Tijdens de raadsvergadering van maandag 13 november stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de begroting 2024. Tijdens de behandeling van de begroting zijn ook moties en amendementen aangenomen. Bekijk deze moties en amendementen in de raadskalender(externe link). Bekijk de begroting zelf in de begrotingsapp(externe link). U leest de reacties van de politieke partijen uit de gemeenteraad op de begroting.

Leefbaar Capelle: Bescherm onze Sociale Dijken

logo Leefbaar Capelle

Met het vaststellen van de Begroting 2024 krijgen wij een blik in de toekomst van Capelle. Hierbij kijken wij niet alleen naar het jaar 2024, maar kijken we ook verder in de toekomst. Voor 2024 en 2025 zien we dat we een sluitende begroting zullen hebben en ons beleid kunnen voortzetten. Vanaf 2026 is het beeld echter minder rooskleurig en zien we tekorten verschijnen. De kosten in het sociaal domein (bijvoorbeeld jeugdzorg) lopen steeds verder op. Den Haag gooit steeds meer taken en verantwoordelijkheden over de schutting naar de gemeentes en draait tegelijkertijd langzaam de geldkraan dicht. Net als in alle andere gemeentes elders in het land worden wij nu ook in Capelle geconfronteerd met de gevolgen van het beleid in Den Haag  

Het college vindt het op dit moment niet verantwoord om nu al te bezuinigen om in de toekomst tekorten te voorkomen. Leefbaar Capelle is het daarmee eens. De Capellenaar heeft het op dit moment moeilijk genoeg in deze tijden waarin bestaanszekerheid onder druk staat. Onze Sociale Dijken mogen niet bezwijken. Ook landelijk wordt er opgeroepen om een signaal af te geven aan Den Haag. Meer doen voor minder: dat kan niet!

Het afgelopen jaar hebben gemeenteraad, college, ambtenaren, professionals en vrijwilligers schouder aan schouder gestaan voor het stutten van de bestaanszekerheid van onze Capellenaren. Denk daarbij aan de soepkarren, maar ook aan het door de raad aangenomen Leefbaar-amendement Fashion Cheques. 
De Sociale Dijken verstevigen kunnen wij ook niet alleen, dat doen we samen. Leefbaar Capelle is zeer verheugd dat het Denk en Doe Mee! Fonds blijvend is. Dit is in lijn met de wens van Leefbaar Capelle en de gemeenteraad die aangeeft een gemeente te willen zijn voor en van alle Capellenaren. Een democratie die vertrouwen geeft en Capellenaren weer overtuigt dat meedenken, inspreken, stemmen en meedoen ertoe doet. 

Iets waar we, wat Leefbaar Capelle betreft, voorlopig zeker niet op bezuinigen, is het grenzenstellend jongerenwerk, dit richt zich op het voorkomen dat jongeren overlast veroorzaken voor anderen. De ontwikkelingen bij groepen zeer jonge jongeren is zorgwekkend. Het is dramatisch dat steeds meer jongeren betrokken zijn bij criminaliteit, het gebruik van messen en wapenbezit. Leefbaar Capelle vindt het dan ook van groot belang dat er veel aandacht blijft bestaan voor het indammen van de zorgelijke ontwikkeling onder deze groep jongeren. 

Ook sport, cultuur en recreatie dragen bij aan de stevigheid van onze Sociale Dijken. Bij de vervanging van de natuurgrasvelden bij de voetbalverenigingen SVS en de Zwervers is na intensieve inspanningen door Sportief Capelle geadviseerd om de velden bij beide voetbalverenigingen te vervangen door kunstgrasvelden. De fractie van Leefbaar Capelle heeft op dit vlak ook de nodige inzet gepleegd en is verheugd dat het college het advies van Sportief Capelle ondersteunt en een investeringskrediet beschikbaar stelt.

Leefbaar Capelle blijft zich inzetten voor de Capelse samenleving. Wij moeten de ontwikkelingen op nationaal, regionaal en lokaal niveau blijven volgen en bedachtzaam zijn met de stappen die wij nemen. Alleen samen houden wij de voeten droog en onze Sociale Dijken voldoende in stand!

D66: Een stabiele begroting in een onstabiele wereld

logo D66 Capelle aan den IJssel

Een Capelle voor iedereen. Een Capelle waar iedereen thuis is. Waar iedereen kan sporten en bewegen. Een Capelle waar iedereen zichzelf kan zijn en zich veilig voelt. Dat is waar D66 Capelle voor staat en dat was dan ook onze slogan tijdens de verkiezingen. D66 Capelle is dan ook enthousiast toen deze begroting werd gepresenteerd. In deze begroting zien wij namelijk verschillende concrete acties waarmee wij verder toe werken naar een Capelle voor iedereen. 

Duurzaamheid

Je zou kunnen stellen dat alles valt of staat met de acties die wij als Capellenaren ondernemen voor een groene en duurzame samenleving. Wij zijn dan ook blij dat wij een langgekoesterde wens in vervulling zien gaan met het duurzaamheidsfonds en bijbehorende rentekorting. Zo maken we het verduurzamen van woningen toegankelijk voor iedereen.

