Terugblik op de raadscommissies van januari (05-02-2019)

Foto van de tijdelijke raadzaal

Op maandag 28 januari vergaderden de raadscommissies. U leest een verslag. U kunt alle vergaderingen per spreker en per agendapunt terugluisteren via de raadskalender  In de raadskalender kunt u ook de (concept-)verslagen van deze vergaderingen nalezen.

Raadsbrede commissie

Tijdens de vergadering van deze raadsbrede commissie stond de Projectopdracht Stadsvisie centraal.

Projectopdracht Stadsvisie

De Omgevingswet treedt waarschijnlijk in januari 2021 in werking. Deze wet bundelt (bijna) alle wetten en regels voor ruimte, infrastructuur, wonen, erfgoed, milieu, natuur en water. De overheid wil met deze wet de regels voor ruimtelijke ontwikkeling vereenvoudigen. De omgevingsvisie is een van de instrumenten van de Omgevingswet. De Omgevingsvisie is een belangrijk middel om –uitnodigende- kaders te stellen voor de ontwikkeling van de leefomgeving. Het invoeren van de Omgevingsvisie is voor elke gemeente verplicht. Hoe de visie er uit ziet en wat er precies in staat – dat is vrij. De visie heeft minimaal betrekking op alle terreinen van de fysieke leefomgeving, maar mag ook breder. Capelle kiest voor een visie die aansluit bij de beleving van de Capellenaren en die uitgaat van het fysieke domein, het sociaal domein en veiligheid.

In 2012 is de Stadsvisie 2030 vastgesteld. De gemeente werkt nu aan het opstellen van een nieuwe Capelse Stadsvisie. Deze visie geeft niet alleen invulling aan de ambities van de omgevingswet, maar aan alle aspecten die voor Capelle belangrijk zijn.  In de nieuwe Stadsvisie, staan een veilige en gezonde leefomgeving en een goede omgevingskwaliteit centraal en willen we als gemeente samen met de Capellenaren de uitdagingen en dilemma’s bepalen, prioriteiten stellen en kiezen waar we als Capelle voor willen gaan. Daarbij starten we niet blanco, maar maken we gebruik van wat er al is. Zoals de oude Stadsvisie 2030 en de onderdelen die nog bruikbaar zijn. Maar we maken ook gebruik van beleid dat op dit moment wordt ontwikkeld, zoals het economische programma en de duurzaamheidsagenda. Uiteraard worden Capellenaren breed uitgenodigd om mee te denken en doen met het maken van de Stadsvisie, dat geldt ook voor lokale en regionale (keten)partners.

Bijzondere aandacht in het proces gaat uit naar de rol van de gemeenteraad. Raadsleden hebben aangegeven gastheer te willen zijn tijdens de gesprekken die (net voor of na de zomer) met alle wijken worden gevoerd. Speciale aandacht werd gevraagd om doelgroepen te benaderen die tot nu toe nog niet actief zijn en ook digitale tools niet onbenut te laten. Er was unanieme steun voor de opdracht die samen met een raadswerkgroep was voorbereid. De commissie stelde daarom voor om de projectopdracht Stadsvisie als hamerstuk te agenderen voor de raad van 11 februari as.

Raadscommissie Bestuur, Veiligheid en Middelen

De leden van de raadscommissie bespraken onder andere de volgende onderwerpen.

Prioriteitennota Brandveiligheid Capelle aan den IJssel 2019-2022

De Wet Veiligheidsregio’s regelt dat gemeenten een organisatie hebben, die belast is met de brandweerzorg. De gemeenteraad stelt eens in de vier jaar de doelen op het gebied van de brandveiligheid vast. De laatste nota werd in 2015 vastgesteld. Gelijktijdig met de actualisatie speelt er een proef voor één jaar met een nieuwe functie namelijk die van wijkbrandweerfunctionaris. Deze functionaris is inmiddels aangenomen en is breed inzetbaar, maar wordt vooral ingezet voor gedragsbeïnvloeding op het gebied van brandveiligheid.

