Terugblik op de raadscommissies (09-07-2019)

Foto van een de microfoons in de raadzaal

De afgelopen weken vergaderde de raadscommissies. Tijdens de commissievergaderingen van 24 en 25 juni bespraken de leden de jaarstukken. Op 1 en 2 juli stond de voorjaarsnota in de commissievergaderingen centraal.

U leest een verslag van deze vergaderingen op hoofdlijnen. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt terugluisteren via de raadskalender. In de raadskalender kunt u ook de (concept-)verslagen van deze vergaderingen nalezen.

Jaarstukken 2018

Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af en presenteert het college per programma de ontwikkelingen. De accountant heeft de jaarstukken onderzocht en goedgekeurd.

De gemeente sluit 2018 af met een positief resultaat van € 4,4 miljoen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve Vrij Besteedbaar. De gemeentelijke inkomsten bedroegen € 201,6 miljoen bestaande uit lokale belastingen en bijdragen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente heeft € 197,2 miljoen uitgegeven. Alle commissies hebben de jaarstukken in juni besproken. De fracties zijn akkoord met het vaststellen van de jaarstukken en zijn positief over het resultaat. De jaarstukken staan op de agenda van de raadsvergadering van 15 juli.

U kunt de jaarstukken zelf bekijken via de raadskalender. Ook kunt u een infographic van de jaarstukken bekijken met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2018.

Voorjaarsnota 2019

In elke raadscommissie op 1 en 2 juli bespraken de leden de voorjaarsnota 2019. De voorjaarsnota wordt vanuit het college aan de raad voorgelegd en geeft een tussenstand van het beleid en de gemeentelijke financiën gedurende het begrotingsjaar. Daarnaast wordt voor verdere voorbereiding van de begroting 2020 vooruitgekeken naar het beleid voor de komende jaren en worden nieuwe ontwikkelingen in beeld gebracht. De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten).

Met de voorjaarsnota presenteert het college een positief resultaat en een sluitende meerjarenbegroting. In de voorjaarsnota staan nieuwe en bestaande plannen voor de stad. Het college stelt aan de raad voor om de lasten voor inwoners niet te verhogen en te investeren in bijvoorbeeld de duurzaamheidsagenda, extra handhavers en nieuwe Kinderlabs. Het college wil blijven investeren in hoe mensen zich voelen, zowel fysiek als mentaal, zodat iedereen op zijn of haar manier kan meedoen. Wanneer er signalen zijn dat het met Capellenaren niet goed gaat, wil het college hier snel op kunnen inspelen. Daarom stelt het college voor om extra te investeren in de basisondersteuning en preventieve inzet. Het Algemeen maatschappelijk werk krijgt extra geld om de toename van het aantal aanmeldingen en een toename en zwaarte in complexiteit het hoofd te bieden. Ook komt er meer geld voor de buurtcoaches van Stichting Welzijn Capelle om bewoners in hun directe leefomgeving te ondersteunen.

De gemeenteraad besluit op 15 juli over de voorjaarsnota. Op deze pagina ziet u hoe de fracties op de voorjaarsnota reageren. U kunt de voorjaarsnota 2019 zelf bekijken via de raadskalender (bij de vergaderstukken van 15 juli) of bekijk alle financiële documenten.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

Naast bespreking van de jaarstukken en voorjaarsnota besprak deze commissie de volgende onderwerpen.

Aanpassing Verordening op de raadscommissies

Bij de start van de nieuwe raadsperiode is gestart met een aantal nieuwe commissie(werk)vormen. Na een jaar met deze commissievormen te hebben gewerkt, heeft de agendacommissie de nieuwe werkwijze, in overleg met de secretarissen van de commissies, geëvalueerd. De opmerkingen uit de evaluatie zijn in de voorgestelde verordening verwerkt. De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juli.

Evaluatie inspreekrecht bij raads- en commissievergaderingen

In juni 2018 is gestart met het op een andere manier van inspreken bij raads- en commissievergadering. Tijdens de raadsvergadering is inspreken alleen mogelijk over onderwerpen die op de agenda staan. In vergaderingen van de commissies kan over elk onderwerp ingesproken worden. Er is toen ook besloten deze werkwijzen na een jaar te evalueren. De agendacommissie en de secretarissen van de commissies hebben geen signalen ontvangen dat deze nieuwe werkwijzen tot onwenselijke situaties hebben geleid. Het voorstel is om de nieuwe manier van inspreken te handhaven. De commissie adviseert om het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 15 juli a.s.