Sport en Bewegen

Sport en bewegen moet voor iedereen toegankelijk zijn. Capelle spant zich goed in om zoveel mogelijk mensen aan het sporten te krijgen, met bijvoorbeeld het Jeugdfonds Sport & Cultuur. Zo kan iedereen, ongeacht inkomen, gaan sporten, bewegen of cultuuractiviteiten volgen. Het Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) en de nieuwe sport- en beweegnota draagt ook bij aan het bewustmaken van Capellenaren om gezonder te gaan leven en om meer te gaan sporten en bewegen. Bij het plan Sociaal Vitaal ligt de aandacht voor een leven lang sporten en bewegen bij ouderen. Wij zien dit dan ook als een goed begin dat wel moet doorgroeien naar een plan met meer deelnemers. Ook zijn wij als D66 Capelle blij dat de gemeente de voetbalverenigingen SVS en CVV Zwervers gaat helpen door het natuurgrasveld te vervangen door een kunstgrasveld. Hier hebben wij ons als fractie al langere tijd sterk voor gemaakt.

Onderwijs

Het zal geen verrassing zijn dat voor D66 onderwijs een belangrijk onderdeel van deze begroting is. Als D66 Capelle zetten wij ons in voor goed onderwijs voor iedereen. Hoewel onze rol als gemeente beperkt is op het gebied van onderwijs, kunnen wij wel zorgen voor een goede basis; namelijk goede schoolgebouwen. Wij zijn blij dat in kaart wordt gebracht wat de huidige staat is van de Capelse schoolgebouwen. Laten we er wel voor waken dat het bij onderzoeken blijft. Wij moeten daadkrachtig te werk gaan, door aan de hand van het onderzoek stevig in te zetten op gezonde en duurzame schoolgebouwen.

Financiën

Hoewel Capelle er op dit moment financieel relatief goed voor staat, kunnen ook hier in de (nabije) toekomst de financiën onder druk komen te staan. De Tweede Kamer verkiezingen komen eraan en het nieuwe kabinet kan de rijksuitgaven zomaar anders gaan verdelen. Als D66 Capelle hopen wij dat de gemeente met ons allen de roep deelt om in de toekomst voldoende financiële middelen vanuit het rijk te krijgen. Als het rijk besluit dat gemeenten meer taken moeten uitvoeren, dan moeten daar ook genoeg financiële middelen voor worden gegeven. Wij gaan ervan uit dat de gemeente zich hier hard voor maakt en een duidelijk signaal hierover aan de overheid geeft.

VVD Capelle: Capelse VVD wil blijven investeren in Capelle

logo Capelse VVD

De begroting voor 2024 laat een financieel kruispunt zien voor Capelle aan den IJssel. Er ligt een begroting die niet meerjarig sluitend is. Het college geeft daarmee aan dat de middelen die we vanuit de overheid krijgen tekortschieten. De Capelse VVD zoekt evenwicht tussen investeringen, continuïteit en besparingen in het licht van deze financiële realiteit. Terughoudend zijn met nieuwe plannen die belastinggeld kosten maar wel zorgen voor een veilige, goed onderhouden buitenruimte. 

Veiligheid

De Capelse VVD maakt zicht zorgen rondom de vele ingrijpende incidenten afgelopen maanden. Wij zijn dan ook blij met de extra inzet op vroegsignalering in samenwerking met jongerenwerk, scholen, politie en handhaving. Hoe eerder we erbij zijn, hoe beter. 

Sociaal

De kosten binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO) en de jeugdzorg baren ons zorgen. We kunnen niet aan deze kosten ontkomen en ook maar in beperkte mate invloed hierop uitoefenen. De Capelse VVD wil gebruik maken van de bestaande mogelijkheden en zuinig omgaan met het geld wat hier beschikbaar voor is. Onderwijs dient ook genoeg aandacht te krijgen. Wij steunen dan ook de aanpak van laaggeletterdheid om zo ieder kind een goede startpositie te geven.

Nieuwkomers en wonen

De woningnood neemt in Nederland, en dus ook in Capelle, steeds verder toe. De komst van statushouders en vluchtelingen verhoogt die druk nog eens extra. De Capelse VVD vindt het belangrijk dat er rekening wordt gehouden met de beperkte ruimte die we in onze dichtbebouwde gemeente hebben. Er zijn slechts drie gemeenten die meer inwoners per vierkante kilometer hebben dan Capelle. Hoeveel meer mensen passen daar nog bij? Mensen die naar ons land vluchten en die echt in nood zijn, verdienen een veilige plek, maar er moet wel ruimte zijn. Wij blijven kritisch op deze ontwikkelingen. Tegelijkertijd zijn we verheugd dat er met de samenwerkingsovereenkomst voor het Rivium een nieuwe, groene woonwijk komt die de komende jaren gerealiseerd zal worden.

