de infographic van de Begroting

Raadscommissie Stadsontwikkeling en Beheer

Op maandag 15 en maandag 29 oktober spraken de leden van deze raadscommissie over onderwerpen als voorbereiding op besluiten voor de raadsvergadering van 12 november.

Woonwagenbeleid 2018

In 2000 heeft de gemeente het eigendom, beheer en exploitatie van het woonwagencentrum aan de Burgemeester Schalijlaan overgedragen aan woningcorporatie Havensteder. Dit is het gevolg van de Woonwagenwet van 1 maart 1999. Corporaties zijn verantwoordelijk voor de huisvesting van sociale doelgroepen, waaronder woonwagenbewoners. De woonwagenlocatie aan de Burgemeester Schalijlaan bestaat uit zes woonwagenstandplaatsen. Het is de enige woonwagenlocatie binnen de gemeente. Op dit moment is er nog slechts een woonwagenstandplaats bewoond en staan vijf woonwagenstandplaatsen leeg.

De commissieleden vinden het beleid er goed uitzien: de gemeente neemt deze bijzondere doelgroep en de standplaatsen serieus en er komt een register die voor allen gelijk is. Er worden vragen gesteld over of het duidelijk is wat er leeft onder de doelgroep en of er belangstelling is voor de overige vijf plaatsen. Hoe het zit met eventuele mantelzorg en overige zorg? Gevraagd wordt waarom er niet wordt gezegd wat er wel mag, in plaats van wat er niet mag en of een ander de wagen kan kopen bij overlijden of het terrein af moet. Ook vragen commissieleden naar de controle en frequentie van de handhaving door Havensteder.

Wethouder Van Sluis meldt dat er eerst geen behoefte was, nu zijn er zeven gegadigden op de lijst. Met vijf van hen is al gesproken. Mantelzorg lossen de bewoners in eigen kring op. Voor deze woningen geldt net als huurwoningen dat er beschreven wordt wat niet mag. Samen met de gegadigden zal worden gesproken over de inrichting van de buitenruimte waardoor sprake kan zijn van openheid en sociale controle. Een tweede locatie is op dit moment niet aan de orde. De commissie stelt voor om dit onderwerp als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 november.

Fascinatio

De raadscommissie besprak het collegevoorstel Beëindiging samenwerking met Rotterdam inzake ontwikkeling Fascinatio en vaststellen herziene grondexploitatie Fascinatio. Omdat de wijk Fascinatio voltooid is, kan de samenwerking met de gemeente Rotterdam worden beëindigd. De commissie stelt voor om het collegevoorstel als hamerstuk te agenderen voor de raad van 12 november.

Begroting 2019

Voor deze commissie worden als speerpunten van het college binnen de diverse programma’s (Verkeer/Vervoer en Waterstaat, Milieu, Openbaar Groen en Stadsontwikkeling) onder meer benoemd:

  • de bereikbaarheid van de wijken door de inzet van een buurtbus;
  • de verkeersveiligheid en de nachtmetro;
  • de duurzaamheidsagenda;
  • de woonvisie en de woningmarktafspraken;
  • het Rivium waar, met medewerking van commerciële partijen, naast werken ook wonen mogelijk gaat worden;
  • en de extra service/inzameling van grof huishoudelijk afval.

Programma 7 - onderdeel Milieu

De PvdA zou de opbrengst van Eneco willen gebruiken voor verduurzaming/vergroening (daken/gevels) en wil meer aandacht voor verduurzaming bij scholen, RET (zonnepanelen op daken bij metrohaltes); Het verbaast GroenLinks, de SGP en het CDA dat het college geen geld heeft gereserveerd voor de duurzaamheidsagenda. Wethouder Van Veen meldt dat er vanuit de werkgroep duurzaamheid een voorstel moet komen over het budget dat dan in de voorjaarsnota kan worden meegenomen.

Programma 5B - onderdeel Openbaar groen

De commissieleden vragen zich af hoe we van 57% afvalscheiding (nu nascheiding) naar 75% kunnen komen? Wethouder Wilson geeft aan dat alleen na-scheiden niet voldoende is en wil met de raad/werkgroep duurzaamheid in gesprek hoe we ook aan voor-scheiden (textiel, papier en gft) kunnen doen, om onze doelstelling te halen. Ook gaat het college met ondernemers in gesprek over de afvalstroom. GroenLinks vroeg aandacht voor een bij-vriendelijk maaibeleid. De wethouder heeft aandacht voor insecten en bloemen en meldt een sober maaibeleid te hanteren.

