Tijdens de raadsvergadering van maandag 14 november stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de begroting 2023. Tijdens de behandeling van de begroting zijn ook moties en amendementen aangenomen. U leest de reacties van de politieke partijen uit de gemeenteraad op de begroting.

Leefbaar Capelle: Denkend aan Capelle

logo Leefbaar Capelle

Gebaseerd op het gedicht herinneringen aan Holland heeft Leefbaar Capelle afgelopen maandag 14 november de algemene beschouwingen gehouden. Financieel staat de gemeente er goed voor. Ook in deze crisistijd. Hierdoor kunnen de lasten laag blijven.

Als Leefbaar Capelle vinden we het belangrijk dat de Capellenaar niet meer aan lokale lasten betaald dan strikt noodzakelijk of dat wat moet. Ook in deze begroting zijn de lasten laag gehouden. Het is de eerste begroting van het nieuwe college en veel ambities uit het Capels Akkoord zijn in de begroting verwerkt en daar is Leefbaar Capelle blij mee.

Zijn er dan geen aandachtspunten? Jazeker wel. Veiligheid blijft een punt van aandacht voor Leefbaar Capelle. In de raad hebben we hieraan ook weer aandacht besteed met een verwijzing naar onze artikel 38 vragen, die wij eerder al aan het college hadden gesteld naar aanleiding van het incident op het Stadsplein. We zijn blij dat de wethouder Veiligheid en de burgemeester dagelijks bezig zijn met veiligheid in Capelle. Zo ook in deze begroting. Een digitale stadsmarinier. In de tijd van digitalisering en Internetcriminaliteit is zo’n marinier nodig. Ook digitale veiligheid is van belang.

Wonen in Capelle is een onderwerp dat ook Leefbaar Capelle aan het hart gaat.
Hoe wonen wij in Capelle en hoe willen wij gaan wonen in Capelle? Dit onderwerp hebben wij ook in het licht van ouder worden in Capelle aan de orde gesteld. Wij willen graag een brede discussie over hoe worden we ouder in Capelle. En dat heeft dan niet alleen betrekking op wonen. Maar zeker ook de zorg en welzijnsaspecten die horen bij ouder worden in Capelle op de middellange en lange termijn. Wat is dan wenselijk, wat is nodig en hoe gaan we dat vormgeven.

Een ander belangrijk punt is de crisis waarin we verkeren. Financieel hebben ook veel Capellenaren het minder goed of zelfs slecht. Het college was voornemens om de Capelse huishoudens een eenmalig extraatje te geven, welke verrekend zou worden met de lokale lasten. Leefbaar Capelle heeft een amendement ingediend om dit extraatje op een betere manier tot zijn recht te laten komen voor het verzachten van financiële noden bij Capellenaren in het kader van deze crisis. De opdracht aan het college is om uiterlijk april 2023 met gerichte maatregelen te komen om Capellenaren te helpen. Dit doet wat de raad betreft recht aan de huidige situatie en noden in Capelle voor diegene die dit het hardst nodig hebben. Dit amendement van Leefbaar Capelle is raadsbreed gesteund en ingediend en unaniem aangenomen door de raad.

Uiteraard zitten er meerdere zeer belangrijke zaken in de begroting, Het is het spoorboekje van de raad aan het college. Leefbaar Capelle heeft vertrouwen in een goede uitvoering.
Wilt u de algemene beschouwingen van Leefbaar Capelle teruglezen? Kijk dan op onze website.

Website:     www.leefbaarcapelle.nl(externe link)
Twitter:       @LeefbaarCapelle(externe link)
Facebook:   Leefbaar-Capelle(externe link)
Instagram:   leefbaarcapelle(externe link)

D66: Solidair & Sociaal

logo D66 Capelle aan den IJssel

Het woord crisis horen we steeds vaker. Niet omdat het woord aan inflatie onderhevig is, maar wel omdat we in een tijd leven waarin de bestaanszekerheid van veel mensen op verschillende manieren onder druk staat.

