Fracties reageren op voorjaarsnota (21-07-2020)

Foto van Voorjaarsnota 2020

De gemeenteraad bepaalt welke bedragen (lasten) in een jaar aan welk beleid worden uitgegeven en welke financiële middelen daarvoor naar verwachting beschikbaar zullen zijn (baten). U leest de reacties van de gemeenteraadsfracties op de voorjaarsnota 2020.

De gemeenteraad heeft de voorjaarsnota 2020 tijdens de raadsvergadering van 13 juli besproken. U kunt de voorjaarsnota en de bespreking ervan zelf bekijken via de raadskalender. U kunt ook het verslag op hoofdlijnen lezen van deze raadsvergadering. Ook kunt u de uitslag van de stemmingen bekijken.

Leefbaar Capelle We doen het samen

Logo Leefbaar Capelle

Zo vlak voor het begin van de zomervakantie behandelt de gemeenteraad de voorjaarsnota. Veel gevolgen door corona zijn nog niet helemaal duidelijk. Onder meer door deze situatie heeft het college een beleidsarme voorjaarsnota ter besluitvorming voorgelegd. Voor Leefbaar Capelle is het duidelijk dat de prioriteiten nu even op een ander vlak liggen.

In de bijdrage voor de behandeling in de raad heeft Leefbaar Capelle stilgestaan bij de pandemie die ook Capelle heeft getroffen.

Wij zien echter ook dat het in Capelle financieel goed gaat, zeker als je dit vergelijkt met andere gemeenten in Nederland. Onze begroting, en ook de meerjarenprognose naar 2024, zien er gezond uit. Deze crisis is voor Leefbaar Capelle een moment om toch te blijven investeren, juist nu er veel onduidelijkheden zijn over de gevolgen van deze crisis.

In de raadsvergadering heeft Leefbaar Capelle moties ingediend die hier betrekking op hebben. De eerste motie verzoekt het college een onderzoek te doen welke maatregelen en financiële impulsen ingezet kunnen worden om de gevolgen voor onze Capellenaren, winkeliers, ondernemers en organisaties zo klein mogelijk te houden

Het idee van Leefbaar is dat als ondernemers en organisaties gesteund worden en hierdoor bijvoorbeeld niet hun deuren hoeven te sluiten, dit ten goede komt aan de werknemers/werkgelegenheid en inwoners van Capelle. Er wordt al veel gedaan om inzicht te krijgen om de gevolgen van Corona in beeld te krijgen. Leefbaar Capelle staat een impuls op korte termijn voor. Het verzoek van de motie was dan ook om de resultaten te betrekken bij de bespreking van najaarsnota 2020 en begroting 2021.

De tweede motie die Leefbaar heeft ingediend, was voor de raad zelf. De motie verzoekt de raad om met de Capellenaren, ondernemers en instellingen in gesprek te gaan om zo als raad zelf een beeld te vormen over de gevolgen van de Coronacrisis. Het is belangrijk dat de raad zelf hierover ook een beeld vormt en dit dan vervolgens meeneemt in de discussie over maatregelen die genomen kunnen worden om ondersteuning te bieden daar waar nodig. Een stevig debat hierover heeft in de vergadering plaatsgevonden.

Leefbaar Capelle heeft aangegeven zich te realiseren en dankbaar te zijn dat er veel gedaan is en wordt. Het college gaf in de beantwoording aan met de verzoeken uit de motie bezig te zijn en met de raad in een procesvoorstel samen te willen werken. Hierbij combineerde het college beide moties. De beantwoording van het college en de herhaalde toezegging de eerste resultaten inderdaad te betrekken bij de besprekingen van begroting en/of najaarsnota waren reden om de eerste motie in te trekken.

Het was goed te vernemen dat alle fracties het voorstel om als raad zelf ook aan beeldvorming te doen, ondersteunden. De tweede motie is wel aangenomen door de raad.

Corona laat ons niet los, maar Capelle is een financieel gezonde gemeente. Dit is iets om trots op te zijn. Leefbaar Capelle investeert hier graag in. Dit is een korte bijdrage van circa 500 woorden, er is meer te vertellen. Neem hiervoor gerust contact met ons op.

