Terugblik op de raadscommissies (30-06-2020)

Foto voorjaarsnota 2020

Op 10, 22, 23 en 24 juni vergaderden de raadscommissies. U leest een verslag van deze vergaderingen. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt achteraf en live terugluisteren via de raadskalender.

In de raadskalender kunt u ook de (concept)verslagen, agenda’s en vergaderstukken van deze vergaderingen zelf bekijken.

Gecombineerde commissie over de jaarverslagen

Op 10 juni zijn in een gecombineerde vergadering van de commissies Bestuur, Veiligheid en Middelen en Samenleving en Economie de jaarverslagen besproken van organisaties die de gemeente helpen bij het zo goed mogelijk uitvoeren van haar werkzaamheden.

Kinderombudsman en Ombudsman

Als eersten lichtten de Kinderombudsman (mevrouw Goudsmit) en de Ombudsman (mevrouw Zwaneveld) de activiteiten toe die door beide organisaties voor Capelle zijn gedaan in het afgelopen jaar. De Kinderombudsman vertelde dat in het werkgebied het aantal klachten ten opzichte van 2018 is toegenomen (van 132 naar 159). Die stijging is ook zichtbaar in Capelle (van 6 naar 10 klachten). Van de 10 ontvangen klachten gingen er 5 over (het ontbreken van) jeugdhulp. Tijdens het gesprek onderstreepten fracties nog eens ook hun zorg over de jeugdhulp. De Ombudsman meldde een afname van het aantal klachten over 2019. Het aantal klachten over de gemeente daalde van 50 naar 31. Twee van de ingediende klachten vormden aanleiding voor een nader onderzoek.

Rekenkamer

De Rekenkamer is een onafhankelijk instituut dat onderzoek doet naar de doelmatigheid, doeltreffendheid en rechtmatigheid van het gemeentebestuur. In onderzoeken beantwoordt de rekenkamer de vraag of het geld van de gemeente zinnig, zuinig en zorgvuldig is besteed.

In 2019 heeft de Rekenkamer één onderzoek uitgevoerd. In “Niet zonder schuld” is onderzocht hoe effectief de schuldhulpverlening van de gemeente Capelle is. Op dit moment – voor een deel overlopend uit 2019 – worden twee onderwerpen onderzocht. Binnenkort verschijnt het onderzoek over het beheer van de buitenruimte. In het onderzoek wordt in beeld gebracht in hoeverre de buitenruimte (groen, verharding en openbare verlichting) aan de gestelde kwaliteitseisen voldoet en of het beschikbare geld voldoende is. Later volgt nog een onderzoek naar het aanbestedingsbeleid van de gemeente.

De commissieleden hebben aan de directeur van de Rekenkamer (de heer Hofstra) gevraagd om in een volgend onderzoek aandacht te besteden aan de “integraliteit sociaal domein”.

Commissie bezwaarschiften

Tot slot besprak de commissie de Jaarverslagen 2019 van de commissie bezwaarschriften, het Intern Klachtrecht gemeente en het Intern Klachtrecht Sociale Zaken GR IJSSELgemeenten. Net als bij de Ombudsman is – uitgezonderd het Intern Klachtrecht Sociale Zaken – sprake van een daling. Voor de bezwaarschriften was die daling zelfs fors te noemen (van 491 in 2018, naar 353 in 2019).

De commissie deed ook een aantal aanbevelingen. Een daarvan gaat over het aanbieden van huisvuil. Meer dan eens werd de commissie duidelijk gemaakt dat het verkeerd aanbieden van huisvuil veroorzaakt was door overvolle containers en dat er dus ook veel huisvuil rondom de containers wordt gezet. De commissie vindt dat tegenover harde handhaving (boete) ook een goed ophaaldienst moet staan. Burgemeester Oskam zegde toe deze en andere aanbevelingen over te nemen.

Jaarstukken 2019

Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over het beleid van het afgelopen jaar en hoe het geld is uitgegeven. Tijdens de commissievergaderingen van 22, 23 en 24 juni zijn de jaarstukken besproken.