Na twee moeilijke jaren van corona hebben wij nu ook te maken met een oorlog in Oekraïne, met een energiecrisis en met hoge inflatie. Wij zien vanuit het college in de begroting veel aandacht voor inwoners in Capelle die extra ondersteuning goed kunnen gebruiken in deze lastige tijden. Voor vele gezinnen is het door gestegen kosten lastig de eindjes aan elkaar te knopen. Het doet ons dan ook goed om te zien, dat juist in deze lastige tijd, er een sociale koers wordt gevaren.  Ook beseffen wij dat een coalitieakkoord voor een periode van vier jaar geldt en niet alles wat hierin is afgesproken gelijk in het eerste jaar kan worden gerealiseerd. D66 Capelle is echter zeer verheugd om te zien dat bij een meerderheid van de programma’s in de paragraaf ‘Wat willen wij bereiken?’ toch al best veel acties uit het coalitieakkoord staan. Zeker voor het programma ‘Sociaal Domein’, waar veel partijen in hun verkiezingsprogramma uitgebreid aandacht aan hebben besteed, staan veel beleidsdoelen aangekondigd.

D66 Capelle is blij dat er een solide en sluitende begroting is gepresenteerd. Mooi dat er zelfs een positief resultaat op de balans te zien is. Hierbij merken wij wel op dat het geen kerntaak van de gemeente is om te streven naar winst. Wij zetten ons ervoor in dat het positieve resultaat 2023 uiteindelijk ten goede zal komen aan de inwoners van Capelle. Wel moeten we het dreigende tekort op de begroting in de jaren vanaf 2029 goed in de gaten houden en hier adequaat op reageren door op tijd bij te sturen.

Wij hebben ook nog steeds te maken met een klimaatcrisis. Niets doen is geen optie en gelukkig ziet het gemeentebestuur dat ook in. Wij kijken dan ook uit naar de komst van de duurzaamheidsleidraad. Voorlopend op de leidraad is onze motie voor circulair bouwen en slopen aangenomen. Daarmee roepen wij het college op om te onderzoeken hoe circulair bouwen en slopen als norm kan worden gesteld.

Het oplossen van de woningcrisis is meer dan alleen bouwen van nieuwe woningen. Om voor zowel jong als oud een passende woning te realiseren moet er meer worden gedaan. Zo zien wij in de begroting dat de gemeente zich gaat inzetten om de doorstroming op de woningmarkt te bevorderen. Ook worden er maatregelen getroffen als opkoopbescherming en zelfbewoningsplicht om zo bij te dragen aan een gezondere woningmarkt. Het is immers onze plicht om Capellenaren te helpen een passende woning te vinden.

Wij staan voor zware uitdagingen maar door als gemeente de handen in een te slaan en samen te werken kunnen wij de uitdagingen samen overkomen. Een gemeente waarin wij iedereen vrijlaten en niemand laten vallen.  

VVD Capelle: Wel ondersteunen, niet overnemen

logo Capelse VVD

Als Capelse VVD willen we graag aandacht vragen voor de onzekerheid waar veel mensen op dit moment in verkeren. Helaas rollen we van crisis in crisis en is de rust nog ver te zoeken. Daarbij komt ook nog de verruwing in de maatschappij, op social media en in het politiek debat. En eenieder begrijpt dat het komende jaar niet gemakkelijk zal zijn.

Wat wij kunnen doen en betekenen op gemeentelijk niveau is waar het in de begroting om gaat. Ervoor zorgen dat inwoners en ondernemers voldoende gestut worden, zodat ze niet omvallen. Maar met voldoende veerkracht en ruimte om hen het eigen initiatief nadrukkelijk te laten. Wel ondersteunen, niet overnemen. Het blijft belangrijk om kansen te bieden aan Capellenaren, maar laten we voorkomen dat we een mini-verzorgingsstaat creëren. Want wat je met alle goede bedoelingen inricht, daar kom je meestal later weer moeilijk vanaf.

We zien graag dat iedereen mee kan blijven doen, terwijl we aandacht blijven vragen voor de kansen van onze jongeren en de kwetsbaarheid van onze ouderen. Ook onze ondernemers kunnen wel wat steun gebruiken: dus wees sociaal en koop lokaal. Het tegengaan van de schuldenproblematiek blijft nadrukkelijk belangrijk.

De afgelopen jaren hebben we ingezet op een financieel solide beleid. En dat zouden we de komende jaren graag doorgezet willen zien. De VVD hecht aan duidelijke financiële kaders waarbij we als raad eerst besluiten en daarna de middelen toewijzen. Ambitie is goed, maar een concreet plan is echt beter. Alleen dan is er sprake van kaderstelling en een mogelijkheid om achteraf te controleren.

