Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 augustus 2022

Rivium Boulevard 46
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van 3 warmtepompunits en erfafscheiding

Datum ontvangst: 29 augustus 2022

Max Havelaarburg 53
Voor de activiteit: bouwen, dakkapel plaatsen aan de voorzijde van de woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.
 

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 25 juli 2022

Capelseweg 399
Voor de activiteit: milieu, veranderen inrichting

Verzenddatum: 29 augustus 2022

Schermerhoek 1
Voor de activiteiten: bouwen, renoveren en uitbreiden van de entrees van het appartementencomplex
Rivium Boulevard 122
Voor de activiteiten: bouwen, afwijking bestemmingsplan, het tijdelijk huisvesten van vluchtelingen uit Oekraïne en het wijzigen van de brandcompartimentering 
Mauritsstraat 7-9
Voor de activiteit: bouwen, maken wanddoorbraken

Verzenddatum: 31 augustus 2022

Couwenhoekseweg 1, in de berm van de Keerkring
Voor de activiteit: kappen, noodkap van een zieke iep

Datum: 1 september 2022

Lylantse Plein 1
Voor de activiteit: omgevingsvergunning beperkte milieutoets (OBM)

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Omgevingsvergunning uitgebreide procedure  -  verleend

Datum: 30 augustus 2022

’s-Gravenweg 368, kavel 4
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing, bouwen van een woning en een brug 
’s-Gravenweg 368, kavel 3
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan met ruimtelijke onderbouwing, bouwen van een woning en het maken van een uitrit

Bent u het niet eens met het besluit?

Dan kunt u een beroepschrift sturen naar: Rechtbank Rotterdam, sector bestuursrecht, Postbus 50950, 3007 BL Rotterdam. Het  beroepschrift moet binnen 6 weken na de bekendmaking van dit besluit verstuurd zijn. 

U kunt alleen beroep instellen: 

 • tot en met 20 oktober 2023;
 • als u belanghebbende bent en een zienswijze tegen de ontwerp-omgevingsvergunning hebt ingediend;
 • als u belanghebbende bent en aantoont dat u redelijkerwijs niet in staat bent geweest tijdig zienswijzen bij het college in te dienen. 

In het beroepschrift zet u: naam en adres, de datum van uw beroepschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met het besluit eens bent. Vergeet u niet het beroepschrift te ondertekenen! Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Geluidbelastingkaarten

Het college van burgemeester en wethouders maakt elke 5 jaar geluidsbelastingkaarten. Dit moet op grond van de Wet milieubeheer (Titel 11.2). Het college heeft de rapportage en geluidbelastingkaarten vastgesteld op 27 juni 2022.

Op de geluidbelastingkaarten staan de geluidcontouren die zijn berekend op basis van het invallend geluidniveau, gemeten op de gevel van woningen en andere geluidsgevoelige bestemmingen, zoals scholen, ziekenhuizen, kinderdagverblijven ten gevolge van de geluidbronnen wegverkeer, railverkeer (inclusief metro) en industrie.

De geluidcontour wordt weergegeven in een bandbreedte van 5 dB. Vanaf 55 dB Lden (gemiddeld geluidsniveau over het etmaal) en 50 dB Lnight (gemiddeld geluidsniveau voor de nacht).
De Geluidcontourenkaart, geeft geen oordeel of het geluidniveau te hoog is. Het betreft een inventarisatie van de hoogte van het geluidniveau gepresenteerd als een gekleurde contourenkaart (bandbreedte). 

Naast de geluidbelastingkaarten geven we ook inzicht in:

 • het aantal mensen dat  last kan hebben van het geluid (gehinderde). 
 • het aantal mensen dat last kan hebben van slaap onderbreking (slaapverstoorde).

De kaarten en aantallen staan in het rapport Geluidsbelastingkaarten en tellingen 2022 van de gemeente Capelle aan den IJssel ten behoeve van de EU-richtlijn Omgevingslawaai’ van 16 juni 2022.

Wij bieden u de mogelijkheid om de bandbreedte van het geluidniveau bij uw woning te bekijken. 

Actualisering Actieplan Omgevingslawaai

De geluidsbelastingkaart is de basis voor het komende Actieplan Omgevingslawaai.  In het Actieplan Omgevingslawaai komen maatregelen te staan om het geluidniveau omlaag te brengen.  

Lees de Rapportage en de Geluidbelastingkaarten 2022

Intrekken enkele locaties voor laadvoorziening

Op woensdag 1 juni 2022 is het verkeersbesluit gepubliceerd waarin 160 nieuwe locaties voor laadvoorzieningen zijn aangewezen. Deze locaties zijn bepaald aan de hand van een prognosekaart. Deze prognosekaart geeft inzicht waar behoefte is voor een laadvoorziening in de Capelle aan den IJssel. Enkele van deze locaties blijken niet correct te zijn. Het verkeersbesluit voor het aanwijzen van parkeerplaatsen als oplaadpunt voor elektrische voertuigen wordt op de volgende locaties ingetrokken:

 • De Fallastraat ter hoogte van huisnummer 4
 • De Graafschap ter hoogte van huisnummer 30 (twee parkeerplaatsen)
 • Franckstraat ter hoogte van huisnummer 61
 • Granida erf ter hoogte van huisnummer 24
 • Reidans ter hoogte van huisnummer 78
 • Tafelbaai ter hoogte van huisnummer 8 (twee parkeerplaatsen)
 • Tjalk ter hoogte van huisnummer 31
 • Wisselspoor ter hoogte van huisnummer 2 (twee parkeerplaatsen)
 • IJsselzoom ter hoogte van huisnummer 2

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link)(externe link).