Centrum

De Capelse VVD is heel blij dat de ontwikkelingen op het Stadsplein nu echt vorm beginnen te krijgen. We willen graag een bruisend stadshart met horeca. Een levendig plein met terrasjes; als plek van ontmoeting. Een plein waar het gezellig is en je vervolgens een veilige route naar huis hebt. De kruising Duikerlaan/Kerklaan is daarbij een onoverzichtelijk kruispunt en we willen graag dat deze snel wordt aangepast. 

De Capelse VVD wil voorkomen dat de lokale belastingen de komende jaren worden verhoogd. Dat betekent dat we nieuwe plannen altijd kritisch zullen beoordelen. Een kritische blik hoe ons belastinggeld wordt besteed is nodig om ook de komende jaren financieel gezond te blijven.

SGP: Een begroting in moeilijke tijden

logo SGP

De wereld staat in brand. We zien de effecten van klimaatverandering, er is sprake van oorlog en geweld. We beleven een tijd van de zogenoemde polycrisis: crises buitelen over elkaar heen en versterken elkaar. Denk hierbij aan onder andere jeugdzorg, woningmarkt, arbeidsmarkt en vluchtelingen. We zien de schaduw hiervan al over deze begroting liggen. We koersen af op een ravijnjaar. Mede gezien de voorgenomen wijziging in de bekostiging van gemeenten vanuit de rijksoverheid. Dit heeft grote nadelige gevolgen voor de financiën van de gemeente en zal leiden tot een meerjarig structureel tekort in de begroting. Tenzij de rijksoverheid alsnog met meer geld over de brug komt, maar dat is allerminst zeker. 

Wat de SGP betreft betekent dit dat we de situatie serieus onder ogen moeten zien en dat wij als gemeente durven in te zien wat dat voor ons betekent. Keuzes maken. Wat het zwaarste is, moet het zwaarste wegen. De SGP vraagt zich wel wat of het college dat ook voldoende doet. De begroting lijkt vooral toch in zekere mate een voortzetting te zijn van wat we als gemeente al deden. 

We zullen echter scherper onze belangrijkste punten moeten stellen en heldere keuzes maken. In dat licht wil de SGP het college oproepen om volgend jaar daadwerkelijk in samenspraak met de raad na te gaan denken over de financiële toekomst van de gemeente. Wij vinden het raadzaam dat vooral te doen in termen van scenario’s, omdat we niet weten welke kant het op zal gaan, maar we wel voorbereid moeten zijn op financiële krapte en tegenslag. 

Een begroting dient zo haalbaar mogelijk te zijn. Met een aantal besparingsvoorstellen die nu in deze begroting zijn opgenomen rijst het beeld dat hier niet altijd sprake van is geweest. Daarom heeft de SGP een motie ingediend waarin het college wordt opgeroepen werk te maken van een realistische begroting. De motie is unaniem aangenomen. Jeugdzorg verdient aandacht. Een stevige en gezonde basis voor de jeugd is van ontzaglijk groot belang en kan de vraag maar jeugdzorg verminderen. De waarde van het gezin dient in dit kader extra te worden benadrukt. 

De sociale verbinding staat onder druk. Dit vraagt om meer doordenking. Wat kunnen wij als lokale overheid doen om te investeren in de draagkracht van onze lokale samenleving? Daarom diende de SGP de motie Capels Stadsberaad - Omzien naar elkaar in, om op die manier te komen tot een breed gesprek hierover. Spijtig genoeg krijgt deze motie geen meerderheid en hebben wij die teruggetrokken. Maar, wordt vervolgd!

Met dit alles is echter de best te volgen weg nog niet genoemd. En dat is omhoogzien. Met gevouwen handen. En dan zijn er die prachtige woorden uit de psalm die minister De Jonge bezigde in de richting van het vertrekkend SGP Tweede Kamerlid Bisschop. Als SGP herhalen wij die wens voor de hele Capelse samenleving: En de liefelijkheid des HEEREN, onzes Gods; zij over ons; en bevestig Gij het werk onzer handen over ons, ja, het werk onzer handen, bevestig dat (Psalm 90:17). 

Capels Bewoners Belang VAN GENT (CBB VAN GENT)

Logo Capels Bewoners Belang

In de aanbiedingsbrief daarin staat: “Als het rijk de komende jaren niet met structurele middelen over de brug komt stevenen we in 2026 af op een financiële afgrond”. De VNG adviseert investeer en maak het zichtbaar voor het rijk dat er een tekort is. Het college volgt dit advies, maar wij denken dat dit financiële Kamikaze is. Het beleid was altijd een sluitende meerjarenbegroting! Blijvende investeringen worden ineens incidenteel en het denk en doe mee fonds wordt blijvend! Als het op papier maar klopt is er niets aan de hand, maar dat is een omgekeerde wereld voor een kloppend huishoudboekje! Wat is zo’n begroting dan eigenlijk nog waard als je die naar believen sluitend kan maken?