In 2023 is er aandacht en zorg voor onze inwoners. Er is ruimte voor wonen. De verkeersontsluiting van onze stad krijgt voldoende aandacht. En ondanks de financiële zorgen en de inflatie proberen we lokaal de zaken als gemeente voor de inwoners goed op orde te houden. Er is meer inzet op veiligheid door extra handhaving, ook op zondag. En er wordt een digitale stadsmarinier ingezet.

We zijn als VVD trots dat de aankomende opkoop-bescherming gerealiseerd wordt, waardoor meer starters kansen krijgen op de woningmarkt. Hier hebben we echt voor gestreden. We vragen het college ook om haast te maken met het verleggen van het fietspad aan de Ketense Zoom. Fietsers blijven daar erg kwetsbaar. We omarmen de focus op een prettige, gezonde en vitale leefomgeving waarbij cultuur en sport nadrukkelijk een rol hebben. Investeringen in de buitenruimte leiden tot een fijnere omgeving waar alle Capellenaren beter van worden.

De Capelse VVD gaat ook het komende jaar haar uiterste best doen om ervoor te zorgen iedereen in Capelle mee kan blijven doen!

SGP: Perspectief in onzekere tijden

logo SGP

De wereld is in de greep van onzekerheid. Er is veel wat zorgen baart: de oplopende prijzen, de oorlog in Oekraïne, de energiecrisis en de gevolgen van de klimaatverandering. In dat licht moet het bestuur van Capelle er alles aan doen om ervoor te zorgen dat de mensen die het moeilijk hebben, zo goed mogelijk worden ondersteund. Maar ook dat de tweedeling die er is tussen arm en rijk niet nog groter wordt. 

De SGP is blij met de daadkracht van het nieuwe college. Soms echter is het college iets te voortvarend en wordt daarbij de kaderstellende rol van de raad een beetje vergeten. De SGP hamert erop dat de raad als hoogste orgaan ook daadwerkelijk de kaders stelt, voordat er zaken in gang worden gezet. 

De SGP dringt aan op een ambitieuze aanpak van energiearmoede: armoede die veroorzaakt wordt door een hoge energierekening. Het mes van verduurzaming snijdt dan aan twee kanten! Er is echter ook mobiliteitsarmoede: mensen die zich niet kunnen verplaatsen omdat ze er geen geld voor hebben. Daarom wil de SGP dat serieus wordt gekeken of gratis OV voor minima meerwaarde biedt. 

In tijden van wereldwijde crises is er ook behoefte aan wereldwijde solidariteit. Capelle kan en moet haar steentje bijdragen om mensen die hun toevlucht nemen tot Nederland, op een humane wijze op te vangen. Dat vraagt inzet en betrokkenheid van ons allemaal en een voorbeeldrol van de gemeente. 

In Capelle wonen veel ouderen. Het is van groot belang dat we er alles aan doen om onze oudere generatie in de gelegenheid te stellen om op een fijne en gezonde wijze oud te kunnen worden. Tegelijk stijgen de kosten snel en moeten steeds meer partijen de handen ineenslaan voor een goed resultaat. De SGP wil op zoek naar innovatieve manieren om in Capelle op een slimme manier met de vergrijzing om te gaan. De raad omarmde voltallig onze motie waarin hierom gevraagd wordt. 

Het college wil graag een stadsfeest organiseren. Daartoe moet ook een onderzoek gedaan worden om te kijken wat de ideale vorm is en hoe een dergelijk feest ook georganiseerd kan worden zonder subsidie van de gemeente. De SGP vindt het in deze tijd onbegrijpelijk dat er in deze tijden zoveel geld wordt uitgetrokken voor een feest en heeft op dit punt tegen de begroting gestemd. 

De SGP verwees in haar algemene beschouwingen naar het leven van John Newton. Deze slavenkapitein kwam tot bekering en werd predikant. Hij dichtte het wereldberoemde lied “Amazing Grace”. Newton kon met zijn eigen verleden in het reine komen dankzij Gods verbazingwekkende genade. Dat geldt voor ons vandaag nog steeds! Maar dankzij die genade kon Newton ook in vertrouwen leven, ondanks alle zwarigheden en problemen.

Hij dichtte: 
‘’Through many dangers, toils and snares, 
I have already come;
’twas grace that brought me safe thus far,
and grace will lead me home.’’

Ja, er zijn zorgen. Er zijn grote problemen. Maar dit perspectief geeft uitzicht en houvast. We wensen het iedereen van harte toe!  