Wij wensen alle Capellenaren een goede en vooral gezonde vakantieperiode. Let goed op uzelf en op elkaar.

Website:        www.leefbaarcapelle.nl
Twitter:          @LeefbaarCapelle
Facebook:     Leefbaar-Capelle

VVD Capelle steunt op de doeners

Logo Capelse VVD

Het afgelopen half jaar hebben we in Capelle veel voor onze kiezen gehad en het is nog niet duidelijk of het einde inzicht is. We zijn trots op al die Capellenaren die zich de afgelopen onzekere periode zo goed hebben gedragen. Onze fractie heeft grote waardering voor iedereen die een steentje heeft bijgedragen om Capelle door deze moeilijk periode heen te helpen. Doeners bedankt!

Gezonde welvaart
Veel Capelse ondernemers zijn tijdens deze crisis hard getroffen. Om ondernemers de weg te wijzen in de wirwar van regelingen heeft onze fractie een coronahulplijn geopend. Inmiddels hebben we al tientallen Capelse ondernemers kunnen helpen: hulplijn@capelsevvd.nl. We zijn trots dat onze wethouder Harriët Westerdijk snel en effectief maatregelen heeft genomen om Capelse ondernemers en het maatschappelijk middenveld in deze oneerlijke strijd te helpen om te overleven. Wij denken bijvoorbeeld aan de snelle en goede communicatie, uitstel van betaling voor lokale belastingen en de uitbreiding van de terrassen.

Ook zijn wij enthousiast over het ‘huis van de wijk’ in Oostgaarde. En daarmee zijn nu vijf Huizen van de Wijk opgericht. We hopen dat ze goed landen in wijk en daarmee de sociale infrastructuur verder versterken.

Stadsontwikkeling
Het nieuwe stadscentrum laat nu wel erg lang zich wachten. Uitbreiding van het horeca aanbod en eventueel een bioscoop is een vurige wens van de Capelse VVD. Het college meldt dat zij nog steeds haar uiterste best doet, maar ook afhankelijk is van derden, zoals de eigenaar van het winkelcentrum. Onze fractie blijft het nauwlettend volgen. Er is een enorm tekort aan woningen in Capelle. Met name jongeren en ouderen kunnen moeilijk een huis vinden. De Capelse VVD wil vanwege deze vraag naar woningen en groenbehoud, graag verdichten bij ov-knooppunten in het centrum. We kijken uit naar de voorstellen voor de nieuwe woon-werkwijk Rivium (ca. 5000 woningen). Bereikbaarheid voor Capellenaren heeft daarbij onze prioriteit.

Groene daken
Veel Capellenaren hebben gebruik gemaakt van de subsidie voor groene daken. De subsidiepot van de gemeente is snel leeggeraakt. Om te voorkomen dat de gemeente nee moet verkopen, hebben we ervoor gezorgd dat er € 25.000 extra beschikbaar komt voor groene daken.

Lastenverhoging
Door stijgende kosten van afvalverwerking bestaat het risico dat de gemeentelijke afvalstoffenheffing in 2023 met tientallen euro’s per jaar moet stijgen. De Capelse VVD zet alles in het werk om deze onvermijdelijke stijging zoveel mogelijk te beperken.

Veiligheid voor hond en baas
Veel Capellenaren ervaren overlast van hondenuitwerpselen. Het is onacceptabel dat baasjes hondenpoep laten liggen, waar dat niet hoort. Tegelijkertijd zien we in Capelle een gebrek aan veilige hondenuitlaatzones. Het college heeft ons toegezegd om in kaart te brengen welke verbeteringen mogelijk zijn. Dat is beter voor zowel baasjes als niet-baasjes.

75 jaar vrijheid
Als gevolg van de Coronacrisis konden we onze zwaarbevochten vrijheid niet vieren op 5 mei. De Capelse VVD heeft gevraagd hier op 15 augustus alsnog bij stil te staan. Dit was de datum 75 jaar geleden waarop ook de miljoenen mensen in Nederlands-Indië bevrijd waren en het toenmalig Koninkrijk der Nederlanden echt vrij was. Hangt u ook de vlag uit op 15 augustus?

