Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. En lees welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning - aangevraagd

Datum ontvangst: 19 augustus 2023

Dorpsstraat 172
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde 

Datum ontvangst: 21 augustus 2023

Chopinstraat 84
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde 
Landahl 27
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning met opbouw aan de achterzijde

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Kopspoor / Spoorberm
Voor de activiteit: kappen van 13 bomen, het afzetten van een groep elzen en het verplanten van 1 boom
Reden: vanwege een integrale reconstructie kunnen de bomen niet duurzaam gehandhaafd blijven
Herplant: Binnen het project IP4.14 Sporenbuurt-West worden 22 nieuwe bomen aangeplant

Vergunningen opkoopbescherming - aangevraagd

Datum ontvangst: 3 augustus 2023

Blinkert 46 tot en met 90

Datum ontvangst: 16 augustus 2023

Lylantse Baan 3

Datum ontvangst: 17 augustus 2023

Bonnefanten 21

Aanwijzen individuele gehandicaptenparkeerplaats Reviusrondeel

Het college heeft op 28 augustus besloten de volgende verkeersmaatregelen te nemen voor het aanwijzen van een individuele gehandicaptenparkeerplaats op het Reviusrondeel:

 • te bepalen, dat met het van kracht worden van dit besluit, eerdere verkeersmaatregelen in het onderhavige verkeersgebied komen te vervallen indien die met dit besluit in strijd zijn;
 • 1 parkeerplaats gelegen ter hoogte van het Reviusrondeel, bij portiekingang 380 - 420, in de haaksparkeervakrij, nabij de woning van de aanvrager, als gehandicaptenparkeerplaats op kenteken te reserveren door het plaatsen van de verkeersborden E06 (Gehandicaptenparkeerplaats) in combinatie met onderbord OB309 op kenteken van het voertuig van Bijlage I van Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

Niet mee eens?

Maak binnen zes weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoon 14 010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op telefoonnummer (010) 2848721

Wilt u een omgevingsvergunning voor een bouwplan inzien? Dan kunt u een email sturen aan omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl en zal er contact worden opgenomen voor een afspraak met de behandelaar van de aanvraag.

Inspraak concept kavelpaspoort Wingerd

Het college van burgemeester en wethouders maakt bekend dat het concept kavelpaspoort Wingerd ter inzage wordt gelegd. Voordat er een definitief besluit door de gemeenteraad genomen wordt, kan iedereen vanaf donderdag 31 augustus t/m woensdag 11 oktober 2023 reageren op de voorlopige versie van het kavelpaspoort.

Waarom een kavelpaspoort?

Wij zien als gemeente mogelijkheden voor de nieuwbouw van 8 tot 10 sociale grondgebonden woningen. Het kavelpaspoort omschrijft de kaders en randvoorwaarden voor een woningbouwontwikkeling ter plaatse en biedt kaders voor de initiatiefnemer om een plan uit te werken. Het kavelpaspoort is opgesteld in samenspraak met omwonenden, ondernemers en andere belanghebbenden.

Inhoud concept kavelpaspoort Wingerd

De beoogde woningen komen in de zuidoost rand van de Wingerd. Deze grond is nu niet bebouwd. Er is hier ruimte voor 8 tot 10 grondgebonden woningen. In het kavelpaspoort is uitgewerkt waar deze woningbouwontwikkeling aan moet voldoen om passend te zijn op deze locatie. 

Voor een overzicht van alle ambities en spelregels wordt verwezen naar het concept kavelpaspoort Wingerd. Het kavelpaspoort is te downloaden op de website www.capellebouwtaandestad.nl/project/florabuurt-de-wingerd.  

Stukken beschikbaar en raadpleegbaar

 Het concept kavelpaspoort Wingerd is te raadplegen via de website capellebouwtaandestad.nl en in het gemeentehuis (Rivierweg 111). Het gemeentehuis is van maandag tot en met vrijdag van 8.00 uur tot 17.00 uur geopend. En op maandagen tot 20.00u.

