Elke politieke partij uit de Capelse gemeenteraad bedenkt een stelling waar de andere fracties op reageren. Dit keer de stelling van D66: Capelle moet bouwen voor de toekomst. Bekijk de stelling en de reacties!

logo D66 Capelle aan den IJssel

Stelling van D66:

Capelle moet bouwen voor de toekomst!

Uitleg D66:

Er is een groot tekort aan woningen in Nederland, ook in Capelle. We willen niet alleen voor iedereen een woning, we willen ook voor iedereen een passende woning. Dat is een grote uitdaging met een op slot zittende woningmarkt met nauwelijks doorstroming, veel te weinig betaalbare woningen en toenemende vergrijzing. Om deze uitdaging tegemoet te treden is verdichting van de bebouwing rondom OV knooppunten en andere voorzieningen onvermijdelijk en zullen we ook de hoogte in moeten. Hoogbouw levert meer woningen op en zorgt ervoor dat er meer ruimte overblijft voor groen. Tot slot moeten we ook flexibel gaan bouwen, zodat woningen nu en in de toekomst geschikt zijn en blijven.

Daarom moet Capelle bouwen voor de toekomst!

Leefbaar Capelle: EENS

logo Leefbaar Capelle

Leefbaar Capelle onderschrijft deze stelling. Als we ook jonge Capellenaren perspectief op een woning in Capelle willen bieden, dan moeten we de beperkte ruimte die we in Capelle nog hebben optimaal benutten. Bouwen in de hoogte is dan de oplossing om Capelle niet onnodig te verstenen. Leefbaar Capelle wil bouwen bij hoogwaardige knooppunten van openbaar vervoer en andere noodzakelijke voorzieningen. Dit past in onze recent vastgestelde gemeentelijke Stadsvisie. Het centrumgebied nabij het metrostation en de Koperwiek is voor hoogbouw het meest voor de hand liggende zoekgebied. Uiteraard met oog voor de leefbaarheid en zorg voor het woongenot van de huidige bewoners, Wij realiseren ons nadrukkelijk dat overlastbeperking bij stadsontwikkeling ook aandacht verdient.

VVD: EENS

logo Capelse VVD

De Capelse VVD zet in op woningen die passen bij de samenstelling van de Capelse bevolking. Zo willen we graag doorstroom bevorderen door bijvoorbeeld meer woningen te bouwen voor kleine huishoudens en senioren. Om te kunnen voldoen aan de toenemende vraag aan woningen wordt er in de hoogte gebouwd. Enerzijds omdat de grond schaars is, we zijn een van de meest dichtbevolkte gemeenten van Nederland. En anderzijds omdat we het groene karakter van Capelle niet willen aantasten. Dit alles doen we op basis van een zorgvuldige en goed doordachte bouwvisie op Capelle als geheel en op het Capelse centrum.

SGP: EENS

logo SGP

Wij onderschrijven de noodzaak om meer woningen in Capelle te bouwen. De problemen op de woningmarkt zijn inderdaad groot. Dus verdichting rondom knooppunten van openbaar vervoer en voorzieningen is zeker gewenst. Ook flexibel bouwen spreekt ons zeer aan. Tegelijk is Capelle zeer dichtbevolkt en willen we het unieke karakter van Capelle niet op het spel zetten. Ook wil de SGP niet onbeperkt de hoogte ingaan. Wij hanteren graag “de Capelse maat” en willen niet significant hoger bouwen dan wat reeds nu gebruikelijk is (met uitzondering van Rivium). Bovenal willen we de woon- en leefkwaliteit bevorderen, niet verslechteren. Capelle is geen Rotterdam! 

Capels Bewoners Belang VAN GENT: NIET EENS

logo Capels Bewoners Belang

Woningnood bestaat al sinds de jaren 60 en 70: gezinnen woonden op zolder bij hun ouders. Het verschil is dat nu steeds meer mensen alleen wonen. Dankzij de uitkeringen en toeslagen, is het met een uitkering financieel aantrekkelijker om apart te wonen! Ook voor empty nesters is blijven wonen in een groot huis goedkoper, dan verhuizen naar een duur koop- of huurhuis. Bouwen in de hoogte is geen oplossing, want dit verziekt het woongenot van huidige bewoners. Nieuwbouw is onbetaalbaar voor starters en jongeren. Ombouwen van kantoren voor alleenstaanden is erg gewild en goedkoper. Nieuwe hoogbouw is voor de huidige bewoners geen optie.

Capels Bewoners Belang PENGEL: EENS

logo Capels Bewoners Belang

Eens met een maar. Passende woonruimte bouwen, is een wet van Meden en Perzen. In zoverre ben ik het er dus mee eens dat gebouwd moet worden. Jammer dat D66 niet aanhaakt bij andere vraagstukken die zich met het bouwen zullen aandienen. Hoe zal de woonruimteverdeling qua demografische ontwikkelingen, naar ingezeten doelgroepen, vluchtelingen en andere woningzoekenden eruit komen te zien? Bouwen verhoogt niet alleen het aantal inwoners, maar brengt ook een hogere verkeersdrukte, parkeerdruk en uitbreiding van voorzieningen met zich mee. Verdichting kan in sommige gevallen onveilige woonomgevingen met zich meebrengen. Het is bij bouwen de kunst breder te kijken dan blind bouwen alleen.