Fijne zomer! Heeft u vragen of ideeën om Capelle nog mooier te maken? Mail naar fractie@capelsevvd.nl

Website:        www.vvdcapelle.nl
Twitter:          @CapelseVVD
Facebook:     CapelseVVD

D66 Een bijzonder jaar

Logo D66

We weten nu al dat 2020 een jaar wordt dat in ons geheugen gegrift blijft als het Corona jaar. Het verdriet, het persoonlijke leed en de lock-down maatregelen hebben grote invloed gehad op het leven van veel inwoners. Mensen zijn hun werk kwijtgeraakt en ondernemers zagen hun omzet verdampen. Van anderen werd een grote inzet gevraagd en vaak onder moeilijke omstandigheden. De fractie van D66 bedankt iedereen, die zich heeft ingezet om de Coronacrisis zo goed mogelijk te doorstaan.

Duurzaamheid
In 2020 houdt de gemeente (subsidie)geld over voor de verdere verduurzaming. D66 vindt dat we dat geld gedeeltelijk moeten besteden aan het aanleggen van meer groene daken. Het D66 voorstel om het grootste deel te besteden aan het stimuleren van het isoleren van koopwoningen door het verstrekken van een isolatievoucher van 200 euro, heeft geen meerderheid (de coalitie was tegen) gekregen in de gemeenteraad.

Nieuwe Rivium
Het nieuwe gebiedspaspoort om het Rivium te veranderen in een gebied met kantoren en ongeveer 5000 woningen is onlangs openbaar gemaakt. D66 voelt het grote dilemma om aan de ene kant meer woningen te bouwen in verband met de woningnood. Aan de andere kant, wat zijn de gevolgen voor het verkeer, het openbaar vervoer en het parkeerbeleid. De kans is groot dat bewoners van omliggende wijken met overlast te maken krijgen. Een belangrijke vraag is: wordt het prettig wonen, ook over 10-15 jaar? Een grote zorg is hoe de gemeenteraad en omwonenden invloed houden op de ontwikkeling van het Rivium. D66 zal voor de beoordeling van de plannen de eigen meetlat met criteria hanteren.

Schollebos
De Schollebosvisie is aangenomen en de volgende stap is nu het uitwerken van de stappen. Dank aan de vele inwoners en organisaties, die hebben meegedaan om de visie te realiseren. Het Schollebos wordt mooier!

Voetbalvelden
De Capelse voetbalverenigingen hebben velden die te vaak worden afgekeurd. Dat is teleurstellend voor de voetballers, de verenigingen en de vele vrijwilligers. In de voorjaarsnota is geld beschikbaar gemaakt om het grass-masterveld van vv Capelle te vervangen door een kunstgrasveld. D66 vindt dat ook SVS en Zwervers uiterlijk in oktober perspectief moeten krijgen op het vervangen van een slecht grasveld door een kunstgrasveld. Het college is nu aan zet. In september kijken we naar de voortgang en stellen dit zo nodig opnieuw aan de orde.

Financiële toekomst
De financiële gevolgen van de Coronacrisis zijn nog niet goed in te schatten. De voorjaarsnota is daarom dit jaar beleidsarm. Ook D66 vindt het verstandig om eerst te kijken wat de financiële gevolgen zijn, voordat we nieuwe plannen maken. Door de verkoop van de Eneco aandelen is de financiële positie van de gemeente Capelle nog goed. Wel zal het komende jaren meer moeite kosten om de begroting sluitend te krijgen. Capelle kent oplopende uitgaven voor maatschappelijke ondersteuning en de jeugdzorg, zonder dat er voldoende geld van het rijk komt. Dat vraagt komende jaren verstandige keuzes.

We leven in een onwerkelijke en onzekere tijd waar we met elkaar op zoek moeten naar een nieuwe manier van samenleven. D66 zal zich inzetten om dat met u te realiseren.