Bij wonen wordt ook genoemd dat we met het bouwen van duizenden woningen de woningvoorraad beter aan willen laten sluiten op de woonbehoeften. Vraag daarbij aan de wethouder is: de woonbehoefte van wie? Wat er de laatste decennia gebouwd is was over het algemeen veel te duur en heeft op geen enkele wijze bijgedragen aan aansluiting op de woonbehoefte van starters, ouderen en doorstromers. Capellenaren zitten niet te wachten op dure woningen in het hoge segment en ook niet op woningen met een hoogte segment. Dit is duidelijk merkbaar aan de verzoeken van ontwikkelaars om koopwoningen zoals bij het Blinkert terrein om te laten zetten in huurwoningen. Ook bij de Mient zijn nog steeds niet alle woningen verkocht. Hoe gaat het dan straks bij het nieuwe Rivium vragen wij ons af? Bij verduurzaming voor woningeigenaren komen weer de nodige leningen voorbij waarmee geholpen wordt. Die leningen komen dan weer bovenop de hypotheek die de eigenaren al hebben zodat oudere eigenaren aan het eind van de looptijd van hun aflossingsvrije hypotheek, die in het verleden heel normaal was, verder in de problemen komen met het financieren van hun nieuwe hypotheek voor datzelfde huis. Wij vragen de wethouder om de aandacht te richten op het ondoorzichtige woud van subsidies. Zorg voor een loket van specialisten, die huiseigenaren de weg wijst in het doolhof in subsidieland.

Bestuur en ondersteuning

Hier worden bij inspraak van bewoners 5 speerpunten genoemd die wat ons betreft veel te vaag zijn. Waarom niet eens kijken naar een organisatie zoals de Vereniging Eigen Huis die een participatiehandvest heeft gemaakt met daarin 6 stappen om participatie van inwoners echt concreet te maken en inhoud te geven. Daarin wordt bijvoorbeeld in stap 4 ook budget gereserveerd voor inhuren van deskundigen door inwoners om hun informatieachterstand ten opzichte van de gemeente op te heffen.

Integrale veiligheid en openbare orde

Er wordt ingegaan op toenemende agressie, messengeweld en dergelijke van groepen jongeren en er wordt ingezet op grenzenstellend jongerenwerk. Waarom ook niet regelmatig onaangekondigde fouilleeracties bij o.a. scholen, metrostations en hangplekken om wapens zoals messen en dergelijke af te pakken? Want wat je niet bij je hebt, kun je ook niet gebruiken Bovendien heeft dat een preventieve werking als de jongeren weten dat ze het risico lopen gefouilleerd te worden.

Capels Bewoners Belang PENGEL (CBB PENGEL)

Logo Capels Bewoners Belang

De aanbiedingsbrief van de begroting verwijst naar een financieel kruispunt waarop we staan. De wat mij betreft essentiële en terecht gestelde vraag is: Welke kant willen we op? Ik kan mij vinden in het advies van De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) om noodzakelijke investeringen niet uit te stellen. Het is een understatement dat Capellenaren inderdaad onze steun en aandacht verdienen. Mijn antwoord op de vraag: Welke kant willen we op, is de volgende. Wat mij betreft zou de vraagstelling “Welke kant MOETEN we op?” passender zijn, gelet op de uitdagingen waarvoor wij staan. Wij MOETEN een kant op waarop wij de zorgelijke ontwikkelingen onder onze (zeer jonge) jongeren het hoofd kunnen bieden. Daarbij gaat het gaat om onder meer agressie, geweld, wapen- en messenbezit, drugsgebruik en drugshandel, witwassen en een toename in het aantal rivaliserende groepen.

Wij MOETEN een kant op waar wij Capellenaren zoveel mogelijk met voorkeur en passend kunnen huisvesten. Tijdelijke huisvesting dient voorbehouden te zijn aan vluchtelingen, asielzoekers, ontheemden en andere tijdelijk te huisvesten behoeftige mensen. We MOETEN een kant op waar wij inzetten op sociale controle, daar waar cameratoezicht toch geen soelaas biedt. Om het signaal af te geven dat wij Capelle zo veilig mogelijk willen houden. Voortbordurend op sociale samenhang is het van groot belang dat wij als gemeente een antidiscriminatiebeleid voeren voor alle doelgroepen, zoals de LHBTQ de aandacht krijgt. Het bevorderen van de sociale samenhang draagt er uiteindelijk toe bij dat elke Capellenaar zich thuis weet te voelen. Dat is de kant waar wij op MOETEN. Geld is belangrijk, maar hoeft niet altijd de basis te vormen voor een veilige samenleving.

