Terugblik gemeenteraadsvergadering (21-07-2020)

Foto van de raadsvergadering op 13 juli

De gemeenteraad vergaderde op maandag 13 juli in het gemeentehuis. In deze vergadering stemde de gemeenteraad in met de jaarstukken 2019, de visie Schollebos en de voorjaarsnota 2020. Ook besprak de gemeenteraad voorstellen over het besluitvormingsproces Rivium en het mogelijk behoud van het ING-gebouw aan de Kerklaan. U leest een verslag op hoofdlijnen. U kunt de vergadering per spreker en per agendapunt bekijken en beluisteren n de raadskalender.

Vergaderen met 1,5 meter afstand 

De gemeenteraad vergaderde voor de eerste keer in het gemeentehuis sinds de uitbraak van het Coronavirus. Om 1,5 meter afstand van elkaar te kunnen houden, waren er minder mensen in de raadzaal aanwezig. Per onderwerp zaten 15 raadsleden in de raadzaal. Andere raads- en burgerraadsleden volgden de vergadering via videobeeld in andere zalen.  Daarnaast waren er aparte in- en uitgangen en is er bij wisseling van sprekers extra schoongemaakt. Deze maatregelen zorgen ervoor dat de gemeenteraad veilig vergaderde.

In één keer stemmen

Tijdens deze vergadering stemde de gemeenteraad aan het eind van de vergadering in één keer over alle voorstellen. Dit gebeurde door handopsteking met alle raadsleden verspreid over de raadzaal. Bekijk de uitslag van de stemmingen

Moment stilte

De gemeenteraad stond aan het begin van de raadsvergadering stil bij het overlijden van Mathijs van Dulst. Mathijs kwam in mei om tijdens het ongeluk met meerdere surfers in Scheveningen. Elk overlijden is een tragedie en moeilijk te verwerken voor de nabestaanden. Maar als het een jongere in de bloei van zijn leven betreft, komt het zo mogelijk nog harder aan bij de nabestaanden en de directe omgeving. Dat was het geval bij Mathijs van Dulst. Mathijs groeide in Capelle op en studeerde in Delft. Burgemeester Oskam sprak een in memoriam uit. ‘’Wij wensen zijn ouders, broer, zusjes, overige familie en al zijn andere naasten heel veel sterkte toe met het verwerken van dit enorme verlies. Wij hopen dat hij in veel harten voortleeft en dat velen een voorbeeld nemen aan zijn buitengewoon positieve en sportieve levensstijl.’’ De gemeenteraad hield een minuut stilte.

Inspreker Schollebos

De voorzitter van de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel sprak de raad toe over de Toekomstvisie van het Schollebos. Hij uitte zijn waardering voor de visie. Maar benadrukte dat het Schollebos geen pretpark is en pleitte voor het behoud van de huidige identiteit. De plannen van de gemeente voor een nieuwe stichting Vrienden van het Schollebos zijn volgens de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel niet nodig. Want die rol vervult de huidige stichting al. 

Toekomst Schollebos

De afgelopen tijd hebben Capellenaren, belanghebbende organisaties, Hoogheemraadschap van Schieland en Krimpenerwaard, gemeenteraad en jongerenraad gesproken over de toekomst van het Schollebos. Zij hebben op uitnodiging van de gemeente meegedacht over het gebruik, onderhoud en beheer van het stadsdeelpark. Het Schollebos is al meer dan 40 jaar oud en wordt door veel inwoners gewaardeerd en gebruikt.

Het park is nu en in een nieuwe fase gekomen. In 2018 bleek uit technisch onderzoek dat ongeveer 50% van de bomen vervangen moet worden. Een second opinion bevestigde de conclusies. De “blik op de toekomst” van het Schollebos is gericht op de vraag: hoe ziet het stadsdeelpark er in 2060 uit? Met die vraag is een participatietraject gestart, waarin gebruikers, organisaties en de politiek vanaf het begin betrokken zijn geweest.

In de visie staat onder andere dat er een onderzoek komt naar het verplaatsen van de kinderboerderij Klaverweide aan de ’s-Gravenweg naar het Schollebos. De raad wil niet dat de verplaatsing ten koste gaat van groen. Ook krijgt speeltuin de Watervallei in het Schollebos meer speeltoestellen zoals springgras. Over een stichting Vrienden van het Schollebos, spreekt het college nog met de Stichting Natuurvrienden Capelle aan den IJssel. 