Website:        www.d66capelleaandenijssel.nl
Twitter:          @D66Capelle
Facebook:     D66CapelleAanDenIJssel

SGP Zekerheid in onzekere tijden 

Logo SGP

Blijf gezond! Zo besluit de aanbiedingsbrief bij de Capelse Voorjaarsnota 2020. Een wens, maar dan bevelenderwijs. Als de afgelopen periode ons íets heeft laten zien, dan is het wel dat de mens niet over gezondheid en ziekte beslist. Die macht ligt in handen van onze Schepper. Een oud belijdenisgeschrift van de Christelijke Kerk, de Heidelberger Catechismus, zegt bij de Voorzienigheid van God, zo treffend dat regen en droogte, gezondheid en ziekte en alle dingen ons niet bij toeval maar van Zijn Vaderlijke hand ons toekomen. Dat geeft houvast!

We kijken terug op een periode die in ons geheugen gegrift zal blijven. De SGP wil haar grote waardering uitspreken voor eenieder die zich heeft ingezet om de crisis op te vangen en te bedwingen. In het bijzonder noemen we de burgemeester en zijn crisisteam. Maar ook de hulpdiensten, de zorgverlener, de vuilnisman, de leerkracht en de handhaver. En elke Capellenaar die klaarstond voor zijn of haar naaste, thuis onderwijs gaf of zich gewoon keurig aan de voorschriften hield al was dat moeilijk en verdrietig.

De crisis zal ook in de nabije toekomst de gemeente voor grote uitdagingen stellen. Er is psychische schade. Er is gezondheidsschade. Er is veel economische schade. Er zijn leerachterstanden en er is verergerde eenzaamheid. Al die aspecten verdienen aandacht. Daarom pleiten wij voor een brede impactanalyse die we in gesprek met de Capelse samenleving uitvoeren. Op basis daarvan moeten we toewerken naar een breed gedragen agenda hoe we als Capelle “sterker uit de crisis” komen. Die moeten we niet zelf bedenken, maar samen met de bewoners van Capelle, organisaties, ondernemers en instellingen. Raad, college van burgemeester en wethouders en ambtelijke organisatie moeten daarin samen optrekken.

Tegelijk zullen we minder geld tot onze beschikking hebben. En blijven andere opgaven onverminderd groot en zien we nu al dat het huishoudboekje van de gemeente over enkele jaren niet meer sluit. Dat betekent dat we nog zorgvuldiger zullen moeten bepalen waar ons geld het hardste nodig is en waar we een stapje terug kunnen doen. Maar ook dat we moeten zorgen dat elke euro die we uitgeven zoveel mogelijk “rendeert”. We moeten ons geld zó besteden dat het mes aan meerdere kanten snijdt. Bijvoorbeeld door werkloosheid en armoede te bestrijden met investeringen in verduurzaming. De toekomst vraagt dus keuzen en offers. De SGP wil dan ook dat de komende begroting niet alleen de zakelijke hand van de kassier weerspiegelt, maar ook het bewogen hart van de hulpverlener.

We eindigen waar we ook begonnen. We leven als gevolg van corona in onzekere tijden.  Tijden die voor velen ook lijden met zich meebrengen. En toch! Er is een prachtig gedicht van Jacqueline van der Waals. Zij kreeg de boodschap ongeneeslijk ziek te zijn. En juist toen schreef ze de bekende dichtregels:

Wat de toekomst brengen moge, mij geleidt des Heeren hand;
moedig sla ik dus de ogen naar het onbekende land.
Leer mij volgen zonder vragen; Vader, wat Gij doet is goed!
Leer mij slechts het heden dragen met een rustig kalm gemoed!

Website:       www.capelleaandenijssel.sgp.nl
Twitter:         @SGPCapelleadIJ
Facebook:   SGPFractieCapelle

PvdA Zeker zijn van een Zorgzaam Capelle!

Logo PvdA Capelle aan den IJssel

Dat was onze inzet als PvdA bij de verkiezingen in 2018.

Zeker zijn van werk en inkomen.
Zeker zijn van een woning
Zeker zijn van een gezonde en fijne woonomgeving

Zekerheid kunnen we u niet bieden, we zijn dit jaar flink met onze neus op de feiten van de onvoorspelbaarheid van het leven gedrukt. Dat betekent dat de kosten toenemen, maar dat we nog niet goed weten hoe hoog deze worden.