Capels Bewoners Belang (CBB): Begroting XL

logo Capels Bewoners Belang

Uitdagingen

Op 14 november vond in de gemeenteraad de behandeling van de begroting 2023 plaats. Het college informeert raad en bewoners over de voorgenomen plannen en de beschikbare middelen. Het moge duidelijk zijn dat de gemeente als organisatie voor uitdagingen staat. Ook de gemeente is op zoek naar medewerkers. De werkvoorraad in overeenstemming brengen met het aantal medewerkers en vermindering van de werkdruk is een van die uitdagingen. Andere uitdagingen zijn de woningnood en de druk op de al schaarse woningvoorraad en de energiecrisis. 

In de aanbiedingsbrief aan de gemeenteraad wordt wat mij betreft de kern waar de begroting toe dient, geschetst. Gewezen wordt op deze uitzonderlijke tijden die volop de aandacht en inzet van gemeenteraad en college vragen voor Capellenaren, onze maatschappelijke instellingen en organisaties en onze ondernemers. Deze groepen vormen de drie pijlers waarlangs de gemeente haar aanpak inhoud zal geven. De focus zal komen te liggen op die zaken waar de crisis Capellenaren het hardst raakt en wat de gemeente kan doen ter verzachting.

Financiële positie van burgers

Verbetering van de financiële positie van onze bewoners verdient wat mij betreft de hoogste prioriteit. De wethouder Financiën verwees als antwoord op mijn vraag hoe het volgens de gemeente met de financiële positie van Capellenaren is gesteld, onder andere naar de begroting met de daarin verwerkte ambities ter financiële compensatie. Onder andere wordt huishoudens met een laag inkomen een collectieve zorgverzekering aangeboden. Ik besef dat dit echter slechts een begin is en voor veel huishoudens zelfs een druppel op de gloeiende plaat. De gemeenteraad nam op 14 november daarom een amendement aan waarin het college wordt gevraagd met nadere voorstellen te komen ter verbetering van de financiën van Capelse huishoudens. Wat mij betreft, doet het college als voorstel alsnog het gebaar ter compensatie van huishoudens in de jaarlijkse woonlasten. 

Jongeren

Onze jongeren verdienen de nodige aandacht om hun schoolprestaties, persoonlijke ontwikkeling. Maar bovenal om hen weerbaar te maken tegen criminele structuren. Er worden daarom middelen voor een Jongerenregeling sport en cultuur 18 tot en met 26 jaar en middelen voor de schuldenaanpak van jongeren beschikbaar gesteld. 

Participatie en inclusie

De gemeente bevordert dat kinderen en jongeren gelijke kansen krijgen, zodat zij als volwaardig burger kunnen meedoen in de samenleving. Ik pleit er persoonlijk voor jongeren voor te lichten over de Nederlandse geschiedenis zodat hen al op jonge leeftijd het belang van een inclusieve samenleving wordt bijgebracht; anders zijn, is niet verkeerd.

Zorg

Verder komen middelen beschikbaar voor ondersteuning van Capellenaren die die ondersteuning het hardst nodig hebben. Er wordt gestreefd naar korte wachttijden en een snelle doorstroom. Een passend en bereikbaar aanbod van voorzieningen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs, sport en cultuur hebben de aandacht. Wat de WMO en andere regelingen betreft vind ik het belangrijk dat zorg toegankelijk blijft en wordt afgenomen door wie die zorg het hardst nodig heeft.

Veiligheid

Veelbelovend, zijn de voorstellen betreffende het waarborgen van de verkeersveiligheid, een veilige buitenruimte en de bestrijding van diverse vormen van overlast en criminaliteit.

GroenLinks: Moties GroenLinks aangenomen

logo GroenLinks Capelle aan den IJssel

In de raadsvergadering van 14 november jl. is de begroting 2023 behandeld. We hebben als GroenLinks ingestemd met de begroting 2023 en twee moties ingediend. Hieronder een korte toelichting bij de moties en onze bijdrage op een aantal thema’s waar we aandacht voor hebben gevraagd.

Moties

Met de motie ‘Gelijk Loon’ hebben we het college verzocht om een onderzoek te doen naar de loonverschillen tussen vrouwelijke en mannelijke ambtenaren werkzaam bij onze gemeente. En met de motie ‘Maak de geschiedenis zichtbaar binnen het gemeentehuis’ die we samen met Capels Bewoners Belang, PvdA en ChristenUnie hebben ingediend hebben we het college verzocht om verklarende onderschriften toe te voegen bij de namen, van de zalen in het gemeentehuis, die refereren naar de (slavernij)geschiedenis. Beide moties zijn aangenomen door de raad.