GroenLinks: Meerjarenbegroting van de gemeente zorgelijk

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

Vanaf 2026 is er meerjarig een blijvend tekort dat oploopt tot ongeveer 16 miljoen in 2031 waarin al een aantal besparingen zijn doorgevoerd. Wij maken ons als GroenLinks grote zorgen over de gemeentelijke financiën. Hoe gaan wij als gemeente ervoor zorgen om het blijvende gat vanaf 2026 te dichten indien dat vanuit het Rijk niet wordt goedgemaakt?  Welke beleidskeuzes gaan we maken zonder dat deze ten koste gaan van de verduurzamingsopgave, de bouwopgave en het armoedebeleid? Vragen die wij als raad aan onszelf dienen te stellen in de komende periode.  Voor GroenLinks zijn verduurzaming en vergroening belangrijke speerpunten. Met de vele acties die lopen op het vlak van duurzaamheid en die zijn beschreven in de begroting zijn we blij. Het is goed en nodig dat hier hard aan getrokken wordt. Ook zijn we blij dat er invulling wordt gegeven aan de motie meer bomen en de aandacht die er is voor het verminderen van hittestress en de opvang van overtollig water. Ook zijn we tevreden over het feit dat er veel acties in de begroting staan die het fietsnetwerk versterken. We vinden het erg belangrijk dat het fietsnetwerk ook veilig is en ondersteunen het verbeteren hiervan, met name waar verkeersveiligheid, voor zowel fietsers als voetgangers, in het geding is. 

Kortom, we constateren dat er mooie voornemens zijn in 2024, maar de grote vraag blijft hoe kunnen we als gemeente de mooie dingen ook in de toekomst blijven doen. 
 

PvdA

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Vorig jaar zijn veel plannen in Capelle niet uitgevoerd. De krapte op de arbeidsmarkt was daarbij een belangrijke verklaring. Gelukkig is er weer beweging. Wel maken wij ons nog zorgen over het verlies van ervaring, vakkennis en collectief geheugen door de snelle omloop van personeel bij de gemeente. Dat sluit aan bij berichten in de landelijke media dat gemeenten sowieso steeds minder vaak ingewikkelde vakkennis in huis hebben en steeds meer leunen op inhuur van buiten en van onderzoeksbureaus. Dit is zorgelijk, omdat de binding met Capelle op deze manier verloren gaat. Een sterke gemeentelijke organisatie is nodig om alle belangrijke plannen voor Capelle uit te voeren.

Zoals bij armoede: Wij zijn heel positief dat Capelle eigen verantwoordelijkheid neemt, bijvoorbeeld met de aanpak van menstruatiearmoede en de soepkar. Tegelijkertijd zijn we niet klaar. Er zijn nog steeds veel mensen die onze hulp nodig hebben. De afgelopen maanden zagen wij regelmatig daklozen op straat slapen. Er zijn mensen die de rekeningen niet kunnen betalen, terwijl ze hard werken. Mensen die door ziekte niet kunnen werken en daardoor niet rond kunnen komen. Hoe leg je dat allemaal uit? Ook over het leerlingenvervoer hebben wij de afgelopen maanden veel zorgen gehad. Het is onbestaanbaar dat deze kinderen niet naar school kunnen of veel te laat op school komen. We zijn dan ook heel blij dat dit nu weer goed lijkt te gaan.

Er komen ook grote uitdagingen op ons af. De vergrijzing is zo’n uitdaging. Personeelstekort maakt het steeds lastiger om zorg te leveren zoals we zouden willen. Het kan straks niet meer allemaal. En dan? Goed dat we daar actief mee bezig zijn, maar het mag wel allemaal iets duidelijker. Een andere uitdaging is het grote woningtekort. Ook hier zitten er allerlei problemen die we niet zo snel achter de cijfers zien. Mensen die vastzitten in een te dure woning, mensen die niet kunnen scheiden, omdat er geen huis is en jongeren die langer thuis moeten wonen dan ze zouden willen. We moeten daarmee aan de slag. Zonder direct de stad vol te bouwen met hoogbouw. En met bescherming van onze monumenten.

Wij zijn heel blij dat we mooie ambitieuze groene plannen voor duurzaamheid en de buitenruimte hebben vastgesteld. Zo is dit jaar het maaibeleid veranderd om de biodiversiteit te vergroten. En het Schone Lucht Akkoord wordt getekend. Groen en duurzaam, daar willen we naar toe. Fietsen krijgt gelukkig veel aandacht in deze begroting. Dat is nodig voor een groene stad. De PvdA vindt dat het kruispunt Duikerlaan-Kerklaan snel aangepakt moet worden. Ook openbaar vervoer is belangrijk bij een groene stad en daar nemen de zorgen na de lange afgeschaalde dienstregeling van de RET wel toe. Hoe zorgen we dat we letterlijk bereikbaar blijven?

Tot slot, zijn wij positief dat er in deze begroting voor gekozen is om inzichtelijk te maken welke financiële tekorten er de komende jaren zullen ontstaan. Dit signaal is wat ons betreft heel belangrijk. Met alle taken die naar de gemeente zijn gekomen, moeten daar ook de benodigde middelen van het Rijk tegenover staan.

ChristenUnie: Geloof in de samenleving

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

De ChristenUnie vindt haar houvast in het geloof. Geloof in God die deze wereld en ons allen gemaakt heeft. We willen ook geloven in de samenleving: ieder mens heeft een levenstaak, je bent er ook voor de ander. Intussen putten we onszelf uit, we putten elkaar uit, we putten de aarde uit. Dat is de werkelijkheid die velen zien. De grootste mond en de dikste portemonnee krijgen vaak hun zin. Dat mag zo niet langer. Er is een samenleving nodig die de handen ineenslaat met een bestuur dat haar verantwoordelijkheid neemt. We willen ons niet neerleggen bij armoede, bij verslechtering van de leefomgeving, bij toenemende eenzaamheid en bij oplopende kwetsbaarheid in zorgsituaties.