Wat we wel zeker weten en aan u beloven is dat wij deze zaken belangrijk vinden en ervoor strijden. Op het gebied van werk en inkomen stellen we de verkrijgbaarheid van werk voor iedereen aan de orde, en de inkomensondersteuning voor mensen die het, voor korte of lange tijd, niet lukt om inkomen uit arbeid te verwerven. Hulp vragen en krijgen zonder schaamte, daar vragen wij keer op keer aandacht voor.

Op het gebied van woonruimte stellen wij de betaalbaarheid van woningen aan de orde. Betaalbare woningen voor alle categorieën inwoners, niet alleen woningen bouwen voor de veelverdieners of vermogende inwoners. Ook hiervoor vragen we als PvdA in Capelle keer op keer aandacht. En is die aandacht nodig, want de laatste jaren wordt In Capelle minimaal gebouwd voor lage- en middeninkomens. Helaas worden betaalbare huizen gesloopt, waardoor steeds meer mensen niet aan een woning in Capelle kunnen komen. En zijn deze mensen gedwongen om buiten Capelle te gaan wonen in een huis wat ze in Capelle moesten verlaten, omdat het gesloopt moest worden.

Zeker zijn van een gezonde en fijne leefomgeving: dat is in deze Corona tijden een ingewikkelde. Een gezonde leefomgeving: zonder gevaar voor een potentieel heel gevaarlijk en vooral heel besmettelijk virus. Waar we ons houden aan de maatregelen die de overheid daarvoor heeft ontwikkeld en waar we dagelijks leren van nieuwe ontwikkelingen op dit terrein.

Een groene omgeving, bomen en ander groen om hittestress te vermijden. Dus geen bomen kappen, als dat niet aantoonbaar noodzakelijk is. Waar we verkeer te voet en per fiets zoveel mogelijk stimuleren en dus zo makkelijk mogelijk maken. Behoud van het Schollebos, en investeren om het Schollebos te doen groeien en bloeien op de grond waarop het is aangelegd. Waar we geld wat we overhouden van wat we krijgen voor duurzaamheid, steken in een duurzaam doel, en niet zomaar laten vrijvallen.

Waar we zorgen voor onze kwetsbare inwoners, ouderen en kinderen. Waar we investeren in goede ondersteuning in het sociaal domein (jeugdzorg, wet maatschappelijke ondersteuning, participatiewet) en wegwijzers om bij die goede hulp uit te komen.

Wat dit jaar financieel met zich mee zal brengen, weten we nog niet. De PvdA in Capelle zet zich in om de gelden die nodig zijn om de gevolgen van de Corona crisis op te vangen, daar worden gehaald waar ze het minste pijn doen. Dat betekent voor ons dat het ondersteunen van kwetsbare inwoners en duurzaamheid van onze leefomgeving, wat ons betreft, prioriteit verdienen bij het verdelen van onze gemeentelijke financiën.

Zeker zijn van een zorgzaam Capelle, juist nu!

Website:        capelleaandenijssel.pvda.nl
Twitter:          @PvdACapelle
Facebook:     PvdA Capelle aan den IJssel

SP Geen woorden maar daden

Logo SP Capelle aan den IJssel

Het einde van het politieke jaar, het aanbieden door het college van de voorjaarsnota aan de gemeenteraad en de daaropvolgende vergadering gaat doorgaans gepaard met “de algemene beschouwingen”. Dit jaar is er een beleidsarme nota en de beschouwingen zijn -in goed overleg- geschrapt. Dat deze aanpassing van de politieke traditie ook één van de gevolgen van de coronacrisis is, zal voor eenieder duidelijk zijn. Het is ook gebruikelijk dat de in de raad vertegenwoordigde partijen de mogelijkheid krijgen in de lokale media hun licht te laten schijnen op het voorgenomen beleid en de financiële gevolgen. Hoewel er in de beleidsarme VJN niet veel vooruit wordt gekeken en het wat dat betreft lastig is een mening te vormen heeft deze traditie in ieder geval stand gehouden.

