Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 augustus 2023

Maasdal nabij huisnummer 70
Voor de activiteit: kappen, kappen van 1 eik 

Datum ontvangst: 28 augustus 2023

Pelikaanweg 1
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een tuinbouwkas voor onderwijsdoeleinden

Datum ontvangst: 30 augustus 2023

Mient 20
Voor de activiteit: bouwen, nieuwbouw bedrijfsgebouw

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Verhuurvergunning opkoopbescherming  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 25 augustus 2023

Braamberg 164

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 29 augustus 2023

Gruttosingel nabij 61
Voor de activiteit: bouwen, vervanging en verplaatsen van een voetbrug
Kievietlaan, nabij Groenendijk 17
Voor de activiteit: bouwen, vervanging van voetbrug

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Bel voor uw vragen over omgevingsvergunningen (kappen, reclame, inrit) met team ‘Bijzonder wetten’ telefoonnummer 14 010. Voor vragen over het kappen (als de vergunning al is afgegeven) of planten van bomen kunt u bellen met telefoonnummer 010-2848721.

Mail als u een omgevingsvergunning voor een bouwplan wilt inzien naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl. Wij maken dan een afspraak voor een gesprek met u.

Instellen woonerf, aanwijzen voetpadenstructuur en gehandicaptenparkeerplaats (Hovenbuurt-Oost)

Het college heeft op 28 augustus 2023 besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen in de Hovenbuurt-Oost:

 • het instellen van een woonerf op het Sperwerhof en het Arendshof door het plaatsen van de verkeersborden G05 (Woonerf) en het woonerf op te heffen richting de Roekstraat en de Wiekslag door het plaatsen van de verkeersborden A01-30zb (Zone 30 km/h) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990
 • de paden in de Hovenbuurt-Oost aan te wijzen als voetpad waar fietsen is toegestaan door het plaatsen van de verkeersborden G07zb (Zone voetgangersgebied) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 met onderborden “fietsen toegestaan”
 • de noordelijke paden alleen voor voetgangers aan te wijzen door het plaatsen van het verkeersbord G07 (Voetpad) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, voor zover deze voetpaden niet beginnen bij een verhoogd trottoir
 • één parkeerplaats te reserveren voor bezoekers met een mobiliteitsbeperking door het plaatsen van het verkeersbord E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) van Bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Ringspoor 

Het college heeft op 4 september besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het Ringspoor:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn
 • één parkeerplaats gelegen aan het Ringspoor ter hoogte van huisnummer 61, in de noordelijke haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990

De besluiten en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Publicatie verkoop grond

De gemeente heeft het voornemen om een perceel grond gelegen nabij de Schermerhoek 521, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie C nummer 6540 (ged.), groot circa 1480 m² te ruilen en circa 1620m² te verkopen aan de eigenaar van het hiervoor vermelde adres.

Met het sluiten van een koopovereenkomst en ruilovereenkomst voor deze grond wordt uitvoering gegeven van de ontwikkeling van het gebied aldaar.

Naar het oordeel van de gemeente is de eigenaar van de Schermerhoek 521 de enige serieuze gegadigde die in aanmerking komt voor het sluiten van een koopovereenkomst en ruilovereenkomst, dit om de navolgende redenen:

 • Het thans te verkopen en ruilen perceel nabij de Schermerhoek 521 grenst direct aan het bestaande perceel van de eigenaar aan de Schermerhoek 521
 • Het is perceel grond (circa 1620 m2) welke in beginsel onbruikbaar is voor een derde. Uit de hiervoor genoemde argumenten, in onderlinge samenhang bezien, vloeit voort dat de gemeente van oordeel is dat er op grond van objectieve, redelijke en toetsbare criteria, slechts één serieuze gegadigde in aanmerking komt voor het sluiten van een koopovereenkomst en ruilovereenkomst met de gemeente

 
Vervaltermijn

Bent u het er niet mee eens dat de hiervoor genoemde grond nabij de Schermerhoek 521 aan de eigenaar van het adres geruild en verkocht wordt? En denkt u ook in aanmerking te komen voor de aankoop van het voornoemde perceel grond? Dan dient u dit binnen een termijn van 20 dagen na de datum van deze publicatie, schriftelijk aan de gemeente Capelle aan den IJssel kenbaar te maken en te motiveren waarom u het niet eens bent met de verkoop en ruiling, dit onder vermelding van 'bezwaar verkoop en ruiling grond (Schermerhoek 521, Capelle aan den IJssel)'. U dient dit bericht te sturen aan:

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Capelle aan den IJssel
Ter attentie van de heer J.W.G. Groenink
Rivierweg 111
2903 AR Capelle aan den IJssel
mail: gronduitgifte@capelleaandenijssel.nl 
 
Het feit dat een voornemen van deze verkoop en ruiling bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.
Voor nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de heer J.W.G. Groenink mailadres: j.groenink@capelleaandenijssel.nl.

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 2 augustus 2023 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Energiedistributie, Installaties (incl. propaantanks, energiedistributie en waterhuishouding)

 • Reviusrondeel 1, 2902 EA, Capelle aan den IJssel, 5545569

Burgemeester en wethouders maken bekend dat zij op 4 augustus 2023 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Energiedistributie, Installaties (incl. propaantanks, energiedistributie en waterhuishouding)

 • Fluiterlaan 309, 2903 HN, Capelle aan den IJssel, 5545983

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Opslagcontainer plaatsen, op een parkeervak aan de achterzijde van Verdistraat 2, van 15 november tot 28 december 2023
 • Keet en container geplaatst, op 2 parkeervakken aan de Valeriusrondeel 2-492, van 21 augustus 2023 tot 1 juli 2024
 • Steiger plaatsen, gedeeltelijk ter hoogte van Plantsoenstraat 3 en gedeeltelijk aan de rechterzijde van Julianastraat, van 25 augustus tot 30 september 2023
 • De Penning Schilders, hoogwerker geplaatst ter hoogte van Paradijsselpark 118, van 2 augustus tot 8 september 2023
 • Kees Koopman, voor het plaatsen van een kraan wat nodig is voor een dakkapel op de woning Erasmustuin 4, op 1 september 2023

Ontheffing artikel 35 alcoholwet  -  verleend

 • Voor het verstrekken van zwak alcoholhoudende drank, tijdens Wijkfeest Fascinatio, op het schoolplein bij het Huis van de Wijk Fascinatio, zaterdag 9 september 2023 van 13.00 tot 18.00 uur

Verklaring van geen bezwaar  -  verleend

 • Doorkomst van de Gran Fondo, (een toertocht) op 3 september 2023

Niet mee eens?

Maak binnen 6 weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen 6 weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Festiviteit met muziek, in de inrichting van Korfbal Combinatie Capelle, Capelseweg 39a, op zaterdag 9 september 2023 van 20.00 tot 02.00 uur
 • Burendag BBQ, voor bewoners Ahiolostraat, aan de achterzijde van de woningen, zaterdag 9 september 2023 van 09.00 tot 23.00 uur
 • Receptie ter gelegenheid van het 50 jaar jubileum Belangenvereniging, op het speelveld aan de Hordaland, zaterdag 16 september 2023 van 16.00 tot 19.00 uur
 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Dakotaweg 21, van 8 tot 14 september 2023
 • Dela Lichtjesavond 2024, 21 januari 2024 begraafplaats Schollevaar