Armoede

Bij de begroting 2023 zijn er geen inkomensondersteunende voorstellen gedaan waarbij de groep Capellenaren die het hardst worden getroffen, door de hoge energieprijzen en de inflatie, worden gecompenseerd. Rotterdam bijvoorbeeld verstrekt de energietoeslag aan huishoudens met een inkomen tot en met 140% van het sociaal minimum. We hebben ook eerder schriftelijke vragen gesteld over een mogelijke verhoging van de 120%-grens naar 130% en de mogelijkheid naar een inkomens gedifferentieerde toeslag voor Capellenaren. Helaas wordt door het college nu niet hierop ingezet.

Verder zijn we positief over de verruiming van de toegang Jeugdfonds waarbij wel de inkomensgrens wordt opgehoogd van 120% naar 130% en de pilot sport- en cultuurregeling voor jongeren met een laag inkomen.

Vervoer

GroenLinks vindt het positief dat het college aandacht heeft voor het fietsgebruik. Het is de taak van de gemeente om het gebruik van de fiets te stimuleren en de verkeersveiligheid op fietspaden te verbeteren. Naast het fietsgebruik vinden wij dat het college ook het gebruik van openbaar vervoer zou moeten stimuleren om de modal shift echt te kunnen realiseren. Zeker nu de vervoersbewijzen flink duurder worden is het belangrijk dat gebruikers daarin worden gesteund. Wij hopen dat dit college alsnog kijkt naar de mogelijkheden om minima en kinderen t/m 12 jaar gratis gebruik te laten maken van OV.

Groen

Wij zijn positief over de middelen die structureel beschikbaar worden gesteld voor een hoger onderhoudsniveau van groen. En ook het feit dat er wordt gewerkt aan ecologisch maaibeheer juichen wij toe. Wel verwachten we van het college een meer proactieve houding als het gaat om de klimaatverandering. We vinden het prima dat het college eerst onderzoeken wil uitvoeren voor een waterrobuuste en hittebestendige gemeente, maar gezien Capelle enorm versteend is en onze zomers steeds warmer worden, is snelheid nodig. Simpele oplossingen kunnen al genomen worden zoals meer groene parken, groene gevels en het aanplanten van meer diverse bomen, in afwachting van de uitkomsten van de onderzoeken.

Kortom wij vinden als GroenLinks dat er met deze begroting een goede basis ligt. Maar zullen tegelijkertijd het beleid en de inzet blijven monitoren en waar mogelijk denkend vanuit kansen, een bijdrage leveren voor een sociale, duurzame en groene gemeente. 

PvdA: Voor een sterk, duurzaam en sociaal Capelle

logo PvdA Capelle aan den IJssel

Als PvdA zijn we tevreden met de voorliggende begroting. We zien hierin de afspraken die gemaakt zijn in het coalitieakkoord terug zoals: intensivering in maatschappelijke diensten, waaronder Kinderlabs en de ouderencoach. Ook de uitbreiding van de doelgroep voor tegemoetkoming uit het Jeugdfonds Sport en Cultuur en de vergoeding van zwemlessen behoren bij de zaken, waardoor wij ons graag achter deze begroting scharen. 
 
Dat geldt ook voor groenbeheer en duurzaamheid, hiervoor zijn gelden opgenomen in de begroting: Actieplan energiearmoede, duurzaamheidslening aanbieden, informatiepunt energietransitie, zonnepanelen, intensivering van groenbeheer, ecologisch maaibeleid. Wij zijn blij dat de gemeenteraad heeft ingestemd met de voorstellen hiervoor in de begroting. 
 
Het zijn moeilijke tijden waar we in leven. Veel mensen hebben moeite rond te komen, de kosten van levensonderhoud zijn fors gestegen. In de oorspronkelijke begroting was een eenmalige compensatie per inwoner opgenomen, wat in totaal 4,6 miljoen zou kosten. 
Wij hebben als PvdA fractie het door Leefbaar Capelle hierover opgestelde amendement van harte ondersteund. Wij zijn van oordeel dat dit geld veel gerichter kan worden ingezet, suggesties die we daarbij hebben gedaan is het invoeren van een staffel voor het toekennen van energietoeslag voor huishoudens met een inkomen boven de 120% van het Wettelijk Minimumloon of het investeren in zonnepanelen op Capelse daken. Wij vertrouwen erop dat het college zo snel mogelijk komt met een voorstel voor gerichte maatregelen ter bestrijding van de noden van deze tijd. 
 