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Van Vulpen, voor een verlenging van de reeds verleende vergunning voor een depot aan de Noorderbreedte, van 18 maart tot 16 september 2022
 • Mw. Drenth, voor de reeds geplaatste container op het parkeervak nabij Waldhoorn 80 in verband met een verhuizing, van 25 augustus tot 17 oktober 2022
   

Standplaatsvergunning  -  verleend

‘Wijktour Programma Buitenruimte’, om met bewoners in gesprek te gaan over hun wensen en zorgen wat betreft de buitenruimte in hun eigen wijk op onderstaande locaties, data en tijden:

 • Donderdag 8 september 2022    

09.00 uur tot 12.00 uur, Slotplein bij de ingang van Plus supermarkt.
15.00 uur tot 18.00 uur, winkelstrip aan de Bermweg op de parkeerplaats bij de Aldi

 • Zaterdag 10 september 2022

09.00 uur tot 12,00 uur, bij metrostation de Terp tegenover La Stagione
15.00 uur tot 18.00 uur, winkelstrip Doormanstraat tegenover slagerij Arie Kok

 • Woensdag 14 september 2022

09.00 uur tot 12.00 uur, winkelstrip Doormanstraat tegenover slagerij Arie Kok
15.00 uur tot 18.00 uur, voor de ingang bij de Lidl aan de Schermerhoek

 • Woensdag 21 september 2022

09.00 uur tot 12.00 uur, tegenover de ingang van de Action aan de Prado
15.00 uur tot 18.00 uur, op het Solisplein aan de achterkant van Boon’s supermarkt

 • Zaterdag 24 september 2022

09.00 uur tot 12.00 uur, op het Pier Panderplein bij de ingang van wc de Scholver
15.00 uur tot 18.00 uur, op het Solisplein aan de achterkant van Boon’s supermarkt

 • Zaterdag 1 oktober 2022

09.00 uur tot 12.00 uur, aan de zijkant van de Jumbo op de Wingerd
15.00 uur tot 18.00 uur, Op het Vuykpark op het grasveld bij Fuiks

Ontheffing geluidhinder  -  verleend

 • Heijmans, werkzaamheden groot onderhoud aan het asfalt in de avond/nacht op de Algeraweg van dinsdag 13 t/m zaterdag 17 september 2022 tussen 20.00 en 5.00 uur en op donderdag 22 september van 19.00 uur tot vrijdag 23 september 2022 00.00 uur

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Relatie event van Whitewood NL B.V., op het buitenterrein, Rivium Quadrant 201, op donderdag 8 september 2022 van 17.00 tot 23.00 uur
 • Festiviteit met muziek bij Korfbal Combinatie Capelle, Capelseweg 39a, op zaterdag 17 september 2022 van 21.00 tot 01.00 uur
 • Kinderverjaardagsfeest, Parsifal, zaterdag 17 september 2022 van 14.00 tot 21.00 uur
 • Burendag buurtbarbecue nieuwbouw Merellaan, ter hoogte van huisnummers 396/398, zaterdag 24 september 2022 van 16.00 tot 23.00 uur
 • Plaatsen hoogwerker, in verband met plaatsen airco naast Griet Manshande erf 63 op 16 september 2022
 • Plaatsen container, in verband met tuinrenovatie, parkeervak Ernst Barlachrade 9, van 1 september tot 15 september 2022

de hieronder genoemde aanvraag voor een evenementenvergunning is ter informatie:

 • Rommelmarkt Oostgaarde (loopdek Diepenbuurt), zaterdag 1 oktober 2022

Melding gebruik spandoeklocaties voor het ophangen van spandoeken van:

 • 18 t/m 24 september 2022  -  KidsRun De Koperwiek
 • 25 september t/m 1 oktober 2022  -  Halloween wijkcentrum De Harp 2022

Verklaring van geen bezwaar 

 • IJsselsteentjes Koetsrit, koetsrit vanuit Gouda (Manege Gouda), via stad (Lange/Korte Tiendenweg, Markt, Westhaven) naar Moordrecht, Nieuwerkerk, Capelle (via Zeedijk/Groenendijk) en terug via ’s-Gravenweg, 10 september 2022

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M.L. Xavier Magalhaes - 14-11-1956 - Stuurboord 14 - 27-09-2022
 • A.N. Winklaar - 09-02-2003 - Kievitlaan 87 - 30-09-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M. Mušanović - 17-11-1995 - Breedspoor 9 - 01-09-2022
 • J.E.L. Hasselbaink - 13-07-2013 - Schermerhoek 74 - 01-09-2022
 • P. Wierzchowski - 12-10-1987 - Kerklaan 32 - 01-09-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).