Programma 2 - Verkeer, Vervoer en Waterstaat

Leefbaar Capelle vraagt aandacht voor de verkeers- en fietsveiligheid bij scholen en schoolzones. De commissieleden willen weten welke maatregelen het college neemt om de fiets/verkeersveiligheid te verhogen. De partij wil verder weten of de pilot nachtmetro verlengt wordt en hoe het staat met de buurtbus en vrijwilligerscampagne? De PvdA wil weten wat de kosten meerjarig zijn van de nachtmetro en vraagt om meer details over materiaal, kosten en aantal vrijwilligers buurtbus. GroenLinks vraagt aandacht voor de veiligheid op de Kanaalweg (parkeerverbod, belijning en 30 km zone). De ChristenUnie vraagt eveneens aandacht voor fietsveiligheid en smart-mobility en is blij dat er volgend jaar een nieuw fietsplan er komt. De SGP merkt op dat de wijkbrandweerman wellicht ook kan letten op fietsveiligheid.

Programma 8 – Stadsontwikkeling

Er worden over het programma Stadsontwikkeling onder meer vragen gesteld over: het scheef wonen, of er een inkomenstoets plaatsvindt en hogere huren worden gevraagd bij nieuwe bewoners, over het aantal van 5000 woningen in het en over het percentage sociale en particuliere huur dat onder de 33% ligt. GroenLinks vraagt, gezien de druk op de gemeentelijke financiën of we nog kunnen temporiseren in de verschillende plannen en hier met het aanbestedingsbeleid rekening mee kunnen houden. Tijdens de bespreking van de najaarsnota komt ter sprake wanneer welke initiatieven ten uitvoering komen/of hierin geschoven kan worden.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Op maandag 29 oktober vergaderden de leden van deze raadscommissie over de volgende onderwerpen.

Concept tweede begrotingswijziging 2018 Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond (VRR)

De tweede begrotingswijziging is er één van administratieve aard en heeft geen invloed op het niveau van de dienstverlening. Normaliter hoeft zo’n wijziging niet voorgelegd te worden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten. Door deze wijziging toch aan de raden aan te bieden wil de Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond de transparantie van financiële stukken vergroten. De raadscommissie stelt voor om dit voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 november.

Begroting 2019

In deze raadscommissie worden alleen de programma’s 0 (Bestuur en Ondersteuning) en 1 (Integrale Veiligheid en Openbare Orde) inclusief Financiën en de paragrafen behandeld.

Programma 0 - Bestuur en ondersteuning
De onderwerpen die bij dit programma onderdeel (Programma 0) van de begroting besproken worden, zijn: het gebruik van de huidige participatietools en welke nieuwe tools er te verwachten zijn, de stand van zaken van de Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten, de stijging van de Rente en Afschrijvingen en de liquiditeitspositie, de toekomstige investeringen, de Duurzaamheidsagenda en de relatie tussen het college en de raadswerkgroep ‘’structurele investeringsruimte’’. Wethouder Van Veen meldt dat veel afhangt van de uitkomsten uit de raadswerkgroep, waarbij het college actief meedenkt en meedoet. Hij verwacht bij de Voorjaarsnota 2019 de nodige oplossingen voor de toekomst van de financiën. Burgemeester Oskam zal via de collegebrief laten weten wat het samenbrengen van de afdeling Sociale Zaken van de gemeenten Capelle, Krimpen en Zuidplas en de afdeling ICT van de gemeenten Capelle en Krimpen in de Gemeenschappelijke Regeling IJSSELgemeenten sinds de start in 2014 financieel heeft opgeleverd.