De PvdA fractie is blij met het vaststellen van deze begroting en met de samenwerking in de raad, waar met elkaar is gezocht naar hoe het samen beter kan. Waarbij we met elkaar werken aan een sterk, duurzaam en sociaal Capelle.  

ChristenUnie: Deugdelijk besturen in tijden van onzekerheid

logo ChristenUnie Capelle aan den IJssel

De algemene beschouwingen zijn aan de orde: tijd om terug te blikken en vooruit te kijken, te memoriseren en mediteren: als christelijke partij zijn wij daar wel vertrouwd mee. Nieuwe inzichten blijken vaak al oud te zijn. Zoals in het bijbelboek Prediker staat: uiteindelijk is er is niets nieuws onder de zon. Moet dat treurig stemmen? Nee, want er staat ook dat we mogen genieten, terwijl we onze dagelijks werk zo goed mogelijk doen. 

Goed besturen in tijden van onzekerheid en wantrouwen, hoe doe je dat? Onlangs verscheen hierover een handreiking, ingaande op de 10 deugden: Verstandigheid, Rechtvaardigheid, Moed en Gematigdheid, plus de bekende drie Geloof, Hoop en Liefde en dan nog de wat lastige Nederigheid, Dienstbaarheid en Gelatenheid. Met deze bril op kijkend naar de begroting zien we dat er zeker verstandig nagedacht is. Ook wordt er in Capelle rechtvaardigheid gezocht, bijvoorbeeld als het gaat om bestaanszekerheid en veiligheid. We vinden moed om nieuwe dingen te doen en matigen ons ook in bepaalde opzichten. Geloof, hoop en liefde zijn wat minder terug te vinden in onze begroting. Wellicht kunnen wij als raad deze deugden tonen, in ons spreken en luisteren, ons vooruitblikken en besluiten? De lastige drie deugden komen langs bij diverse onderwerpen: de nederigheid die we zouden moeten betrachten bij de vluchtelingenproblematiek, de dienstbaarheid die we kunnen leren van onze mantelzorgers en de gelatenheid als het gaat over de hardnekkigheid van die volgorde bij voteren en besluiten; het belangrijke werk in deze gemeente kan beter niet wachten. 

Uit de begroting hieronder een drietal voor de ChristenUnie relevante thema’s, waarbij diverse deugden een rol spelen:

1. Duurzaamheid en gezonde mobiliteit

Als het gaat om verkeer en vervoer blijven wij als ChristenUnie fervent en fanatiek pleitbezorger van de fiets: vaart maken met het weghalen van onveilige paaltjes en evaluatie van het fietsbeleid. Het onderwerp afval vraagt om ander gedrag, we moeten matigen. Hoe gaan we zorgen voor minder afval, met Black Friday en de feestdagen in het verschiet? Koop bewust, koop minder.

2. Samenleven en zorg voor elkaar

Als ChristenUnie zijn we blij met de aandacht die er in deze gemeente is voor de kwetsbaren. We denken dan aan ouderen, jeugd, vluchtelingen, mensen met financiële problemen, maar ook steun voor bijvoorbeeld pleeggezinnen en Capellenaren met een chronische aandoening.

3. Kaderstellende rol en goed bestuur

De buitenruimte is van ons allemaal en bevordert ons gevoel van welzijn. Daarom moet hier geld in gestoken worden. Wij zijn niet zo blij met de volgordelijkheid die op dit onderwerp ook besproken is in de commissie. 

Ook bij het Stadsfeest hebben wij bedenkingen: het is een enorme kostenpost en druist in tegen de aandacht voor de wijken. Is het niet een echte Denk en Doe mee invulling om elke wijk naar eigen believen een bedrag te geven? Deugden houden elkaar in stand. Dus laten we ook de moed hebben om eerlijk en tijdig te evalueren. De Heer zegene onze stad.

CDA: Samen voor Capelle, waar niemand buiten de boot valt

Logo CDA Capelle aan den IJssel

Na de hoop op een terugkeer naar ‘normaal’ na twee jaar corona, bevinden wij ons nu helaas in een volgende crisisperiode. De financiële bestaanszekerheid van grote groepen in de samenleving staat onder druk. 