Een beleidsarme voorjaarsnota, het lijkt een logische stap gezien de onzekerheden voor de (nabije) toekomst. De gemeentefinanciën staan onder druk door een op vele vlakken toegenomen vraag -met name uitkeringen, zorg- en in hoeverre de rijksoverheid hierop inspringt of gaat bijdragen is nog geen uitgemaakte zaak. De toestand van de Capelse financiën geeft op dit moment geen aanleiding tot ongerustheid, de no nonsens opstelling van wethouder Van Veen draagt daar zeker aan bij, maar een beleidsarme nota is natuurlijk wel degelijk beleid, want een beleidsmatige keuze!

Er had wat betreft de SP wel wat meer visie en daadkrachtigheid met betrekking tot de gevolgen van de crisis in gekund. De afgelopen maanden is de werkloosheid gigantisch toegenomen. Bedrijven, zelfstandige ondernemers en huishoudens zwaar getroffen en slechts met noodhulp overeind gebleven…Daarom zijn wij mede-indiener van een aantal moties. Uitbreiding van de schuldhulpverlening en het beter in kaart brengen van de (financiële) impact op de Capelse samenleving.

Maar ook als het om “de lopende zaken” gaat moet de gemeente de schouders eronder zetten. Onderhoud van groen, het verbeteren van wegen, het vernieuwen van sportaccommodaties…Daarnaast staan we voor grote uitdagingen als het gaat over verduurzaming en energietransitie, de SP blijft voorstander voor het inrichten van een fonds om meer daadkracht te hebben bij het stimuleren en ontwikkelen van initiatieven op dit gebied. Het behoeft geen verdere uitleg dat wij tegen bezuinigingen zijn in de (jeugd)zorg, sociale werkvoorzieningen en het onderwijs. De coronacrisis heeft op pijnlijke wijze duidelijk gemaakt dat er nog grote ongelijkheid is op sociaal-economisch gebied. Dat moeten we bestrijden en voorkomen!

De SP staat voor een samenleving die gebaseerd is op solidariteit en gelijkwaardigheid. We moeten ons blijven inzetten voor de kwetsbaren en zwakkeren in onze gemeenschap. Uitgaande van menselijke waarden en waardigheid. Als gemeente dragen we die verantwoordelijkheid en samen moeten we die nemen.

Website:        www.capelleaandenijssel.sp.nl
Twitter:          @sp_capelle
Facebook:     spcapelle

CDA Beleidsarm maar hoopvol

Logo CDA Capelle aan den IJssel

De Coronacrisis heeft ook in onze gemeente geleid tot veel verdriet bij nabestaanden, stilte in de straten en families en vrienden die niet bij elkaar op bezoek konden. Het heeft ons diep geraakt. Voor iedereen, werkzaam in de zorg, hulpverlening en andere vitale sectoren, maar ook voor het College en de ambtelijke organisatie, was het alle hens aan dek. Vanuit de Capelse samenleving ontstonden mooie initiatieven om elkaar bij te staan. Het CDA is eenieder dankbaar voor hun inzet voor de Capelse samenleving.

Op de portemonnee van de gemeente heeft de Coronacrisis ook impact. Veel is nog onzeker, maar duidelijk is dat we behouden moeten omgaan met iedere euro die we uitgeven. Zeker ook gezien de plannen voor het nieuwe Rivium en de kosten in het sociaal domein. Daarom is gekozen voor een beleidsarme Voorjaarsnota. We kunnen ons niet rijk rekenen met de verkoop van de Eneco-aandelen. Besteding van deze gelden, en de financiële gevolgen van de Coronacrisis, worden bij de Begroting 2021 en Najaarsnota 2020 besproken.

De laatste jaren heeft het CDA zich hard gemaakt voor een vernieuwing van het participatiebeleid en is gewezen op de beperkte inzet van bestaande participatie-instrumenten, zoals de burgerjury, het burgerpanel of het Capels Expertise Netwerk. Deze standvastigheid heeft zijn vruchten afgeworpen; de gemeente gaat organisatie breed haar participatiebeleid vernieuwen met oog voor meer digitale vormen van burgerparticipatie. Dat is juist in deze tijd belangrijk om in contact met elkaar te blijven en het werk door te laten gaan.