De gemeente sluit 2019 af met een positief resultaat van € 7,1 miljoen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. De gemeentelijke inkomsten bedroegen € 203,9 miljoen en bestaat uit lokale belastingen en bijdragen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente heeft € 196,8 miljoen uitgegeven. Alle commissies hebben de jaarstukken in juni besproken. De jaarstukken staan op de agenda van de raadsvergadering van 13 juli.

U kunt de jaarstukken zelf bekijken via de raadskalender (bij de stukken van de raadsvergadering van 13 juli. Ook is er op een infographic van de jaarstukken beschikbaar met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2019.

Commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

De raads- en burgerraadsleden van deze commissie spraken op maandag 22 juni over de jaarstukken en over de evaluatie van het bedrijfsvoeringsconvenant.

Jaarstukken 2019

De accountant heeft de jaarstukken goedgekeurd en een controleverklaring afgegeven. De auditcommissie adviseert de jaarstukken 2019 ongewijzigd vast te stellen. Wel vragen zij het college de komende jaren expliciet aandacht te besteden aan de frauderisicoanalyses. Omdat de gemeente veel investeert en de gevolgen van de coronacrisis onzeker zijn, vragen raadsleden om de financiën van de gemeente blijvend te volgen. Verder is er aandacht besteed aan de in het auditplan 2019 genoemde speerpunten. In deze commissie worden, naast de aanbiedingsbrief en het accountantsverslag alleen de programma’s 0 – Bestuur en Ondersteuning en 1 – Integrale Veiligheid en Openbare Orde besproken.

Programma 0:

Bij dit programma Bestuur en Ondersteuning besprak de commissie vooral de stijging van de apparaatskosten en de formatie, het gebruik van de bestaande participatie instrumenten, de besteding van de Enecogelden en de positie van Stedin en het Denk en Doe Mee Fonds.

Het blijkt dat de apparaatskosten en de kosten van formatie door verschillende oorzaken zijn gestegen. De vier participatie instrumenten worden minder gebruikt door de aanwezigheid van andere instrumenten en burgers hebben minder belangstelling. De commissie vindt dat de gemeente voorzichtig moet omgaan met het positieve resultaat van de jaarrekening. De opbrengst van de aandelen Eneco is eenmalig. Een groot deel van de opbrengst wordt gereserveerd om het jaarlijks verlies aan dividend mee te compenseren. Verder zijn er nog de nodige gelden nodig voor investeringen in de openbare buitenruimte (IBOR). Dit geldt ook voor Stedin. Normaal gesproken krijgt de gemeente dividend, maar in de toekomst zal er in het bedrijf moeten worden geïnvesteerd. Deze investeringen zullen door de deelnemende aandeelhouders, waar de gemeente Capelle er een van is, gefinancierd moeten worden.

Programma 1:

Dit programma gaat over Integrale Veiligheid en Openbare Orde. De leden van de commissie vroegen aandacht voor de schommelingen in de criminaliteitscijfers en de mogelijkheid van het gebruik van ‘’last onder dwangsom’’. In Capelle lijken er verschuivingen te zien in de criminaliteitscijfers van het ene naar het andere delict. Het is nog te vroeg om te spreken van een stijgende trend. Binnenkort worden de cijfers van de Veiligheidsalliantie over 2019 verwacht. 

Evaluatie bedrijfsvoeringsconvenant

Sinds 1995 bestaat er in Capelle een Bedrijfsvoeringsconvenant (BVC) tussen het college en de gemeentesecretaris. Hierin staan afspraken en spelregels tussen het college van Burgemeester en Wethouders en de gemeentesecretaris over de dagelijkse aansturing van de gemeente en de verantwoordelijkheid van de gemeentesecretaris. De gemeentesecretaris is de algemeen directeur en leidt de gemeentelijke organisatie. In 2003 werd er een nieuw Bedrijfsvoeringsconvenant voor onbepaalde tijd gesloten.

