Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 22 december 2022

Norma 64
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw lift en vernieuwen entree van galerijflat
Het Steen 24
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw lift en vernieuwen entree van galerijflat
Rivierweg 89
Voor de activiteit: bouwen, aanbouw lift en vluchtentrappenhuis aan bestaande galerijflat
Fluiterlaan 52
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding Amandelhof bouwdeel A door het maken van extra kantoorruimtes

Datum ontvangst: 23 december 2022

Damsterdiep 58
Voor de activiteit: brandveilig gebruik, voor personen met een lichamelijke of verstandelijke beperking

Datum ontvangst: 27 december 2022

Max Havelaarburg 24
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel op het voor- en achterdakvlak van de woning

Datum ontvangst: 28 december 2022

Solislaan 34
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakterras
Offenbachstraat 32
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning
Rijndal 48
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een tijdelijke pontonbrug voor een tuinrenovatie

Omgevingsvergunning  - verlenging beslistermijn

Datum ontvangst: 11 november 2022

Capelseweg 399 
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een overkapping

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning - verleend

Verzenddatum: 27 december 2022

Prinsenhof 48
Voor de activiteit: bouwen en afwijken bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel in het voordakvlak

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Voornemen tot verkoop snippergroen (gemeentegrond)

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft ten behoeve van een tuinuitbreiding op 24 oktober 2022 een koopovereenkomst gesloten om snippergroen kadastraal bekend als Capelle aan den IJssel, sectie C, nummer 8297 te verkopen aan de eigenaar van de aangrenzende woning aan de Carolinen 1 te Capelle aan den IJssel. De beoogde verkoper is de enige geschikte gegadigde op basis van de Nota Uitgifte van Openbaar Groen en Restgronden 2015

De gemeente zal na een wachttijd van minimaal 20 kalenderdagen na de datum van deze publicatie uitvoering geven aan haar voornemen. Als u daar vragen of opmerkingen over heeft kunt u contact opnemen met de heer R. Verboom, via: grondzaken@capelleaandenijssel.nl

Het feit dat een voornemen tot verkoop bekend wordt gemaakt, betekent niet dat de gemeente al definitief tot verkoop besloten heeft. Ook betekent het niet dat met de beoogde koper al volledige overeenstemming is bereikt of dat zeker is dat die zal worden bereikt.