Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 11 augustus 2022

Grafiek 1
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijk plaatsen van 6 projectborden op 6 verschillende locaties 

Datum ontvangst: 13 augustus 2022

Maria Daneelserf 3
Voor de activiteit: bouwen, winkelpand omzetten naar woning

Datum ontvangst: 15 augustus 2022

Mauritsstraat 7-9
Voor de activiteit: bouwen, maken wanddoorbraken 
Haagwinde 3
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen uitbouw en het vervangen van een berging

Datum ontvangst: 17 augustus 2022

Capelseweg 45
Voor de activiteit: onderhoud monumenten, plaatsen dubbel en trippel glas, vervangen kozijnen gemeentelijk monument
Franckstraat 1
Voor de activiteit: bouwen, nieuw kozijn plaatsen in de voor- en zijgevel

Datum ontvangst: 20 augustus 2022

Talingstraat 34
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning

Datum ontvangst: 22 augustus 2022

Eilandenweg 9
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, aanbouw voorzijde woning

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 23 augustus 2022

Ferdinand Huyckburg 33
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, dakkapel in het achterdakvlak

Verzenddatum: 25 augustus 2022

De Linie 4
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen gevel 

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ingebruikname gemeentegrond  -  verleend

 • Van de Velde Vastgoedonderhoud BV, voor het plaatsen van een mobiele toilet en keet in de Boeroestraat, van 5 september tot en met 21 oktober 2022
 • Team Era Flats, voor ingebruikname van een werkterrein (6300m2) op grond van Havensteder, voor renovatie van appartementencomplex Schermerhoek, van 5 september 2022 tot en met 15 april 2024
   

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Verlenging standplaats, voor verkoop haring aan de Puccinipassage van 1 juni 2023 tot en met 30 september 2023

Evenementenvergunning  -   verleend

 • Jaarmarkt Bermweg, op 26 augustus 2022 van 10.00 tot 20.00 uur en 27 augustus 2022 van 10.00 tot 16.00 uur

Verklaring van geen bezwaar  -  verleend

 • Voor de doorkomst van de IJsselsteentjes, Koetsrit 10 september 2022, met deze route: vanuit Gouda (Manege Gouda) via stad (Lange/Korte Tiendweg, Markt, Westhaven) naar Moordrecht, Nieuwerkerk, Capelle (via Zeedijk/Groenendijk) en terug via 's-Gravenweg

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. 
Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Exploitatievergunning  -  verleend

 • Warung Ingie, Picassopassage 8

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij de burgemeester bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Mambodansen, 31 augustus 2022 van 18.00 tot 23.00 uur bij het water op het Amnestyplein
 • Gender reveal, op het Teerveld ter hoogte van Lakenhal/Vlinderbaan, zaterdag 3 september 2022 van 14.00 tot 20.00 uur.
 • Tuinfeest Paulus Potterlaan 15, zaterdag 3 september 2022 van 19.30 tot 23.00 uur
 • Lustrumfeest Tennisclub Capelle met live muziek, Capelseweg 35, zaterdag 3 september 2022 van 19.00 tot 23.00 uur
 • Startdag Ontmoetingskerk, in en voor de Ontmoetingskerk (Zevensprong 4) op zaterdag 17 september 2022 van 13.00 tot 20.00 uur
 • Burendag 2022 Ahiolostraat, zaterdag 24 september 2022 van 09.00 tot 23.00 uur
 • Plaatsen 2 storageboxen, in verband met verhuizing, op parkeerplaats aan de Duikerlaan 32, 10 september 2022

Voornemen tot uitschrijving uit de basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd. 

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M.W.S. Bihari - 11-03-1996 - Meeuwensingel 70 A - 21-09-2022
 • W. Stolk - 02-07-1998 - Louvre 11 - 21-09-2022
 • T.M. Getrouw - 10-08-1999 - Winschoterdiep 10 - 23-09-2022
 • M.V. Pinheiro dos Santos - 07-05-2004 - Pastel 94 - 23-09-2022
 • E. Dayan - 06-01-1994 - Reidans 7 - 23-09-2022
 • A. Afanich - 25-11-1999 - Tsjaikovskistraat 78 - 23-09-2022
 • M.C. Roskam - 18-10-1984 - Ambonstraat 6 - 23-09-2022
 • M.P. Djaoen - 28-06-1965 - Reitdiep 40 - 23-09-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Burgerzaken. Dit team is te bereiken via onderzoeksteam@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen 5 dagen na adreswijziging of binnen 5 dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • O. Zepa - 19-03-1990 - Wiekslag 634 - 23-08-2022
 • L. Zhou - 26-07-1989 - Akkerwinde 197 - 23-08-2022
 • B. Correia - 10-07-1987 - Grafiek 42 - 23-08-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van 6 weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek  (huis aan huis blad).