De commissie Bestuur, Veiligheid en Middelen heeft voor de zomer van 2019 de wens uitgesproken om dit BVC te evalueren. Op 5 december 2019 is er een memo geschreven waarin de context en het ontstaan van het BVC staan. In de commissievergadering van 9 december 2019 zijn vier evaluatievragen geformuleerd. Deze vragen zijn beantwoord en door het college vastgesteld. Nu ligt de beantwoording van deze vragen ter consultatie aan de commissie voor. De commissie had nog meer vragen en wil graag naar de toekomst kijken. Voldoet een instrument als het Bedrijfsvoeringsconvenant nog wel en hoe gaan andere gemeenten hier mee om? Het thema zal nog op de bestuurlijke agenda blijven.

Commissie Stadsontwikkeling en -Beheer

Deze commissie vergaderde op maandag 22 juni en besprak ook over de jaarstukken 2019. Daarnaast bespraken de raads- en burgerraadsleden de volgende onderwerpen:

Visie Schollebos

Het Schollebos wordt door veel inwoners gewaardeerd en gebruikt. Het park is nu 40 jaar oud en op een belangrijk moment gekomen. In 2018 vond een technische inspectie van het park plaats. De resultaten waren schokkend te noemen: circa 50% van de bomen zou vervangen moeten worden. Een second opinion bevestigde de conclusies, Maar door nog eens te kijken naar mogelijke ontwikkelingen in het bos zouden ingrepen wat minder rigoureus kunnen en ook in fases uitgevoerd kunnen worden. De “blik op de toekomst” van het Schollebos is gericht op de vraag: hoe ziet het stadsdeelpark er in 2060 uit? Met die vraag is een participatietraject gestart, waarin gebruikers, organisaties en de politiek vanaf het begin betrokken zijn geweest.

De commissie was enthousiast over de manier waarop de participatie was ingericht. Ook konden de raads- en burgerraadsleden zich vinden in de visie op het Schollebos. Aandachtspunten zijn nog wel de toegankelijkheid van het gebied, de door het park aanwezig fietsverbinding en het aangekondigde onderzoek naar de mogelijkheid om kinderboerderij ‘De Klaverweide’ van de ’s-Gravenweg naar het Schollebos te verplaatsen.

Een inspreker (contactpersoon van de Bomenstichting) sprak ook waardering uit voor de visie, maar vroeg de raad ook aandacht voor het creëren van een polderlandschap met bloemrijke weilanden langs de Bermweg. Het daarvoor noodzakelijk kappen van bosplantsoen en gezonden bomen noemt ze onaanvaardbaar. Wethouder Wilson deed de toezegging om aan de raad inhoudelijk om de inspraak te zullen reageren. De visie wordt besproken tijdens de raadsvergadering van 13 juli

Buurtbus

Naar aanleiding van de motie “een buurtmobiel is goed voor een mobiele buurt” is de buurtbus Capelle op 2 september 2019 gaan rijden. De gemeenteraad heeft met het college afgesproken dat jaarlijks een evaluatie plaatsvindt over het functioneren van de buurtbus met daaraan gekoppeld het eventueel verbeteren van de route en dienstregeling.

De evaluatie laat zien dat de buurtbus een goede start heeft gemaakt en bestaansrecht heeft opgebouwd. Maar vanwege de Corona-crisis is de buurtbus vanaf 16 maart 2020 tijdelijk gestopt. Daarom kijkt de evaluatie terug op een periode van ongeveer 6 maanden. In die tijd laten de reizigersaantallen een stijgende lijn zien. Voortzetting in 2021 en 2022 van deze stijgende lijn is logisch en ook blijft de Buurtbus de huidige routes in ieder geval rijden.