Deze uitzonderlijke tijden vragen volop onze aandacht en inzet voor onze Capelse inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Het CDA is blij met het raadsbreed aangenomen amendement van Leefbaar Capelle om niet op een simpele manier alleen inwoners te ondersteunen, maar juist te kijken naar gerichte aanvullende maatregelen om te zorgen dat niemand buiten de boot valt.

Hoe kunnen we naast de inwoners ook onze maatschappelijke organisaties, waaronder (sport)verenigingen, een helpende hand bieden. Zij vormen het cement van de samenleving dat niet mag afbrokkelen. Voor ondernemers naast informatie en advies vindbaar maken, willen wij ook kijken naar extra ondersteuning, afhankelijk van behoefte en noodzaak.

Als bestuur, maar ook als raad, luisteren we naar de zorgen van Capellenaren om zo de tweedeling in de samenleving te verkleinen en werken aan het opbouwen van vertrouwen om Capellenaren (weer) te overtuigen dat meedenken, inspreken en stemmen ertoe doen. Bijvoorbeeld door op zoek te gaan naar nieuwe initiatieven om de betrokkenheid van de jeugd bij de gemeente te vergroten. 

Als raad besluiten we later over het nieuwe Integrale Veiligheidsbeleid. Wij ondersteunen o.a. de extra inzet van handhavers op zondag en de aanpak van de toename van woonoverlast. Inzet op gewelddadig gedrag binnen jongerengroepen vraagt voor het CDA ook inzet op de ouderbetrokkenheid of een sluitende aanpak voor het gezin.

Kinderlabs, jongerenplekken met inzet van jongerenwerk en wijksport zijn van grote waarde en dragen bij aan het bereiken van zo veel mogelijk jongeren. Voor het CDA zouden deze voorzieningen in iedere wijk aanwezig moeten zijn. Samen met GroenLinks is het CDA hiervoor een initiatiefvoorstel aan het voorbereiden wat volgt in het voorjaar van 2023.

In de begroting ziet het CDA een voortvarend college aan de slag met punten uit het coalitieakkoord, met o.a. inzet op duurzaamheid, biodiversiteit, afvalbeleid, openbaar vervoer, zorg en aanpak van de buitenruimte. Een speerpunt voor het CDA is dat de raad in positie blijft bij het stellen van kaders, eerst een plan en dan geld voteren.

Ook bij de aanpak van de gevolgen van een oververhitte woningmarkt met het faciliteren van woningbouwinitiatieven is het van belang om kaders aan de voorkant mee te kunnen geven. Met een nog op te stellen ontwikkelagenda dienen college en raad in gezamenlijkheid nog de belangrijkste opgavegebieden in beeld te brengen en prioriteren. Want met een krapte op de arbeidsmarkt zal niet altijd alles mogelijk zijn.

We zijn dan ook blij met de toezegging om bij de in de begroting opgenomen ontwikkelingen Stadshart, Stationsgebied Schollevaar en Warenarburg de raad aan de voorkant te betrekken, zonder daarbij op de stoel van het college te gaan zitten.

Met een solide begroting en rechtvaardige aanvullende maatregelen kijkt het CDA met vertrouwen uit naar 2023 om in gezamenlijkheid deze crisis het hoofd te bieden en iedereen aan boord te houden.

SP: Hoop in bange dagen

Logo SP

Een sluitende begroting met financiële speelruimte om iets extra’s te kunnen doen voor de inwoners, dat is niet iedere gemeente gegund. Voor veel huishoudens is het al helemaal niet zo’n feest. Dus mooi, dat Capelle die ruimte heeft om waar nodig extra steun te kunnen geven.

In de begroting zien we natuurlijk veel terug uit het coalitieakkoord. Een akkoord waarvan ik eerder al heb geconstateerd dat er veel raakvlakken en overlap zijn met andere partijen, ook met de SP. Het versterken van de wijkteams en -voorzieningen, ruimhartiger omgaan met inkomensondersteunende regelingen en het verhogen van de inkomensgrens bij sommige van die regelingen. Minder gecharmeerd zijn wij van de voortdurende focus op de Rotterdamwet. De SP vindt dat toegang tot betaalbare huurwoningen voor iedereen tot de pijlers van bestaanszekerheid hoort.

