De gemeente Capelle aan den IJssel, woningcorporatie Havensteder en de Huurdersraad Capelle maakten samen afspraken over wonen in Capelle aan den IJssel. In december 2023 ondertekenden de partijen officieel deze prestatieafspraken. De afspraken gaan onder andere over het vergroten van de leefbaarheid, het toegankelijk houden van de sociale woningvoorraad, de inzet op specifieke doelgroepen en het mogelijk houden van goed en betaalbaar wonen in Capelle aan den IJssel.

Wethouder Sjoerd Geissler is blij met de gemaakte afspraken: “In december 2023 liepen eerder gemaakte afspraken af. Om gezamenlijk te blijven werken aan goed en prettig wonen in Capelle aan den IJssel waren nieuwe afspraken nodig. Ik ben blij dat we die zijn overeengekomen.” Gemeente, Havensteder en Huurdersraad hebben gezamenlijk gewerkt aan de prestatieafspraken. Vier thema’s in de afspraken zijn: woningvoorraad, betaalbaarheid en beschikbaarheid, kwaliteit en duurzaamheid, leefbaarheid en veiligheid.

Woningvoorraad

Havensteder start in 2024 en 2025 met de bouw van 204 nieuwe woningen in Capelle. Deze nieuwe woningen leveren een bijdrage aan voldoende betaalbare huurwoningen in Capelle. De gemeente en Havensteder verkennen dit jaar verder de mogelijkheid voor nieuwe ontwikkellocaties en verdichting om de sociale woningvoorraad in Capelle uit te breiden.

Betaalbaarheid en beschikbaarheid

Er komt een aanpak om de bestaande woningvoorraad beter te benutten. Zo wordt er gewerkt aan het bevorderen van de doorstroming van ouderen naar een passende woning. Veel woningen waar senioren in wonen zijn op termijn niet meer passend bij hun woonwensen. Deze woningen zijn vaak wel weer geschikt voor andere doelgroepen, zoals gezinnen. Met het project van Groot naar Beter helpt Havensteder senioren aan een nieuwe – ook financieel -  passende woning.
Verder zetten de partijen zich in om de slaagkansen in de sociale woningvoorraad te vergroten, de huren betaalbaar te houden en doelgroepen die extra steun nodig hebben te huisvesten.

Kwaliteit en duurzaamheid

Havensteder en gemeente Capelle aan den IJssel werken aan een sociale woningvoorraad die niet alleen schoon, heel en veilig is, maar ook duurzaam en groen. Uitgangspunt daarbij is dat verduurzaming niet alleen een bijdrage levert aan een beter klimaat, maar ook aan de woonlasten van de huurder. In 2024 en 2025 isoleert Havensteder ongeveer 750 woningen. Uiterlijk in 2028 zijn alle woningen met E, F en G-labels verbeterd. Ook plaatst Havensteder de komende vijf jaar circa 4.000 zonnepanelen op de woningen waar zij eigenaar van zijn.

Leefbaarheid en veiligheid

De Huurdersraad, Havensteder en gemeente Capelle zetten samen in op het vergroten en behouden van de leefbaarheid in de wijken. Ze werken samen om betalingsproblemen, schulden en huisuitzettingen tijdens huur te voorkomen. Om woonoverlast te bestrijden is er binnen de wijken een stadsmarinier actief.