Programma 1 - Integrale Veiligheid en Openbare Orde

Bij dit programma onderdeel (Programma 1) zijn vooral deze onderwerpen besproken: de uitbreiding van de politie en de eventuele consequenties voor onze handhavers en stadsmariniers, woonoverlast, cameratoezicht, verwarde personen en grensoverschrijdend gedrag in de sport. Wethouder Hartnagel en burgemeester Oskam hebben vragen beantwoord, waarbij zij meldden dat deze onderwerpen uitgebreid aan de orde komen in het nieuw vast te stellen Integraal Veiligheidsbeleid en tijdens de Veiligheidsconferentie van vrijdag 2 november. Wethouder Hartnagel zal, via de collegebrief, de laatste stand van zaken geven met betrekking tot woonoverlast en de van woonoverlast tot de Rotterdamwet. Burgemeester Oskam zal, via de collegebrief, de evaluaties van het cameratoezicht delen en hierbij aangeven wat de overwegingen en uitkomsten waren. Ook zullen de ervaringen met de pilot bij de Brandweer, welke 1 januari aanstaande start, na een halfjaar gedeeld worden en wordt de wijkbrandweerfunctionaris uitgenodigd.

Auditplan 2018

Op basis van artikel 213 van de Gemeentewet controleert de accountant in opdracht van de gemeenteraad de jaarrekening. Ook heeft de raad een controleverordening vastgesteld, waarin is aangegeven waar de controle op het financiële beheer en de inrichting van de financiële organisatie op moet zijn gericht. In aanvulling daarop is met de accountant afgesproken dat de raad voor ieder begrotingsjaar aandachts- en speerpunten kan meegeven. Dit betekent dat de accountant bij zijn controle specifiek aandacht zal besteden aan deze punten.

De voorzitter van de Auditcommissie, mevrouw H.A. Groenendijk – de Vries, geeft een korte toelichting op het tot stand komen van het auditplan. Na het beantwoorden van enkele vragen adviseert de commissie het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 12 november.

Raadscommissie Samenleving en Economie

Deze raadscommissie besprak op 30 oktober de programmaonderdelen voor de Begroting van 2019.

Sociaal Domein – Programma 6
Vanaf 2019 is er geen aparte uitkering meer voor het sociaal domein (de WMO, de Participatiewet en de Jeugdzorg). Die uitkering gaat op in de algemene uitkering. Het college signaleert dat de onderwijsachterstandsmiddelen op een andere manier worden verdeeld. Omdat er steeds meer ouderen zijn, neemt de behoefte aan zorg toe. GroenLinks maakt zich zorgen over de betaalbaarheid van het gratis openbaar vervoer voor ouderen in de toekomst.

Alle partijen gaven aan zich zorgen te maken over het schoolverzuim van de Capelse jeugd en dagen het college uit om hier werk van te maken. De armoede binnen de Capelse samenleving, ook de armoede onder kinderen, was een ander belangrijk gespreksonderwerp. GroenLinks ziet graag dat het college een streefcijfer opneemt over armoedebestrijding. De PvdA ziet graag een grotere inspanning om armoede te bestrijden. De VVD gaf aan dat zij liever ziet dat de gemeente Capelle de streefwaarden vergelijkt met soortgelijke gemeenten in de Randstad in plaats van met het gemiddelde van alle Nederlandse gemeenten. Het CDA, D66 en de SGP maken zich zorgen over het aantal bankslapers in Capelle en of er eventueel vanuit andere gemeenten bankslapers naar Capelle komen. Bankslapers zijn mensen die geen vaste woon- over verblijfplaats hebben en daarom op bankjes in de openbare ruimte slapen.

Economie – Programma 3
D66 en de ChristenUnie vragen aandacht voor het verder verhogen van de bezettingsgraad van het Rivium. De PvdA ziet graag dat het college concreet uitspreekt hoeveel arbeidsplaatsen zij nastreeft. De SGP hecht er waarde aan dat ook ontwikkelaars hun bijdrage leveren om de openbare ruimte te verbeteren wanneer zij gebouwen transformeren van kantoorpand naar woningbouw.

Vrije Tijdsbesteding – Programma 5
Leefbaar Capelle vraagt aandacht voor de inloopstrook en opslagcapaciteit van VV Capelle. Het CDA en de ChristenUnie vragen aandacht voor het stimuleren van sport, ook onder inwoners die nog niet sporten.

Bekijk de vergaderstukken of beluister de vergaderingen per spreker en onderwerp in de raadskalender