Capelle heeft een verontrustend hoog aantal huishoudens, een klein vierduizend, met problematische schulden. De gemeente is onlangs een samenwerking aangegaan met alweer een instelling om de schuldhulpverlening te verbeteren. Goed dat gezocht wordt naar manieren de hulpverlening doeltreffender te maken. Want aan de andere kant is er een ware schuldenindustrie ontstaan, waarin veel geld wordt rondgepompt. Terwijl de problemen toenemen.

Goed dat het college voorsorteert op de stijgende kosten, en wensen, wat betreft het onderhoud van de buitenruimte, al denkt de SP dat er binnen het bestaande programma ook veel ruimte is voor verbeteringen. Een basis onderhoudsniveau hoeft er toch niet toe te leiden dat bestrating kapot wordt gereden door tractoren die niet zouden misstaan in de Noordoostpolder? Of dat het zwerfvuil bij een maaibeurt eenvoudig wordt mee vermalen?

Er is genoeg in Capelle waar de schouders onder gezet moet worden! Deze begroting, het coalitieakkoord en de wensen van de gemeenteraad en inwoners bieden een stevige leidraad. Een verbinding waarvan het college zelf zegt die willen te respecteren bij het opstellen van haar werkprogramma.

De SP hoopt dat de toon van solidariteit en medemenselijkheid, gelijkwaardigheid en respect voor de menselijke waardigheid die uit de stukken klinkt ook daadwerkelijk weerklank zal vinden bij de uitwerking en realisatie.

Belang van Nederland (BVNL): Capelle staat voor grote uitdagingen

Capelle aan den IJssel is een gemeente waar mensen niet voor niets wonen of naartoe zijn verhuisd. Wij zijn namelijk heel aantrekkelijk! Door onze ligging, de voorzieningen, het groen, de huizen en uiteraard onze Capellenaren. Anno 2022 is het helaas ook bij ons het geval dat wij als gemeente geraakt worden door de vele crises die ons land in een wurggreep houden. 

Logo Belang van Nederland (BVNL)

Amper bijgekomen van de coronacrisis, bevinden we ons te midden van een nieuwe crisis; de energiecrisis met daarbij een ongekend hoge inflatie waardoor het voor menigeen van ons moeilijk is geworden om het hoofd boven water te houden. Als uw volksvertegenwoordiger staan wij voor grote uitdagingen om uw belangen zo goed mogelijk te behartigen. Het nieuwe college heeft de afgelopen maanden gewerkt aan de begroting voor het komende jaar. In deze begroting wordt vooruitgeblikt op onzekere tijden waarvan de afloop ongewis is.

Om schrijnende situaties van voedselarmoede binnen gezinnen het hoofd te bieden en kinderen niet met een lege maag op school te laten zitten, is men alvast ook in Capelle gestart met het uitdelen van 10-uurtjes op basisscholen in de vorm van vers fruit, krentenbollen en broodjes. BVNL Capelle is hier enerzijds verheugd over, maar anderzijds ook intens verdrietig. Want in een welvarend land als Nederland, zou niemand zich zorgen mogen maken over voldoende eten. 

Gelukkig staat onze gemeente er financieel sterk voor. Daarom is het mogelijk om ruimhartigere inkomensondersteunende regelingen te faciliteren voor diegenen die dit het hardst nodig hebben. Bijvoorbeeld voor onze ouderen, gezinnen en ondernemers. 

Capelle bevindt zich in de top 5 van dichtstbevolkte gemeenten van Nederland. Vanaf volgend jaar zal de spreidingswet van het kabinet in werking treden om op deze wijze te trachten de asielcrisis het hoofd te bieden. Vanuit BVNL Capelle hebben wij in de raadsvergadering van 14 november jl. een motie ingediend waarbij wij het college het verzoek deden om de gemeenteraad uiterlijk in het eerste kwartaal van 2023, een raadsvoorstel voor te leggen voor een afwegingskader ten behoeve van de opvang van asielzoekers, vluchtelingen en statushouders, zodat wij als raad in staat zullen zijn om onze kaderstellende en volksvertegenwoordigende rol op dit punt in te vullen. Omdat immers de gemeenteraad het hoogste orgaan van de gemeente is. Helaas is onze motie door alle partijen verworpen. 

Desalniettemin zal BVNL Capelle zich niet zomaar beleid laten opdringen. Daarbij zullen wij ons te allen tijde constructief blijven opstellen en goede plannen van het college steunen. BVNL Capelle gaat graag met u in gesprek om te horen wat er bij u speelt. Tot binnenkort!