De fractie van Leefbaar Capelle vraagt aandacht voor wat specifiekere zaken, omdat Capelle veel hoogbouw, een grote bevolkingsdichtheid en veel mindervaliden en ouderen heeft. Burgemeester Oskam vertelt hiermee rekening te houden en meldt dat er ook bijstellingsmomenten zijn. Verder wil hij in april de wijkbrandweerfunctionaris in de commissie uitnodigen om zijn tot nu opgedane ervaringen te bespreken. In januari 2020 zal er een gehele evaluatie van de nota plaatsvinden. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 februari.

Evaluatie aanvalsplan Overvallen & Straatroven 2018

De aanpak van straatroven en overvallen is een van de speerpunten van het Capelse Integraal Veiligheidsbeleid 2015-2018. Om het aantal straatroven en overvallen terug te dringen is er in december 2016 een aanvalsplan Overvallen & Straatroven gemaakt. De maatregelen uit het aanvalsplan zijn in 2017 en 2018 in verschillende fasen toegepast. De aanpak richt zich vooral op jeugdige(potentiele) daders en bevat een serie maatregelen om meer vat te krijgen op de doelgroep. Daarnaast is het aanvalsplan bedoeld om het aantal HIC-delicten (straatroven en overvallen) terug te dringen. Nu heeft er een evaluatie van het aanvalsplan plaatsgevonden om te kijken of de doelstellingen uit het plan gehaald zijn en ook het gewenste effect hebben gehad.

Burgemeester Oskam meldt dat niet alle gegevens voor handen zijn en dat niet alle trajecten even succesvol zijn. Hij benadrukt dat het hoofddoel is om mensen uit de criminaliteit te halen en te laten blijven en om projecten te starten om mensen niet in de criminaliteit te laten belanden. De effecten moeten over een wat langere termijn worden gezien. Het college wil de aanpak uit het aanvalsplan structureel continueren als onderdeel van het Integraal Veiligheidsbeleid. De commissie adviseert het voorstel als hamerstuk te agenderen voor de raadsvergadering van 11 februari.

Concept Aandeelhoudersovereenkomst en Statuten Irado N.V.

In juni 2017 heeft het college besloten om vanaf 1 januari 2018 over te gaan tot een samenwerking met Irado NV. Irado is een afvalinzamelaar en -verwerker die al jaren actief is in de gemeenten Schiedam en Vlaardingen. Om te voldoen aan de regels rondom inbesteding van diensten is deelneming in Irado NV noodzakelijk. De gemeente Capelle aan den IJssel is dan ook met ingang van 1 januari 2018, met 1/3 van de aandelen, aandeelhouder geworden van Irado NV. Bij de toetreding is afgesproken de aandeelhoudersovereenkomst en de statuten te actualiseren, dan wel te wijzigen. De commissie vraagt vooral aandacht, in het kader van transparantie, dat Irado NV halfjaarcijfers verstrekt, het op termijn eventueel uittreden van Capelle mogelijk is en, met betrekking tot de Raad van Commissarissen, de gronden van onverenigbaarheden.

Wethouder Van Veen geeft aan dat de mogelijkheid van uittreden bestaat en dat er nogmaals aan Irado NV om halfjaarcijfers wordt gevraagd. Verder zal hij de raad informeren op welke gronden de werkzaamheden van een lid van de RvC onverenigbaar zijn en waar dit is vastgelegd. Nu de commissie gehoord is, zal het college een definitief besluit nemen.

Raadscommissie Samenleving en Economie

Deze raadscommissie vergaderde over de volgende onderwerpen.

Keuze infillmateriaal kunstgrasvelden

De raadscommissie sprak over de keuze van het infillmateriaal bij SBR-kunstgrasvelden, inloopstrook en extra opslagruimte v.v. Capelle. Sportief Capelle heeft samen met voetbalclub V.V. Capelle nader onderzoek gedaan naar de wens en mogelijkheden van een inloopstrook. Sportief Capelle berekende dat een aanvullende inloopstrook van circa 140 x 11 meter € 196.000 kost. Vanwege de hoge kosten wil het college niet ingaan op de behoefte.

