Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van de Capelse VVD: Waardige opvang van ontheemden moet vooral daar waar nog capaciteit is. Bekijk de stelling en de reacties!

logo Capelse VVD

Stelling van VVD:

Waardige opvang van ontheemden moet vooral daar waar nog capaciteit is

Uitleg VVD:

Capelle is één van de dichtst bevolkte gemeenten van Nederland en daardoor komt de leefbaarheid steeds meer onder druk. Capelse starters vinden bijna geen huis en doorstroom van ouderen is eigenlijk onmogelijk door gebrek aan passende woningen. Daarbij vangen we steeds meer ontheemden op.

We zien de opvang-aantallen echt knellen als het gaat om zorg, onderwijs en het verblijf van deze ontheemden. Toch is het Capelle tot nu gelukt om alle toegewezen statushouders/ontheemden een dak boven hun hoofd te geven.

Naar verwachting krijgt Capelle een verdubbeling van het aantal statushouders. De Capelse VVD vindt dat de "u regelt het maar"-opvatting van de landelijke overheid moet stoppen en dat waardige opvang vooral moet worden gevonden in gebieden waar nog capaciteit is.

Leefbaar Capelle: EENS

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle is het eens met de stelling van de VVD. Capelle vangt al een aantal jaar meer statushouders op dan dat er vanuit het Rijk gevraagd wordt. Hiermee heeft Leefbaar Capelle laten zien dat wij bereid zijn om te zoeken naar mogelijkheden om ontheemden een plek te bieden. Leefbaar Capelle kan er echter niet omheen dat ook in Capelle de wooncrisis zeer groot is en, bijvoorbeeld, Capelse starters heel lang moeten wachten op een geschikte, en betaalbare, woning. Leefbaar Capelle is daarom van mening dat het Rijk eerst díe gemeenten zou moeten aanspreken die achterlopen bij het bieden van huisvesting voor ontheemden.  

D66: NEUTRAAL

logo D66 Capelle aan den IJssel

D66 Capelle vindt dat Capelle haar best moet doen om vluchtelingen op te vangen en te huisvesten. Als Capelle doen we het gelukkig goed als het gaat om onze doelstelling voor het huisvesten van statushouders, we voldoen ieder jaar aan onze doelstelling. Daarnaast vinden wij het belangrijk dat Capelle ook vluchtelingen gaat opvangen. Tegelijkertijd zien wij dat Capelle dichtbevolkt is. Dat betekent dat wij creatief moeten zijn om vluchtelingen en statushouders te kunnen helpen. Daarbij gaat onze voorkeur uit naar opvang in lege kantoorpanden, die vervolgens getransformeerd worden naar woningen. Zodoende hebben we na de opvang ook nog eens meer woningen.

SGP: NIET EENS

logo SGP

Het is mooi dat de VVD spreekt over ‘ontheemden’. Want dat zijn het; mensen die van huis en haard verdreven hun heil elders op de wereld (moeten) zoeken. Zij verdienen het om waardig opgevangen te worden. Tot zover zijn wij het eens met de stelling. Maar de VVD moet stoppen met ‘het is een landelijk probleem, dus de landelijke overheid moet het maar oplossen’. Dat is te gemakkelijk. De ontheemden zijn hier nu en verdienen ook in Capelle een goede opvang. Laten wij daarin op een creatieve manier onze verantwoordelijkheid nemen en de Bijbelse opdracht volgen: “Vergeet de herbergzaamheid niet”.

Capels Bewoners Belang VAN GENT: EENS

logo Capels Bewoners Belang

De fractie van CBB Van Gent is het eens met de VVD dat het te makkelijk is van de landelijke overheid dat wij maar voor opvang moeten zorgen. Buiten genoemde punten is er ook weinig begeleiding om de ontheemden bekend te maken met onze cultuur en gebruiken. Simpele zaken als: waar moet afval heen en overgebleven voedsel gooien we in de gft bak. Binnen Capelle hebben we per inwoner ongeveer het gebruiksoppervlak van de stoel waar we op zitten en daar moeten we dan ook de auto’s fietsen op parkeren. Capelle is vol en bij meer inwoners slibben we dicht en krijgen we een verkeers- en bewonersinfarct.  

Capels Bewoners Belang PENGEL: NIET EENS

logo Capels Bewoners Belang

Liet de landelijke overheid onder aanvoering van de VVD en mede gevormd door D66, CDA en ChristenUnie de woonruimteverdeling maar niet aan de willekeur van gemeenten over. Dan hoefden wij er lokaal niet mee te zitten. Begrijp ik mijn Capelse VVD-vrienden goed dat de opvang van ontheemden geen issue vormt, maar die van nog meer statushouders wel? Me, my party and I, zijn niet tegen de opvang van mensen, hetzij vluchtelingen, vreemdelingen, minderheden, statushouders, ontheemden. Anno 2023 betalen wij overigens de tol voor (het koloniaal beleid en) de grote aantrekking van Nederland. Zelfs Capelle ontkomt er niet aan.