De gemeenteraad kon zich vinden in de visie op het Schollebos en stemde unaniem in met het voorstel van het college. Wel vindt de gemeenteraad dat gezonde bomen niet gekapt mogen worden en moeten behouden blijven als ze gezond zijn. Een amendement van GroenLinks, PvdA, CDA, ChristenUnie en SP ‘’ Polderlandschap visie Schollebos ‘’ met deze strekking kreeg steun van alle gemeenteraadsfracties. U kunt de visie Schollebos en het amendement bekijken in de raadskalender.

Jaarstukken 2019

De gemeenteraad stemde ook unaniem in met de jaarstukken 2019. Met het jaarverslag en de jaarrekening legt het college verantwoording aan de gemeenteraad af over het beleid van het afgelopen jaar en hoe het geld is uitgegeven.

De gemeente sluit 2019 af met een positief resultaat van € 7,1 miljoen. Het college stelt aan de gemeenteraad voor om dit bedrag toe te voegen aan de Algemene Reserve. De gemeentelijke inkomsten bedroegen € 203,9 miljoen en bestaat uit lokale belastingen en bijdragen vanuit de Rijksoverheid. De gemeente heeft € 196,8 miljoen uitgegeven.

In de raadskalender kunt u de jaarstukken bij de raadsvergadering van 13 juli zelf bekijken. Ook is er een infographic van de jaarstukken beschikbaar met een overzicht van de inkomsten en uitgaven van de gemeente in 2019.

Voorjaarsnota 2020

De gemeenteraad heeft tijdens de raadsvergadering uitgebreid gesproken over het financiële huishoudboekje van de gemeente Capelle aan den IJssel. De voorjaarsnota wordt vanuit het college aan de raad aangeboden en geeft een tussenstand van het beleid en de gemeentelijke financiën van het lopende begrotingsjaar. Daarnaast wordt als voorbereiding op de begroting 2021 vooruitgekeken naar het beleid voor de komende jaren en staan in de voorjaarsnota nieuwe en bestaande plannen voor de stad. De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten).

Deze voorjaarsnota bevat niet veel nieuwe plannen en heet daarom beleidsarm. Dit komt omdat de financiële gevolgen van de Corona crisis voor de gemeente nog lang niet duidelijk zijn. De komende tijd bekijkt het college wat de gevolgen zijn voor bijvoorbeeld de lokale belastingen, de verhuur van gemeentelijk vastgoed en de uitkeringen. In de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 komt het college terug op de financiële gevolgen van de Corona crisis.

De raadsleden uitten hun zorgen over de gevolgen van de Coronacrisis voor de stad en haar inwoners. Ook waren er woorden van dank voor iedereen die in de coronacrisis zo hard heeft gewerkt. De raad vroeg aandacht voor onder andere: het verbod om ballonnen op te laten, tegengaan van het gebruik van lachgas, terugdringen van afval, het toenemend aantal Capellenaren met schulden, problemen van Capelse voetbalclubs met natuurgrasvelden, investeringen in duurzaamheid en de komst van een trampolinepark in bedrijventerrein Capelle XL Uiteindelijk stemden alle gemeenteraadsfracties in met de voorjaarsnota. U kunt de voorjaarsnota zelf bekijken via de raadskalender (bij de stukken van de raadsvergadering van 13 juli) op www.capelleaandenijssel.nl/gemeenteraad en https://capelleaandenijssel.raadsinformatie.nl

Fracties reageren op voorjaarsnota

U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties op de voorjaarsnota op deze webpagina.

Moties en amendementen

De gemeenteraad gebruikt moties en amendementen om collegevoorstellen te wijzigen of een wens, een oordeel of een verzoek uit te spreken. Voor het aannemen van moties of amendementen is een meerderheid van de gemeenteraad nodig. Tijdens de behandeling van de voorjaarsnota hebben gemeenteraadsfracties verschillende moties en amendementen ingediend. Eén motie en één amendement zijn door de gemeenteraad aangenomen. De andere voorstellen zijn verworpen of ingetrokken. U kunt alle moties en amendementen zelf bekijken in de raadskalender.