In de Voorjaarsnota is een eerste uitvoeringskrediet beschikbaar gesteld voor het Schollebos. Samen met maatschappelijke organisaties en inwoners is hiervoor een breed gedragen toekomstvisie opgesteld. Dat is zoals wij dat graag zien: eerst een plan en dan geld vrijmaken voor de uitvoering. Voor het Schollebos is een goede balans tussen natuur en recreatie noodzakelijk. De wethouder heeft toegezegd dat er geen gezonde bomen worden gekapt. Het CDA vroeg aandacht voor de bodemgesteldheid. Op 40 jaar ontwikkelde bosgrond kan niet ‘zomaar’ alles groeien. Er volgt een onderzoek naar de mogelijke verplaatsing van de kinderboerderij naar het Schollebos. Het CDA heeft hierbij aandacht gevraagd voor de al jaren onveilige verkeerssituatie op de huidige locatie.

De vele stadsontwikkelingen vragen om haalbare planningen. Wij hebben zorgen over het uitblijven van gebiedsvisies in onder andere Fascinatio, Roer/Barbizonlaan en in het Hoofdweggebied. Daar lopen initiatieven van ontwikkelaars al vooruit op de -nog vast te stellen- gebiedsvisies. De gemeenteraad, maar ook bewoners kunnen hierdoor niet bepalen of een ontwikkeling passend is. Wij blijven alert op de voortgang van het Blinkertgebied en de Florabuurt, om te voorkomen dat deze niet op de plank blijven liggen en een omgevingsvergunning in lijn is met wat de raad – op basis van kaders - heeft vastgesteld. Bij de PostNL-locatie blijken er nu veel minder midden huurwoningen te komen. Wij zijn blij dat de wethouder een eerste stap heeft gezet richting het monitoren van bouwinitiatieven.

Het CDA wenst u een mooie zomer, denk aan uzelf, uw naasten en aan de coronamaatregelen.

Website:        www.cda-capelle.nl
Twitter:          @CDACapelle
Facebook:     CDACapelle

ChristenUnie Geloof, hoop en liefde

Logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Dit is een bekend drieluik in de Bijbel. Een mooie basis in deze onzekere tijd, waarin het onduidelijk is of we het coronatijdperk achter ons kunnen laten. Tegelijkertijd een mooie basis om vooruit te kijken. Dat is wat de ChristenUnie in Capelle wil doen. Want we hebben alle reden om vooruit te mogen kijken. We spreken in politieke termen van een beleidsarme voorjaarsnota. Maar ook dan hebben wij ons christelijke vizier naar de toekomst gericht. Wat de gevolgen zijn van het virus kunnen we het nog overzien, de wereld staat niet stil.

Geloof
Geloof in een betere wereld zoals onze hemelse Vader die ooit bedoeld heeft, geeft perspectief. Vanuit die basishouding mogen we ook een steentje bijdragen. We ervaren dat we het allemaal zelf niet kunnen. Dat heeft dit virus ons wel geleerd. Geloof in Hem die alles in zijn hand heeft, kan ons ook weer vooruit doen kijken. De blik gericht op de toekomst. Dan mogen we zuinig zijn op ons Capelle. Een simpele bijdrage is dan het verbod tot het oplaten van ballonnen in de lucht. Ze komen op plekken terecht waar ze jarenlang voor afval blijven liggen met alle negatieve gevolgen van dien. Vanaf volgend jaar kan dat niet meer in Capelle wat ons betreft.   

Hoop
Hoop doet leven. Maar wat als je flink in de schulden zit, door welke reden dan ook. Je draait iedere dag elk denkbeeldig “dubbeltje” driemaal om. Toch lukt het niet om echt van de schulden af te komen, ondanks alle hulp en regelingen die er al zijn. Daarom willen wij nog een stapje verder gaan om ook de Capellenaar met schulden een beetje meer hoop te geven. De plaatselijke overheid is vaak één de belangrijkste schuldeisers. Er zijn al diverse mogelijkheden van kwijtschelding. Maar wij willen de regeling nog breder maken en sneller toepasbaar. Uitstel van terugvordering, kwijtschelding daarvan, geen inzet van deurwaarders en boete op boete. Als een Capellenaar laat zien dat hij of zij echt van de schulden af wil, dan moeten wij als gemeente het maximale doen hen daarbij te helpen. Elk steentje kan daaraan bijdragen: minder schulden meer hoop.