Reacties

Vanaf donderdag donderdag 31 augustus t/m woensdag 11 oktober 2023 kunt u een reactie indienen bij het college van burgemeester en wethouders, op de volgende wijzen:

Hoe gaat het verder?

Na de ter inzage periode stellen wij een Nota van Beantwoording op, waarin wij uw eventuele reactie beantwoorden. Het kavelpaspoort, waarin de inspraakreacties zo veel mogelijk verwerkt zijn, wordt opnieuw ter bespreking aangeboden aan de commissie Stadsontwikkeling- en Beheer van maandag 4 of woensdag 6 december. De gemeente neemt een besluit over de ingebrachte inspraakreacties en stelt het uiteindelijke kavelpaspoort naar verwachting vast op maandag 18 december 2023. 

Gebruik gemeentegrond - verleend

 • Voor een depot aan de Wingerd voor het verduurzamen van de woonblokken Wingerd 4 tot en met 78, van 23 augustus tot en met 6 oktober 2023
 • Betonrestore BV aan de Hoofdweg 116 (perceel 4818) voor werkzaamheden aan het parkeerdek Alexandrium III, van 4 september 2023 tot 6 september 2024
   

Evenementenvergunning - verleend

 • Najaarsmarkt Nieuwe Westerkerk, vrijdag 6 oktober 2023 van 19.00 uur tot 21.30 uur en zaterdag 7 oktober 2023 van 09.30 uur tot 15.00 uur in en naast de Nieuwe Westerkerk, Valeriusrondeel 670
 • Jaarmarkt 2023 Schenkel Bermweg, vrijdag 25 augustus 2023 van 10.00 uur tot 20.00 uur en zaterdag 26 augustus 2023 van 10.00 uur tot 16.00 uur aan de Bermweg te Capelle aan den IJssel.

Horecavergunning - verleend

 • Restaurant Roya aan de Kanaalweg 75 te Capelle aan den IJssel

Niet mee eens?

Maak binnen zes weken online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift binnen zes weken naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u: naam, adres, datum van uw bezwaarschrift, tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom u het niet eens bent met het besluit. Vergeet niet uw handtekening te zetten. 

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen? Dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor betaalt u wel een bijdrage. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht(externe link).

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Container plaatsen, op een parkeervak ter hoogte van Beltmolen 72, periode van 12 september 2023 tot 26 september 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak op de hoek van Rosanderwaard, periode van 17 augustus 2023 tot 25 augustus 2023
 • Burenbarbecue, voor de bewoners van Kinsbergenstraat en Evertsenstraat op de grote parkeerplaats aan de Kinsbergenstraat, op zaterdag 23 september 2023 van 16.30 tot 21.30 uur
 • Duurzaamheidsmarkt, tegenover en naast Energieloket aan het Amnestyplein, op donderdag 12 oktober 2023 van 10.00 tot 16.00 uur
 • Kinderverjaardagsfeest, op het grasveld bij de speeltuin aan het Reviusrondeel, zaterdag 28 oktober 2023 van 13.00 uur tot 22.00 uur.

De hieronder genoemde aanvraag/aanvragen voor een evenementenvergunning zijn ter informatie:

 • Kledinginzameling VPGO Paardrijden Gehandicapten, 1 t/m 30 september 2023
 • Techniek Belevingsdagen, 3 en 4 oktober 2023 in en op de parkeerplaats van sporthal Schenkel

Collecterooster september 2023

 • 4 tot en met 9 september 2023 - KWF Kankerbestrijding
 • 11 tot en met 16 september 2023 - Prinses Beatrix Spierfonds
 • 18 tot en met 23 september 2023 - Nierstichting
 • 25 tot en met 30 september 2023 - HandicapNL

Melding gebruik spandoeklopcaties - voor het opgangen van spandoeken van:

 • 3 tot en met 9 september 2023 - Open Monumentendag
 • 17 tot en met 23 september 2023 - WOP ‘s Gravenland