  • Voorjaarsnota en Coronacrisis

Het is voor de gemeenteraad duidelijk dat de coronacrisis en de anderhalve meter samenleving effect hebben op iedereen in Capelle aan den IJssel. Maar het is nog niet duidelijk wat de financiële en maatschappelijke gevolgen zijn. Het is niet bekend hoeveel Capellenaren en Capelse organisaties en ondernemers het moeilijk hebben door de corona crisis. Het college doet hier onderzoek naar en informeert de gemeenteraad dit najaar over deze impactanalyse en wat de oplossingen kunnen zijn.

De meerderheid van de gemeenteraad – Leefbaar Capelle, CDA, SP, PvdA en VVD - stemde in met een motie, die de agendacommissie van de gemeenteraad vraagt een of meer themabijeenkomsten te organiseren. Daarin wil de gemeenteraad in gesprek met de stad over de impactanalyse van het college en de mogelijke acties die hieruit komen. De uitkomsten van deze themabijeenkomst(en) worden betrokken bij de begroting 2021 en/ of de najaarsnota van 2020. De fracties van GroenLinks, D66, SGP en ChristenUnie zijn het eens met het organiseren van dergelijke bijeenkomsten, maar vonden een motie niet nodig.

  • Verlenging subsidie groene daken

De gemeenteraad stemde unaniem in met een wijziging van de voorjaarsnota om de subsidieregeling voor groene daken en gevels te verlengen. De kosten hiervoor zijn
€ 25.000.

Besluitvormingsproces Rivium in fases

De gemeenteraad besprak op verzoek van Leefbaar Capelle, CDA, GroenLinks, ChristenUnie, PvdA, SP en SGP het besluitvormingsproces van het Rivium. Het kantoor- en bedrijvengebied Rivium kent al jaren leegstand. De laatste acht jaar stond het Rivium in de top vijf van de bedrijvengebieden met de grootste leegstand van Nederland. Ook na de opleving van de economie is dat niet veel veranderd. Daarom denkt de gemeente na over de verandering of transformatie van het Rivium. In plaats van een werkgebied met vooral kantoren, zou het een gebied moeten worden waar wonen en werken mogelijk zijn.

Dit is een ambitieus plan en is het grootste project binnen de gemeente Capelle aan den IJssel. De gemeenteraad wil dit proces zo goed mogelijk volgen en grip erop houden. De meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel om het college te laten onderzoeken of de besluitvorming over het gebiedspaspoort in fases mogelijk is. Het college bespreekt de uitkomsten hiervan met de raad, voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het definitieve gebiedspaspoort Rivium. Ook wordt het proces zo ingericht dat de gemeenteraad in positie is en blijft. De fracties van D66 en VVD stemden tegen deze motie. Bekijk de motie zelf in de raadskalender.

Onderzoek behoud ING-gebouw

Aan de Kerklaan 450 staat het karakteristieke gebouw waar eerder de ING-bank in gevestigd was. De eigenaar van het gebouw heeft onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om het gebouw te behouden en er appartementen in te maken. Maar uit dat onderzoek bleek dit idee t niet uitvoerbaar en financieel niet realistisch. Toen kwam er in januari een plan om het gebouw te slopen en plaats te laten maken voor nieuwbouw. Veel omwonenden, andere Capellenaren en de Historische Vereniging Capelle (HVC) willen dat het ING-gebouw behouden blijft.

Een grote meerderheid van de gemeenteraad stemde in met het voorstel om onderzoek te doen naar de mogelijkheden om het gebouw te behouden, waarin de realisatie van woningen is gecombineerd met een publiek – private functie. Het college gaat dit onderzoek uitvoeren en organiseert een werkbezoek voor een afvaardiging van de gemeenteraad aan het gebouw.

Overige besluiten gemeenteraad

  • Vaststelling programma van eisen Europese aanbesteding accountantsdiensten en opleggen geheimhouding aanbestedingsdocument Europese aanbesteding accountantsdiensten
  • Benoeming van raadslid C.A.J. Schaatsberen benoemd tot lid van de Adviescommissie Economisch Vestigingsklimaat en de rekeningcommissie van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag

Bekijk de vergadering en vergaderstukken in de raadskalender!