Kijk welke vergunningen er de afgelopen weken bij u in de buurt zijn aangevraagd en verleend. Ook leest u in de bekendmakingen welke activiteiten bij de gemeente zijn gemeld en welke besluiten het college aankondigt of heeft genomen.

Omgevingsvergunning  -  aangevraagd

Datum ontvangst: 8 juli 2022

Lylantse Baan 11
Voor de activiteit: : bouwen en afwijken bestemmingsplan, verbouwen van kantoor tot kliniek
Centrumpassage 51
Voor de activiteit: bouwen/reclame, plaatsen 

Datum ontvangst: 11 juli 2022

1e Luneralaan 10
Voor de activiteit: bouwen, uitbreiding woning aan de achterzijde op de 1e verdieping en plaatsen dakkapel aan de achterzijde op de 2e verdieping

Datum ontvangst: 12 juli 2022

Wingerd 251
Voor de activiteit: bouwen, plaatsing pakket- en briefautomaat (PBA) bij de supermarkt
Breedspoor 66
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Datum ontvangst: 13 juli 2022

Van Maerlantpark 30
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een aanbouw aan de achterzijde van de woning

Datum ontvangst: 14 juli 2022

Dorpsstraat 38
Voor de activiteit: werk of werkzaamheden uitvoeren, gevel vrij graven i.v.m. lekkage
Grootzeil 9
Voor de activiteit: bouwen, verbouwing van de garage

Datum ontvangst: 15 juli 2022

Franckstraat 33
Voor de activiteit: alarminstallatie aanleggen, bouwen en Brandveilig gebruik

Datum ontvangst: 18 juli 2022

Picassopassage 23
Voor de activiteit: bouwen, het vergroten van een winkel door de expeditiegang erbij te betrekken en extra vluchtweg aanbrengen
Schermerhoek 1 (achter de galerijflat)
Voor de activiteit: bouwen, het plaatsen van 15 tijdelijke woonunits t.b.v. renovatie Schermerhoek
Prins Constantijnweg 2
Voor de activiteit: bouwen, verbouwen van kliniek (hoofdgebouw) naar kantoren

Let op: U kunt geen bezwaar maken tegen een vergunningaanvraag. U kunt pas bezwaar maken nadat een vergunning is verleend.

Omgevingsvergunning reguliere procedure  -  verleend

Verzenddatum: 8 juli 2022

Pulsi Balonishof 10
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, het plaatsen van een kap op een aanbouw aan de achterzijde van de woning

Verzenddatum: 11 juli 2022

Kompasstraat 4
Voor de activiteit: bouwen, bouwen van 20 bedrijf units

Verzenddatum: 14 juli 2022

Koggerwaard 18
Voor de activiteit(en): bouwen, afwijking bestemmingsplan, het vergroten van de woning aan de voorzijde

Verzenddatum: 19 juli 2022

Nederwaard 4
Voor de activiteit: bouwen, plaatsen van een dakkapel aan de voorzijde van de woning

Mariënwaard 20
Voor de activiteit: bouwen, afwijking bestemmingsplan, het uitbreiden van de woning aan de voorzijde

Verzenddatum: 19 juli 2022

Franckstraat 34
Voor de activiteit: bouwen, vergroten van een dakopbouw en het vergroten van een dakterras

Verzenddatum: 21 juli 2022

Schinkelse Baan 6 a
Voor de activiteit: bouwen, wijzigen van de achtergevel van de winkel en het vergroten van de overkapping

Bent u het niet eens met het besluit?

Maak online bezwaar. Of stuur uw bezwaarschrift naar: Het college van burgemeester en wethouders, Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. Het bezwaarschrift moet binnen 6 weken na de verzenddatum van dit besluit ontvangen zijn. Na deze periode kunnen wij het niet meer in behandeling nemen. In het bezwaarschrift zet u: naam en adres, de datum van uw bezwaarschrift, een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt en waarom u het niet met ons besluit eens bent. Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50951, 3007 BM een voorlopige voorziening te vragen. Voor het instellen van beroep bent u kosten (griffierechten) verschuldigd aan de rechtbank. U ontvangt hiervoor een rekening van de rechtbank.

Informatie

Voor het inzien, informatie over of de administratieve afhandeling van de omgevingsvergunning, activiteit: kappen/reclame/inrit, kunt u terecht bij team bijzondere wetten, telefoonnummer 14010. Echter voor informatie over de uitvoering en beplanting van gemeentelijke bomen kunt u terecht op 010 - 284 87 21. Voor het inzien van overige besluiten omgevingsvergunning neemt u contact met ons op via telefoonnummer 14010 of mailen naar omgevingsvergunning@capelleaandenijssel.nl.

Parkeerverbod Wiekslag ter hoogte van nummer 3

Het college heeft op 18 juli besloten om het parkeerverbod op de Wiekslag ter hoogte van nummer 3 in te stellen door middel van een gele onderbroken streep zoals is beschreven in artikel 24 van het Reglement Verkeersregels en verkeerstekens 1990.

Het besluit en de daarbij behorende tekeningen liggen vanaf vandaag ter inzage in het gemeentehuis.

Niet mee eens?

Dan kunt u bezwaar maken. U stuurt uw bezwaarschrift binnen 6 weken na bekendmaking van het besluit op 13 juli 2022 naar de gemeente Capelle aan den IJssel. Het adres is: Postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel.

In het bezwaarschrift zet u:
- naam;
- adres;
- datum van uw bezwaarschrift;
- tegen welk besluit u bezwaar maakt;
- waarom u het niet eens bent met het besluit.

Vergeet niet uw handtekening te zetten. Ook kunt u via internet uw bezwaarschrift indienen via: www.capelleaandenijssel.nl/bezwaar.

Het besluit blijft geldig, ook als u bezwaar heeft ingediend. Komt u hierdoor in de problemen, dan kunt u de rechtbank Rotterdam om een voorlopige voorziening vragen. Het adres is: rechtbank Rotterdam, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 3007BL Rotterdam. Hiervoor moet u wel een bijdrage betalen. Informatie over een voorlopige voorziening en de kosten hiervan vindt u op: www.rechtspraak.nl/bestuursrecht.

Zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst voor de transformatie aan Lylantse Baan 11

De gemeente Capelle aan den IJssel heeft op 7 juli 2022 een anterieure overeenkomst ex art. 6.24, lid 1, Wet ruimtelijke ordening gesloten voor de locatie Lylantse Baan 11, kadastraal bekend gemeente Capelle aan den IJssel, sectie D, nummer 2558 en 5262 (ged.).

De anterieure overeenkomst is gesloten met Bergman Bewegen B.V. en heeft betrekking op de transformatie van een kantoorgebouw naar een kliniek voor consulten, controles en poliklinische behandelingen op het gebied van orthopedie, inclusief een uitbreiding van het hoofdgebouw.

In de overeenkomst is afgesproken dat de gemeente een inspanningsverplichting heeft om de transformatie planologisch mogelijk te maken. Afspraken zijn gemaakt met betrekking tot de vergoeding van de gemeentelijke kosten door de Initiatiefnemer.

Deze zakelijke beschrijving ligt gedurende zes weken ter inzage vanaf 27 juli 2022. Tegen de gesloten overeenkomst staat geen bezwaar of beroep open.

Meer informatie

Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met mevrouw J. Bergmans, 06-25131458 of j.bergmans@capelleaandenijssel.nl

Evenementenvergunning - verleend

 • Speelweek Capelle West 2022, op het veld en parkeerterrein aan de Willem Barentszstraat 3 op 13 augustus en van 15 t/m 19 augustus 2022

Ontheffing art. 35 alcoholwet - verleend

 • Speelweek Capelle West 2022, op het parkeerterrein aan de Willem Barentszstraat 3 op 13 augustus 2022 van 16.00 tot 20.00 uur en van 15 t/m 19 augustus 2022 van 19.00 tot 22.00 uur

Standplaatsvergunning - verleend

 • Campagnedagen omtrent de energiearmoede in de Florabuurt van 11.00 tot 17.00 uur op 15 en 16 augustus 2022 op de Akkerwindestraat t.h.v. de huisnummers 1 t/m 350, 17 en 18 augustus aan de Molenpad, 19 en 20 augustus aan de Wingerd t.h.v. huisnummer 54 

Binnen een termijn van zes weken na verzending van een besluit (verzenddatum), kunt u bij het college van burgemeester en wethouders bezwaar maken tegen de verleende besluiten. Daarna kan binnen een termijn van zes weken beroep worden ingesteld bij de Rechtbank Rotterdam. Deze termijn vangt aan met ingang van de dag na die waarop dit besluit ter inzage is gelegd. In gevolge artikel 8.81 van de Algemene wet bestuursrecht is het voor belanghebbenden eveneens mogelijk, indien onverwijlde spoed dit vereist, bij de Voorzieningenrechter bij de Rechtbank Rotterdam, Postbus 50950, 3007 BL een voorlopige voorziening te vragen. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Kennisgeving 0-evenement, venten, voorwerpen op de weg

Voor het organiseren van een aantal activiteiten is geen vergunning nodig:

 • kleinschalig evenement (minder dan 250 deelnemers)
 • het venten met bepaalde consumptieartikelen (ijs, groenten, fruit en snacks) vanuit een verkoopwagen
 • het tijdelijk plaatsen van bepaalde voorwerpen op de weg (containers, bouwsteigers, bouwkeet).

U moet de activiteit 2 weken voor aanvang melden. Een melding wordt altijd bevestigd door de gemeente. U kunt geen bezwaar maken tegen een door de gemeente bevestigde melding of kennisgeving.

 • Plaatsen container, parkeervak aan de Scarlattistraat 7, van 8 juli tot 26 augustus 2022
 • Plaatsen container, parkeervak aan de Liszstraat voor verbouwing van Beethovenlaan 40, van 27 juli tot 7 augustus 2022
 • Plaatsen container, parkeervak voor Charactostraat 19, van 2 tot 9 augustus 2022
 • Kinderfeest, parkeerplaats Palet 27 op 6 augustus 2022 van 14.00 tot 21.00 uur
 • Trots op Schenkel, activiteiten voor kinderen en jeugd uit Schenkel op het grasveld thv Bongerd 14, woensdag 17 augustus 2022 van 12.00 tot 17.00 uur

Voornemen tot uitschrijving uit de Basisregistratie Personen

Uit onderzoek van de afdeling Publiekszaken is naar voren gekomen dat de onderstaande personen naar alle waarschijnlijkheid niet meer woonachtig zijn op het adres waar ze in de Basisregistratie Personen (BRP) zijn geregistreerd.

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • V. Shirmaer - 05-04-1978 - Schermerhoek 456 - 12-08-2022
 • Q.J. Latupeirissa - 13-07-1990 - Akkerwinde 314 - 12-08-2022
 • I.L.M. van Beest - 28-11-2002 - Gruttosingel 57 - 12-08-2022
 • C. Martirosian - 04-08-1997 - Wingerd 203 - 13-08-2022
 • S.M. Yarmaloyan - 06-04-1998 - Wingerd 203 - 13-08-2022
 • E. Martirosian - 10-09-1998 - Wingerd 203 - 13-08-2022
 • K.E. Obiana - 16-01-2007 - Reigerlaan 12 - 13-08-2022
 • S.D. Obiana - 09-03-2005 - Reigerlaan 12 - 13-08-2022
 • J. den Biggelaar - 16-04-1992 - Keerkring 132 - 13-08-2022
 • J.B. Silva - 08-03-1953 - Franckstraat 51 - 13-08-2022
 • M.G.W. Levenstone - 01-09-2000 - Pluvierstraat 68 - 13-08-2022
 • R.C. Breekweg - 18-08-1991 - Van Speykstraat 60 - 16-08-2022
 • R. Weidum - 07-04-1992 - Norma 96 - 16-08-2022
 • A. Jonker - 19-11-1995 - Henry Moorepassage 252 - 16-08-2022
 • O. Zepa - 19-03-1990 - Wiekslag 634 - 17-08-2022
 • L. Zhou - 26-07-1989 - Akkerwinde 197 - 19-08-2022

Deze personen worden verzocht te reageren voor de hierboven genoemde geplande datum waarop de beëindiging van de inschrijving in de BRP gepland staat. Reageren kan naar het onderzoeksteam van de afdeling Publiekszaken. Dit team is te bereiken via OnderzoeksteamPUZA@capelleaandenijssel.nl of via 14010. Wanneer niet wordt gereageerd zal de inschrijving in de BRP worden beëindigd.

Beschikking uitschrijving uit de Basisregistratie personen

Uit onderzoek van de afdeling Burgerzaken is gebleken dat onderstaande personen niet hebben voldaan aan hun verplichting zoals gesteld in de artikelen 2.39 en 2.43 van de Wet Basisregistratie Personen. In deze artikelen staat dat de burger verplicht is om binnen vijf dagen na adreswijziging of binnen vijf dagen voor vertrek naar het buitenland hiervan schriftelijk aangifte te doen bij het college 110 van burgemeester en wethouders van de woongemeente. Artikel 3:41 lid 2 van de Algemene wet bestuursrecht geeft de gemeente de mogelijkheid om de beschikking ‘Vertrokken Onbekend Waarheen’ te publiceren als de bekendmaking niet kan geschieden door toezending. 

De volgende personen zijn uitgeschreven uit de Basisregistratie Personen:

Naam en voorletters - Geboortedatum - Adres - Geplande datum

 • M.G. Muijzer - 25-07-1990 - Woldberg 164 - 11-07-2022
 • J. An - 25-09-2000 - Difoehof 15 - 11-07-2022
 • N.D.J. Jacobino - 23-06-1993 - Crocusstraat 4 - 18-07-2022
 • M.M. Jankowska - 18-01-1969 - Johan Jongkindrade 109 - 18-07-2022
 • F.E.L. Frans - 22-04-1980 - Toendra 57 - 18-07-2022

Op grond van artikel 6:7 van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen dit besluit bezwaar maken. Het bezwaarschrift moet binnen de termijn van zes weken gemotiveerd worden ingediend bij het college van burgemeester en wethouders, postbus 70, 2900 AB Capelle aan den IJssel. De termijn begint te lopen met ingang van de dag na publicatie van dit besluit in de IJssel en Lek streek (huis aan huis blad).