Het college besloot eerder om infillmateriaal van de kunstgrasvelden te vervangen. Sportief Capelle adviseert te kiezen voor een infillmateriaal van polyetheen of thermo plastisch Elastomeer. Vanuit financiële overweging wil het college de SBR-kunstgrasvelden van voetbalclubs V.V. Capelle en CVV Zwervers laten vervangen met Polytheen als infill.

De fracties van GroenLinks, D66, de PvdA en het CDA vragen aandacht voor de gevolgen van het milieu wanneer het college besluit om de SBR-kunstgrasvelden te vervangen met Polytheen. GroenLinks oppert om te kijken naar nog alternatieve vervangingsmogelijkheden. De VVD is positief over het uitgevoerde onderzoek en kan zich vinden in het collegevoorstel. Leefbaar Capelle vraagt om alternatieven te onderzoeken voor de inloopstrook. Het college is bevoegd om een besluit te nemen en neemt ook op korte termijn een besluit.

Tussenevaluatie economische partnerband Capelle aan den IJssel en Jiashan

De gemeente Capelle heeft sinds 2017 een economische partnerband met Jiashan. Jiashan is een gemeente in China ten zuiden van Shanghai. Beide gemeenten spraken onder andere af om samen te werken op de gebieden economie, wetenschap, duurzaamheid en zorg. Het college wil de economische partnerband in de toekomst onderhouden door vooral gerichte bezoeken met een specifieke doelgroep van ondernemers uit een bepaalde sector te faciliteren of een beperkte delegatie te begeleiden. Tegelijkertijd wil het college Chinese bedrijven de ruimte bieden om zich te vestigen in Capelle of om hier handel te drijven.

GroenLinks, de PvdA, het CDA en de SGP dagen het college uit om naast het economische aspect ook aandacht te hebben voor mensenrechten in de contacten met vertegenwoordigers van Jiashan. D66, de PvdA en het CDA vragen zich af wat op dit moment nog de meerwaarde is van de partnerband, omdat het Rivium een andere bestemming krijgt dan alleen het zijn van een bedrijventerrein. De VVD is positief over de partnerband en noemt het passend dat de gemeente ondernemers faciliteert om in het buitenland handel te drijven. De SGP oppert om te kijken of er andere regio’s in de wereld zijn die ook interessant kunnen zijn voor Capelle om een partnerband mee aan te gaan. Leefbaar Capelle ziet graag dat er concrete doelstellingen worden gesteld en dat de resultaten concreter worden gemonitord. Het college is bevoegd om een besluit te nemen en neemt ook op korte termijn een besluit.

Raadscommissie Stadsontwikkeling en –Beheer

De leden van de raadscommissie spraken over de Watervallei/Spraypark. Dit is een speeltuin met waterspeeltoestellen.

Watervallei/Spraypark

Op verzoek van de fracties van CDA, PvdA en D66 besprak de raadscommissie de gang van zaken rond de aanleg van het Spraypark, aanvankelijk gepland aan de Groenendijk. De fracties hebben eerst afzonderlijk vragen gesteld aan het college over de gang van zaken rond de waterspeeltuin. De beantwoording van het college was voor de indieners van de vragen aanleiding om aanvullende vragen te stellen.

De drie partijen wilden dit onderwerp in de commissie politiek afronden. Daarbij ging het de partijen om de vraag wat het college heeft geleerd van deze aanpak. En wat de leerpunten zijn voor het proces, de planning, de participatie, de vergunning, het advies van het kwaliteitsteam en de kosten voor de nieuwe locatie-studie. Er zijn drie nieuwe locaties gevonden, één in sportpark Schenkel en twee in het Schollebos. Deze locaties worden na de inspraaktermijn in de commissie van 4 maart besproken.

Bekijk de agenda's, vergaderstukken en verslagen  in de raadskalender