Liefde
Een liefdevolle houding naar elkaar helpt om moeilijke tijden door te komen. Niet met een vinger wijzen, maar de denkbeeldige arm om elkaars schouder. We zijn niet hetzelfde. Maar als we met liefde naar de ander kijken, dan kunnen we bergen verzetten. Dat is ook gebleken de afgelopen maanden, toen we meer dan anders op elkaar waren aangewezen. Voor de mantelzorgers best een lastige tijd. Niet die zorg aan je ouders of buurvrouw kunnen geven. Je verhaal daarover niet kwijt kunnen of even advies vragen. Daarom vragen wij het college meer te doen aan de vindbaarheid en bereikbaarheid van het Servicepunt Mantelzorg.

De ChristenUnie hoopt dat we een liefdevolle houding blijven vasthouden, ook als alles misschien wel weer naar het oude normaal gaat. Van een beetje liefde is niemand minder geworden. Liefde ontvangen is mooi, liefde geven is nog zo veel mooier.

Website:        www.capelleaandenijssel.christenunie.nl
Twitter:          @CUCap
Facebook:     ChristenunieCapelleAanDenIJssel

GroenLinks Voorjaarsnota 2020 wederom niet duurzaam

Logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Het gaat slecht met het duurzaamheidsbeleid in Capelle aan den IJssel. Te weinig woningen worden geïsoleerd en de visie op het verwarmen van woningen schiet niet op. Het beleid op vermindering van de CO2-uitstoot door het verkeer en de hoeveelheid restafval is er nog niet. Er zijn alleen winstwaarschuwingen dat de landelijke en regionale doelstellingen niet worden gehaald. Het college van Leefbaar Capelle en de VVD weigert een motie voor een duurzaamheidsfonds uit te voeren, die in 2018 door de raad is aangenomen. Tot overmaat van ramp wordt een deel van het beschikbare budget in 2020 niet gebruikt.

Eerdere voorstellen van GroenLinks voor hulp aan eigenaren om het tempo van woningisolatie drastisch te verhogen, zodat de bewoners uiterlijk 2030 minder geld kwijt zijn aan stookkosten, kregen geen meerderheid van de raad. Aan een voorstel van GroenLinks om na te denken over uitgangspunten voor de warmtetransitie waren de meeste partijen nog niet toe vanwege een gebrek aan deskundigheid. Wat het college gaat doen met voorstellen van GroenLinks om de hoeveelheid restafval terug te brengen naar het landelijk streefdoel is na vele maanden nog niet bekend. Aan de oproep van de milieuregio begin dit jaar aan de gemeente om de CO2-uitstoot van het verkeer met 30% terug te brengen is nog geen gehoor gegeven. Dat komt pas in het najaar. Wel is alvast aangegeven dat het niet verder zal komen dan 12%. Kortom: duurzaamheid leeft niet in deze gemeente.

In de raadsvergadering van 13 juli bleek bovendien dat het college weigert de motie duurzaamheidsfonds uit te voeren, die in 2018 door de raad is aangenomen. Van het beschikbare budget voor duurzaamheid wilde de wethouder van financiën € 61.000 niet besteden, ondanks het feit dat de pot voor subsidie op groene daken deze maand leeg raakt. Dankzij een aangenomen motie van de VVD om alsnog € 25.000 aan deze pot toe te voegen kon dit worden afgewend. Een motie van D66 om het resterende geld te bestemmen voor isolatievouchers haalde het evenwel niet.

Positief aan deze voorjaarsnota is wel dat het benodigde budget voor het opknappen van het Schollebos wel is toegezegd en een dreigende kap van gezonde bomen kan worden voorkomen. Ook werd een motie aangenomen voor een verbod op het oplaten van ballonnen, waardoor deze niet langer als vervuiling in het milieu terechtkomen.

Website:        capelleaandenijssel.groenlinks.nl
Twitter:          @GroenLinksCapelle
Facebook:     GroenLinksCapelle