GroenLinks: NIET EENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

GroenLinks vindt het belangrijk dat alle mensen een waardig leven hebben. We vinden dat we juist op dit moment waar het lastig is om een goede woning of opvang te vinden, toch statushouders/ ontheemden op een waardige wijze moeten opvangen. Het werkelijke probleem is dat de afgelopen jaren onvoldoende betaalbare woningen zijn gecreëerd voor onze eigen Capellenaren en statushouders/ontheemden. Wij willen deze capaciteit uitbreiden en ervoor zorgen dat er voldoende betaalbare woningen worden gecreëerd op basis van de vraag. De gemeente Capelle dient daarnaast haar landelijke bijdrage te leveren om de doorstroom van statushouders/ontheemden goed te laten verlopen.

PvdA: NEUTRAAL

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Wij vinden dat de opvang van vluchtelingen enerzijds in verhouding moet staan tot de omvang van de gemeente. Dit betekent dat wij voorstander zijn van een goede verdeling van vluchtelingen. Een goede verdeling zorgt ervoor dat vluchtelingen de begeleiding krijgen die zij verdienen. Hierbij denken wij aan de invloed die de gemeente kan uitoefenen bij het aanbieden van taalonderwijs en vrijwilligerswerk. Anderzijds erkennen wij dat het voor gemeenten als Capelle aan den IJssel qua bevolkingsdichtheid en beschikbare ruimte een uitdaging is om een locatie te vinden om asielzoekers op te vangen. Wij nemen onze verantwoordelijkheid voor deze kwetsbare groep zeer serieus.

ChristenUnie: NIET EENS

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Voor mensen die gevlucht zijn voor oorlog, geweld of vervolging en huis en haard hebben verlaten is het onze plicht om te zorgen voor goed onderdak. Uiteraard is het een punt van aandacht dat veel gemeenten achterlopen met hun taakstelling. Dat betekent echter niet dat wij het daarom niet zouden moeten doen. Capelle is een gastvrije stad met een hart voor de ander. Binnen een regio moeten we onderling goede afspraken maken. Als Capelle dan meer statushouders dan nodig opvangt, mag je dat best compenseren met minder asielzoekers binnen de taakstelling. Laten we niet naar elkaar kijken, maar samen onze maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen.

CDA: NIET EENS

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Voor het CDA staat voorop dat mensen in nood, die op de vlucht zijn voor oorlog en geweld, altijd geholpen moeten worden. De komst van Oekraïense vluchtelingen naar Capelle heeft laten zien dat we door middel van creatieve oplossingen ‘waardige opvang’ kunnen bieden. De woningproblematiek hoeft niet gekoppeld te worden aan de vluchtelingeninstroom. Zeker als er betaalbare woningen voor onder andere starters gebouwd worden. Als Capelse politiek moeten we bovendien door overleg met elkaar en de Capellenaren de verbinding zoeken, zodat de oplossingen door iedereen gedragen kunnen worden en spanningen weggenomen kunnen worden. Het CDA zal zich daarvoor inzetten.

SP: NIET EENS

Logo SP

Dat uitgerekend de VVD de “u regelt het maar” opvatting afwijst, zegt veel over de stand van zaken in ons land. Waar nota bene dezelfde partij grotendeels verantwoordelijkheid voor draagt. Decentralisatie, het overlaten aan de markt. Liberale stokpaardjes.De leefbaarheid staat door het jarenlang uithollen van zorg, onderwijs en andere voorzieningen overal onder druk, laat staan in regio’s met een lage bevolkingsdichtheid. Woningnood is bovendien geen gevolg van migranten of statushouders, maar van falend beleid. In een samenleving waar al die “capaciteit” in voldoende mate aanwezig is, zou deze populistische “gooi maar over de schutting” stelling sowieso niet aan de orde zijn!

Belang Van Nederland (BVNL): EENS

Logo Belang van Nederland (BVNL)

De term 'ontheemden' in deze stelling vindt BVNL-Capelle niet passend en spreekt liever over mensen, die om welke reden dan ook, een beter of veiliger bestaan opzoeken. Terug naar de stelling: BVNL-Capelle is duidelijk geweest in hoofdstuk 12 van ons partijprogramma over “Immigratie en integratie”. Wij zijn van mening dat Capelle (en Nederland) een grens mag stellen aan onze gastvrijheid. Het continue dweilen met de kraan open op dit Haagse dossier dient te stoppen. BVNL-Capelle wil eerst de kraan dicht en durft “Nee” te zeggen tegen Den Haag. Afrondend: In grote lijnen staan wij naast de VVD-Capelle met deze stelling.