In de tweede helft van 2020 onderzoekt het college of de route van de buurtbus kan worden uitgebreid naar het IJsselland ziekenhuis. Daarvoor is de inzet van een derde bus dan wel nodig. Het geld wat hiervoor nodig is, is beschikbaar. Maar om het plan uit te voeren zijn ook voldoende vrijwilligers nodig om de bus te besturen. Daarom kijken de Buurtbus Vereniging Capelle samen met de gemeente naar aanvulling van de inmiddels zo’n veertig vrijwillige chauffeurs.  Wethouder Struijvenberg noemt de beschikbaarheid van voldoende geschikte chauffeurs de belangrijkste voorwaarde voor het uitbreiden van de dienstregeling. De commissie is tevreden met de evaluatie en sprak waardering uit voor de vele vrijwilligers die nu al bij de Buurtbus Vereniging Capelle actief zijn.

Twee agendapunten vanuit de gemeenteraad

De fractie van GroenLinks stelde voor om twee agendapunten in deze commissie te bespreken.

1. Kaderstelling warmtetransitie Capelle aan den IJssel

Allereerst bespraken de commissieleden de notitie “Kaderstelling warmtetransitie Capelle aan den IJssel”. Warmtetransitie betekent dat huizen en gebouwen in de toekomst niet meer door aardgas, maar op andere duurzame manieren verwarmd worden. Om snel en effectief tot een voorstel voor de warmtetransitie voor Capelle aan den IJssel te komen, adviseert de fractie van GroenLinks dat de gemeenteraad vooraf bepaalt binnen welke kaders de warmtetransitie moet plaatsvinden.

Tijdens het debat kwam de suggestie boven om hiervoor een raadswerkgroep in te stellen. Maar een meerderheid van de commissie wacht liever eerst het rapport over de Regionale Energie Strategie af. Dit rapport wordt kort na de zomer verwacht.

Een thema-avond hierover wordt op dit moment voorbereid.

2. Motie leegstandswet

Tot slot vroeg GroenLinks naar de mening van de commissieleden over een motie die handelt over de toepassing van de leegstandswet. Aanleiding hiervoor is de tijdelijke verhuur van woningen in De Hoven II. Vanaf september 2011 is daarvoor vijf keer een verlenging verleend tot de maximale termijn van zeven jaar (september 2018). Nu deze woningen niet eerder dan september 2020 gesloopt lijken te worden, is er sprake van een tijdelijke verhuur van negen jaar. GroenLinks zou hierover, met het oog op de toekomst waarin zich misschien meer van dit soort situaties zouden kunnen voordoen, graag afspraken maken.

Wethouder Struijvenberg deelt de mening dat negen jaar zeker te lang is, maar vindt ook zeven jaar eigenlijk al te lang. Maar hij verwacht niet dat zich nog vergelijkbare situaties zullen voordoen en vindt het maken van afspraken dan ook niet nodig.De meerderheid van de commissieleden was het met de wethouder eens. Het is nu aan de fractie of GroenLinks deze motie inbrengt voor bespreking in de raadsvergadering van 13 juli.

Commissie Samenleving en Economie

De leden van deze commissie vergaderde op 23 juni. In deze commissie is allereerst gesproken over de jaarstukken. De verschillende programma’s binnen deze commissie zijn langsgelopen en de wethouders hebben een aantal zaken nog verder toegelicht.

Evaluaties

Naast de jaarrekening stonden drie evaluaties op de agenda:

  1. Beleidskader maatschappelijke ondersteuning en gezondheid 2017-2020
  2. Beleidskader aanpak armoede en schulden  2017-2020
  3. Beleidskader Werk en Inkomen 2017-2020 “Meedoen op maat’’

Het was de bedoeling om voor de eerste twee kaders al volgend jaar nieuw beleid te formuleren. Maar dit is niet haalbaar. Ten eerste zijn nu de gevolgen van de Corona crisis nog niet duidelijk. Ten tweede heeft de gemeenteraad de wens om vanaf het begin van het nieuwe beleid betrokken te worden met een participatietraject om ook de mening van betrokkenen mee te nemen.