Stadsvisie

Hoe ziet Capelle er in 2040 uit? Wat voor soort gemeente we willen zijn? Over die vraag hebben we afgelopen tijd veel mensen gesproken. Het antwoord staat nu in de Stadsvisie. De ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie ligt van 17 juni tot en met 28 juli 2021 ter inzage. In deze periode kan iedereen die dat wil zowel mondeling als schriftelijk een reactie geven.

Reageren?

Onder aan deze pagina kunt u de ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie digitaal inzien. Dit kan ook bij de receptie van het gemeentehuis, Rivierweg 111 Capelle aan den IJssel. Bij het gemeentehuis kunt u iedere werkdag van 08.00 uur tot 17.00 uur op afspraak terecht en vragen naar het document. Op maandag kan dat tot 20.00 uur.

Geef uw reactie op één van de volgende manieren:

U kunt geen bezwaar of beroep aanteken tegen de ontwerp-Stadsvisie/Omgevingsvisie.

Wat is een stadsvisie?

De stadsvisie gaat over allerlei onderwerpen: ruimte, maatschappij en veiligheid. Het moet de richting bepalen van de gemeente op de lange termijn en welke middelen ze daarvoor inzet.

De stadsvisie heeft de volgende doelen:

  • het bepalen van een koers voor de toekomst van Capelle
  • het uitnodigen van Capellenaren bij het maken van hun stad
  • het integraal benaderen van opgaven in Capelle: mensen willen in een prettige omgeving wonen, waar het veilig is en er voldoende voorzieningen zijn zoals supermarkt, speeltuin en huisarts
  • het stimuleren van een nieuwe manier van werken van de gemeente: uitnodigend en faciliterend, van regels naar mogelijkheden

De stadsvisie is ook een omgevingsvisie. Dit betekent dat van alle bouwplannen bekeken wordt of ze binnen deze visie passen. Dit staat in de omgevingswet (artikelen 3.1 en 3.2) die per 2022 zal ingaan.

Alle Capellenaren konden meepraten

In Capelle moet iedereen mee kunnen doen die dat wil. Om tot een goede Stadsvisie te komen hebben we het afgelopen jaar veel gesprekken gevoerd. Onder andere met:

  • Capellenaren in de wijken
  • Jongeren van het IJsselcollege
  • Kindercollege
  • Adviesraad Sociaal Domein
  • Professionele partners van de gemeente zoals politie, Havensteder, Welzijn Capelle, Sportief Capelle tijdens een stadsfestival

Ook Jongeren konden een vragenlijst invullen over wat zij belangrijk vinden over de toekomst van Capelle. Verder hebben we vragen aan het burgerpanel gesteld. In totaal hebben we hiermee de mening ruim 1.250 Capellenaren opgehaald.

Samen met de raad hebben we bewust gekozen wanneer en op welke manier we met mensen in gesprek gingen of hun mening vroegen. Ook hebben we de resultaten van andere onderzoeken gebruikt bijvoorbeeld de programma’s Wonen, Duurzaamheid en Economie. We wilden zaken niet overdoen.

Benieuwd wat er gezegd is door uw mede-Capellenaren?

Bekijk de filmpjes op YouTube: