Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 16 december 2022

Fascinatio Boulevard nabij 790 
Voor de activiteit: bouwen, tijdelijk clubhuis bouwen op gemeentegrond
Chopinstraat 104
Voor de activiteit: bouwen, het veranderen en vergroten van de woning met een uitbreiding aan de voorzijde

Datum ontvangst: 18 december 2022

Ardalaan 28
Voor de activiteit: bouwen, splitsing van de woningen op de Ardalaan 22-28

Datum ontvangst: 20 december 2022

Dalkruidbaan nabij 178
Voor de activiteit: reclame, plaatsen van lichtreclame
Schermerhoek 1
Voor de activiteit: bouwen, wijziging op vergund plan, "de 2 Knie-entrees worden aan de bedrijfsruimtes aan de linkerzijde van de entrees gemaakt en verbreedt" 

Datum ontvangst: 21 december 2022

PC Boutensingel 4
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding van de woning door middel van een opbouw

Datum ontvangst: 22 december 2022

Kalundborg 14
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van zonnepanel op gevel

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verlenging beslistermijn

Datum ontvangst: 12 oktober 2022        

Bermweg 181
Voor de activiteit: bouwen, oprichten van 2 woningen

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Melding kappen vergunningvrije bomen

Groenstrook achter Lylantsebaan en de Rietbaan
Reden: door werkzaamheden aan het leidingennet van Gasunie worden de volgende bomen gekapt, verplant of tot 4 meter ongekroond:
6 populieren, 5 sierkersen, 2 wilgen en 1 Spaanse aak (de gekapte bomen worden vervangen)

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 20 december 2022

Poortmolen 121
Voor de activiteit: bouwen, maken van een inrit
Lylantse Baan nabij 11 
Voor de activiteit: kappen, het kappen van een Dodoens iep (Ulmus Dodoens boomnummer 4118) staande in de groenstrook  achter Lylantsebaan 7d en 2 zachte essen (Fraxinus pensylvanica boomnummer 5424 en 5425) staande in de groenstrook achter Rietbaan 48
Waldhoorn 2
Voor de activiteit: bouwen, afwijken bestemmingsplan, een dakkapel plaatsen op het voordakvlak van de woning
Fazantstraat 42
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van een dakkapel op het voordakvlak van de woning

Verzenddatum:21 december 2022

Rivium 3e straat 7
Voor de activiteit: bouwen, het legaliseren van 2 buitenbanen voor padel

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Ter inzage: ontwerpbesluit omgevingsvergunning

Barbizonlaan 50
Voor de activiteit: Brandveilig gebruik, tijdelijke noodopvang asielzoekers

De aanvraag en de ontwerpbeschikking liggen met ingang van 28 december 2022 gedurende 6 weken, op werkdagen ter inzage. Gedurende deze periode kan een ieder schriftelijk zienswijzen inbrengen bij het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Als u de zienswijzen mondeling kenbaar wilt maken verzoeken wij u om contact op te nemen met Mevrouw M. van der Werf, omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Gebruik openbare weg  -  verleend 

 • Hoftijzer, voor een depot aan de Dotterlei ter hoogte van nummer 315 voor werkzaamheden aan het appartementencomplex, van 23 januari tot en met 22 december 2023 (Dit zal gefaseerd gebeuren)
 • Hoftijzer,  voor het plaatsen van een keet en dixi op parkeervakken ter hoogte van Violierstraat 76, van 9 januari tot 31 januari 2023
 • Plaatsen van depots, op parkeervakken aan het Ringspoor gebied 1 en gebied 2, van 13 december 2022 tot en met 9 juni 2023
 • Container plaatsen, op een parkeervak nabij Lupinestraat 11/65, van 9 januari tot en met 17 maart 2023

Standplaatsvergunning  -  verleend

 • Baristakar, aan de Puccinistraat nabij winkelcentrum ’s-Gravenland voor het jaar 2023 op de donderdagen en vrijdagen van 10.00 tot 14.00 uur (dit betreft een verlenging)

Ontheffing RVV 1990  -  verleend

 • Stichting Capelse Huisartsen, ontheffing van het verbod te parkeren binnen de gemeentegrenzen van de gemeente Capelle aan den IJssel ten behoeve van uitsluitend spoedeisende assistentie, geldig tot en met 31 december 2024

Binnen een termijn van 6 weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Plaatsen van een container, op de parkeerplaats aan de Violierstraat 35, van 22 tot en met 31 december 2022
 • Uitdelen van warme chocomelk, voorafgaand aan de bezoekers van de kerkdiensten van Mozaïk 010 bij de ingang van Sporthal Schenkel, Capelseweg 39, op zaterdag 24 december 2022 tussen 19.30 en 20.00 uur en tussen 21.30 en 22.00 uur
 • Wensdroom, mensen mogen een wens voor 2023 ophangen en krijgen een oliebol en chocomel aangeboden, vrijdag 30 december 2022 van 15.00 tot 17.00 uur bij De Hoeksteen, Rivierweg 15

Rectificatie week 51

 • Verkoop van oliebollen/appelflappen, aan de Lupinestraat 91 op het voorplein en binnenplein, op vrijdag 30 december 2022 van 11.00 tot 17.00 uur
  De juiste locatie moet zijn bij de Schenkelkerk, aan de Bermweg 29b

Kennisgeving activiteitenbesluit

Bedrijven die nadelige gevolgen voor het milieu en/of overlast (hinder) kunnen veroorzaken, kunnen op grond van het de Wet milieubeheer een vergunning nodig hebben. Voor verschillende categorieën van bedrijven is echter geen vergunning nodig. Deze bedrijven moeten zich houden aan de milieuregels die zijn opgesteld in het Activiteitenbesluit en de bijbehorende regeling. De bedrijven moeten de werkzaamheden wel melden bij het bevoegd gezag.

Burgemeester en wethouders van Capelle aan den IJssel maken bekend dat zij op 8 november 2022 een melding Activiteitenbesluit en de bijbehorende Regeling hebben ontvangen.

Horeca

 • Rivium Boulevard 152, 2909LK, Capelle aan den IJssel, 5554435

Inlichtingen

Voor nadere inlichtingen over de meldingen kunt u zich wenden tot de DCMR Milieudienst Rijnmond, info@dcmr.nl.