In de Capelse gemeentebegroting 2024 wordt gesproken over het ravijnjaar 2026, maar 2024 zelf belooft een plus. Dankzij financieel-technische oplossingen en andere, in verhouding, kleine ingrepen kunnen we doorgaan met onze bestaande plannen en de vaste lasten voor de burger onveranderd laten. Daarnaast kiest het college ervoor zoveel mogelijk op incidentele wijze te investeren in de stad. De vraag is, of dit verstandig is: op termijn dreigen wij evengoed uit de pas te lopen. Als ChristenUnie zijn wij voor een realistische begroting. Wij kunnen het college op dat vlak volgen bij de gemaakte keuzes. Echter, wij kijken graag naar waarom wij als gemeente er niet aan toekomen onze hele begroting uit te geven. De kerntakendiscussie die voor volgend jaar is aangekondigd is een goede start.

We zijn blij met de aandacht voor veiligheid, met name ook gericht op de Capelse jeugd. Er zijn zorgen over geweldsincidenten en criminaliteit. Het is goed om met alle betrokkenen hierin een plan te trekken. Tegelijkertijd weten we dat veiligheid en andere grote thema’s, zoals bestaanszekerheid en gezondheid vaak met elkaar verbonden zijn. Om maar niet te spreken over de woningnood en kansengelijkheid. Bij de conferentie Kinderarmoede die onlangs gehouden werd bleek ook weer, hoe alles met elkaar samenhangt: de situatie waarin kinderen verkeren is vaak complex. Hoe kunnen we de handen ineenslaan om tussen al die beleidsterreinen te zoeken naar gezamenlijke oplossingen, samen met de ouders/verzorgers. Dat blijft een uitdaging voor de komende tijd.

In het bijzonder willen we hierbij focussen op de lokale agenda om iedereen mee te laten doen. In Capelle lopen we hierbij zeker niet voorop. Aan de ene kant is er de druk dat je mee moet doen, ook al heb je een beperking. Aan de andere kant lopen mensen vast. Hoe helpen we hen echt? 
Wat de buitenruimte betreft: we zijn blij met de bouw van veel nieuwe woningen, die onverdroten doorgaat, al hadden we graag meer sociale woningbouw gezien. Gelukkig is er in de plannen ook voldoende aandacht voor groen, dat hebben we allemaal nodig om de stad leefbaar te houden. Over mobiliteit blijven wij ons zorgen maken om de positie van het langzame verkeer. We zien dit onvoldoende terug in de keuzes die gemaakt worden.

Er zijn zorgen, voor vandaag en morgen. Toch blijven wij geloven onze goede God en in elkaar, in de samenleving. We wensen onze stad en haar bestuur veel wijsheid en Gods zegen toe.

CDA: Nu keuzes maken!

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Financieel kruispunt

Zoals al regelmatig te horen is, ligt er voor het jaar 2026 een doemscenario op ons te wachten. Het wordt al het ravijnjaar voor Capelle en andere gemeenten genoemd, omdat dan de begroting niet sluitend te krijgen is. Met de begroting 2024 kiest Capelle nu om zoveel mogelijk incidenteel te doen in de stad voor de jaren 2024 en 2025. Zo voorkomen we stilstand en blijven we Capellenaren de steun en aandacht geven die ze verdienen en soms zelfs heel hard nodig hebben. Voor het CDA dient Capelle als een goed rentmeester vooruit te blijven kijken. Mogelijke wensen vanuit de samenleving zijn een gedeelde verantwoordelijk waarbij de kosten niet altijd alleen bij de overheid of de volgende generatie neergelegd kunnen worden. Dit vraagt om nu al voor te sorteren op het kruispunt en met een blik op de toekomst te kijken welke afslag Capelle neemt. In iedere geval welk afslag Capelle ook neemt, er moet een realistische begroting zijn waarbij er geen sprake is van onderbesteding, uitstel van onderhoud of verlengen van afschrijvingstermijnen. Zie het als een auto waar het waarschuwingslampje brandt maar we blijven doorrijden. Als je dan bij de garage komt loop je op tegen een forse rekening. Uitstel brengt op termijn extra kosten met zich mee. Het CDA heeft dan ook de motie van de SGP “Realistisch begroten” ondersteund.

Grensstellend jongerenwerk

We zien ook in Capelle een aantal zorgelijke ontwikkelingen bij groepen (zeer jonge) jongeren ten aanzien van onder meer agressie, geweld, messenbezit, drugsgebruik en drugshandel en rivaliserende groepen. Door extra inzet van specialistisch jongerenwerk (JOZ) willen we tijdig een positieve omslag teweegbrengen bij deze jongeren. Het CDA heeft met klem aandacht gevraagd voor betrokkenheid van ouders, want dat is de basis voor een kansrijke toekomst. Hiernaast blijft preventieve inzet noodzakelijk, dichtbij in de buurt of wijk.

