Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 23 februari 2023

Dakotaweg 65
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, brandveilig gebruik van 2 tijdelijke schoolunits
Fascinatio Boulevard K24
Voor de activiteit: bouwen, studentenappartementen (aanvraag omgevingsvergunning fase II is alleen voor de bouwactiviteit, fase I voor de activiteit afwijken bestemmingsplan is reeds bekendgemaakt en nog in behandeling)

Datum ontvangst: 24 februari 2023

Dalkruidbaan 178
Voor de activiteit: bouwen en reclame, aanbrengen van lichtreclame op de gevel
Kanaalweg ter hoogte van huisnummer 33 t/m 55
Voor de activiteit: kappen, kappen van 4 essen
Maria Danneels erf 3
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen van winkel naar woonruimte
Pastel 37
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakopbouw

Datum ontvangst: 28 februari 2023

Gravure 28
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakopbouw
Goudenregenstraat 77
Voor de activiteit: bouwen, gevelwijziging

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verlenging beslistermijn omgevingsvergunning

Verzenddatum: 28 februari 2023

's-Gravenweg 368 A 
Voor de activiteiten: wijzigen monument, het verwijderen van het asbestdak van aanbouw Koetshuis
Einde beslistermijn: 17 april 2023

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  van rechtswege verleend

Verzenddatum: 27 februari 2023

Essenbaan 30
Voor de activiteit: tijdelijk afwijken bestemmingsplan, vestigen van een boodschappen bezorgservice

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 27 februari 2023

Violierstraat 37
Voor de activiteit: bouwen, dakopbouw
Schubertstraat 66
Voor de activiteit: tijdelijk bouwen, afwijken bestemmingsplan plaatsen van een stallingscabine voor scootmobiel in de voortuin

Verzenddatum: 1 maart 2023

Bermweg 134
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw boven etage aan de achterzijde van de woning

Verzenddatum: 2 maart 2023

Dalkruidbaan 178
Voor de activiteit: bouwen, lichtreclame aanbrengen op de gevel
Burgermeester Schalijlaan 36
Voor de activiteit: afwijken bestemmingsplan, tijdelijk vestigen van een bezorgservice in levensmiddelen en aanverwante artikelen
tegenover Dorpsstraat 3
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan en reclame, tijdelijk plaatsen van een informatiebord (naast het borstbeeld van Johan van Veen)

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

Verzenddatum: 28 februari 2023

Rivium Boulevard 122
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, tijdelijke opvang vluchtelingen Oekraïne

Deze vergunning is verleend met de uitgebreide procedure.

Niet mee eens?

Maak binnen zes weken bezwaar. Stuur uw bezwaarschrift naar Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. 

U kunt alleen beroep instellen: 

 • tot en met 29 april 2023
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen. 

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Bouwterrein plaatsen, nabij de reclamemast aan de Rivium Quadrant, in verband met telecomwerkzaamheden, van 13 tot en met 15 maart 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan het Jekerdal, van 1 februari tot en met 15 maart 2023

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of u stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Container plaatsen, naast voortuin Rondedans 72, van 27 februari tot en met 7 maart 2023 
 • Container plaatsen, op een parkeervak aan de Haydnstraat, van 15 tot en met 22 maart 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Kerkstraat 218, van 9 tot en met 22 maart 2023
 • Container plaatsen, in de voortuin Mendelssohnstraat 59, van 20 tot en met 27 maart 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Kerklaan 554, van 17 tot en met 23 maart 2023
 • Container plaatsen, in de voortuin aan de Zwaarddans 4, van 13 tot en met 20 maart 2023
 • Muziek met optreden van een band, clubhuis van Hockey Club Capelle, op 4 maart 2023 van 17.00 – 22.00 uur
 • Glow in the dark hockeytoernooi, voor jeugdteams, Hockey Club Capelle, op 10 maart 2023 van 18.00 – 22.00 uur

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij op 22 oktober 2021 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Consumentenvuurwerk

 • Poolvosweg 107, 2901BM, Capelle aan den IJssel, 5544325

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • Z.J.R. Wouters - 09-11-1987 - Schermerhoek 140 - 28-03-2023
 • A. Koşar - 03-01-1965 - Boomberg 124 - 29-03-2023
 • N. Basoğlu - 12-11-1978 - A Maria v Cappellenpark 14 - 29-03-2023
 • A.D.M. Martin - 10-06-2000 - Rivium 1e straat 65N - 30-03-2023
 • U.Kara - 06-05-1977 - Roos van Dekama erf 32 - 30-03-2023

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via: Onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Voorletters en naam - Geboortedatum - Adres - Uitgeschreven per

 • K.C. Balrak - 27-02-1975 - Waldhoorn 79 - 27-02-2023
 • M.C. Balrak - 10-08-2004 - Waldhoorn 79 - 27-02-2023
 • M.R. Cegliński - 14-10-1981 - Albert Cuypstraat 88 - 27-02-2023

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in Het Kontakt IJssel en Lekstreek (huis aan huis blad).