Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van Leefbaar Capelle: In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur.  Bekijk de stelling en de reacties!

Stelling van Leefbaar Capelle: 

In de Capelse bebouwde kom geldt een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur.  

Uitleg Leefbaar Capelle:

logo Leefbaar Capelle

Alleen op doorgaande wegen, zoals de Van Rijckevorselweg en Capelseweg en wegen welke door de inwoners zelf aangewezen worden, kan 50 km per uur als maximale snelheid gelden. Capelle kent een goede, misschien te goede, verkeersinfrastructuur en daardoor kan en wordt op te veel plaatsen door met name autoverkeer te hard gereden. Dit creëert onveiligheid voor de Capellenaar. Dit is ongewenst en naar onze mening  te verbeteren door de toegestane maximale snelheid te verlagen naar 30 km per uur en daar waar nodig de wegstructuur aan te passen.

D66: EENS

logo D66 Capelle aan den IJssel

Een maximale snelheid van 30 km per uur verbetert de verkeersveiligheid, met name voor de kwetsbare verkeersdeelnemers. Dat is juist nu extra belangrijk omdat we het fietsen stimuleren. Doorgaande en ontsluitende wegen kunnen niet als 30 km worden ingericht. Andere wegen kunnen in overleg met openbaar vervoer en hulpdiensten vaak wel zo ingericht worden.

Capelle moet de komende jaren inzetten op verbetering van de verkeersveiligheid. Een maximale verkeerssnelheid van 30 km per uur in combinatie met de bijbehorende overzichtelijke infrastructuur kan een grote bijdrage leveren aan de verbetering van de verkeersveiligheid.

VVD: NIET EENS

logo Capelse VVD

De VVD vindt verkeersveiligheid belangrijk. Capellenaren moeten zich vlot en veilig in het verkeer kunnen bewegen. Verlaging van de snelheid is in onze ogen geen goede maatregel. Kijk naar de kruising Rivierweg-Reigerlaan bij de Koperwiek. Daar geldt sinds de vernieuwing van de wegen een maximumsnelheid van 30 km/h, de meeste automobilisten halen de snelheid van 45 km/h met veel gemak.

De VVD vindt het handhaven van de 50km/h effectiever dan het aanpassen van de wegstructuur om de snelheid eruit te halen. Denk aan de kruising bij de Albert Heijn op de Koperwiek. Deze maakt de situatie er vaak niet veiliger op!

SGP: NEUTRAAL

logo SGP

Verkeersveiligheid is erg belangrijk en maatregelen ter vergroting daarvan zijn goed. Zomaar overal een maximum van 30 km invoeren is echter te gemakkelijk. Niet alle wegen zijn daarvoor geschikt. Zonder aanpassingen is het al snel een schijnmaatregel en zal de lagere snelheid niet worden nagekomen.

Wegen zullen dus moeten worden aangepast. Vaak door asfalt te vervangen voor klinkers, waardoor geluidsoverlast toeneemt (overleg met omwonenden is dus belangrijk!), maar ook door verkeersdrempels of ander straatmeubilair. Dat heeft consequentie voor ambulances en brandweer. 30 kilometer dus waar het kan, maar niet zomaar overal. Maatwerk is nodig, zo zeggen ook ANWB en SWOV (nationaal wetenschappelijk instituut voor verkeersveiligheidsonderzoek).

Capels Bewoners Belang (CBB): NIET EENS

logo Capels Bewoners Belang

De stelling waarin Leefbaar meent dat Capelle een goede, misschien te goede verkeersinfrastructuur kent, strookt niet met hun mening de toegestane maximumsnelheid te moeten verbeteren en de wegstructuur aan te moeten passen. Hun mening bevestigt juist het op cruciale plaatsen ontbreken van een goede verkeersinfrastructuur. Gewezen wordt op de structurele file op de Capelseweg/Kanaalweg tijdens spitsuren.

Een goede verkeersinfrastructuur voorziet daarentegen in een vlotte doorstroom en maatregelen die het automobilisten onmogelijk maken harder te rijden dan de situatie ter plaatse vereist. Verlagen maximumsnelheid is onvoldoende. Essentieel, dat kwetsbare weggebruikers zoals mindervaliden/scootmobielgebruikers, voetgangers waaronder schoolgaande kinderen, zich veilig kunnen verplaatsen.