GroenLinks: EENS

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

GroenLinks vindt dat er meer gebouwd moet worden, maar dan met name voor Capellenaren met lage en middeninkomens. Voor starters, jongeren, alleenstaanden en Capellenaren met een kleine beurs is het op de huidige huizenmarkt onmogelijk om een betaalbare woning te vinden. Wij vinden dan ook dat het aantal sociale woningen omhoog moet. Verder is het ontzettend belangrijk om duurzame woningen met ruimte voor groen te ontwikkelen. Denk aan een groene gevel of een groen dakterras bij hoogbouw. Kortom ‘betaalbare en duurzame woningen met veel groen’ is waar wij ons hard voor maken.

PvdA: NEUTRAAL

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Er is sprake van een ongekend ernstige wooncrisis. Maar bouwen, bouwen, bouwen is voor Capelle aan den IJssel niet de oplossing, aangezien er in onze gemeente nauwelijks ruimte is om te bouwen. Meer bouwen betekent in onze gemeente automatisch minder groen en meer verkeer. De PvdA Capelle vindt hoogbouw daarom niet een vanzelfsprekende oplossing voor de woningnood. Ons uitgangspunt is dat we problemen willen oplossen in plaats van nieuwe problemen te creëren. Als Capelle kunnen we de wooncrisis helaas niet oplossen. Wel kunnen we beleid voeren om de Capellenaar meer kansen te bieden op de woningmarkt.

ChristenUnie: EENS

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

Maar wel zorgvuldig: Capelle behoort immers tot de meest dichtbebouwde gemeenten van Nederland. Dus verouderde complexen slopen voor duurzame, toekomstbestendige woningen en hergebruik van leegstaande gebouwen, maar geen opoffering van groen of bouwen op ongezonde plekken. Samen met woningcorporaties moet gezocht worden naar slimme woonvormen; betaalbare woningen voor iedereen waarbij discriminatie voorkomen wordt. Doorstroompremies, passende woonvormen voor ouderen en levensloopbestendig bouwen zijn nodig met oog op de toenemende vergrijzing. In de wijken wordt gestreefd naar een gemengd woningaanbod waarin onderlinge solidariteit ruimte krijgt om te ontwikkelen.

CDA: NEUTRAAL

Logo CDA Capelle aan den IJssel

De toekomstige hoogbouw in het nieuwe Rivium is meer dan voldoende. Daar waar elders gebouwen worden gesloopt of waar kantoren worden getransformeerd  willen wij het ‘steen voor steen’ principe of zodanig ontwerpen dat een eventuele verdichting niet ten koste gaat van groen en de ruimtelijke beleving van de bewoners. (Sociale) Huur heeft gezien de wachtlijsten een lichte voorkeur boven koopwoningen. Per woningbouwproject zal bekeken moeten worden wat de ideale mix is. Flexibele woonvormen dragen bij aan diversiteit en het verlagen van de druk op de woningmarkt. Met oog voor de menselijke maat en voldoende voorzieningen bouwen we aan een toekomstbestendige gezonde stad.

SP: EENS

Logo SP

Er valt weinig af te dingen op de stelling, maar de SP wil toch wat kanttekeningen plaatsen. Capelle is nu al één van de dichtstbevolkte gemeenten waar bovendien de verkeersdrukte op toegangs- en uitvalswegen enorm is. Bouwgrond is schaars in Capelle en helaas te vaak in handen van projectontwikkelaars die liever zichzelf verrijken “op de woningmarkt” dan werkelijk betaalbare huizen te bouwen. Sociale woningen! En dan maakt het de SP eigenlijk niets uit waar of hoe hoog die in de toekomst gebouwd gaan worden.

Belang Van Nederland (BVNL): NEUTRAAL

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle erkent het tekort aan woningen en tegelijkertijd weten we ook dat Capelle de-op-vijf-na dichtstbevolkte gemeente van Nederland is. Alleen bouwen lost weinig op doordat de woningvraag structureel hoog zal blijven. Dit komt mede als gevolg van de vele mensen die van elders naar Capelle verhuizen. Deze Haagse aap zou Capelle niet op zijn schouder moeten nemen. Terug naar de stelling: Bouwen jazeker wél! Via herontwikkeling zoals dit bijvoorbeeld bij “De Werf”, “IJsselpark” of “Wonen als een BOSS” gebeurt. Het bouwen van dit soort nieuwe duurzame nieuwbouw buurten ondersteunt BVNL-Capelle van harte. Waarbij rekening houden met druk op de voorzieningen als sport, scholen, zorg, groen en infrastructuur centraal staat.