Veilig reizen en zonder beperkingen

Voor het CDA is het meedoen aan de samenleving een belangrijk uitgangspunt. We hebben dan ook een appel gedaan om bij het opstellen van mobiliteitsplannen, dat reizen zonder beperkingen de nieuwe norm wordt. Immers toegankelijkheid moet geen drempel zijn om te kunnen meedoen. De subsidie om bushaltes toegankelijker te maken is een eerste stap, maar er is meer nodig. Ook de veiligheid staat onder druk, mensen voelen zich onveilig in het openbaar vervoer. Het CDA wil graag de OV-boa terug in Capelle. Ook al heeft de wethouder hier geen signalen van en is er zelfs sprake van afschaling, hij neemt dit mee naar het MRDH-overleg.

Gezond en Actief Leven Akkoord

In de vorige raadsperiode heeft ons toenmalig raadslid Devie Badloe aandacht gevraagd voor sporten en een gezonde leefstijl. Het is goed dat het College hier een impuls aan gaat geven. Immers stimuleren van gezondheid en het versterken van de sociale basis vergroot de kans tot meedoen aan de samenleving.

Laten we in deze roerige tijden respectvol met elkaar omgaan. Meer wij en minder ik, minder schreeuwen en meer luisteren, meer een gemeenschap, meer een fatsoenlijk Capelle waar we omzien naar elkaar.

SP: RAPPORTCIJFERS

Logo SP

Met de begroting als leidraad deelde SP bij vorige beschouwingen gedachtes en ideeën aan de hand van een fietstochtje door de gemeente of rondkijkend vanaf een bankje op een pleintje. Eerlijk gezegd, zo geïnspireerd zijn we deze keer niet. De toestand van de wereld is er niet beter op geworden. Oorlog, honger, ongelijkheid. De gevolgen daarvan zijn ook in Capelle merkbaar. Oekraïense vluchtelingen, asielzoekers, huisvesting van statushouders, maar ook: hoge inflatie, dure boodschappen en hoge vaste lasten. De gemeenteraad maakte zich druk over een bijdrage aan hulp voor slachtoffers van natuurgeweld en de vraag voor wie we de vlag hijsen of strijken. Menselijk leed laat zich natuurlijk niet in geld uitdrukken. Een begroting staat juist in het teken van het materiële, van geld. Wat zien we eigenlijk terug van al dat geld? Want veel straten, fietspaden, openbaar groen en pleintjes kunnen wel een opknapbeurt gebruiken. Er zijn buurten waar jaar in jaar uit dezelfde brief op de mat valt ,“binnenkort starten wij met onderhoudswerkzaamheden…”. Jarenlang geen speeltoestellen, gevaarlijke wegen vol gaten en verzakkingen. Denk aan de hermitage en de gebouwenbuurt. Ondertussen alle aandacht en enorme kostenoverschrijding voor het paradepaard het Stadsplein. De wethouder haalde de krant over oplopende tekorten en bezuinigen. Ook de verontrustende cijfers over armoede en laaggeletterdheid in Capelle deden dat. En geweldsmisdrijven, jeugdbendes en drugscriminaliteit.

Tja, Capelle, zwalkende gemeente tussen de dorpse en stadse ambitie. Die dringend groot onderhoud nodig heeft, niet alleen qua stadsbeheer , maar ook als het gaat om sociaaleconomische vraagstukken. Daar moet je niet incidenteel in investeren, dat vraagt om blijvende aanpak.

De SP stemt in met de “hardere” aanpak van criminele jongeren, maar benadrukt het belang van opvoeding, begeleiding van kwetsbare gezinnen, armoedebestrijding. Een breed aanbod van passend onderwijs, goede jeugdzorg en meer jongerenwerkers in de wijken. Hulpbehoevenden ondersteunen we vanuit de wet maatschappelijke ondersteuning. De WMO gaat weer veranderen. Dit moet in Capelle leiden tot een aanmerkelijke besparing. De SP maakt zich zorgen> het doel van de wet is zorg verlenen en dat mag niet ondergeschikt raken. Mensen moeten niet buiten de boot vallen door verkapte bezuinigingen! Als het om kosten gaat, rijst ook de vraag in hoeverre we in onze gemeente nog willen dat de markt bepaald welke voorzieningen we hebben. Dat we accepteren dat onze kinderopvang, woningbouw of de bouw van zorg- en verpleeghuizen afhangen van subsidies en winstgevendheid. We hebben de keuze, de vrijheid om meer de regie te voeren en om zelf de portemonnee te trekken voor de Capellenaren. De SP vindt dat we die verantwoordelijkheid moeten nemen, want we zijn geen arme gemeente. Al was het maar omdat we hebben afgesproken 20 miljoen euro van de zogenaamde Eneco gelden voor alle Capellenaren in te zetten. Voor meer groen, meer woningen, meer banen, beter openbaar vervoer. Geld uitgeven, blijvend investeren. Bij sommige partijen roept het weerstand op. De SP blijft van mening dat er genoeg te investeren is en blijft in de Capelse samenleving, ook nu. Want die slechte cijfers?  “Die komen niet uit de lucht vallen“, zou de meester zeggen. 