GroenLinks: EENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

De snelheidsverlaging van 50 km/u naar 30 km/u bevordert de verkeersveiligheid. Hiermee vermindert de kans op verkeersongelukken en verkeersdoden. Bij een verlaging van de snelheid op wegen, neemt de geluidsbelasting af en verbetert de geluidssituatie. Dit neemt niet weg dat we naast deze maatregel, ook andere maatregelen dienen te nemen om de verkeersveiligheid te verbeteren en de geluidsoverlast te verminderen, zoals het aanpassen van de wegstructuur.

PvdA: EENS

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Verkeersveiligheid is ook voor de PvdA een belangrijk thema. Daarnaast willen we ook meer inzetten op duurzame vervoersmiddelen. Fietser en wandelaar zijn belangrijker dan auto en brommer. We kiezen daarom binnen de wijken standaard voor 30 km per uur in plaats van voor 50 km per uur. De huidige infrastructuur is te autovriendelijk, waardoor er te hard gereden wordt.

Voor een maximale snelheid van 30 km per uur is het daarom belangrijk om de weginrichting aan te passen. We willen de automobilist daarmee stimuleren om de snelheid te verlagen, aangezien er weinig capaciteit is voor handhaving.

ChristenUnie: EENS (gedeeltelijk)

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Veiligheid wordt bevorderd door verlaging van de verkeerssnelheid, zoals op woonerven. Een goede doorstroming is echter ook belangrijk. Het is nodig om wegen fysiek zo in te richten dat ze aansluiten bij de passende snelheid. Het standpunt om het aan de inwoners over te laten op welke wegen nog 50 km per uur mag worden gereden delen wij niet. Daarvoor is sturing vanuit de gemeente nodig, voor een eenduidig en consistent beleid. Net zoals bij de voorrangsregels voor alle fietsers op rotondes. Alleen op wegen waar fietsers (en voetgangers) fysiek gescheiden zijn van de rijbaan kan veilig 50 km gereden worden. 

CDA: NEUTRAAL

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Verkeersveiligheid borgen door verlagen van de snelheid is voor het CDA-Capelle een optie in een pakket aan maatregelen. 30 kilometer toepassen waar mogelijk, maar 50 kilometer houden waar dat noodzakelijk is. Hiermee voorkomen we het onnodig frustreren van  de doorstroming en gemotoriseerde verkeersdeelnemers. Waarbij wij ons ook afvragen of er voldoende prioriteit is voor het handhaven bij 30 kilometer. Inzetten op o.a. goede of betere straatverlichting, wegmarkeringen, afgescheiden fietspaden waar dit kan, en bewustwordingscampagnes, wellicht pakken we dan vaker de fiets. Tot slot, blijft het een gezamenlijke verantwoordelijkheid om rekening met elkaar te houden in het verkeer!

SP: EENS

Logo SP

De SP is altijd voorstander van 30 km in de bebouwde kom geweest. Onze motie van die strekking werd in de vorige raadsperiode door uitgerekend een Leefbaar wethouder ontraden en na indiening alleen gesteund door Groen Links… Een gemiste kans om bij onderhoud en herinrichting van wegen en straten direct aan de slag te kunnen zijn gegaan! Het had zeker geld bespaard en mogelijk ook ongelukken kunnen voorkomen. We zijn dan ook blij met het voortschrijdend inzicht van Leefbaar Capelle.  Wat Leefbaar Capelle bedoelt met “wegen die door de inwoners zelf worden aangewezen” waar 50 km zou blijven gelden, is ons echter een raadsel.

Belang Van Nederland (BVNL): NIET EENS

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle vindt ieder ongeluk er één teveel. Helaas zijn ongevallen niet uit te sluiten, zeg ik ook als vader. Vrijwel overal 30km/u is hierin volgens ons niet de oplossing. Op wegen, bij scholen en sportcomplexen, kan BVNL-Capelle zich voorstellen dat dit effectief en dus gewenst is. Tegelijkertijd vinden wij dat het op plekken, zoals rondwegen en verbindingswegen, onnodig en zelfs frustrerend kan zijn.

Laten we het daarom vooral per situatie beoordelen. Voor uw verkeersveiligheid ziet BVNL-Capelle graag meer handhaving gericht op de forse overtreders zoals hardrijders, telefoongebruikers of beschonken bestuurders. Daarnaast moeten onveilige verkeerssituaties worden aangepakt waar dat mogelijk is.