Eerste evaluatie Denk & Doe mee!-fonds

In november 2018 is het Denk & Doe Mee!-fonds gestart. Het Denk & Doe Mee! Fonds is door de gemeenteraad ingesteld om de komende jaren maatschappelijke initiatieven van Capelse bewoners, organisaties en ondernemers ondersteunen. Het gaat daarbij om het stimuleren en faciliteren van ideeën die het woon-, werk- en leefklimaat in Capelle verbeteren. Er is toen afgesproken om na ongeveer zes maanden een eerste tussenevaluatie te laten plaatsvinden en ter consultatie aan de gemeenteraad voor te leggen. De fracties kunnen zich vinden in de evaluatie, maar hebben vragen zich af wat nu precies de rol en de positie is van de in te zetten gemeentelijke rechtspersoon bij het mogelijk maken van grotere initiatieven van natuurlijke personen. Ook zouden de commissieleden graag zien dat de website van het fonds toegankelijker en eenvoudiger wordt. Wethouder Hartnagel licht de evaluatie toe en meldt dat op termijn misschien aanpassingen misschien nodig zijn. De evaluatie wordt ter kennisname aan de raad gezonden.

Initiatiefvoorstel SGP Vuurwerk

Een initiatiefvoorstel ex artikel 35 Regelement van Orde is een voorstel van één of meerdere raadsfracties voor nieuw beleid, aanpassing van kaders of een verordening. Het initiatiefvoorstel moet schriftelijk ingediend worden bij de voorzitter van de raad. De heer Weijers van de SGP heeft een initiatiefvoorstel ingediend over het instellen van vuurwerkzones ten tijde van de jaarwisseling. Zijn voorstel en het daarop door het college genomen besluit liggen ter consultatie voor in deze commissie.

De heer Weijers houdt in de commissie een warm pleidooi voor zijn voorstel en krijgt de nodige complimenten van de overige commissieleden voor de kwaliteit van het voorstel en de tijd die hij erin heeft gestoken. Verder gaat de heer Weijers nog in op de antwoordbrief met daarin het besluit van het college. Hij krijgt vanuit de commissie veel bijval voor zijn voorstel, maar men realiseert zich dat het een ingewikkelde kwestie is die ook nog eens moeilijk te handhaven is. Burgemeester Oskam reageert op het voorstel en de argumenten die uiteindelijk hebben geleid tot het collegebesluit. Ook hij worstelt hiermee, maar merkt op dat in Capelle ook al veel wordt gedaan en het gekozen moment nu nog iets te vroeg is. Hij zegt toe, met betrekking tot de suggestie van de heer Geissler van de PvdA om een soort beloningssysteem bij minder schade tijdens de jaarwisseling in te stellen, via de collegebrief of in de eerstvolgende commissie aan te geven hoe dit vorm gegeven kan worden.

Raadslid Weijers concludeert, ondanks ieders sympathieke basishouding, dat het voorstel zoals het er nu ligt bij een stemming in de raad het waarschijnlijk niet haalt. Hij gaat daarom terug naar zijn fractie om het voorstel nogmaals te bespreken en komt hier, waarschijnlijk niet voor de raad van juli en in een mogelijk aangepaste vorm, in de raad van september of later op terug.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en -Beheer

De leden van deze raadscommissie spraken naast de Voorjaarsnota 2019 en Jaarstukken 2018 over de volgende onderwerpen.

Bestemmingsplan ASVZ-Arcadia

Het college stelt aan de gemeenteraad voor om het bestemmingsplan ASVZ-Arcadia vast te stellen. Dit is nodig voor de realisatie van een woonzorgcomplex op de locatie Hollandsch Diep. Het biedt ruimte voor 27 ouderen met een verstandelijke beperkingen en 20 plaatsen voor dagbesteding. Het bestemmingsplan heeft ter inzage gelegen en er zijn geen zienswijzen ontvangen.

Een aantal fracties vroeg aandacht voor het parkeren en afwezigheid van een parkeerstrook voor het brengen en halen van bewoners. Wethouder Van sluis verwacht geen grote parkeerdruk. De parkeerdruk komt niet door bewoners, maar eerder door mensen die gebruik maken van de metro en in de wijk parkeren. De schets van de fietsdoorsteek neemt het college op in de plannen voor de inrichting van de grote parkeerplaats. Het voorstel wordt als hamerstuk geagendeerd voor de raad van 15 juli.

Raadscommissie Samenleving en Economie

Tijdens de vergaderingen van deze raadscommissie werd alleen gesproken over de jaarstukken en de voorjaarsnota.

Bekijk de agenda's, vergaderstukken en notulen of beluister de vergaderingen via de raadskalender