Belang van Nederland (BVNL): Capelle blijft verbeteren

Logo Belang van Nederland (BVNL)

BVNL-Capelle heeft onder aan de streep positief gereageerd op de begroting voor 2024.Het biedt een uitgebreid pakket aan mogelijkheden, regelingen en verbeteringen voor tal van Capellenaren. Helaas signaleren we dat de begroting vanaf 2026 niet meer sluitend is. Er zijn drie opties om deze tekorten te verhelpen: bezuinigen, extra financiering van de overheid of het verhogen van lokale belastingen. BVNL-Capelle zal zich concentreren op het combineren van de eerste twee maatregelen. Het is eerlijk om te zeggen dat het verhogen van de lasten niet kan worden uitgesloten gezien de huidige inflatie en stijgende kosten. In 2024 blijft Capelle aantonen dat het in staat is de kosten voor de inwoners laag te houden en tegelijkertijd aanzienlijke vooruitgang te boeken bij de ontwikkeling van de gemeente. Met het centrumgebied bijna gereed, is ook geld opzijgezet in de begroting om de Terp en de omgeving te verbeteren, waar wij blij mee zijn. Het is duidelijk dat Capelle elke dag verbetert. Het kan zijn dat het niet altijd meteen bij u in de buurt is. Maar ik zeg het vaker: als je alles doet, doe je eigenlijk niets. Capelle heeft een uitgebreid aanbod aan voorzieningen om de kwetsbare groepen te ondersteunen op het gebied van armoede, zoals sport, cultuur, energie en kwijtscheldingen. Dit pakket blijft vrijwel onveranderd en biedt veel steun. Helaas geldt dit niet voor iedereen, aangezien dit pakket bedoeld is voor inwoners van Capelle die leven onder 120 of 130% van het sociaal minimum. Dit resulteert in een gebrek aan vangnet voor mensen met een gemiddeld inkomen en baart ons zorgen.

Natuurlijk zijn er ook dingen die verbeterd kunnen worden en een belangrijk aandachtspunt is de veiligheid. Helaas is het zo dat we steeds vaker stedelijke problemen binnen onze gemeentegrens zien, wat we liever niet zouden willen. BVNL-Capelle is van oordeel dat handhaving onvoldoende mensen heeft om goed op te treden en brengt dit regelmatig ter sprake in de gemeenteraad. Ook wonen blijft een punt van aandacht, met name voor onze jongeren. Daarover kunt u meer lezen in de stelling welke BVNL-Capelle binnenkort publiceert in “Het Kontakt” waarop de Capelse fracties op mogen reageren.

Ik wil afsluiten dat BVNL-Capelle van mening is dat we wonen in een prachtige gemeente, zonder dat we ons dat misschien niet realiseren.

Capels Belang: Gaan we financieel het ravijn in?

Logo Capels Belang

De raad behandelde de begroting voor 2024 en het meerjarenperspectief voor de komende 4 jaren. Al jaren zijn wij als raad niet gewend om een niet sluitende meerjarenbegroting aangeboden te krijgen, maar nu in 2023 voor de begroting 2024 is dit sinds lange tijd weer het geval. Het ravijnjaar 2026 is ook in onze begroting zichtbaar en de stand van de begroting is vanaf begrotingsjaar 2026 dan ook negatief en blijft in deze begrotingsboekwerken ook negatief in de doorkijk naar 2031. Is dit zorgelijk? Dat ligt eraan op welke manier je deze begroting benaderd. Er is in deze begroting al gewerkt met een meersporenbeleid. Een boekhoudkundig en een rekenkundig. Sommige zullen dit boekhoudkundige trukendoos noemen, maar hierbij kijken we voor een groot deel naar de cijfers zoals deze gepresenteerd worden en in deze begroting wordt er in deze systematiek rekening gehouden met een onderbesteding van middelen en deze worden dan ook opgenomen. Voor Capels Belang is realistisch begroten een belangrijk uitgangspunt. Of en hoe er eventueel aan het zogenaamde derde spoor gewerkt moet worden, namelijk daadwerkelijk bezuinigen of lastenverhoging, is een gegeven wat wij pas kunnen beoordelen als we richting de begroting 2025 -2026 gaan. Zal de soep van het ravijnjaar daadwerkelijk zo heet gegeten worden als deze nu wordt opgediend? Of het ravijnjaar ook daadwerkelijk een ravijnjaar zal worden zal dan moeten blijken en pas dan zullen we ons moeten gaan buigen over ombuigingen in onze uitgave. Als we nu naar de begroting kijken dan is die vanaf 2026 negatief. Echter de collegebrief waarin we de nieuwe cijfers vanuit de septembercirculaire doorgerekend zien, dan ziet het er alweer anders uit. Investeren in Capelle, investeren in de Capellenaar blijft belangrijk. Hierbij zijn veiligheid en wonen in Capelle belangrijke pijlers om in te blijven investeren. Dit zullen uitgangspunten blijven voor Capels Belang.